Navigácia

Organizácia EČ a PFIČ MS 2017 Pokyny a informácie o MS 2017 Časový harmonogram Zasad. poriad. EČ a PFIČ SJL E- Maturity 14.03. sk.1. Zasad. poriad. EČ a PFIČ SJL 14.03. sk. 2 Zasad. poriad. EČ a PFIČ ANJ sk.1. Zasad. poriad. EČ a PFIČ ANJ sk.2. Zasad. poriad. EČ a PFIČ NEJ sk.3. Zasad. poriad. EČ MAT 16.03.

Časový harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM ŽIAKOV

EČ a PFIČ MS

 

DÁTUM:             14. marec 2017 - UTOROK

PREDMET:         SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

 

  9:00 – nástup žiakov do školy

  9:25 –   9:45 – začiatok, žiaci vypĺňajú záhlavia OH, administrátori dávajú úvodné pokyny           

  9:45 – 11:25 – administrácia testov EČ: trvanie - 100 minút, 40 úloh s výberom odpovede,  24 úloh s krátkou odpoveďou

 

Cieľ testu: preverenie čítania s porozumením a jazykové kompetencie žiaka, zvládnutie literatúry, teórie literatúry, literárnej histórie, fonetiky, morfológie, lexikológie, syntaxe, ortografie a štylistiky. Zvládnutie rôznych myšlienkových operácií (analýza, syntéza,...), intelektuálnych a logických zručností.

-   Obsahová štruktúra testov: 5 literárnych (zastúpenie by mali mať ako epické, tak aj lyrické  a dramatické texty),                 2 publicistické, 1 náučný text, z toho jeden nesúvislý (napr. tabuľka, výsledky ankety, štatistické podklady, grafy, programy kultúrnych podujatí, športové výsledky, namerané hodnoty v rámci výskumu a pod.). Každému textu prislúchajú úlohy         s výberom odpovede (5) a úlohy s krátkou odpoveďou (3). Každá časť testu bude obsahovať rôzne typy úloh.

Všetky úlohy budú v kontexte. Témy sú špecifikované v Katalógu cieľových požiadaviek konkrétneho vyučovacieho jazyka. V jednotlivých textoch testu sa témy obmieňajú.

                                                                                           

11:25 – 12:20 – prestávka pre žiakov

12:20 – 12:45 – žiaci sú v triedach

12:45 – 13:00 – žiaci majú 15 minút na výber témy

13:00 – 15:30 – administrácia PFIČ (slohovej časti): trvanie – 150 minút

 

 –         (úvaha, rozprávanie, výklad, charakteristika osoby, beletrizovaný životopis, diskusný príspevok,  slávnostný prejav, umelecký opis) – zoznam útvarov, z ktorých sa vyberú 4 témy

 –         požadovaný rozsah: 1,5-3 strany

                        

15:30 – koniec administrácie

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM ŽIAKOV

EČ a PFIČ MS

E- MATURITA

 

DÁTUM:             14. marec 2017 - UTOROK

PREDMET:         SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

 

  9:00 – nástup žiakov do školy

9:25 –   9:40 – administrátori usadia žiakov podľa zasadacieho poriadku, dávajú úvodné pokyny. Žiaci vypĺňajú záhlavia  

                         OH. Administrátori rozdajú rozstrihaný zoznam s prístupovými kľúčmi k testu pre každého žiaka.

              9:40 - žiaci sa prihlasujú do testu prihlasovacím menom a prístupovým kľúčom k testu.

 9:40 –   9:45 -  Žiaci majú 5 minút na preštudovanie pokynov k testu.

               9:45 - Administrátor dá pokyn žiakom na začatie testovania (tlačidlo ZAČAŤ TESTOVANIE).           

  9:45 – 11:30 – administrácia testov EČ: trvanie - 100 minút,40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

                      - (5 minút navyše predstavuje manipulačný čas určený na priebežné zapisovanie odpovedí do OH)

    -Cieľ testu: preverenie čítania s porozumením a jazykové kompetencie žiaka, zvládnutie literatúry, teórie literatúry, literárnej histórie, fonetiky, morfológie, lexikológie, syntaxe, ortografie a štylistiky. Zvládnutie rôznych myšlienkových operácií (analýza, syntéza,...), intelektuálnych a logických zručností.

                                                                               

11:30 – 12:20 – prestávka pre žiakov, presun žiakov do triedy určenej na administráciu PIFČ

12:20 – 12:45 – žiaci sú v triedach

12:45 – 13:00 – žiaci majú 15 minút na výber témy

13:00 – 15:30 – administrácia PFIČ (slohovej časti): trvanie – 150 minút

 –         (úvaha, rozprávanie, výklad, charakteristika osoby, beletrizovaný životopis, diskusný  príspevok,  slávnostný prejav, umelecký opis) – zoznam útvarov, z ktorých sa vyberú 4 témy

 –         požadovaný rozsah: 1,5-3 strany                        

15:30 – koniec administrácie

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM ŽIAKOV

EČ a PFIČ MS

 

DÁTUM:           15. marec 2017 - STREDA

PREDMET:       ANGLICKÝ JAZYK

ÚROVEŇ: B 2

 

  9:00 – nástup žiakov do školy

  9:25 –   9:45 – začiatok, žiaci vypĺňajú záhlavia OH, administrátori dávajú úvodné pokyny        

  9:45 – 11:45 – administrácia testov EČ: trvanie - 120 minút,   

- V teste sú použité tieto typy úloh: úlohy s krátkou odpoveďou, úlohy s výberom odpovede (výber zo štyroch možností), úlohy s výberom odpovede (výber z troch možností), úlohy na priraďovanie, úlohy na doplňovanie, úlohy na zoraďovanie/usporiadanie, úlohy na úpravu gramatického/lexikálneho tvaru, úlohy typu: P/N + odsek, cloze test.

- V testoch sa použije 9 textov (3 nahrávky v časti  Počúvanie s porozumením, 3 texty v časti Gramatika a lexika, 3 texty v  časti Čítanie s porozumením)

- Každá časť testu obsahuje  rôzne typy úloh. Všetky budú v kontexte.

- Pokyny k úlohám v teste sú v príslušnom cudzom jazyku. Ak si to druh testovej úlohy vyžaduje, bude uvedené vzorové riešenie.

                                

11:45 – 12:30 – prestávka pre žiakov

12:30 – 13:00 – žiaci sú v triedach

13:00 – 14:00 – administrácia PFIČ (slohovej časti): trvanie – 60 minút,       1 úloha s dlhou odpoveďou                  

požad. rozsah: 200-220 slov (Ak nedosiahne minimálny rozsah 120 slov, ďalej sa nehodnotí)

 

–       hodnotiace kritéria slohovej časti: obsah textu, členenie a stavba textu, gramatika, slovná zásoba,

–       ak práca nedosiahne minimálny rozsah slov (pre úroveň B2 120 slov), ďalej sa nehodnotí. Počítajú sa slová vrátane členov, predložiek, spojok, čísloviek (vypísaných slovom). Píše sa písaným písmom resp. ak sa použije tlačené písmo, musia byť jasne odlíšené veľké a malé písmená.

 

14:00 – koniec administrácie

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM ŽIAKOV

EČ a PFIČ MS

 

DÁTUM:           15. marec 2017 - STREDA

PREDMET:       NEMECKÝ JAZYK

ÚROVEŇ: B 2

 

  9:00 – nástup žiakov do školy

  9:30 –   9:45 – začiatok, žiaci vypĺňajú záhlavia OH, administrátori dávajú úvodné pokyny        

  9:45 – 11:45 – administrácia testov EČ: trvanie - 120 minút,   

- V teste sú použité tieto typy úloh: úlohy s krátkou odpoveďou, úlohy s výberom odpovede (výber zo štyroch možností), úlohy s výberom odpovede (výber z troch možností), úlohy na priraďovanie, úlohy na doplňovanie, úlohy na zoraďovanie/usporiadanie, úlohy na úpravu gramatického/lexikálneho tvaru, úlohy typu: P/N + odsek, cloze test.

-  V testoch sa použije 9 textov (3 nahrávky v časti  Počúvanie s porozumením, 3 texty v časti Gramatika a lexika, 3 texty v časti Čítanie s porozumením)

-  Každá časť testu obsahuje  rôzne typy úloh. Všetky budú v kontexte.

- Pokyny k úlohám v teste sú v príslušnom cudzom jazyku. Ak si to druh testovej úlohy vyžaduje, bude uvedené vzorové riešenie.

                                

11:45 – 12:30 – prestávka pre žiakov

12:30 – 13:00 – žiaci sú v triedach

13:00 – 14:00 – administrácia PFIČ (slohovej časti): trvanie – 60 minút,       1 úloha s dlhou odpoveďou                  

požad. rozsah: 200-220 slov (Ak nedosiahne minimálny rozsah 120 slov, ďalej sa nehodnotí)

 

–       hodnotiace kritéria slohovej časti: obsah textu, členenie a stavba textu, gramatika, slovná zásoba,

–       ak práca nedosiahne minimálny rozsah slov (pre úroveň B2 120 slov), ďalej sa nehodnotí. Počítajú sa slová vrátane členov, predložiek, spojok, čísloviek (vypísaných slovom). Píše sa písaným písmom resp. ak sa použije tlačené písmo, musia byť jasne odlíšené veľké a malé písmená.

 

14:00 – koniec administrácie

 

 

 

            ČASOVÝ HARMONOGRAM ŽIAKOV

EČ  MS

E- MATURITA

 

DÁTUM:           16. marec 2017 - ŠTVRTOK

PREDMET:       MATEMATIKA

 

 

   9:00 – nástup žiakov do školy

9:25 –   9:40 –  administrátori usadia žiakov podľa zasadacieho poriadku, žiaci vypĺňajú záhlavia OH, administrátori

      rozdajú rozstrihaný zoznam s prístupovými kľúčmi k testu pre každého žiaka a dávajú úvodné pokyny 

9:40 -  žiaci si vyberú jazyk testovacieho prostredia pred prihlásením v pravom hornom rohu prihlasovacej

            obrazovky a prihlasujú sa do testu prihlasovacím menom, heslom a prístupovým kľúčom k testu.

   9:40 –   9:45 – žiaci majú 5 minút na preštudovanie pokynov k testu.               

9:45 - Žiaci si vyberajú jazyk testu (žiaci s vyučovacím jazykom slovenským si zvolia jazyk testu slovenský),

       administrátor dá pokyn žiakom na začatie testovania (tlačidlo ZAČAŤ TESTOVANIE).

  9:45 – 12: 15(20) – administrácia testov EČ: trvanie - 150 minút,      20 úloh s krátkou odpoveďou

10 úloh s výberom odpovede (z toho 5 distraktorov – úloh s nesprávnymi, chybnými možnosťami medzi ponúkanými možnosťami odpovedí)

        (5 minút navyše predstavuje manipulačný čas určený na priebežné zapisovanie odpovedí do OH)

 

                                                                                                                                                                                                           

    12:15 (20) – koniec administrácie

                                                                                 

                                                                                 

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria