Navigácia

 • Napíš naj slohovú prácu

  Milí študenti,

  v rámci prípravy na besedu so scenáristom, tvorcom učebníc, ilustrátorom a spisovateľom Oldřichom Seluckým vyhlasujeme súťaž o jeho knihy. Do súťaže sa môžete prihlásiť odovzdaním slohovej práce na jednu z tém:

  1.       Sv. Konštantín – Cyril  bol najprv filozofom, a až potom sa stal misionárom. Aké (rozdielne) ciele majú tieto dve činnosti a v čom sú obe pre cirkev dôležité?

  2.       Sv. Metod bol pôvodne vojenským veliteľom a až potom sa stal biskupom. Ktoré typicky vojenské vlastnosti mohol ako biskup uplatniť a ktoré by naopak mal nahradiť inými?

  3.       Sv. Cyril a Metod vychovávali vo svojej škole mladých kňazov. Potom ich rozposlali do vtedajších osád a dedín. S kým a čím museli títo kňazi zápasiť? Aké prekážky museli asi prekonávať?

  4.       Aké predmety vyučovali Cyril a Metod na svojej škole? Porovnaj ich s predmetmi, ktoré študuješ na strednej škole ty. V čom je hlavný rozdiel v týchto rôznych kultúrach?

  Termín odovzdania práce je v stredu po Veľkej noci u pani profesorky Sabovej.

  Autori najlepšich dvoch prác dostanú priamo na besede od autora jeho novu knihu i s jeho autogramom.

  Veríme, že Vás tieto témy oslovili a prajeme Vám veľa tvorivývh nápadov pri písaní slohovej práce

                                                                                                                                                        ot. Kamil Ganoczy

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • zmena rozvrhu hodín 15.3.

 • Zmena rozvrhu hodín 14.3.

 • Zmena rozvrhu hodín 13.3.

 • Zmena rozvrhu hodín 12.3.

 • Zmena rozvrhu hodín 9.3.

 • Zmena rozvrhu hodín 8.3.

 • Zmena rozvrhu hodín 7.3.

 • Zmena rozvrhu hodín 6. 3.

 • Pozor, zmena rozvrhu hodín !!!

           

  Utorok 13. marca odštartuje najdôležitejšie obdobie v študentskom živote našich štvrtákov, počas ktorého ich čaká písomná a ústna časť maturitnej skúšky a následne prijímacie konanie na vysoké školy. Aj tohtoročná maturita bude realizovaná aj v elektronickej forme vo forme E- MATURITA a v klasickej forme.

          Týždeň pred EČ MS 2018 sa zintenzívňuje príprava maturantov, preto tu v novinkách budú mať všetci študenti k dispozícii upravený rozvrh hodín na tento týždeň po jednotlivých dňoch. Prosím všimnite si zmeny, ktoré sa týkajú nielen maturantov ale aj ostatných ročníkov.

                                                                                                                                                  RNDr. Jana Partilová

 • Zlatý hetrik v OĽP - obhájené víťazstvo Jožka Andreja

  Dňa 08. 02. 2018 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnili študenti zo 46 škôl z celého Košického kraja. Naša škola s tohtoročným zlatým hetrikom a  postupom do celoslovenského kola v podaní Jožka Andreja, ktorý obhájil minuloročné víťazstvo a úspešne reprezentoval naše cirkevné gymnázium, aj Trebišovský región. Poďakovanie patrí PaedDr. Dávidovi Dzamovi za kvalitnú prípravu a Jožkovi držíme palce na celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať v apríli. Blahoželáme!

 • 6. 2. 2018

  Aktualizovali sme modul GS

 • Posviacka školy 2018

  V utorok  9. januára o. Milan vysvätil priestory školy. Zároveň vyslovil modlitby a prosby za pokoj, ochranu a Božie požehnanie pre všetkých žiakov, pedagógov a ostatných pracovníkov školy.

  V priebehu tretej vyučovacej hodiny navštívil duchovný správca školy spolu so sprievodnou skupinou žiakov a sr. Sebastianou triedy, kabinety, zborovňu školy a riaditeľňu, aby posvätenou vodou pokropil miesta, ktoré sú pre celé spoločenstvo nášho gymnázia neoddeliteľnou súčasťou študentského a pracovného života.

 • Vianočná desiatka 2017

  Aj počas vianočných sviatkov sme nezaháľali a pridali sa k bežcom už 5. ročníka Vianočnej desiaky v Trebišove

 • Vianočný pozdrav 2017

 • Pozývame Vás na DOD 2017

  Súčasťou programu akcií Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove v rámci prípravného - pôstneho obdobia – tzv. Filipovky v predvianočnom čase bol aj tentoraz Deň otvorených dverí 2017, venovaný  žiakom 9. ročníkov základných škôl. Podujatie počas ktorého mohli deviataci a ich rodičia spoznať život stredoškoláka nielen cez pripravený prezentačný materiál, ale aj kresťanskú symboliku v podobe scénického pásma, ktoré si pre nich pripravili študenti  3. ročníka pod vedením sr. Šebastiány. Nebude chýbať umelecké slovo, hrané scénky,  spev, no predovšetkým precítenie blížiacich sa najkrajších sviatkov roka.

  Podstata spoločného stretnutia však spočívala aj vo vzájomnom komunikačnom zblížení terajších a budúcich študentov školy, výmena informácií, oboznámenie sa s možnosťami, ktoré ponúka cirkevné gymnázium v rámci svojho vzdelávacieho programu. Práve ukážkové hodiny, tematicky zamerané cvičenia a diskusie s členmi Školskej študentskej rady rozšíria obzor prítomných žiakov základných škôl z celého okresu pri voľbe budúcej školy a možno aj ďalšieho profesionálneho rastu.

  Žiaci 9. ročníkov často stoja pred dilemou ďalšej študijnej orientácie. Práve takéto stretnutia, kde priamo naživo sa oboznamujú so skutočným životom a prácou študenta strednej školy, majú napomôcť mladému človeku a jeho rodičom spoznať prostredie a podmienky, ktoré im utvára ich budúca stredná škola.

 • Posväcovanie maturitných stužiek s krížikmi

  Za účasti vladyku Milana, riaditeľa Eparchiálneho školského úradu PaedDr. Petra Oreniča, ThLic., dekana trebišovskej farnosti Mgr. Dušana Semana, duchovného správcu školy ot. Milana Diheneščíka, ot. Kovaľa, ktorý zároveň zastupoval rodičov našich maturantov a samozrejme, tohtoročných maturantov, sa v stredu 8.novembra 2017 uskutočnila jedna z najvýznamnejších slávnosti školského roka – posväcovanie maturitných krížikov so zelenými stužkami, ktoré, ako uviedol vladyka vo svojej homílii, nie sú len symbolom nádeje, ale najmä spôsobom ako sa cez kríž dáva poznať Boh.

  Trieda IV.A pod vedením tr. prof. Mgr. Anežky Frankovej a IV.B pod vedením tr. prof. PaedDr. Dávida Dzamu tak týmto symbolickým aktom odštartovali obdobie prípravy na ukončenie štúdia na strednej škole, ktoré už tradične vrcholí v mesiaci máj ústnou formou internej časti maturitnej skúšky.

 • Naše cirkevné gymnázium s pridanou hodnotou vo vzdelávaní

  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po tretíkrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. 

   Školy sa dozvedia, či ich príspevok ku vzdelávaniu žiakov bol počas štyroch rokov štúdia nad úrovňou očakávania, v súlade s očakávaním alebo naopak, pod úrovňou očakávania.


       Pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní sa berú do úvahy výsledky žiakov danej školy v Testovaní 9 a úspešnosť tých istých žiakov o štyri roky v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Veľkosť pridanej hodnoty predstavuje, zjednodušene povedané, rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej časti maturity. Je v nej zohľadnené, s akým vedomostným základom boli žiaci prijatí na strednú školu a ukazuje ako škola dokázala nadpriemerne zlepšiť študijné výsledky žiakov počas štyroch rokov.  
       Do kategórie stredných škôl, ktorých pridaná hodnota vo vzdelávaní bola nad úrovňou očakávania vo všetkých troch meraniach maturantov v období rokov 2015, 2016 a 2017 patrí celkovo 25 stredných škôl, z toho je 7 gymnázií a 18 stredných odborných škôl.
       Pridaná hodnota nad úrovňou očakávania znamená nadpriemerný progres žiakov počas stredoškolského štúdia v predmete slovenský jazyk a literatúra. Teší nás, že naše Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove je jedným zo siedmich gymnázií na Slovensku, ktorí svojich študentov vzdeláva viac ako sa od nich očakáva.

       Výskumníci NÚCEMu pracovali pri výpočte s archívnymi dátami za tri ročníky absolventov, ktorí ukončili strednú školu v roku 2015, 2016 a 2017.

       „Považujem za pozitívne, že školy dostávajú ďalšie objektívne externé hodnotenie, ktoré je doplnkom k vzdelávacím výsledkom školy. Odporúčam riaditeľom, aby vyhodnotili trendy školy v pridanej hodnote za uplynulé obdobie. Všetky naše školy by však mali vytvárať podmienky na to, aby  poskytovali každému žiakovi čo najvyššiu kvalitu vzdelávania,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová.

  Takže milí študenti, drahí maturanti, teraz všetci očakávame od Vás, že vaše snaženie a naša práca s vami aj tento rok prinesie očakávaný výsledok.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
  ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria