Navigácia

šk.r. 2007 / 2008 šk.r. 2008 / 2009 šk.r. 2009 / 2010 šk. r. 2010 / 2011

Archív noviniek

šk.r. 2009 / 2010

 

 

 

Na záver ...

30.6.2010

 ... všetkým študentom a zamestnancom školy príjemné strávenie prázdninových, resp. dovolenkových dní, ničím nerušený oddych od každodenných povinností a najmä veľa pekných zážitkov a skúseností prežitých v spoločnosti dobrých ľudí želá

 vedenie Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa Trebišov

Slávnostné ukončenie školského roka 2009/2010

30.6.2010

 Úľava z práve skončeného klasifikačného obdobia, uvedomenie si, že sme opäť o rok starší, príjemný pocit z blížiacich sa prázdninových dní a možno aj veľa nových predsavzatí pre ďalší školský rok – to všetko sú spoločné menovatele bilancovania práve skončeného školského roka 2009/2010, ktorého posledná - slávnostná chvíľa nastala v polovici tohto týždňa. (pozri foto)

Najprv, na triednických hodinách, sa triedni profesori podujali zhodnotiť práve končiaci sa ročník. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov, dochádzky, udelenie pochvál i napomenutí, to všetko bolo súčasťou nateraz posledných chvíľ so svojou triedou. Následne sa študenti 1., 2. a 3. ročníka aj s pedagogickými pracovníkmi zišli na spoločnom zhromaždení v priestoroch školy, aby si vypočuli slová riaditeľky školy RNDr. Jany Partilovej. Veľkú časť z nich venovala úspechom, ktoré sa spájajú s predchádzajúcimi 10 mesiacmi spoločnej práce učiteľov a žiakov, na základe čoho odmenili najaktívnejších, najúspešnejších a najlepších z nich knižnou poukážkou. Z tej sa môžu tešiť:

 

Za výborné študijné výsledky – Dominika Tomová a Anka Vargová (obe I.A), Janka Godová (II.A), Anka Albrechtová a Martin Šimko (obaja III.A)

 

Za aktivitu v mimoškolskej činnosti – Zuzana Benetinová (III.A)

 

Za úspešnú reprezentáciu školy na úrovni kraja a republiky – Dominika Tomová, Romana Bérešová a Maroš Kubica (všetci I.A), Rastislav Bodnár (II.A), Marek Laban a Martin Sahajda (obaja III.A), Tomáš Čuchráč a Timea Stýbarová (obaja III.B).

 

Po skončení oficialít sa všetci žiaci a zamestnanci školy presunuli do trebišovského gréckokatolíckeho chrámu, kde sa s nimi rozlúčil po odslúžení spoločnej liturgie riaditeľ Diecézneho školského úradu PaedDr. Peter Orenič, ThLic., ktorý vo svojej kázni pripodobnil osud Kristových žiakov a apoštolov Petra a Pavla k osudom nás všetkých. Zároveň, na konci obradu, zaželal všetkým prítomným žiakom oboch cirkevných škôl mesta, aby plnohodnotne využili svoj čas voľna a nezabudli počas neho na to, čo nás po celý školský rok spája, a to viera v Boha.

Príležitosť prihovoriť sa osobitne aj pedagógom využil na spoločnom obede v priestoroch reštaurácie Mladosť, kde pripomenul význam poslania učiteľa a jeho miesto v dnešnej spoločnosti. Zároveň sa poďakoval za náročnú prácu a obetu, ktorú prinášali všetci zamestnanci cirkevných škôl, aby tak naplnili očakávania tých, ktorým ju venujeme, t. j. žiakov.

 

PhDr. Marek Čižmár

Rastislav Bodnár – úspešný matematický riešiteľ

 

Medzi 20 % najlepších riešiteľov Slovenskej republiky v súťaži Matematický klokan 2010 sa v tomto školskom roku zaradil aj študent II.A Rastislav Bodnár. (pozri foto) Podarilo sa mu úspešne preukázať svoje schopnosti a nadanie v spoločnosti 53 408 zapojených žiakov zo Slovenska.

 

Rasťo, srdečne blahoželáme!

 

PhDr. Marek Čižmár

Dominika Tomová a Romana Bérešová úspešné na celoslovenskej súťaži

 

Po výraznom úspechu na úrovni Košického kraja sa podarilo našim dvom dievčatám – Dominike Tomovej a Romane Bérešovej (obe I.A) vyniknúť aj na celoslovenskom fóre v rámci vyhodnotenia výtvarnej súťaže Biblia očami mládeže 2010. (pozri foto)

Dominika so svojou prácou „Teba, Bože mojich otcov, chválim ...“(Dan 2, 23) získala konečné druhé miesto a už prvý rok na škole zaznamenala výrazný prienik medzi špičku mladých výtvarných nádejí. Zároveň pokračuje v tradícii, ktorú po minulé roky svojimi úspechmi začala dnes už naša bývalá žiačka Veronika Veľková. Dominikin úspech je cenný o to viac, že tento rok sa zišla v Košiciach na republikovom kole mimoriadne silná konkurencia.

Sériu úspechov a bohatú žatvu z tohtoročných súťaží zavŕšila na tomto podujatí Cenou poroty Romana Bérešová svojou prácu „A Pán odpovedá: Nech vytiahne Júda! Hľa, krajinu mu dám do ruky:“ (Sde 1, 2).

Uznanie však patrí aj sr. Šebastiáne, ktorá ich na túto prehliadku prác prihlásila a všetkým pedagógom, ktorí sa podieľali na ich umeleckom raste.

 

Dominika a Romana, blahoželáme ! ! !

 

PhDr. Marek Čižmár

Odpustová slávnosť

25.6.2010

 

Záver školského roka sa v škole už tradične nesie vo sviatočnom duchu, keďže 24. júna si pripomíname sviatok patróna nášho gymnázia – sv. Jána Krstiteľa.(pozri foto)

Odpustová slávnosť sa tentoraz konala o deň neskôr ako zvyčajne, aby sme ju mohli sláviť s našim vladykom Milanom, ktorý bol v predchádzajúcich dňoch pracovne zaneprázdnený. Oslava sviatku sa spája tak u žiakov ako aj u učiteľov s časom, kedy skúšanie a písomky sú už pomaly zabudnuté a každý z nás sa pripravuje na prázdninový čas. Pohoda, dobré počasie a hlavne príjemná atmosféra v kruhu nášho spoločenstva boli tou najlepšou pozvánkou pre všetkých – terajších i bývalých žiakov a samozrejme aj verejnosť. Je potešiteľné, že pozvanie prijali aj predstavitelia (riadiaci pracovníci a zamestnanci) partnerských škôl – CSOŠ sv. Jozafáta a ZŠ SEVER.

Piatkový program odštartoval o 9.00 slávnostnou liturgiou v gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorú slúžil Mons. Milan Chautur, CSsR, košický eparcha spolu s PaedDr. Petrom Oreničom, ThLic., riaditeľom Diecézneho školského úradu a ThBiblic. Róbertom Jágerom, tajomníkom vladyku Milana. Na slúžení liturgie sa ešte podieľali aj duchovní správcovia oboch trebišovských cirkevných škôl - o. Franišek Fedorišin a o. Marcel Gecej, kaplán farnosti o. Vladimír Geletka a bohoslovci, ktorí vzišli z radov našej školy – Martin Dudok a Kamil Ganóczy.

Po skončení obradu sa študenti školy spolu s pedagogickým dozorom zúčastnili filmového predstavenia Mamma mia! v neďalekom MsKS. Práve počas neho sa v telocvični SOŠ v Trebišove odohrával neúprosný futbalový duel medzi družstvom pedagógov miestnych cirkevných škôl, posilneným o riaditeľa ZŠ SEVER PaedDr. Františka Ňaršanského, a družstvom vladyku Milana. Víťazne z tohto duelu nakoniec vzišli hostia.

Na záver programu bol na pôde CSOŠ sv. Jozafáta prichystaný slávnostný obed za účasti všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov Cirkevného gymnázia a pozvaných hostí, ktorý okrem vzájomných rozhovorov priniesol aj želanie vladyku Milana všetkým prítomným prežiť nadchádzajúci čas s pokojom a láskou v kruhu blízkych a využiť ho na načerpanie sily, ponúkajúcej sa nám prostredníctvom viery.

 

PhDr. Marek Čižmár

Fantastické!!! Máme víťazov Majstrovstiev kraja v nohejbale!

 

Výrazný úspech v rámci športových zápolení stredných škôl na Slovensku zaznamenalo piatok 18. júna naše nohejbalové družstvo v zložení Maroš Kubica (I.A), Martin Sahajda (III.A) a Timea Stýbarová (III.B), ktorým sa podarilo pod pedagogickým vedením Mgr. Anežky Frankovej v konkurencii 14 stredných škôl (!!!) nášho kraja v priestoroch hostiteľskej Strednej zdravotníckej školy v Košiciach zvíťaziť na majstrovstvách Košického kraja v nohejbale trojčlenných družstiev stredných škôl. Ich úspech znamená nielen potvrdenie osobných  športových kvalít, ale aj  naplnenie kolektívneho ducha, ktorý je v takomto súťažení nenahraditeľný.

            Výnimočný úspech je veľkolepým zavŕšením športových súťaží na úrovni stredných škôl v tomto školskom roku. Zvlášť preto, že prináša ďalšie zviditeľnenie nášho gymnázia v očiach verejnosti a športových fanúšikov.

            Timea, Maroš a Martin blahoželáme a tešíme sa spolu s Vami z krásneho úspechu.

 

PhDr. Marek Čižmár

Duchovné cvičenia 2010

 

7. – 11. júna sa študenti 1., 2. a 3. ročníka Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove zúčastnili duchovných cvičení (pozri foto), podujatia, ktoré na škole píše svoju históriu od jej samotného založenia. Naplniť svoje duchovné hodnoty, nájsť vnútornú silu na konci školského roka a prispieť k upevneniu medziľudských vzťahov tak vo vzťahu k spolužiakom ako aj k pedagógom bolo hlavným mementom tohtoročných trojdňových turnusov, ktoré sa uskutočnili v priestoroch gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Barka v Juskovej Voli.

            Duchovné cvičenia Cirkevného gymnázia vypĺňajú prázdny priestor, ktorý sa často objavuje v živote mladých ľudí, keďže ponúkajú únik pred hektickosťou každodenného života a zbytočnou zaťaženosťou niekedy nepodstatnými problémami dennodenného bytia. Krásne prostredie s kvalitnou stravou a ubytovaním ponúkajú žiakom aj učiteľom priestor na bližšie spoznávanie, ktoré veľmi často absentuje pri vyučovacom procese. Program a jeho realizáciu zabezpečuje v spolupráci s triednymi profesormi jednotlivých tried učiteľka katolíckeho náboženstva ThDr. Mária Vansačová, PhD. a duchovný správca školy Mgr. František Fedorišin. Jeho súčasťou boli o. i.  spoločné sedenia, prednášky a cvičenia v skupinách, kde účastníci mali možnosť prezentovať svoje pohľady a názorové myslenie na načrtnuté témy. Mnohí využili možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia a prijatiu eucharistie. Práve spoločné liturgie, sprevádzané krásnym študentským spevom a hudbou boli tým pravým vyvrcholením každého spoločne prežitého dňa.

            Samozrejme, „ducháče“ nie sú len priestorom na rozjímanie, ale aj na to, čo zvyčajne prináša spoločnú zábavu, a to sú hry. Aj tentoraz sa v priestoroch spoločenskej miestnosti odohrávali napínavé zápasy v stolnom futbale, biliarde či stolnom tenise. Navyše, na neďalekom výborne pripravenom futbalovom ihrisku mali družstvá chlapcov každé poobedie vyčlenený čas na vzájomné súperenie, do ktorého sa im podarilo vtiahnuť aj o. Františka a chlapcov z okolia.

            Osobitné miesto v bohatom programe cvičení zaujíma anjelik, ktorý pripadne každému jednotlivcovi už na začiatku úvodného dňa. Pod vytiahnutým papierikom sa skrýva meno člena, členky skupiny, ktorému počas celého trvania má možnosť jeho anjelik posielať odkazy a správy na vyčlenenom mieste. Posledný deň, tesne pred rozlúčkou je anjelik odhalený. Ten, ktorý drží ochrannú ruku nad svojou dvojičkou, zvyčajne pripojí k svojmu odhaleniu aj nejakú sladkú odmenu.

            Je potešiteľné, že charakter duchovných cvičení každým rokom spôsobuje ich stále väčšiu popularitu medzi študentmi školy, dokonca pre mnohých z nich je už samozrejmou súčasťou osobného a študentského života. Rozpaky a nedôvera postupujúcim časom absolútne opadli, naopak, očakávania mládežníkov sú stále väčšie, čo si vyžaduje dokonalejšiu prípravu od organizátorov. Najlepším vysvedčením je však fakt, že ich opodstatnenosť potvrdzujú najmä osobné zážitky tých, ktorí ich absolvovali v premiére – našich prvákov.

 

PhDr. Marek Čižmár

Na divadelnom predstavení

 

V rámci programu XVIII. ročníka Celoštátneho festivalu divadelných hier s dedinskou tematikou sa štvrtok 10. júna zúčastnili v MsKS v Trebišove študenti 1. a 2. ročníka súťažného predstavenia hry Štefana Králika Trasovisko, ktorú naštudoval a nacvičil divadelný súbor JAVORINA pri MsKS Nové Mesto nad Váhom.

 

PhDr. Marek Čižmár

Kam po strednej škole (2. časť)

 

Pondelok 7. júna sa v priestoroch nášho gymnázia (učebňa informatiky) realizovala druhá časť trojdielneho cyklu zameraného na diagnostikáciu predpokladov študentov 3. ročníka pre správny výber vysokej školy a povolania.

            Už počas maturitného týždňa absolvovali budúcoroční maturanti psychotesty, ktoré pokračovali počas pondelkového dopoludnia tvorbou odpovedí na zadané úlohy v špeciálne vytvorenom programe. Odborný dohľad a pomoc pri tejto činnosti zabezpečoval Mgr. Ján Rusnák.

            Posledná časť projektu bude zavŕšená štvrtok 24. júna osobnými pohovormi, ktoré absolvujú účastníci s pracovníčkami CPPPaP v Trebišove.

 

PhDr. Marek Čižmár

Program duchovných cvičení

 

Prváci, druháci a tretiaci,

 

v zložke duchovné aktivity máte možnosť oboznámiť sa s programom Duchovných cvičení 2010, ktoré sa uskutočnia v termíne od pondelka 7. do piatku 11. júna 2010 v priestoroch gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli (pozri http://www.gmcbarka.sk/).

Prvý turnus (pondelok - streda) tvoria študenti prvého a druhého ročníka, druhý turnus (streda - piatok) absolvujú tretiaci.

Vzhľadom na predpoveď krásneho slnečného počasia a pravdepodobne prvých tropických dní v tomto kalendárnom roku želáme všetkým zúčastneným (študenti, triedni profesori a organizátori - sestra Šebastiána, o. František) duchovne naplnené dni, pokojný oddych od kolobehu študijných povinností a predovšetkým veľa zážitkov a spomienok zo spoločne strávených chvíľ.

 

Vedenie školy

Stretnutie s bývalou europoslankyňou

 

Regionálne centrum mládeže v Košiciach realizuje v termíne od 31. mája do 11. júna 2010 vo svojich priestoroch interaktívnu výstavu „SYTYKIA – Takže ty si myslíš, že vieš všetko?“ zameranú na európske informácie pre mladých ľudí. Výstava je organizovaná v spolupráci so sieťou EURODESK Slovensko a jej Asociáciou informačných pracovníkov.

Cieľom výstavy je zvýšiť európske povedomie u mladých ľudí, umožniť im získať základný prehľad o európskych inštitúciách a o možnostiach, ktoré majú v rámci Európy. EURODESK predstavuje európsku informačnú sieť, ktorej úlohou je poskytovať informácie a rady týkajúce sa mladých ľudí a všetkých tých, ktorí s nimi pracujú. EURODESK sumarizuje a sprehľadňuje európske informácie tak, aby boli zrozumiteľnejšie pre určené skupiny. Všetky informácie sú poskytované bezplatne.

CVČ – RCM je jednou z regionálnych pobočiek siete Eurodesk v Slovenskej republike. Prvej interaktívnej výstavy SYTYKIA  mal česť  zúčastniť sa aj náš študent Jaroslav Hric (II.A).

 „Počas nej som dozvedel základné informácie o dejinách európskej integrácie, o európskych inštitúciách, o tom, čo EÚ robí pre občanov a čo robia európske inštitúcie v oblasti podpory mladých ľudí a mládežníckej práce. Na tejto prvej interaktívnej výstave sa zúčastnila aj bývala europoslankyňa Zita Pleštinská, s ktorou som mal česť  rozprávať osobne a ktorá s radosťou prijala moje pozvanie v blízkej budúcnosti navštíviť našu školu. Dúfam, že sa mi čo najskôr podarí s ňou skontaktovať a aj napriek jej dosť nabitému programu si nájde čas a strávi s nami - študentmi spoločné chvíle v diskusnom kruhu na našom gymnáziu.“

 

Jaroslav Hric

Predseda ŠŠR a člen predsedníctva KR ŽŠRKK

Zasadnutie KR ŽŠRKK

 

V dňoch 28. – 30 mája 2010 sa uskutočnilo školenie pre predsedníctvo Krajskej rady žiackych školských rád Košického kraja na podporu Akcie 1.3 – projekty mládežníckej demokracie v rámci grantového programu Európskej komisie Mládež v akcií.

Školenie bolo realizované Národnou agentúrou programu Mládež v akcií v spolupráci s regionálnym konzultačným centrom programu Mládež v akcií v Košiciach. Tohto školenia sa zúčastnil aj náš študent Jaroslav Hric (2.A).

„Nadobudol som veľa prospešných informácii  o programe Mládež v Akcií. Prebrali sme teóriu participácie, stratégiu zvýšenia participácie mládeže, naučili sme sa ako vytvárať vlastné projekty pre Krajskú radu ŽŠRKK a aj  pre žiacke školské rady na našich školách, nadobudli sme informácie aj o Mládežníckej politike, kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR a mnoho ďalších vecí. Bolo to na veľmi vysokej úrovni, určite som sa vďaka tomuto školeniu dozvedel veľa dôležitých informácii a pomôžu mi v budúcnosti na realizovanie školení pre študentov v Trebišovskom okrese.“

 

Jaroslav Hric

Predseda ŠŠR a člen predsedníctva KR ŽŠRKK

Ponuka ikonopiseckého kurzu

 

Všetkým nadšencom umenia spomedzi študentov je adresovaná ponuka ikonopiseckého kurzu (písanie ikon tradičnou technikou vaječnej tempery), ktorý organizuje CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove.

Kurz bude prebiehať v priestoroch usporiadateľskej školy od 6. do 12. júla 2010 denne (okrem nedele) cca od 8.00 do 15.00 hod. Inštruktorom podujatia bude ikonopisec o. Róbert Demko.

Cena kurzu je 120 €, pričom táto suma zahŕňa aj: dosku pripravenú na písanie ikony, špeciálne štetce, farby, 23,5 karátové zlato na zlátenie a lak. Po skončení kurzu si každý absolvent odnáša svoju ikonu a, samozrejme, aj zvyšný materiál (niekoľkonásobné využitie).

POZOR! Počet účastníkov je obmedzený (10). V prípade, že máte záujem, oznámte svoj záujem čo najskôr o. Marcelovi Gecejovi (t. č. 0911 711 509).

Seminár o sv. Gorazdovi

 

Za účasti PaedDr. Miroslava Holečka, kurátora pre kresťanské tradície NOC v Bratislave a predsedu Spoločnosti sv. Gorazda, primátora mesta Trebišov MVDr. Vladimíra Anďala, CSc., riaditeľky ROS v Trebišove Mgr. Beáty Kereštanovej a študentov i pedagógov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove sa na pôde našej školy konal seminár pre stredoškolskú mládež pod názvom Rok kresťanskej kultúry a svätogorazdovský rok 2010. (pozri foto)

Téma podujatia bola nosným bodom prednášky PaedDr. Miroslava Holečka a následnej diskusie, ktorá viedla k osvetleniu a pripomenutiu rozhodujúcich medzníkov cyrilometodského obdobia na slovanských územiach, ako aj poslaniu a významu činnosti solúnskych bratov - vierozvestcov a ich žiakov medzi pospolitým ľudom.

Podujatie sa stáva už tradičným príspevkom k prehlbovaniu vedomostí žiakov o národnej histórii a jej tradíciách, úzko spätých s dejinami nášho územia, ktorým sa na pôde školy venuje široký priestor prostredníctvom výučby vybraných predmetov a organizovaných podujatí, vyplývajúcich z jej charakteru.

 

PhDr. Marek Čižmár

Otvorenie vernisáže Sväté Trojhviezdie Cyril-Gorazd-Metod

 

Piatok 21. mája bola na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Trebišove slávnostne otvorená vernisáž detských výtvarných prác, ktorá je zameraná na národnú históriu, spoznávanie historických koreňov nášho národa a predovšetkým jej najznámejších stredovekých vzdelancov Konštantína a Metoda a ich žiaka Gorazda. (pozri foto).

Podujatie, zasvätené prezentácii výtvarných prác mladých nádejných umelcov, bolo súčasťou Roka kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku a zároveň otváracím bodom programu Gorazdovho ekumenického festivalu sakrálnych skladieb, ktorý hostilo mesto Trebišov. Festival a slávnostná vernisáž sú už tradičným podujatím Svätogorazdovských dní a dekády sv.Gorazda 2005 – 2015 na Slovensku, pričom partnerstvo na umeleckom fóre v ňom zaujíma prostredníctvom umeleckých príspevkov svojich žiakov a hostiteľskou funkciou aj trebišovské Cirkevné gymnázium.

Vzdanie úcty pamiatke nášho vyše tisícročného pôsobenia na tomto území a hold osobnostiam, ktorí stáli pri jeho začiatkoch bolo hlavnou myšlienkou piatkového stretnutia organizátorov podujatia, mladých výtvarníkov z radov žiakov a študentov škôl z mesta a jeho okolia ako aj ich pedagógov a prítomných hostí.

Po úvodnom privítaní vedením hostiteľskej školy sa slova ujal kurátor pre kresťanské tradície Národného osvetového centra v Bratislave a predseda Spoločnosti sv. Gorazda PaedDr. Miroslav Holečko, ktorý predstavil hlavné ciele  a význam takýchto podujatí predovšetkým medzi mladou generáciou, pričom nezabudol oceniť nielen úsilie všetkých prispievajúcich žiakov, ale aj zdôrazniť pedagogické majstrovstvo ich pedagógov, podieľajúcich sa na umeleckom tvarovaní budúcich generácií.

Sprievodný program študentov cirkevného gymnázia pozostávajúci z recitačných a hudobných príspevkov vystriedalo na záver podujatia ocenenie víťazných prác žiakov, ktorým boli odovzdané spomienkové predmety a vyslovené slová uznania riaditeľkou ROS v Trebišove Mgr. Beátou Kereštanovou.

 

 

PhDr. Marek Čižmár

Naši biblisti medzi najlepšou šestkou Slovenska

 

V dňoch 18. až 20. mája 2010 sa v Košiciach uskutočnilo celoslovenské kolo deviateho ročníka Biblickej olympiády. Organizačne toto kolo zabezpečovalo Katolícke pedagogické a katechetické centrum v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Košickej arcidiecézy. Celoslovenského kola sa zúčastnili víťazi diecéznych kôl zo všetkých diecéz na Slovensku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

V silnej konkurencii najlepších družstiev z celého Slovenska sa  tím našich mladých biblistov v zložení Majka Vasková (IV.A), Marek Laban (III.A) a Tomáš Čuchráč (III.B) umiestnil na peknom 6. mieste.

 

Srdečne blahoželáme ! ! !

 

Viac informácií a celú fotodokumentáciu aj s videom si môžete pozrieť na stránkach:

http://www.kpkc.sk/index.php

a

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20100521015

 

PhDr. Marek Čižmár

Trénerstvo prvej pomoci začína napĺňať svoje poslanie

 

V dňoch 12. – 15. mája 2010 viedla študentka nášho gymnázia Zuzka Benetinová (III.A) spolu so svojimi kolegami sústredenie prvej pomoci v Mlynčekoch, podtatranskej obci neďaleko mesta Kežmarok. (pozri foto)

Zuzana ako titulovaná trénerka prvej pomoci absolvovala bohatý štvordňový program, počas ktorého prezentovala svoje vedomosti a schopnosti študentom prvého a druhého ročníka Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne.

Okrem prednáškovej činnosti, ktorá bola súčasťou spoločných cvičení, podieľala sa spolu s ďalšími dvoma delegovanými trénermi na úspešnom uskutočnení tzv. HOMEGROUP-ov (skupinových činností).  Rámci nich sa realizovalo napĺňanie prioritného cieľa tohto sústredenia – zdokonalenia individuálnych činností v praxi, v konkrétnych problémových situáciách.

Posledné dva dni sústredenia Zuzana spolu s ďalšími lektormi naplánovali a úspešne zrealizovali navodenie a riešenie reálnych životných situácií v neskorých večerných hodinách, počas ktorých mali nádejní zdravotníci vykonať v časovej tiesni a neočakávanej situácii (krátko po prerušení spánku) správne ošetrenie zraneného človeka. Náročnosť úlohy každého jednotlivca spočívala aj v tom, že tréneri prvej pomoci vystupovali v týchto momentoch ako figuranti a rozhodcovia zároveň.

Súčasťou mimopracovného programu všetkých účastníkov bol o. i. výstup na Hrebienok a obdivovanie krás tatranského kraja.

Sústredenie bolo zamerané a nakoniec splnilo 2 základné ciele. Predovšetkým išlo o prípravu ďalších fundovaných a profesionálne podkutých zdravotníckych nádejí, o ktoré je v súčasnosti na trhu práce núdza. Druhý cieľ, pozostávajúci z uplatňovania nadobudnutých poznatkov v praxi, sa úspešne podarilo zrealizovať, čím sa dal jasný signál do budúcnosti, že takáto činnosť má svoj zmysel a význam hlavne medzi mladými ľuďmi.

 

PhDr. Marek Čižmár

Fotodokumentácia zo 4. maturitného dňa

 

Milí abiturienti, v zložke fotoalbum sú zverejnené fotky z Vášho posledného maturitného dňa v tomto školskom roku (štvrtok 20. máj 2010), kedy boli na programe skúšobného harmonogramu predmety náuka o spoločnosti, nemecký jazyk, biológia a chémia.

Pevne veríme, že momentky z minulotýždňovej skúšky dospelosti vo vás vyvolajú už len príjemné spomienky a zároveň vám pripomenú neopakovateľné, spoločne prežité chvíle na strednej škole.

V mene všetkých pedagógov našej školy Vám chcem zaželať do ďalších rokov života správnu voľbu vysokej školy a budúceho povolania, dosiahnutie osobných ambícií a cieľov, no predovšetkým krásny a duchovne naplnený život v spoločnosti dobrých ľudí.

 

PhDr. Marek Čižmár

Fotodokumentácia z 2. a 3. maturitného dňa

19.5.2010

V zložke fotoalbum máte možnosť prezrieť si ďalšiu galériu fotiek z maturitného týždňa: utorok (18. 5. 2010) - SJL, ANJ, GEO, DEJ, INF a streda (19. 5. 2010) - SJL, KAN, EKO.

 

PhDr. Marek Čižmár

Oznam

V dôsledku nepriaznivého počasia a vyhláseného mimoriadneho stavu v meste Trebišov a jeho okolí sa v dňoch 17. 5.-20. 5. neuskutoční pripravený program s Armádou SR pre študentov Cirkevného gymnázia. Testovanie tretiakov bude prebiehať podľa pôvodného plánu, tzn. 18.5. - III.A, 19.5. - III.B. 

Sledujte prosím ďalšie oznamy na tejto internetovej stránke!

 

RNDr. Jana Partilová

riaditeľka školy

  

Prvý maturitný deň na fotkách (pondelok 17. 5. 2010)

17.5.2010

P O Z O R  ! ! !

 

V zložke fotoalbum máte možnosť prezrieť si foto z prvého dňa ÚF IČ MS 2010. Pondelkový program tvorili predmety : slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika a fyzika.

 

PhDr. Marek Čižmár

Program maturitného týždňa pre študentov 1., 2. a 3. ročníka

 

MATURITNÝ TÝŽDEŇ

(17. 5. 2010 – 20. 5. 2010)

Pondelok (17. 5. 2010)

 I. A:           Exkurzia (Vysoké Tatry)

                  Zodp. za akciu:              Mgr. František Fedorišin

                 Zodp. pedag. dozor:       Mgr. František Fedorišin

II. A (+ zvyšní študenti I.A):           Účelové cvičenie (nástup 8.15)

                  Zodp. pedag. dozor:       Mgr. Anežka Franková

                  Miesto konania:              areál školy (v prípade dobrého počasia)

                                                        kasárne Trebišov ( v prípade zlého počasia)

III.A:         Kurz na ochranu života a zdravia (nástup 8.15)

                  Zodp. pedag. dozor:       Mgr. Alžbeta Maximová

                  Miesto konania:              areál školy (v prípade dobrého počasia)

                                                        kasárne Trebišov ( v prípade zlého počasia)

III. B:         Kurz na ochranu života a zdravia (nástup 8.15)

                  Zodp. pedag. dozor:       ThDr. Mária Vansačová, PhD.

                  Miesto konania:              areál školy (v prípade dobrého počasia)

                                                        kasárne Trebišov ( v prípade zlého počasia)

 Utorok (18. 5. 2010)

I. A:           Exkurzia (Vysoké Tatry)

                  Zodp. za akciu:              Mgr. František Fedorišin

                  Zodp. pedag. dozor:       Mgr. František Fedorišin

II. A (+ zvyšní študenti I.A):  Účelové cvičenie (nástup 8.15)

                  Zodp. pedag. dozor:       Mgr. Eva Šimková

                  Miesto konania:              areál školy (v prípade dobrého počasia)

                                                             kasárne Trebišov ( v prípade zlého počasia)

III.A:         Testovanie žiakov - Kam na vysokú školu? (nástup 8.15)

                  Zodp. pedag. dozor:       Mgr. Katarína Žadanská

                  Miesto konania:              stolnotenisová miestnosť (bývalá IV.B)

III. B:         Kurz na ochranu života a zdravia (nástup 8.15)

                   Zodp. pedag. dozor:       ThDr. Mária Vansačová, PhD.

                   Miesto konania:              areál školy (v prípade dobrého počasia)

                                                         kasárne Trebišov ( v prípade zlého počasia)

 Streda (19. 5. 2010)

I. A:           Účelové cvičenie (nástup 8.15)

                  Zodp. pedag. dozor:       PaedDr. Lenka Puciová

                  Miesto konania:              areál školy (v prípade dobrého počasia)

                                                         kasárne Trebišov ( v prípade zlého počasia)

II. A:           Športový deň spojený s návštevou Vlastivedného múzea (nástup 8.15)

                  Zodp. pedag. dozor:       Mgr. Eva Šimková

                  Miesto konania:              Gréckokatolícka farnosť Trebišov

III.A:         Kurz na ochranu života a zdravia (nástup 8.15)

                  Zodp. pedag. dozor:       Mgr. Alžbeta Maximová

                  Miesto konania:              areál školy (v prípade dobrého počasia)

                                                         kasárne Trebišov ( v prípade zlého počasia)

                                 

III. B:         Testovanie žiakov - Kam na vysokú školu? (nástup 8.15)

                  Zodp. pedag. dozor:       Mgr. Ľubica Kistyová

                  Miesto konania:              areál školy (v prípade dobrého počasia)

                                                         kasárne Trebišov ( v prípade zlého počasia)

Štvrtok (20. 5. 2010)

I. A:   Účelové cvičenie (nástup 8.15)

Zodp. pedag. dozor:       Mgr. Eva Šimková, Mgr. Ľubica Kistyová, RNDr. Lýdia Takáčová

         Miesto konania:              areál školy (v prípade dobrého počasia)

                                               kasárne Trebišov ( v prípade zlého počasia)

II. A:  Účelové cvičenie (nástup 8.15)

         Zodp. pedag. dozor:       Mgr. Eva Šimková

         Miesto konania:              areál školy (v prípade dobrého počasia)

                                               kasárne Trebišov ( v prípade zlého počasia)

 III.A:Kurz na ochranu života a zdravia (nástup 8.15)

          Zodp. pedag. dozor:       Mgr. Ľubica Kistyová

          Miesto konania:              areál školy (v prípade dobrého počasia)

                                               kasárne Trebišov ( v prípade zlého počasia)

                                

III. B:Kurz na ochranu života a zdravia (nástup 8.15)

          Zodp. pedag. dozor:       RNDr. Lýdia Takáčová

          Miesto konania:              areál školy (v prípade dobrého počasia)

                                               kasárne Trebišov ( v prípade zlého počasia)

 PhDr. Marek Čižmár

Úspechy žneme aj na umeleckom poli

 

Pod vedením našej sestry Šebastiány sa aj v tomto roku naše mladé umelecké talenty z radov prvého ročníka zapojili do jednej z najsledovanejších slovenských umeleckých súťažných prehliadok mladých autorov – Biblia očami mladých 2010. Je neuveriteľné, že už svojou prvou účasťou na tomto fóre dokázali študentky I.A – Dominika Tomová a Romana Bérešová (pozri foto) na krajskej prehliadke presvedčiť umeleckú porotu a získať tak postupové pozície na celoslovenskú súťaž, ktorej vyvrcholenie je naplánované opäť v Košiciach počas maturitného týždňa.

Romana Bérešová s prácou „A Pán odpovedá: Nech vytiahne Júda! Hľa, krajinu mu dám do ruky:“ (Sde 1, 2) získala v Košiciach tretie miesto a jej spolužiačka Dominika Tomová s prácou „Teba, Bože mojich otcov, chválim ...“(Dan 2, 23) vyšperkovala úspešné ťaženie celkovým víťazstvom.

Dominike a Romane budeme 19. a 20. mája držať palce a už teraz netrpezlivo očakávame konečný rezultát z východoslovenskej metropoly, kde v ich úspešných šľapajách budú pokračovať - súťažiť aj naši mladí biblisti (Majka Vasková (IV.A), Tomáš Čuchráč (III.B) a Marek Laban (III.A).

 

Blahoželáme!!!

 PhDr. Marek Čižmár

Zdravotníci úspešne obhájili víťazstvo

 

Ďalší z výrazných úspechov zaznamenali 11. mája na územnom kole súťaže družstiev prvej pomoci mladých nádejní zdravotníci z radov našich študentov, ktorých odborne pripravuje profesorka biológie a chémie Mgr. Anežka Franková. Zuzka Benetinová, Danka Tomková, Paťa Chovancová, Dominik Juroš, Rasťo Bodnár a technický sprievod (Daniel Maďar a Samo Buraš) opäť potvrdili svoje kvality, čo potvrdili cenným 1. miestom. (pozri foto).

Tohtoročné prvenstvo je pre našich študentov už tretím víťazstvom v rade, k čomu im všetci srdečne blahoželáme.

 PhDr. Marek Čižmár

Rozlúčka so štvrtákmi 2010

Tak, opäť sme o rok starší a odprevadili sme ďalších našich absolventov. Aj takto si povzdychli niektorí z osadenstva našej školy piatok 7. mája pri rozlúčke so žiakmi štvrtého ročníka, pred ktorými stoja najdôležitejšie dni ich stredoškolského štúdia. (pozri foto) Najprv to bude akademický týždeň (10. 5. – 16. 5.), slúžiaci na ich domácu prípravu a potom, od 17. 5. do 20. 5., už len maturitné skúšky, ktoré budú jednotlivo realizovať 2, 3, resp.  4 dni v závislosti od zvolených predmetov (viď zložku MATURITA). Vyučovacie hodiny štvrtákov boli prispôsobené tradícii, s ktorou sa spája tento deň.

Najprv im svoje slová a malé darčeky na rozlúčku venovali ich nasledovníci – tretiaci. Hneď na to štvrtáci navštívili všetky ostatné triedy, aby spevom a slovami vyjadrili svoje poďakovanie za spoločne prežité roky tak mladším spolužiakom, ako aj pedagógom a vedeniu školy. Ešte počas dopoludňajších hodín sa celá škola presunula do gréckokatolíckeho chrámu  v Trebišove, kde pokračoval oficiálny program s účasťou vladyku Milana, riaditeľa DŠU v Košiciach - ot. Petra Oreniča a dekana trebišovskej gréckokatolíckej farnosti o. protopresbytéra Dušana Semana. Napriek nepriaznivému počasiu, ktoré zamedzilo tomu, aby tak ako po minulé roky bola rozlúčka so štvrtákmi medzi pavilonmi našej školy, sme boli dojatí touto chvíľou. Sv. liturgia v chráme a dôstojnosť týchto priestorov ešte viac umocnila slávnosť a  významnosť tejto chvíle. Začiatok tvorila svätá liturgia a požehnanie tabiel, po nich vystúpila s básňou Barborka Ďubeková (4.B) a s príhovormi za jednotlivé triedy Dominika Drobňáková (4.B) a Majka Vasková (4.A). Spevom celú slávnosť ozdobili tretiaci a špeciálne pre túto príležitosť založená spevácka skupina pod vedením Anky Tomášovej ( 4.A), ktorej krásny spev urobil dojem na každého z nás. Na záver si slovo vzala riaditeľka školy RNDr. Jana Partilová, ktorá okrem slov hodnotenia spoločne prežitých rokov venovala slová vďaky tým nádejným maturantom, ktorí sa počas štúdia na našej škole podieľali na jej úspešnej reprezentácii. Mimoriadnu pozornosť upriamila na Alžbetu Vargovú, Moniku Mojžišovú (obe IV.B) a Majku Vaskovú (IV.A), ktorí si z jej rúk prevzali hodnotnú knižnú poukážku ako ocenenie za dosahovaný výborný študijný prospech, resp. úspešnú reprezentáciu školy na celoslovenskej súťaži. Riaditeľ DŠU - ot. Peter Orenič na záver slávnosti poďakoval vladykovi Milanovi, že bol v takejto milej a zároveň dojímavej chvíli s nami.
Najcitlivejší moment prišiel následne, keď za zvuku zvonca opustili štvrtáci spoločenstvo našej školy a vydali sa tak na cestu životom dospelých ...

Dobrá rada nad zlato... vezmite si ju so sebou, nech vás sprevádza.

 

Ruský  kňaz a filozof Florenskij písal z väzenia svojim deťom:

 

,,Dávajte si pozor na svoju reč, pretože pravdivé,

pozorné a presné slovo je osobitne dôležité. Zvykajte si, aby všetko,

čo robíte, čo vyslovujete, bolo jasné, elegantné a logické. Nestrpte

nič neurčité a nevkusné, nič povrchné.

Uvedomte si, že povrchnosť a prázdne slová môžu viesť k premárneniu celého života."

Úsmev ako dar 2010

 

5. mája sa skupina našich tretiakov (III.A - Samo Buraš, Peter Bobik, Martin Sahajda, Dávid Capik, Daniel Maďar, Cyril Vass, Veronika Petreňová, Tatiana Hadariová, Lenka Golierová, Simona Drabinová, Marek Laban, Veronika Starincová, Majka Petriková, Veronika Zubková, Michal Béreš, Zuzana Benetinová, III.B – Jaro Marčák, Tomáš Kunštár, Timea Stýbarová, Tomáš Blanár, Ľuboš Dziak, Janka Šiketová, Anka Kočišová, Nikola Repovská, Majka Lešková, Nikola Vinclerová, Viktor Seman a Mário Leško) zapojila do celoslovenskej zbierky Úsmev ako dar na podporu detí žijúcich v detských domovoch, náhradných rodinách a rodinách v kríze.

Je potešiteľné a krásne zároveň, že študenti našej školy prijali výzvu podieľať sa na mimoriadne ľudskom a solidárnom čine – vyzbierať peňažné prostriedky pre mládež, ktorej nebolo dopriate šťastie vyrastať so svojimi skutočnými rodičmi.

Výsledok celoslovenskej zbierky 1 deň úsmevu bol stredu 5. mája 42 520 Eur. Minulý rok sa v deň zbierky podarilo vyzbierať sumu 38 415,52 Eur. Ďalšou zaujímavosťou je, že zbierka v Košickom kraji priniesla druhú najvyššiu sumu v rámci Slovenska, t. j. 5338,99 €, z čoho sa našim budúcoročným maturantom podarilo prispieť, vďaka štedrým darcom, čiastkou 478,60 €. V rámci celého nášho kraja sme tak podieľali na celkovom výsledku jednou desatinou, čo si zaslúži obdiv a úctu nás ostatných.

Tretiaci, ďakujeme!

 

PhDr. Marek Čižmár

Z Á P I S do prvého ročníka

26.4.2010

Zápis uchádzačov o štúdium na našom cirkevnom gymnáziu sa uskutoční pondelok 26. 4. 2010 v čase od 10:00 v multimediálnej miestnosti, M. R. Štefánika 9, Trebišov.

Teší sa na Vás

RNDr. Jana Partilová
riaditeľka školy

Pozvánka na zasadnutie Školskej študentskej rady CG TV

 

P O Z O R ! ! !

 Pondelok 26. apríla 2010 sa o 14.00 (po skončení 7. vyučovacej hodiny) uskutoční zasadnutie ŠŠR.

 aroslav Hric (II.A)

Predseda ŠŠR

Zahraničné štipendium aj pre našich dvoch žiakov

 

Výborné študijné výsledky počas predchádzajúcich dvoch rokov priniesli pre Rastislava Bodnára a Máriu Šugerekovú (obaja II.A) odmenu v podobe udelenia vládneho štipendia na celoročné štúdium v anglickom jazyku na strednej škole v Írsku v školskom roku 2010/2011!

Veríme, že Rasťo a Majka svojím príkladom budú inšpirovať a motivovať ďalších svojich nasledovníkov k snahe dosahovať výborný prospech, ktorý je jedným z rozhodujúcich kritérií pre získanie možnosti celoročného štúdia vo vybranej európskej krajine..

Blahoželáme ! ! !

 PhDr. Marek Čižmár

Maroš Kubica – nohejbalista Slovenska za rok 2009

 

Titul najlepšieho nohejbalistu Slovenska v kategórii žiakov za rok 2009 získal v minulých týždňoch žiak nášho gymnázia Maroš Kubica (I.A), ktorý reprezentuje farby trebišovského klubu NK ´99. (pozri foto).

Maroš získal toto ocenenie na slávnostnom vyhodnotení pri príležitosti konania 8. ročníka Slovenského pohára v nohejbale žiakov v Zalužiciach a bolo len zaslúženým zúročením úspešného roka, ktorý mu priniesol množstvo individuálnych a kolektívnych trofejí.

Maroš, blahoželáme ! ! !

 PhDr. Marek Čižmár

Študentské (ekonomické) fórum

 

Množstvo zaujímavých tém z oblasti dnešnej ekonomiky ako sú globalizácia trhu, hospodárska kríza a jej dôsledky, prepojenosť ekonomiky a ostatných súčastí spoločenského života, boli náplňou veľmi zaujímavej akcie pod názvom Študentské (ekonomické) fórum (pozri foto), ktorá sa uskutočnila stredu 21. apríla v popoludňajších hodinách v multimediálnej miestnosti, pričom jej cieľovou skupinou boli najmä tohtoroční a budúcoroční maturanti z predmetu ekonomika, ako aj všetci tí, ktorým táto oblasť každodenného života nie je cudzia. Prvým významným hosťom na takomto netradičnom podujatí bol poslanec NR SR, bývalý poradca podpredsedu vlády pre ekonomickú reformu, minister financií a podpredseda vlády pre ekonomiku Ing. Ivan Mikloš.

Vzhľadom na to, že naše gymnázium už druhý rok ponúka svojim študentom v rámci  vzdelávacieho programu možnosť voľby predmetu ekonomika v tzv. alternatívnom študijnom pláne, bolo toto stretnutie vhodnou súčasťou projektu stretnutí s významnými ľuďmi spoločenského a ekonomického života. V rámci neho sa tak naskytá študentom možnosť viesť diskutovať, polemizovať a prezentovať vlastné názory na otvorenom fóre a s účasťou renomovaných odborníkov z praxe.

 PhDr. Marek Čižmár

Úspešná zbierka našich dobrovoľníkov počas Dňa narcisov 2010

 

Tak, ako po minulé roky, aj tento sa naša škola a jej študenti Daniel Maďar, Peter Bobik, Dávid Capik, Samuel Buraš, Marek Laban, Martin Sahajda, Mária Petriková, Zuzana Benetinová (III.A) Daniela Tomková, Rastislav Bodnár, Miriama Ostrožovičová, Jana Godová, Stanislav Petričko (II.A), Dominika Tomová, Simona Černáková a Marika Čintalová (I.A) zapojili do verejnej zbierky DEŇ NARCISOV 2010 (pozri foto), ktorá sa na celom Slovensku konala piatok 16.apríla 2010.

Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ľuďom - do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. Deň narcisov sa už tradične koná v apríli každého roka. Jeho symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.

Peniaze na pomoc ľuďom trpiacim vážnou a dnes dosť rozšírenou chorobou zbierali študenti, rozdelení do 4 skupín. 3 skupiny sa počas celého dňa striedali v OC Terno. Štvrtá, ktorú tvorili naši druháci, mala na starosti úrady v oblasti našej školy. Všetkým spolu sa podarilo dokopy vyzbierať úctyhodnú sumu - viac ako 600 €.

Financie vyzbierané v Deň narcisov prerozdeľuje LPR späť do projektov, na ktoré prichádzajú žiadosti zo všetkých regiónov Slovenska. Generálna rada LPR rozhoduje o prerozdelení výťažku v troch hlavných oblastiach, a to: 

  • psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov a služby pre zlepšenie kvality ich života,   
  • prenos výsledkov klinického a základného výskumu do diagnostiky, liečby a rehabilitácie onkologických pacientov.  

Darcom a aj našim obetavým aktivistom patrí veľké poďakovanie a uznanie ! ! !

 

Daniela Tomková (II.A)

PhDr. Marek Čižmár

Mgr. Anežka Franková s ocenením svoje práce v prospech SČK

 

13. apríla na zasadnutí Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Trebišove bolo našej kolegyni, učiteľke a zároveň predsedníčke Miestneho spolku SČK pri Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa udelené poďakovanie za aktívnu prácu v prospech tejto inštitúcie. (pozri foto) Toto poďakovanie zároveň patrí a je adresované všetkým žiakom, ktorí sa na našej škole podieľajú na každoročnej realizácii dobročinných aktivít a činností.

 

Blahoželáme ! ! !

 PhDr. Marek Čižmár

Dominika Tomová postúpila medzi najlepších na Slovensku

 

V žatve úspechov a ocenení, ktoré zaznamenali naši žiaci v poslednej dobe, pokračovali dve naše študentky: Dominika Tomová a Romana Bérešová (obe I.A). Svojimi výtvarnými prácami reprezentovali cirkevné gymnázium na krajskom kole súťaže Biblia očami detí a mládeže 2010, ktorá sa konala v Košiciach. Dominika a Romana, pod vedením sr. Šebastiány, potvrdili svoju reputáciu a svojimi umeleckými predstavami oslovili aj hodnotiacu porotu.

Romana Bérešová so svojim príspevkom „Hľa krajinu mu dávam do ruky!“ Sdc 1,2  obsadila konečné 3. miesto.

Mimoriadnu odozvu zaznamenala Dominika Tomová (názov práce „Teba, Bože mojich otcov chválim a oslavujem...“ Dan 2, 23), ktorá dosiahla vo svojej kategórii (stredné školy) krásne 1. miesto, čo znamená aj postup na celoslovenské kolo.

Úspech obidvoch dievčat je o to cennejší, že ho zaznamenali už vo svojom premiérovom roku na gymnáziu a navyše sa presadili v silnej konkurencii škôl Košického kraja.

Celkové umiestnenie Dominikinej práce v rámci najlepších slovenských výtvarných prác s biblickou tematikou bude zverejnené niekedy v období 18. – 20. mája 2010, počas konania  celoslovenského kola Biblickej olympiády.

 

Blahoželáme ! ! !

 PhDr. Marek Čižmár

P O Z O R ! ! ! Stredu 21. 4. 2010 triedne aktívy ZRPŠ (II.A, III.A, III.B)

 

Dovoľujeme si pozvať všetkých rodičov žiakov II.A, III.A a III.B na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia už túto stredu (21. 4. 2010) o 16.00 v priestoroch školy.

 

Mgr. Eva Šimková, tried. prof. II.A

PhDr. Marek Čižmár, tried. prof. III.A

ThDr. Mária Vansačová, PhD., tried. prof. III.B

Krásny a cenný úspech našich mladých biblistov

 

Tomáš Čuchráč (III.B), Marek Laban (III.A) a Majka Vasková (IV.A) pod odborným vedením našej sestry Šabastiány potvrdili stredu 14. apríla svoje znalosti z biblickej problematiky a po víťazstve na dekanátnom kole pokračovali na víťaznej vlne aj na krajskom kole v Košiciach. (pozri foto) Toto mesto bude zároveň hostiteľom aj celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční niekedy v mesiaci máj a na ktorom budú už po niekoľký raz za sebou reprezentovať Košický kraj a eparchiu zároveň naši zástupcovia.

Tohtoročný úspech opäť potvrdzuje kvalitnú a úspešnú prácu našej sestry Šebastiány so svojimi študentmi a zároveň zviditeľňuje školu a trebišovský dekanát, ktoré sa takýmto spôsobom dostávajú výraznejšie do povedomia v rámci celého Slovenska.

Srdečne blahoželáme a držíme palce vo finále!

 

PhDr. Marek Čižmár

Naša škola má svojho zástupcu v novoutvorenej Krajskej rade ŠŠR

 

Sobotu  10. apríla 2010 sa v košickom Centre voľného času – Regionálnom centre mládeže  uskutočnilo veľké spoločné stretnutie zástupcov školských rád celého Košického kraja (prvé ustanovujúce valné zhromaždenie). (pozri foto) Zúčastnili sa na ňom zástupcovia škôl od Košíc cez Spišskú Novú Ves, Dobšinú, Rožňavu, Moldavu nad Bodvou, Michalovce, Sobrance, Sečovce, Trebišov, Veľké Kapušany až po Kráľovský Chlmec, aby spoločnými silami vytvorili  jedinú a osobitú regionálnu zastupiteľskú štruktúru stredoškolákov – Krajskú radu žiackych školských rád Košického kraja.

Táto úloha sa nám aj po menšej námahe podarila. Vypracovali sme stanovy, ktoré obsahujú základne ustanovenia, spoločné ciele, zvolili sme si orgány krajskej rady, pričom sa volilo: predsedníctvo, kontrolná komisia, predseda RŽŠRKK.

Prvého ustanovujúceho zasadnutia sa zúčastnilo vyše 23 stredných škôl (z každej školy dvaja zástupcovia). Predsedníčkou sa stala Veronika Horenská (KE), podpredsedom Zdeno Pustai (KS) a členmi: Juraj Bodnár (KE), Michael Dejmut (SNV) a Jaroslav Hric (TV).

Som nesmierne rád že v predsedníctve takejto jedinečnej a dôležitej organizácií stredoškolákov nášho kraja má zastúpenie aj naša škola! Teším sa na spoluprácu s predsedníctvom a členmi tejto organizácie a dúfam , že nesklamem vašu dôveru a dôveru všetkých študentov Košického kraja. O plánovaných akciách a úspechoch  RŽŠRKK vás budem priebežne informovať .

 

S pozdravom

 

Jaroslav Hric (II.A)

Predseda ŠŠR

Janka Godová medzi najlepšími recitátormi kraja

 

Piatok 9. marca našu školu úspešne reprezentovala na okresnom kole 56. ročníka súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2010 študentka II.A Janka Godová. Pod odborným vedením PaedDr. Jaroslavy Sabovej si Janka vybojovala v kategórii prednes prózy 1. miesto a tým si zabezpečila aj postup na krajskú prehliadku, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. – 23. apríla v Michalovciach, pod názvom „Metamorfózy slova“.

K dosiahnutému úspechu Janke a p. prof. Sabovej blahoželáme!

 

PhDr. Marek Čižmár

Peter Hrinda – tretí najlepší plavec Slovenska

 

Výrazný prienik medzi slovenskú plaveckú elitu a zrejme najväčší doterajší športový úspech vo svojej kariére zaznamenal prednedávnom (27. marca) na medzinárodných zimných majstrovstvách Slovenska v diaľkovom plávaní v Košiciach študent IV.B Peter Hrinda. Vo farbách michalovského klubu Orca Michalovce si v kategórii mužov na 5 km trati vyplával časom 1:10:08,49 výborné tretie miesto. (pozri foto)

Peter aj v mužskej kategórii potvrdzuje svoje výborné výkony, ktoré zaznamenal už medzi juniormi. Je obdivuhodné, že hneď vo svojich začiatkoch medzi najlepšími seniorskými plavcami Slovenska sa dokázal takmer okamžite etablovať medzi najlepšími z nich.

K dosiahnutému úspechu mu srdečne blahoželáme.

 

PhDr. Marek Čižmár

POZVÁNKA NA AUTOSALÓN BRATISLAVA 2010 16.4.2010

Dňa 16. apríla 2010 sa študenti našej školy plánujú zúčastniť poznávacej exkurzie Autosalón 2010, ktorý sa uskutoční v priestoroch Incheba Expo Arény v Bratislave.
Ak Vás zaujímajú novinky z oblasti automobilov a dopravy, uplatnenie automobilového priemyslu v odboroch vysokých škôl technického zamerania, tak neváhajte a prihláste sa u študenta 3.B triedy Ľ. Dziaka do stredy 14.4.2010.
Cena zájazdu je 26 €. V cene zájazdu je zahrnutá doprava autobusom, mýto, parkovné, poistenie a vstupné na výstavu.
Zatiaľ nie je prihlásený potrebný počet záujemcov, v prípade ak neprejaví záujem dostatočný počet študentov - akcia sa neuskutoční

Tešíme sa na Vás!

 

Veľkonočný vinš

 

„Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy s Vami a medzi Vami!“

(Matka Tereza z Kalkaty)

 

Hojnosť milostí od zmŕtvychvstalého Krista,  trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí plynúcich z Veľkonočného tajomstva Vám želá

 

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov

Dôležitý oznam pre IV.A a IV.B

30.3.2010

 

Všetci študenti IV.A a IV.B absolvujú budúci týždeň už svoje štvrté a zároveň posledné duchovné cvičenia počas štúdia na cirkevnom gymnáziu.

Duchovné cvičenia oboch tried budú prebiehať v zariadení Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli (pozri: http://www.gmcbarka.sk/) v dňoch 6. 4. (utorok)  – 10. 4. 2010 (sobota).

Odvoz a prívoz je zabezpečený autobusom.

 

POZOR !!! (Pre IV.A)

Spoločný nástup 4.A spolu so sr. Šebastiánou a triednym profesorom Mgr. Vasilom Šuchom je utorok 6. 4. 2010 o 14.00 na autobusovej zastávke pred reštauráciou Marína.

Každý z účastníkov si okrem potrebných vecí prinesie so sebou aj 22 €, ktoré odovzdá triednemu profesorovi.

 

POZOR !!! (Pre IV.B)

Spoločný nástup 4.B spolu s triednou profesorkou PaedDr. Klaudiou Horňákovou je štvrtok  8. 4. 2010 o 14.00 na autobusovej zastávke pred reštauráciou Marína.

Každý z účastníkov si okrem potrebných vecí prinesie so sebou aj 22 €, ktoré odovzdá triednej profesorke.

 

!!! V prípade akýchkoľvek najasností môžete kontaktovať vedenie školy (prostredníctvom mobilnej linky, resp. mailom), triednych profesorov alebo sr. Šebastiánu.

 

!!! Žiadam všetkých žiakov IV.A a IV:B, ktorí si prečítajú tento oznam, aby o ňom informovali svojich spolužiakov a spolužiačky !!!

 

Ďakujem

 

PhDr. Marek Čižmár

Okresné kolo vo volejbale dievčat

25.3.2010

 

Štvrtok 25. marca opäť na pôde CSOŠ sv. Jozafáta sa uskutočnilo okresné kolo vo volejbale stredných škôl, tentoraz v kategórii dievčat. Naše družstvo pod vedením Mgr. Anežky Frankovej na ňom obsadilo, podobne ako chlapci deň predtým, tretiu priečku. Osudnou sa im stala prehra s Gymnáziom Trebišov. Okrem nej zaznamenali naše volejbalistky dve víťazstvá, a to s domácou - hostiteľskou školou a so Strednou odbornou školou Trebišov.

K dosiahnutému výsledku našim dievčatám srdečne blahoželáme.

 

PhDr. Marek Čižmár

Okresné kolo vo volejbale chlapcov

24.3.2010

 

V telocvični CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove prebiehalo stredu 24. marca okresné kolo vo volejbale chlapcov stredných škôl. (pozri foto) Naše družstvo pod vedením PaedDr. Jozefa Pavlikovského na ňom obsadilo celkovo 3. miesto, keď v celom turnaji zaznamenalo jedinú porážku (v základnej skupine s Gymnáziom Kráľovský Chlmec).

K dosiahnutej bronzovej priečke chlapcom srdečne blahoželáme.

 

PhDr. Marek Čižmár

Mladý človek musí poznať dôsledky svojho konania

24.3.2010

 

Svoje tretie pokračovanie mal stredu 24. marca 2010 na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove projekt Kriminalita mládeže a vplyv drogovej závislosti na jej páchaní. Prezentácia a diskusia prebiehajúca na stretnutí bola zameraná na tému Zdroje a účinky drog. (pozri foto) V rámci nej prednášajúci a autor projektu npor. Vladimír Lapitka sa sústredil najmä na trestnoprávnu zodpovednosť mladých ľudí prichádzajúcich do kontaktu s omamnými a psychotropnými látkami.

Úzka a partnerská spolupráca s vedením školy, vybudovanie si dôvery zo strany študentov, no predovšetkým osveta a ich lepšia informovanosť a orientácia v problémových situáciách života sú spoločnými menovateľmi tohto úspešného projektu.

 

PhDr. Marek Čižmár

Budúcnosť vedy je v rukách študentov

23.3.2010

 Popularizácia vedy a jej priblíženie prostredníctvom zaujímavých prednáškových cyklov, exkurzií a reálnych vedeckých experimentov je náplňou štartujúceho projektu pod názvom Nanomateriály pre enviromentálne aplikácie: budúcnosť je v rukách študentov, ktorý v súčasnej dobe rozbieha Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spoločne so spoluriešiteľskou organizáciou - Ústavom experimentálnej fyziky SAV. Úspechom pre náš región je fakt, že pozíciu druhého partnera a zároveň jedinej participujúcej strednej školy získalo Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove.

Prioritné zameranie projektu smeruje predovšetkým k spopularizovaniu vedy a rozšíreniu nových poznatkov. Vzhľadom na to, že súčasné technologické trendy oslovujú už najmladšie ročníky, je dôležité, aby už od svojich prvých kontaktov s vedou vedel mladý človek chápať podstatu vedeckých zákonitostí a prakticky ich využívať v bežnom živote. Aj z toho dôvodu oslovilo cirkevné gymnázium pred spustením hlavnej fázy projektu všetky základné školy v blízkom okolí, aby ponúklo spoluúčasť ich žiakov na jednotlivých stretnutiach. Obrovskou výhodou, vyplývajúcou z tejto iniciatívy je najmä to, že žiaci môžu svoje teoretické poznatky zo školy z oblastí chémie, fyziky, informatiky, matematiky, biológie spoznávať reálne – naživo prostredníctvom najmodernejších technológií a za účastí vedeckých kapacít Slovenskej akadémie vied. To,  čo často žiak rieši tradičným memorovaním učiva, spozná cez praktické cvičenia a pokusy, v dnešnej dobe nenahraditeľných súčastí vzdelávania každého človeka. Už počas najbližších „stretnutí s nanovedou“ budú populárnou formou priblížené študentom stredných a základných škôl najnovšie vedecké poznatky v oblasti nanoštruktúrovaných materiálov so zameraním na ich aplikácie v oblasti energetickej úspory a ochrany životného prostredia ako je znižovanie emisií CO2alebovýroba čistých zdrojov energie prostredníctvom vodíka. Študenti budú mať možnosť spoznať moderné využitie týchto materiálov v elektrotechnickej a elektronickej praxi, ako aj nanočastice používané pri liečbe a diagnostike nádorov.

Minulotýždňové stretnutie na pôde Ústavu experimentálnej fyziky SAV sa realizovalo za účasti všetkých vedeckých pracovníkov, podieľajúcich sa na realizácií jednotlivých cyklov spoločných stretnutí, pedagógov trebišovského Cirkevného gymnázia RNDr. Jany Partilovej, PhDr. Mareka Čižmára, RNDr. Lýdie Takáčovej a ThDr. Márie Vansačovej, PhD. a žiakov, medzi ktorými nechýbali ani zástupcovia základných škôl z Trebišova a Cejkova. (pozri foto na hlavnej stránke)

Na základe odozvy, ktorú prezentovali všetci zúčastnení na konci jej pilotnej časti, je naplnenie smerovania tejto aktivity, a to pochopiť, že cesta k budovaniu vyspelej spoločnosti vedie cez rozvoj vedy a výskumu, na úspešnej ceste. Práve tam niekde možno spočíva riešenie, ako posunúť našu spoločnosť medzi technologicky vyspelé a konkurencieschopné štáty sveta.

 

 PhDr. Marek Čižmár

Naši tretiaci víťazne na biblickej olympiáde

23.3.2010

 

Na pôde Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove sa utorok 23. marca konalo dekanátne (okresné) kolo biblickej olympiády. (pozri foto)Úspešne si na ňom počínalo naše družstvo, ktoré tvorili zástupcovia III.A a III.B Anka Albrechtová, Marek Laban a Tomáš Čuchráč. Pod vedením sr. Šebastiány venovali svojej príprave veľmi veľa času a ich snaha sa premenila na celkové víťazstvo. V silnej konkurencii okolitých škôl najlepšie zvládli všetky kolá súťaže a získali tak právo zastupovať náš dekanát na diecéznom (krajskom) kole v Košiciach.

K dosiahnutému úspechu našim mladým biblistom blahoželáme.

 PhDr. Marek Čižmár

Matematický klokan 2010

22.3.2010

 

Pondelok 22. marca sa v multimediálnej miestnosti o 9.30 stretli vybraní študenti našej školy, pričom ich spoločným cieľom bolo popasovať sa s riešeniami úloh, ktoré boli súčasťou Matematického klokana 2010 - najväčšej matematickej súťaže na svete aj na Slovensku.(pozri foto) Vlani riešilo jej úlohy viac ako 5,5 milióna žiakov zo 46 krajín sveta. Na Slovensku súťažilo neuveriteľných 77 763 žiakov z 1 386 škôl!

Úvodné slovo a slávnostné otvorenie pripadlo riaditeľke školy RNDr. Jane Partilovej. Hneď na to sa už pod dozorom Mgr. Evy Šimkovej začalo odvíjať 60 minút vyčleneného času, v rámci ktorého čakalo študentov 24 úloh. Každá z nich ponúkala 5 odpovedí, no 4 z nich boli stále nesprávne.

Tohtoročná edícia KLOKANA ponúka plnopočtovým riešiteľom možnosť získať po vyžrebovaní kvalitný notebook. Pre ostatných sú ešte pripravené zvyšné vecné ceny a diplomy.

 PhDr. Marek Čižmár

EČ MS z matematiky

18.3.2010

 

Štvrtok predpoludním sa v čase od 9.45 - 11.45 realizovala na našej škole posledná časť tohtoročnej externej časti maturitnej skúšky. (pozri foto) Počas 120 minút sa 8 maturantov 4. ročníka pasovalo so zadaniami 20 úloh s krátkou odpoveďou a 10 úlohami s výberom odpovede. Keďže matematika má len testovú časť, bol to najkratší maturitný deň týždňa. Na jeho začiatku sa svojím pričinením spolupodieľali aj zástupcovia jednotlivých tried: Nándor Takáč (4.A) a František Pelech (4.B), ktorí asistovali pri otváraní maturitných zadaní. Pevne veríme, že im, ako aj ich spolužiakom z predchádzajúcich dní, priniesol tento už tradičný zvyk šťastie, čo sa odrazí aj na celkových výsledkoch maturitných skúšok, ktoré ukončí ich ústna časť v dňoch 17. - 20. 5. 2010.

 

PhDR. Marek Čižmár

EČ a PFIČ MS z anglického a nemeckého jazyka

 

Ďalším maturitným dňom tohto, pre štvrtákov hektického týždňa bola streda, kedy sa na všetkých stredných školách na Slovensku písali testy a slohové úlohy z cudzích jazykov. (pozri foto)

Lucia Jožiová (4.A) a Betka Vargová (4.B) mali tú česť otvoriť obaly s testovými zadaniami anglického a nemeckého jazyka. O 9.45 sa začala testová časť, v ktorej úvode nechýbali ani úlohy na počúvanie. Texty a zadania úloh vyplývali z nahrávky spustenej na CD prehrávači. Žiaci počas 100 minútového intervalu mali odpovedať na 36 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou.

 

(kľúče správnych odpovedí): http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2010/cudzie_jazyky___testy__kluce__zadania_pfic_ms/kluc_UKO_EC_MS_2010_AJB1.pdf;

http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2010/cudzie_jazyky___testy__kluce__zadania_pfic_ms/kluc_UKO_EC_MS_2010_NJB1.pdf

 

Po obedňajšej prestávke čakala maturantov administrácia slohovej časti, na ktorú mali vyčlenených 60 minút a v ktorej sa vyžaduje zvládnutie a použitie 160 – 180 slov vrátane členov, predložiek, spojok, čísloviek (vypísaných slovom).

 

Témy:

ANJ, úroveň B1

http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2010/cudzie_jazyky___testy__kluce__zadania_pfic_ms/AJB1_zadanie_PFIC_MS_2010_3.pdf

 

NEJ, úroveň B1

http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2010/cudzie_jazyky___testy__kluce__zadania_pfic_ms/NJB1_zadanie_PFIC_MS_2010_3.pdf

 

PhDr. Marek Čižmár

Písomné maturity zo slovenského jazyka a literatúry

16.3.2010

 

Utorok 16. marca o 9.45 sa naši štvrtáci pustili do zdolávania prvej prekážky na ceste k maturitnému vysvedčeniu, a to v v podobe testu zo slovenského jazyka a literatúry (pozri foto), na ktorého vypracovanie mali vyčlenených 90 minút (Pri otváraní bezpečnostných obálok obsahujúcich testy asistovali študentky 4. ročníka: Marianna Naďová zo 4.A a Sárah Jachimecová zo 4.B.). Počas poldruhahodinového boja s otázkami písomne odpovedali na 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou. Keďže testy ešte nie sú na webe zverejnené, ponúkame Vám zatiaľ k nahliadnutiu len kľúč správnych odpovedí: http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2010/vyucovacie_jazyky___testy__kluce__temy_pfic_ms/kluc_UKO_EC_MS_2010_SJL.pdf

 

Poobede (13.00-15.30) sa maturanti najprv rozhodovali, ktorú zo zverejnených tém (http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2010/vyucovacie_jazyky___testy__kluce__temy_pfic_ms/temy_PFIC_MS_2010_SJL_2.pdf) si zvolia a potom už popustili uzdu svojej fantázii, uvažovaniu a štylizovaniu, aby dodržali základnú požiadavku – rozsah minimálne 1,5 strany, ktorý museli splniť k úspešnému zvládnutiu slohovej časti maturitnej skúšky z materinského jazyka.

 

PhDr. Marek Čižmár

EČ a PFIČ maturitných skúšok 2010

 

V dňoch 16. 3. - 18. 3. 2010 sa na našej škole uskutoční externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický a nemecký jazyk a externá časť maturitnej skúšky z predmetu matematika. Našim maturantom prajeme, aby dokázali čo najlepšie využiť svoje vedomosti, ktoré nadobudli počas svojho štúdia na našom gymnáziu.

Piatok v znamení odovzdávania notebookov

 

Piatok 5. marca sa na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove niesol v slávnostnej atmosfére oficiálneho začiatku realizácie projektu Notebook pre každého žiaka, ktorý je vo svojej pilotnej fáze zameraný na študentov 1. ročníka.(pozri foto) Trebišovské cirkevné gymnázium sa tak stalo iba druhou strednou školou na Slovensku, kde vyučovací proces prechádza zásadnou zmenou – od jeho klasickej formy výkladu k úplnej elektronizácii.

            Úvodnú časť celodenného programu tvoril odborný seminár, ktorý viedol PaedDr. Roman Baranovič, programový manažér iniciatívy Partneri vo vzdelávaní spoločnosti Microsoft. Vo svojom príspevku informoval účastníkov – učiteľov trebišovských základných a stredných škôl o stratégii a zameraní moderného vyučovania, využívaní IK technológií v jeho priebehu, ako aj o neobmedzených možnostiach, ktoré otvára takáto forma komunikácie medzi učiteľom a žiakom.

            Hlavný bod programu tvorilo slávnostné odovzdávanie notebookov študentom 1.A triedy. Okrem pozvaného hosťa sa na ňom zúčastnila aj riaditeľka školy a zároveň iniciátorka projektu RNDr. Jana Partilová.

           Profilujeme sa ako škola, kde sa kladie dôraz na aktivitu žiaka v procese vyučovania. To znamená, že učitelia si vyberajú predovšetkým také vyučovacie postupy, pri ktorých žiak nie je pasívnym poslucháčom, ale je na vyučovaní aktívny, pracuje, zveruje sa  mu samostatná práca a on sám objavuje poznatky.

Žiak, vďaka kompletnej internetizácii školy a voľnému wifi pripojeniu, získava možnosť už na hodine pracovať nielen s edukačným softvérom, ale aj s neobmedzeným množstvom prameňov. Takýmto spôsobom sa jeho činnosť neobmedzí len na tradičné vnímanie vysvetľovania učiteľa, ale naopak, bude vyžadovať kreativitu a schopnosti okamžite reagovať na nastolené otázky. Jednou z mnohých možností, ktoré sa týmto projektom stanú skutočnosťou, bude aj aktívne zapojenie sa neprítomných žiakov do prebiehajúceho vyučovacieho procesu.

            Rýchla a frontálna komunikácia učiteľa  a žiakov v škole i mimo nej, široká škála možností získavania vedomostí, ich spracovanie a následné využitie a neustále napredovanie v procese informatizácie sú základné ciele, ktoré má napĺňať projekt cirkevného gymnázia. V súčasnej dobe predstavuje jeho aktivita výnimočný pokus svojho druhu na Slovensku. Vzhľadom na potreby a požiadavky súčasnej doby však môže výrazne napomôcť absolventovi školy pri jeho spoločenskom uplatňovaní a v ďalšom profesionálnom raste.

 

PhDr. Marek Čižmár

Beseda s ikonopiscom

 

Stredu 3. marca sa naši druháci zúčastnili v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove zaujímavej besedy s mladým a talentovaným ikonopiscom Mgr. Róbertom Demkom. (pozri foto)

Toto podujatie, ktoré je jedným z mnohých v rámci Roka kresťanskej kultúry, prinieslo našim študentom nielen zodpovedanie mnohých, doteraz nepoznaných otázok, ale aj prezradenie zaujímavostí, ktoré súvisia so vznikom ikony. Podnety, inšpirácie, ovplyvňujúce ikonopisca pri práci, typy a zloženie farieb, ktoré pri ich písaní používa, či okolnosti, ktoré súvisia s ich tvorbou boli len útržkom zo širokej diskusie.

Zaujímavým poznatkom, najmä pre tých, ktorým táto technika učarovala, bola informácia, že počas tohtoročných letných prázdnin sa chystá kurz písania ikon pre záujemcov zo širokého okolia. Miestom jeho konania bude pravdepodobne CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove.

 

PhDr. Marek Čižmár

Spoznali sme temné stránky minulosti

 

Tak trochu symbolicky, tesne pred výročím vyhlásenia Slovenského štátu (14. marec), sa skupina študentov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove  (Michaela Kapuscinská, Silvia Kučerová, Matúš Illés, Matúš Cibere, Peter Fečojager, Erika Csomósová, Dominika Tomová, Romana Bérešová, Simona Černáková a Martin Kubica) zúčastnila historicko-poznávacieho zájazdu Osvienčim 2010, ktorý bol spojený aj s návštevou historickej metropoly Poľska - mesta Krakow. (pozri foto)

Súčasťou nášho celodenného putovania boli predovšetkým miesta, ktoré sú symbolom holokaustu a pokusu o naplnenie konečného riešenia židovskej otázky. Miesta, kde z celkového počtu 1,3 milióna deportovaných ľudí našlo svoju smrť 1,1 milióna.

Uvítací kovový nápis (v roku 2009 bol nakrátko odcudzený) z brány tábora „Arbeit macht frei“ – „Práca oslobodzuje“ bol len mementom, ktoré predznamenalo naše silné dojmy.

Vo vyhladzovacích táboroch Auschwitz I a Auschwitz II – Birkenau (Brzezinka) sme mali možnosť na vlastné oči vidieť autentické fotografie, originálne šatstvo a topánky zajatcov, pozostatky ich vlasov, v skutočnom stave zachovalé väzenské izby, pivnice, steny smrti, šibenice, krematórium, ako aj náradie, ktoré bolo súčasťou dennodenného života.

„Miesto smrti“ nás šokovalo aj informáciami, ktoré sme sprostredkovane získali prostredníctvom výkladu a vďaka ktorým dnes vieme, že tzv. baraky boli v skutočnosti len z dreva poskladané miestnosti s neotvárateľnými oknami, pričom v lete vytvárali neznesiteľné teplo a v zime nepredstaviteľný chlad, prechádzajúci otvorenými škárami.

            Segregácia prichádzajúcich ľudí, presúvanie chorých a neschopných do prezliekarní a „spŕch“ a ich hromadné vraždenie cyklónom B boli pre nás svedectvom, ktoré len doložilo, akých zverstiev je schopné sa ľudstvo dopustiť v záujme moci. Zvlášť, keď sme sa následne dozvedeli, že súčasťou vraždenia bolo aj odoberanie zlatých zubov a vlasov a krátko nato spaľovanie mŕtvych v krematóriách.

            Počas prehliadky sa nám naskytla aj možnosť pozrieť si krátky film mapujúci život v tábore v rokoch 1941 – 1944. Nejeden z nás si v týchto chvíľach uvedomil, aké šťastie má, že žije práve v tejto dobe a nepozná na vlastnej koži hrôzy minulosti. Tento výlet na nás hlboko zapôsobil a ukázal nám aj inú stránku života ...

 

Dominika Tomová (1.A)

Už zajtra otvorenie projektu Notebook pre každého žiaka

 

Naše Cirkevné gymnázium sa stáva  prvým gymnáziom a druhou strednou školou zapojenou do projektu Notebook pre každého žiaka, v rámci ktorého budú využívať notebooky na vyučovaní študenti 1. ročníka. Našich prvákov príde pozdraviť a oficiálne otvoriť tento program na skvalitnenie vyučovacieho procesu PaedDr.Roman Baranovič zo spoločnosti Microsoft, ktorá je autorom uvedeného projektu.

Srdečne pozývame záujemcov z radov učiteľov na prednášku spojenú s besedou piatok 5. marca 2010 o 10:00 v multimediálnej učebni.

Sme si vedomí, že moderné vyučovacie metódy vedú žiakov k inovatívnej práci na hodinách. Tieto metódy majú okrem naplnenia vyučovacích cieľov a splnenia osnov žiakov zaujať a motivovať, zlepšovať ich postoj k vyučovacím predmetom a rozvíjať tiež ich sociálne zručnosti a osobnostné kvality.

Sme zatiaľ len na začiatku a mnohí z nás - učiteľov sa budeme učiť spolu s našimi žiakmi. Svoje skúsenosti a postrehy z inovatívneho vyučovania si radi vymeníme s kolegami, ktorý už tieto skúsenosti majú. Musíme však povedať, že nás veľmi teší, keď na hodine sa naskytne viac priestoru k individuálnej činnosti žiakov a možnosti konzultácií aj elektronickej forme, čo nám otvorí ďalšie možnosti zefektívnenia, zlepšenia a zatraktívnenia bežného vyučovacieho dňa.

 

RNDr. Jana Partilová

Peter Hrinda opäť s úspechom

 

Ďalší z výrazných úspechov vo svojej plaveckej kariére zaznamenal predchádzajúcu sobotu (27. 2.) študent 4.B Peter Hrinda, ktorý na 10. ročníku plaveckých pretekov o „ Cenu mesta Humenné“ s rekordnou účasťou 285 pretekárov zo 14 plaveckých oddielov Slovenska a poľského klubu Bobry Debica obsadil vo svojich obľúbených disciplínach medailové umiestnenia. (pozri foto)

V disciplíne 100 m prsia sa mu podarilo časom 1:15,87 vybojovať 3 miesto a v disciplíne 50 m prsia dosiahol časom 32,97 dokonca na 2. miesto.

Petrov úspech je o to cennejší, že si ho vyplával už v silnej mužskej kategórii, v silnej a početnej konkurencii.

Blahoželáme!!!

 

PhDr. Marek Čižmár

Valentínska kvapka krvi 2

 

Piatok 26. februára demonštrovala svoj hlboký záujem naplniť základnú myšlienku darcovstva krvi – pomôcť pri záchrane života, ďalšia skupina prvodarcov z radov našich žiakov: Dávid Capik, Daniel Maďar (3.A), Lukáš Kucharčík, Viktor Seman (3.B), Ingrid Mindžáková, Stela Bérešová, Anka Tomášová (4.A), Matúš Jarečný a Majka Korpesiová (4.B). Už od skorých ranných hodín, v priestoroch hematologicko-transfúzneho oddelenia v NsP Trebišov, darovali časť zo svojej životodarnej tekutiny. Spoločnosť a morálnu podporu im v týchto chvíľach robila aj p. prof. Anežka Franková, ktorá prežívala ich jedinečné chvíle života spolu s nimi.

Vŕtačka zubára a ihla v ruke sestričiek sú najväčším postrachom, ktorý sa spája u pacientov s priestormi nemocnice. Je chvályhodné a obdivuhodné zároveň, že aj medzi nami sa našli jedinci, ktorí tento strach odhodili do úzadia a pre ktorých nezištnosť a obeta sú obyčajnou samozrejmosťou a súčasťou ich mladého života.

Ďakujeme!

 

PhDr. Marek Čižmár

Workshop o darcovstve krvi

 

Štvrtok 25. februára sa uskutočnil na našej škole v priestoroch multimediálnej učebne workshop (pozri foto) pri príležitosti celoslovenskej akcie Valentínska kvapka krvi a s tým spojenej propagácie dôležitosti darcovstva medzi plnoletými žiakmi. Podujatie organizačne zabezpečoval Oblastný spolok SČK pri Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove, ktorý vedie jeho predsedníčka a profesorka biológie a chémie v jednej osobe Mgr. Anežka Franková. Punc slávnosti a dôležitosti dodala podujatiu aj účasť predsedníčky Územného spolku SČK v Trebišove p. Libuše Babuľákovej, ktorá vo svojom príhovore sa poďakovala všetkým prvodarcom z radov našich tretiakov a štvrtákov za ich obetavosť a nadšenie pre krásnu myšlienku podieľať sa na záchrane ohrozených ľudských životov. Ocenila aj náborové aktivity Mgr. Anežky Frankovej, propagáciu a osvetu, ktorú vedie náš oblastný spolok medzi žiakmi, na svojich prezentačných plochách, pričom svoje slová obohatila aj vecným (symbolickým) darom - lekárničkou, venovaným pre potreby školy jej riaditeľke RNDr. Jane Partilovej.

Súčasťou štvrtkového workshopu bola aj prezentácia sprievodných aktivít darcovstva krvi a SČK ako organizácie, podieľajúcej sa na jeho organizovaní. (viac informácií na: http://www.redcross.sk/fileadmin/user_upload/dokumenty/Darovanie_krvi/Prezentacia_workshop_BDK__28.1._2010.pdf)

O tom, že workshop zaznamenal medzi študentmi – dospelákmi široký ohlas, svedčí aj nárast záujmu o tieto aktivity a angažovanosť, ktorú jednotliví žiaci prezentovali vo svojich príspevkoch.

 

PhDr. Marek Čižmár

POZOR! V pondelok zmena v organizácii vyučovania!!!

Pondelok 1. 3. 2010 sa všetci žiaci školy a pedagógovia stretnú o 7.45 pred budovou MsKS v Trebišove. O 8.00 tu bude prebiehať antidiskriminačný koncert MOSTY (v programe bude účinkovať spevácke trio Peter Bažík, Vlado Kubala a Braňo Ondrík). Dĺžka trvania programu je približne 70 minút. Po skončení akcie bude nasledovať presun do školy na vyučovanie (3. - 7. vyučovacia hodina).

 

PhDr. Marek Čižmár

Prežívali sme spoločne osemfinále a štvrťfinále našich hokejistov

Stredu a štvrtok (24. a 25. 2.) sme na našej škole už od skorých ranných hodín (od 6.00) prežívali napínavé chvíle postupu našich medzi najlepšiu štvorku na olympijskom turnaji vo Vancouveri. (pozri foto) V multimediálnej miestnosti, kde sme si vychutnávali priamy prenos na veľkoplošnom plátne, sa počas zápasov s Nórskom a Švédskom postupne začala zvyšovať nielen účasť žiakov, ale aj napätie a elektrizujúca atmosféra. Vlajky, národné dresy, rapkáče, povzbudzujúce pokriky, ale aj modlitba v najťažších chvíľach, keď sa rozhodoval zápas, v nás zanechali nezabudnuteľné zážitky.

Dnes už vieme, že našim hokejistom sa nepodarilo siahnuť na medaily. Aj tak to boli pre nás a zrejme pre všetkých fanúšikov na Slovensku chvíle, na ktoré budeme stále spomínať.

 

PhDr. Marek Čižmár 

Krátky návrat k lyžiarskemu výcviku

 

V dňoch 7. – 12. februára sme sa my, žiaci Cirkevného gymnázia, zúčastnili lyžiarskeho výcviku.(pozri foto) Ako každý rok, aj teraz sme sa vybalili v hoteli CROCUS v Kežmarských Žľaboch. Hneď v nedeľu sme sa zúčastnili na svätej liturgii, ktorú slúžil otec Marcel, náš pedagogický dozor zo Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta. Všetci sme ďakovali Pánovi, hoci sme boli unavení z cesty a poobedňajšieho lyžovania. Prvé dva dni naše lyže okúsili sneh v Sky Centre Ždiar - Strednica, no keďže naša pani profesorka Evička Šimková je aj výborná inštruktorka, už utorok sme brázdili svahy Bachledovej doliny a Jezerska. Stredajší večer vyplnil relax v priestoroch Aquaparku v Poprade. Bazény, sauny a laserovú šou si vychutnali všetci tí, čo si nezabudli plavky. Ďalší večer sme sa vybláznili na nočnom lyžovaní. No a už v piatok, po posledných prelyžovaných kilometroch a výbornom obede pobrali do autobusu, aby sme doma mohli rozprávať o nových zážitkoch. Všetci sa vrátili šťastní a zdraví. Vďaka Bohu za to...

 

Anka Kočišová (3.B)

Druháci, máte možnosť stráviť rok na strednej škole v zahraničí zadarmo!

 

Podobne ako minulý rok aj teraz majú niektorí zo študentov 2. ročníka možnosť stráviť rok na strednej škole v zahraničí. Môžu sa dostať medzi vybranú skupinu rovesníkov, ktorým vláda SR udelí sociálne štipendium.

Štipendijné miesta na školský rok 2010/2011 sú určené pre štúdium v nasledovných cudzích jazykoch: anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk v nasledovných krajinách: Írska republika, Spolková republika Nemecko, Francúzska republika, Španielske kráľovstvo, Talianska republika a Ruská federácia


Sociálne štipendium zahŕňa nasledovné náklady spojené so štúdiom:

•      náklady na ubytovanie
•      stravovanie
•      nákup kníh
•      nákup učebných pomôcok
•      cestovné z bydliska v SR do mesta školy v zahraničí a späť 1 x ročne
•      poistné
•      vreckové

Podmienky pre uchádzačov:

•    štátny občan SR s trvalým bydliskom v SR
•    stanovený ročník štúdia
•    priemerný prospech za celé predchádzajúce štúdium na strednej škole do 2,0
•    ovládanie vybraného jazyka na úrovni B1 alebo  B2 SERR doložené potvrdením vedenia školy o úrovni jazykových  znalostí uchádzača
•    splnenie aspoň jedného zo sociálnych kritérií stanovených MPSVaR SR nasledovne:1.    dieťa, ktoré poberá sociálne štipendium podľa § 149 ods. 1 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o    zmene  a doplnení niektorých zákonov
2.    Dieťa, ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 44 alebo dieťaťu bol ustanovený poručník § 56 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene  a doplnení niektorých zákonov a tento sa o dieťa osobne stará
3.    jedna dvanástina príjmu rodičov dieťaťa podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov za predchádzajúci kalendárny rok je najviac vo výške do 2,5 násobku súm životného minima rodiny podľa  § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Vyplnenú prihlášku s prílohami je potrebné výlučne zaslať príslušným VÚC alebo KŠÚ do 1. 3. 2010 podľa sídla školy (aj cirkevné a súkromné stredné školy) aj v tlačenej forme poštou na určenú adresu.

Prihlášky, ktoré budú žiakmi zaslané priamo na MŠ SR budú zasielané zriaďovateľovi, takisto ako aj prihlášky, ktoré nebudú spĺňať požadované kritériá a všetky formálne náležitosti!!!

 

V prípade záumu kontaktujte vedenie školy!

 

Ďalšie informácie na: http://www.socialnestipendia.sk/

 

PhDr. Marek Čižmár

UPOZORNENIE!

Všetci, ktorí budete mať záujem o obed pondelok 22. februára, prihláste sa ráno (do 7.35) u zástupcu riaditeľky školy, príp. oznámte svoj záujem mailom na adresu: cizmar@cgymtv.edu.sk, pričom nezabudnite uviesť aj svoje meno a priezvisko a hlavne číslo jedla!

Jedálny lístok bude na stránke zverejnený do konca týždňa.

 

PhDr. Marek Čižmár

Vyskúšaj si on-line testy na vodičák

 

Ak sa chystáš na záverečné testy svojho vodičského kurzu alebo si len tak z dlhej chvíle chceš vyskúšať svoje teoretické vedomosti z rôznych oblastí nového cestného zákona, určite Ti príde vhod on-line testovanie, ktoré ponúka stránka: http://www.vodicak.sk/testy.php.

 

PhDr. Marek Čižmár

Daruj krv a vyhraj jazykový pobyt v Cambridge!

 

V týchto dňoch prebieha na celom Slovensku pod záštitou ministra zdravotníctva MUDr. Richarda Rašiho, MPH Valentínska kvapka krvi 2010, ktorá oslovuje darcov krvi najmä z radov mladých ľudí. Jej cieľom je šíriť myšlienku rodinného darcovstva, predovšetkým výchovy k darcovstvu krvi. Každý bezpríspevkový darca krvi (BDK), ktorý sa zúčastní kampane v termíne 8. – 26. február 2010, získa odznak Kvapka krvi. Po vyplnení evidenčného listu BDK bude zaradený do zlosovania o hodnotné ceny: študijný jazykový pobyt v Cambridge, letecký pobytový zájazd na ostrov Rodos, víkendový pobyt v piešťanských termálnych kúpeľoch a i..

            Naša škola sa už tradične zapája do týchto humánnych projektov darcovstva (naposledy  Študentská kvapka krvi), čo potvrdila prvá skupina darcov (Samuel Buraš, Daniel Maďar, Martin Sahajda – 3.A, Tomáš Talabaj, Tomáš Tomčák, Jozef Adam a Matúš Nalepovič – 4.B) piatok 12. februára v priestoroch hematologicko-transfúzneho oddelenia pri NSP a. s. v Trebišove. (pozri foto) Svojím rozhodnutím pomôcť ľuďom, ktorí ich krv budú potrebovať v najťažších chvíľach života, dávajú krásny príklad ďalším nasledovníkom zo školských lavíc.

            Všetci z Vás, ktorých táto myšlienka oslovila a máte už 18 rokov, pričom Vaše zdravotný stav umožňuje stať sa darcom, sa nahláste u p. prof. Anežky Frankovej.

 

PhDr. Marek Čižmár

Vedecká hračka oslovila aj stredoškolákov

 

Stredu 10. 2. sa študenti 2.A spolu so svojou profesorkou fyziky RNDr. Lýdiou Takáčovou zúčastnili výstavy KALEIDOSKOP – VEDECKÁ HRAČKA. (pozri foto) Jej hostiteľom je Základná škola SEVER. V rámci hodiny praktických cvičení sa druháci zoznámili s dovtedy nepoznanými vedeckými hračkami – neveľkými mobilnými zariadeniami, ktoré jednoduchým nenásilným spôsobom približujú, resp. využívajú nejakú prírodnú zákonitosť alebo jav.

Vyše 100 hračiek (vrátane 10 druhov kaleidoskopov), hlavolamov a hier priblížilo našim druhákom fyziku zo zaujímavejšieho a pútavejšieho pohľadu. Originalita a zaujímavosť jednotlivých exponátov oslovila všetkých, pričom veľkú zásluhu na dojmoch a skúsenostiach, ktoré si naši žiaci so sebou odniesli, má aj fundovaný výklad RNDr. Aleny Leškaničovej, učiteľky fyziky hosťovskej školy, ktorá je zároveň aj garantom výstavy.

Všetci, ktorých tento typ aktivít zaujíma, sa môžu s vedeckou zoznámiť na webovej stránke: http://www.vedeckahracka.sk/index.html.

 

PhDr. Marek Čižmár

Drogy ovplyvňujú to, čo im človek umožní

 

Na pozadí aktuálnych spoločenských problémov, ktoré súvisia s témami budúcnosti našej planéty, ostáva, popri globálnom otepľovaní, hospodárskej kríze a politických diskusiách, stále menej miesta na to, čo sa bytostne dotýka charakteru a prežívania každého z nás, a to neustále stúpajúca kriminalita. Jej spojitosť s drogovou závislosťou mladých ľudí je zvlášť aktuálna aj v prostredí mesta Trebišov a jeho mládeže.

Predchádzať a vedieť reagovať na takéto javy vo svojom okolí je cieľom projektu Kriminalita mládeže a vplyv drogovej závislosti na jej páchaní, ktorého cieľovou skupinou sú študenti 1. a 2. ročníka Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove. V rámci spolupráce vedenia školy, autora projektu npor. Vladimíra Lapitku a odborného garanta -  Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove sa realizovala stredu 10. februára už jeho druhá časť. (pozri foto)

V blokoch prednášok a diskusií, prebiehajúcich periodicky každý mesiac v novom roku, sa prednášajúci a zároveň autor projektu snaží poukázať na škodlivý vplyv drogy na organizmus, na myslenie a konanie jedinca, prezentuje dokázanú trestnú činnosť páchanú mládežou po požití drogy a predstavuje stupeň nebezpečnosti a neuvedomenie si svojho konania vo vzťahu k zákonom. Okrem toho má žiak možnosť oboznámiť sa s históriou drog, účelom ich používania v minulosti a významu drogy ako farmaceutika.

Projekčné spracovanie a prezentácia obsahu jednotlivých stretnutí v priestoroch multimediálnej miestnosti gymnázia dáva dospievajúcim ľuďom možnosť spoznať autentické javy zo života ľudí, ktorí prepadli vo svojom mladom živote najnebezpečnejšiemu fenoménu dnešnej doby. Ten je stále viac prítomný nielen v osobnom súkromnom živote zasiahnutých jedincov, ale prediera sa ja do ulíc, na diskotéky a čo je najhoršie aj medzi čoraz mladšie ročníky mladej generácie.

Široký záujem účastníkov, ich všestranná  a otvorená diskusia a predovšetkým uvedomovanie si negatívnych dôsledkov prezentovaných príkladov sú jednou z možností ako osloviť dospievajúceho človeka v čase, keď hľadá rôzne úniky z problémov, ktoré ho neustále obklopujú.

 

PhDr. Marek Čižmár

24-hodinovka vo volejbale

 

Na prelome piatka a soboty (5. a 6. februára) sa skupinka našich volejbalových nadšencov – Rasťo Bodnár (2.A), Zuzka Benetinová, Samo Buraš, Peter Bobik (všetci 3.A), Nándor Takáč (4.A) a Peter Hrinda (4.B) zúčastnila 24-hodinového súperenia pod vysokými sieťami, ktorého organizátorom bola Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta.(pozri foto) V konkurencii ostatných družstiev sa nestratili a napriek únave dokázali viesť vyrovnané partie s väčšinou zúčastnených družstiev.

            Veríme, že svojím zápalom pre šport budú vhodným príkladom pre ostatných žiakov našej školy a inšpirujú ich tak k účasti na ďalších zaujímavých športových súťaženiach.

 

PhDr. Marek Čižmár

Veda má svoj zmysel, pokiaľ sa vníma ako cesta k pravde a pravda ako dobro človeka (Ján Pavol II.)

 

Od roku 2009, v rámci spoločného projektu s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  sa Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove stalo Regionálnym vzdelávacím centrom pre prírodovedné predmety a zároveň partnerskou strednou školou pre jednu z najväčších univerzít na Slovensku.

Jednou z hlavných aktivít, prebiehajúcou v rámci projektu na pôde trebišovskej školy je aj netradičné spoznávanie čara vedeckých disciplín pod názvom Vedecký inkubátor, ktorý našiel široký záujem aj medzi žiakmi tunajších základných škôl.

Spätná väzba partnerského vzťahu spočíva v aktívnej účasti študentov – stredoškolákov na „stretnutiach s vedou“, seminároch, cvičeniach a prednáškach na jednotlivých fakultách, čo je základným predpokladom bližšieho zoznámenia sa nielen s náplňou a zameraním akademického učiva, ale so spôsobmi bádateľskej práce v jednotlivých odboroch prírodných vied.

Začiatkom februára sa skupina žiakov 3. a 4. ročníka zúčastnila pod vedením RNDr. Lýdie Takáčovej tematicky zameraných cvičení a ukážok práce na jednotlivých pracoviskách. (pozri foto) Osobitný priestor venovali návšteve Ústavu fyzikálnych vied, kde boli oboznámení o. i. aj s činnosťou zariadení na meranie fyzikálnych vlastností látok (tepelnej kapacity, elektrického odporu) v širokom intervale teplôt v magnetických poliach a spôsobmi meraniamagnetických vlastností látok. Mohli si vyskúšať aj prácu na optickom mikroskope  s digitálnym spracovaním obrazu, resp. prvý raz odskúšať prácu zariadenia na rýchle ochladenie taveniny.

Návšteva Ústavu geografie oslovila hlavne praktikov  a zberateľov, pretože špecifikom tejto disciplíny je, že jej hlavné laboratórium je skutočná príroda, krajina a spoločnosť. Dôkladné poznanie vyskytujúcich sa prírodných a spoločenských javov, napr. formy reliéfu, hydrologické prvky, charakter krajinnej pokrývky a biozložky, ako aj charakter osídlenia, poľnohospodárske využitie krajiny alebo priemyselná výrobu sú témy, ktoré boli súčasťou diskusie mladých ľudí s pracovníkmi centra. Zaujímavým spestrením bola aj prehliadka mineralogickej a petrografickej zbierky, obsahujúca inventár vzoriek z rozmanitých miest sveta, napr. z vrcholu Etny, spod islandských ľadovcov alebo z Tenerife, zo severu Nórska, resp. z Nepálu.

Dôkladná a kvalitná príprava mladého človeka na vysokoškolský typ štúdia ešte počas gymnaziálneho obdobia je jednou z hlavných priorít, ktoré si vytýčilo cirkevné gymnázium v rámci partnerského projektu s UPJŠ v Košiciach. V čase, keď prírodné a technické odvetvia prežívajú svoj boom, je preto nevyhnutné prispôsobiť vzdelávanie moderným trendom a požiadavkám doby. Zvlášť vtedy, keď jeho zmysluplnosť môže pomôcť celej spoločnosti.

 

PhDr. Marek Čižmár

Deň učiteľov katolíckych škôl


„Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ.“ (Lk 6, 40)

Pracovať na svojom odbornom raste, neustále hľadať nové možnosti a spôsoby zdokonaľovania výchovno-vyučovacieho procesu, no predovšetkým sústavne pracovať na osobnostnej profilácii žiaka s prihliadnutím na jeho duchovnú sebarealizáciu je jednou zo základných priorít súčasného pedagóga cirkevnej školy. Spoločnosť, ktorá v súčasnosti ponúka prostredníctvom médií viac zraniteľného ako povzbudzujúceho, sa kritickým okom pozerá na prácu človeka za katedrou, často zastupujúceho rodinu, resp. jej niektorých členov vo výchovnom tvarovaní mladého jednotlivca.
Zamyslieť sa nad svojou úlohou v tomto procese, ale aj zhodnotiť ďalší rok svojho profesionálneho pôsobenia mali možnosť piatok 29. januára všetci pedagogickí pracovníci škôl, spadajúcich do pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach.(pozri foto) Ich spoločné stretnutie, za účasti vzácnych hostí, je každoročne spájané so sviatkom troch veľkých svätiteľov, veľkňazov a zároveň patrónov cirkevných škôl a školských zariadení - Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho. Zaujímavosťou posledných období je, že každoročne sa počet školských zariadení Košickej eparchie zvyšuje a práca s mládežou tak nadobúda širší rozmer. Materské, základné a stredné školy, centrá voľného času a ich bohatá činnosť deklarujú prostredníctvom svojich úspechov a zameraním svojej školskej a mimoškolskej činnosti svoju životaschopnosť a spoločenské opodstatnenie.
Úvodnú časť slávnostného dňa predstavovala spoločná liturgia v trebišovskom gréckokatolíckom chráme Nanebovzatia presvätej Bohorodičky, ktorú slúžil vladyka Milan, košický eparcha, spolu s dekanom trebišovskej farnosti o. protopresbytérom Dušanom Semanom, PaedDr. Petrom Oreničom, ThLic., riaditeľom Diecézneho školského úradu a duchovnými správcami jednotlivých škôl. V jej úvode boli privítaní všetci zúčastnení, zvlášť vzácni hostia, medzi ktorými nechýbal ani primátor mesta Trebišov MVDr. Vladimír Anďal, CSc. V kázni vladyku Milana sa niekoľkokrát objavil apel na učiteľskú obec chápať svoje pracovné zaradenie viac ako poslanie než povolanie. Zároveň sa bližšie venoval najmä úrovni vzťahu učiteľ – žiak, pričom v ňom vychádzal zo skúseností, ktoré ponúka každodenný život. „Problémom dnes totiž nie je obsah a zameranie učiva, ale predovšetkým jeho podanie, ktoré by sa malo odvíjať od mnohých faktorov, často vnímaným len okrajovo, príp. vôbec.“ Košický eparcha upozornil najmä na súčasné postavenie detí v domácnostiach, komplikované narušenia tradičných rodinných vzťahov, vážne ekonomické a sociálne problémy, vyplývajúce zo súčasných podmienok, ktoré dieťa len veľmi zriedkavo prenesie aj do komunikácie so spolužiakom, resp. učiteľom. Otvoriť dušu žiakovi a pochopiť jeho problémy boli nosnou myšlienkou, ktorou uzavrel svoju kázeň a poďakovanie pedagógom a riadiacim pracovníkom jednotlivých zariadení.
Druhá – neoficiálna časť Dňa učiteľov katolíckych škôl pokračovala na pôde Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta. PaedDr. Peter Orenič, ThLic. vo svojom úvodnom slove sa pokúsil o náčrt profilu súčasného moderného učiteľa a učiteľského poslania z hľadiska vlastností, úloh a požiadaviek ako aj jeho individuálnej osobnosti. Prednáška, s ktorou následne vystúpil Mgr. Ján Ducár sa už zaoberala vlastnosťami pedagóga – jednotlivca. V nej mal možnosť každý zo zúčastnených možnosť nájsť inšpiráciu a motiváciu pre svoje ďalšie smerovanie vo výchovno-vzdelávacej činnosti. V záverečnom bode predstavila metodička diecézneho školského úradu Mgr. Klára Zorvanová súčasný stav a naplnenosť jednotlivých školských zariadení, ich aktivity a úspechy v rámci školskej a mimoškolskej činnosti.
Ochrana najvyšších ľudských hodnôt, dôstojnosti človeka a sloboda vzdelania v duchu kresťanských hodnôt sú spoločným menovateľom pripomenutia si dôstojnej a významnej úlohy učiteľa na prahu dnešnej doby. To, že jeho služba – poslanie smeruje k žiakovi je základnou a nespochybniteľnou požiadavkou. To, že vychádza z hlbokého duchovného presvedčenia a viery v Boha je však v každom zvlášť a na to, ešte pred záverečnou modlitbou, upozornil aj vladyka Milan.

PhDr. Marek Čižmár

Polročná klasifikácia


Koniec januára sa každoročne spája s bilancovaním polročnej práce v škole a hodnotením schopností a daností žiakov pre jednotlivé predmety vo vzdelávacom pláne školy. Tohtoročné odovzdávanie vysvedčení bolo spojené s liturgiou, ktorú viedol za neprítomného o. Františka Fedorišina kaplán sečovskej farnosti o. Tomáš Haburaj. Po jej skončení sa študenti a ich vyučujúci zúčastnili filmového predstavenia V mene kráľa v trebišovskom Kine Klub, ktoré zobrazovalo dejinné udalosti v Českom kráľovstve v 13. storočí.
Všetkým žiakom školy želáme úspešný vstup do 2. polroka, nech polročné známky sú pre nich viac motiváciou ako uspokojením a pedagógom školy veľa novej inšpirácie do práce a radosti z nej.

PhDr. Marek Čižmár

Obchodovanie s ľuďmi – nový celosvetový fenomén


Obchod s ľuďmi je tretím najvýhodnejším nelegálnym obchodom na svete. Viac než s ľuďmi sa oplatí obchodovať už iba s drogami a so zbraňami. Aj preto sú súčasní páchatelia čoraz lepšie organizovaní a spôsoby, ktorými lákajú svoje obete, čoraz zákernejšie. Len v Európe predajú každoročne vyše 100 000 mladých ľudí.
Keďže najlepšou prevenciou predchádzaniu tzv. „novodobému otroctvu“ je neustále diskutovať o príčinách a dôsledkoch tohto spoločenského javu, prebieha v aktuálnom školskom roku na našej škole v rámci úzkej spolupráce školy s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trebišove (formou osvety a prevencie) program Prevencia obchodovania s ľuďmi. Cieľovou skupinou 2. stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 21. januára boli študentky 4.ročnika. (pozri foto) Na stretnutí so psychologičkami z CPPPaP v Trebišove: PhDr. Alenou Wagnerovou a PhDr. Helenou Litvákovou absolvovali širokú škálu individuálnych, skupinových a frontálnych cvičení, pričom v nadväznosti na primárnu tému úvodnej besedy Obchodovanie s ľuďmi mohli prezentovať vlastný postoj k nastoleným otázkam: Výhody a nevýhody práce na Slovensku a v zahraničí?; Čo treba urobiť pred odchodom do zahraničia? ...
Viac informácií o téme tohto zaujímavého stretnutia môžete nájsť aj na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Obchodovanie_s_%C4%BEu%C4%8Fmi.

PhDr. Marek Čižmár

Medzi najlepšími nemčinármi okresu aj naše študentky


Štvrtok 21. januára sa uskutočnil už 20. ročník olympiády v nemeckom jazyku. Organizátorom obvodného kola bolo Gymnázium Trebišov a medzi účastníkmi sa objavili aj zástupkyne našej školy – Patrícia Chovancová (2.A) a Alžbeta Vargová (4.B).
V kategórii 2A obsadila Patrícia Chovancová (2.A) 4. miesto a v kategórii 2B Alžbeta Vargová (4.B) pekné 3. miesto.
K dosiahnutým výsledkom dievčatám blahoželáme!

PhDr. Marek Čižmár

Okresné kolo v basketbale chlapcov a dievčat


Utorok 19. a stredu 20. januára sa postupne v telocvičniach Strednej odbornej školy Trebišov a Obchodnej akadémie Trebišov odohrali basketbalové zápolenia chlapcov a dievčat stredných škôl trebišovského okresu.(pozri foto)
Prvý deň súperili naši chlapci - Rastislav Bodnár (2.A), Samuel Buraš, Martin Sahajda, Martin Šimko (3.A), Lukáš Kucharčík (3.B), Tadeáš Hľas, Nándor Takáč (4.A), Jozef Kušnír, Matúš Nalepovič a Tomáš Tomčák (4.B) v základnej skupine so Spojenou školou Sečovce a Obchodnou akadémiou Trebišov, no po dvoch tesných prehrách obsadili celkové 5. miesto.
Oveľa úspešnejšie si počínalo o deň neskôr družstvo našich dievčat (pozri foto) – Nikola Krasnická, Zuzana Stýbarová Miriama Ostrožovičová (2.A), Zuzana Benetinová, Veronika Starincová (3.A), Mária Lešková, Nikola Vinclerová, Timea Stýbarová (3.B), Anna Tomášová (4.A) a Mária Korpesiová (4.B), ktoré v konkurencii 6 družstiev obsadili konečné 3. miesto.

Konečné umiestnenie súťaže dievčat:
1. miesto - Gymnázium Trebišov
2. miesto – Obchodná akadémia Trebišov
3. miesto - Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov

PhDr. Marek Čižmár

V spoločnosti najlepších anglicky hovoriacich študentov aj Peter Béreš


Pondelok 18. januára sa na pôde trebišovského Gymnázia uskutočnilo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku. Naše cirkevné gymnázium na ňom zastupoval študent 4.A Peter Béreš, víťaz školského kola, ktorý v kategórii 2C2 obsadil celkové 3. miesto.
K dosiahnutému úspechu mu blahoželáme!

PhDr. Marek Čižmár

Timea Stýbarová pri úspechu trebišovských nohejbalistiek


Sobotu 16. januára sa v Brne uskutočnil 5. ročník nohejbalového turnaja trojíc žien MANTILA CUP 2010, na ktorom sme mali svoje želiezko v ohni prostredníctvom študentky 3.B Timei Stýbarovej, ktorá spolu so svojimi spoluhráčkami obhajovala farby nohejbalového klubu NK 99 Trebišov. (pozri foto)
Na silne obsadenom turnaji (celkovo 12 družstiev) sa Trebišovčanky dostali do skupiny A, kde im spoločnosť robili družstvá Útechov Brno ,,B“, Košice DPMK ,,A“, Budapešť , Sokolov Břve a Útechov Brno ,,D“.
Po skončení skupinovej fázy postúpili prvé 4 družstvá z každej skupiny do vyraďovacej fázy (K. O. systém). V jej úvode – vo štvrťfinále, ktorého špecifikom je, že porazené družstvo v turnaji končí, sa Trebišovu postavilo do cesty družstvo Piešťan. Výsledok 2:1 znamenal, že Timea a jej spoluhráčky odohrajú na turnaji ešte dva zápasy. V tom prvom – o postup do finále – síce prehrali s Útechovom Brno „B“ 1:2, no všetko si vynahradili v boji o bronz, v ktorom porazili Útechov Brno „A“ 2:1.

Konečné poradie:

1. Sokol Praha Vršovice
2. Útechov Brno ,,B“
3. NK 99 Trebišov
4. Útechov Brno ,,A“
5. DPMK Košice ,,A“
6. Útechov Brno ,,C“
7. NK Piešťany
8. Budapešť
9. Břve
10. Útechov Brno ,,D“
11. DPMK Košice ,,B“
12. Útechov Brno ,,E“

Timea vo svojej krátkej, no o to bohatšej kariére dosiahla ďalší pekný a navyše medzinárodný úspech, k čomu jej srdečne blahoželáme.

PhDr. Marek Čižmár

POZOR!!! Možnosť štúdia v USA


Milí študenti, opäť je tu možnosť absolvovať v školskom roku 2010/2011 ročné a polročné študijné programy na High school v USA. Všetci tí, ktorí nad takouto možnosťou uvažujú, majú možnosť si prečítať základné informácie o procese prihlásenia sa v zložke fotoalbum – Možnosť štúdia v USA.

PhDr. Marek Čižmár

Prevencia je lepšia ako liečba


Včasná prevencia a dostatočné oboznámenie sa s možným riešením problémových situácií v súvislosti nástrahami dnešného života sú súčasťou dlhodobého projektu našej školy a OR PZ v Trebišove pod názvom Kriminalita mládeže a vplyv drogovej závislosti na jej páchaní, ktorý začal na našej škole stredu 13. januára.
Autor tohto projektu npor. Vladimír Lapitka z OO PZ počas jeho trvania absolvuje stretnutia so žiakmi 1. a 2. ročníka nášho gymnázia, ktoré prebiehajú formou prednášky s následnou diskusiou a návrhom možných riešením problémových situácií v živote mladého človeka.
Primárnym cieľom projektu je poukázať na škodlivý vplyv drogy na organizmus, na myslenie a konanie jedinca, trestnú činnosť páchanú mládežou po požití drogy, stupeň nebezpečnosti a neuvedomenie si svojho konania vo vzťahu k zákonom, ako aj oboznámiť cieľovú skupinu s históriou drog, účelom ich používania v minulosti a významu drogy ako farmaceutika.
Prvé – stredajšie stretnutie bolo zamerané na všeobecné pojmy – kriminalistika, drogy a mládež (1. ročník) a na prezentáciu kritérií a kategorizáciu drog (2. ročník). V priestoroch multimediálnej učebne sa tak žiaci stali súčasťou širokej diskusie s mnohými nastolenými otázkami, ktorých časť , vzhľadom na časový priestor, ostala nezodpovedaná. Práve odpoveď na ne môžu naši študenti nájsť už o mesiac (10. 2.), kedy sa uskutoční druhá časť prebiehajúceho projektu.

PhDr. Marek Čižmár

Vianočný a novoročný vinš


Tak ako sa v piesni spieva: Narodil sa Kristus Pán, radujme sa, v srdci majme čistotu na pamiatku tohto zrodu, sme tiež potomkami kráľovského rodu.

Na Vianoce,
keď svet stíchne,
nech vám Božie dieťa vdýchne pokoj, radosť a posilu
nielen v túto svätú chvíľu,
ale taktiež v novom roku,
nech vás chráni v každom kroku

Požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok 2010
všetkým pracovníkom školy, žiakom a ich rodičom, ako aj všetkým ľuďom dobrej vôle

želá

vedenie Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa Trebišov

Krása umeleckého talentu na záver roka


V závere kalendárneho roka by sme radi všetkým návštevníkov našej stránky predstavili veľmi inšpirujúce umelecké práce našich študentiek: Romany Bérešovej, Mariky Čintalovej, Dominiky Tomovej (všetky 1.A) Miriamy Ostrožovičovej a Janky Godovej (2.A) (pozri foto), ktoré pod vedením svojej vyučujúcej PaedDr. Jaroslavy Sabovej prezentovali na vernisáži Regionálneho osvetového strediska v Trebišove pod názvom Stredoškolská paleta. Práce všetkých štyroch študentiek zaznamenali veľký ohlas, za čo im pripadlo aj ocenenie pri slávnostnom otvorení výstavy a slová uznania jednotlivých návštevníkov výstavy.
Dievčatám blahoželáme a tešíme sa, že svojimi danosťami prezentujú školu ako inštitúciu so všestranne nadanými žiakmi, ktorým nechýbajú umelecké sklony a spôsob vyjadrenia vlastného osobitého pohľadu na svet okolo nás.

PhDr. Marek Čižmár

Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu s vianočnou tematikou


Po minuloročnej premiére sa na vianočnej akadémii aj tento rok prezentovali a vyhodnocovali výsledky súťaže, do ktorej sa zapájali jednotlivé triedy. (pozri foto) Prostredníctvom svojej fantázie a estetických schopností dodali študenti svojim priestorom čaro vianočných sviatkov a ich snaha bola zúročená piatok 11. decembra, kedy sa hodnotiaca komisia v zložení netriednych vyučujúcich a technického personálu školy (PaedDr. L. Puciová – predseda, Mgr. A. Franková,Mgr. K. Žadanská, Mgr. A. Maximová, Mgr. Ľ. Kistyová, RNDr. L. Takáčová, A. Sabo – školník, A. Romanová – ekonómka) zhodla na definitívnom poradí.
Riaditeľské oprávnenia, no najmä sladká torta boli výsledkom snahy, ktorú vyvinuli dievčatá a chlapci tried predovšetkým v mimovyučovacom čase.
3. miesto sa podarilo získať 4.A, strieborný stupienok patrí 2.A a sladkú odmenu vo forme chutnej torty si už druhý rok po sebe nenechali ujsť študenti 3.B.
Víťazom blahoželáme, no poďakovanie a uznanie za ochotu a snahu presadiť sa patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom angažovali pre spoločnú vec.

PhDr. Marek Čižmár

Ocenenie študentiek s veľkým srdcom


Počas stredajšej vianočnej akadémie sa naskytol aj priestor na koncoročné bilancovanie charitatívnej, zbierkovej a zdravotníckej činnosti, do ktorých sa s pravidelnosťou zapájajú študenti nášho cirkevného gymnázia. Menoslov akcií bol skutočne veľmi bohatý a je veľkou pýchou nášho spoločenstva, že hlavnú úlohu v rámci regionálnej pôsobnosti takýchto aktivít zohráva práve naša škola. Keďže v ich sumári sa objavovali s pravidelnosťou niektoré mená žiačok školy, rozhodla sa riaditeľka školy odmeniť ich knižnými poukážkami, ktoré budú aspoň čiastočným zadosťučinením za ich ľudskosť a obetavosť.
Ocenenie riaditeľky školy pripadlo: Patrícii Chovancovej, Daniele Tomkovej (obe 2.A) a Zuzana Benetinovej (3.A), ktoré si už čas voľna počas najbližších prázdnin môžu skrátiť nejakým zaujímavým knižným titulom.

PhDr. Marek Čižmár

Vianočná akadémia


Pri príležitosti posledného vyučovacieho dňa (v roku 2009) a blížiacich sa najkrajších sviatkov roka bola utorok 22. decembra súčasťou vyučovacieho programu liturgia a slávnostná vianočná akadémia, ktoré sa uskutočnili v priestoroch kláštora otcov baziliánov. (pozri foto)
Stáva sa už dobrým zvykom na našej škole venovať posledný školský deň v roku nielen svojim blízkym, spolužiakom a priateľom prostredníctvom prianí a želaní, ale aj tomu, ktorý nás sprevádza pri každodenných krokoch a ktorého narodenie budeme čoskoro oslavovať. Práve na ozajstný zmysel a podstatu Vianoc upozornil vo svojej kázni počas bohoslužby duchovný správca školy o. František Fedorišin. Snažil sa nabádať všetkých k duchovnej podstate spoločne strávených chvíľ v kruhu svojej rodiny a zabudnúť na stále sa rozmáhajúci materiálny fenomén, ktorý sa na nás valí zo všetkých strán.
Po skončení obradu si hlavné slovo vzali študenti druhého ročníka, ktorí svojím scénickým programom hudby a slova, pripraveným pod vedením sr. Šebastiány, nadchli všetkých zúčastnených. Krásne duchovné posolstvo, vyslané prostredníctvom takmer hodinového programu, oslovilo nielen slovami, ale aj piesňami, kostýmami a predovšetkým atmosférou a individuálnym prežívaním.
Po skončení umeleckého programu sa účinkujúcim, ako aj režisérke tohto duchovného pásma poďakovala v mene celej školy jej riaditeľka RNDr. Jana Partilová počas svojho záverečného príhovoru. Zároveň vyjadrila vďaku za reprezentáciu školy, ktorú zviditeľnili počas predchádzajúcich dní vystúpeniami pre vybrané inštitúcie a organizácie na pôde mesta Trebišov.

PhDr. Marek Čižmár

Duchovná obnova zamestnancov školy


Pondelok 21. 12. 2009 sa na pôde školy (trieda 4.B) uskutočnila duchovná obnova pedagogických a nepedagogických zamestnancov nášho gymnázia, ktorú viedol ThBibLic. Róbert Jáger z Košickej eparchie. (pozri foto)
Zámerom spoločného stretnutia nebolo len duchovne pookriať svoje mysle, ale aj uniknúť z hektického kolobehu predvianočného stresu. Hľadať skutočnú podstatu sviatkov Božieho narodenia a jej napĺňanie v kruhu najbližších bolo leitmotívom pondelkového popoludnia. Otvoreným prístupom prednášajúceho, ako aj neformálnou diskusiou účastníkov sa vytvoril nielen priestor na prezentovanie individuálnych postojov, zážitkov a hodnôt, ktoré sa v nás spájajú s témou Vianoce, ale aj podnety a inšpirácie, ktoré prinesieme so sebou medzi svojich blízkych počas najbližších dní.
Záver programu bol spojený so spoločným posedením pri vynikajúcej kapustnici, ktorú „má na svedomí“ náš pán školník. Ten svojimi výbornými kulinárskymi schopnosťami navodil chuť tradičného vianočného menu

PhDr. Marek Čižmár

Dobrá novina 2009


Pondelok 21. decembra sa vybrané skupiny študentov 3. ročníka pod vedením sr. Šebastiány zapojili do 15. ročníka koledníckej zbierky Dobrá novina. (pozri foto) Pod mottom „Podajme ruku deťom“ sa vo vianočnom období vydali ohlasovať radostnú zvesť o narodení Pána v meste Trebišov a stali sa tak poslami nádeje. Zbierka má už tradičné načasovanie v predvianočnom období, kedy ľudia majú k sebe bližšie a snažia sa to prejaviť aj svojou spoluúčasťou pri obdarovávaní tých, ktorým ich príspevok aspoň sčasti uľahčí prežitie a zabezpečenie základných životných potrieb.
Tohtoročná snaha, ktorú vyvinuli naši študenti si zaslúži vysoké morálne ocenenie a vyjadrenie veľkého uznania, keďže načasovanie zbierky pripadlo zrejme na jeden z najchladnejších dní tejto zimy. Ortuť teplomera neklesla pondelok pod – 13 C a tomu zodpovedal aj ruch a život v meste. Napriek tomu sa vďaka obetavosti a odhodlaniu našich budúcoročných maturantov podarilo vyzbierať spolu 192,40 € (3.A: 1. skupina = 49,20 €, 2. skupina = 85,60 €; 3.B: 1. skupina = 29,50 €, 2. skupina = 28,10 €).
Hlavný zámer Dobrej noviny spočíva vo vyzbieraní finančných prostriedkov pre núdznych v treťom svete, keďže je programom rozvojového vzdelávania. Výťažok zbierky 15. ročníka je určený ľuďom v Afrike, ktorí žijú v podmienkach extrémnej chudoby a nemajú prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, pitnej vode a iným základným potrebám. Dobrá novina tak podporuje projekty vedúce k integrálnemu rozvoju človeka.

Viac o projekte Dobrá novina sa môžete dočítať na adrese:
http://www.dobranovina.sk/
Viac o použití finančných prostriedkov z tohtoročnej akcie na adrese:
http://www.dobranovina.sk/projekty_dn/projekty15rocnika/

PhDr. Marek Čižmár

Predvianočná duchovná obnova

Pondelok 21. decembra sa o 13.00 v 4.B uskutoční duchovná obnova pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy.

RNDr. Jana Partilová

Psychologičky o nástrahách života


Štvrtok 17. decembra pokračoval projekt spolupráce školy s CPPPaP v Trebišove. (pozri foto) V tomto prípade išlo o stretnutie s cieľovou skupinou študentiek 4. ročníka a jej obsahovou náplňou bola filmová prezentácia dokumentu s autentickými výpoveďami a následná diskusia na tému hodnotovej orientácie v živote človeka so zameraním na niektoré negatívne javy dnešnej spoločnosti – zneužívanie žien a kupčenie s nimi.

PhDr. Marek Čižmár

Streda v znamení vianočnej hudby a spevu


Stredu 16. 12. sa v priestoroch gréckokatolíckeho chrámu v Trebišove uskutočnil koncert operných sólistov SND, ktorý bol zameraný na predstavenie najznámejších tradičných a moderných vianočných skladieb. Jeho účastníkmi boli aj študenti našej školy, ktorým sa naskytla možnosť spoznať históriu a okolnosti vývoja jednotlivých piesní. (pozri foto) Vo svojich vstupoch ju predstavil hudobný kritik a skladateľ Roman Berger.
Peknou vsuvkou programu bolo aj vystúpenie Barky Ďubekovej a Majky Korpesiovej (obe 4.B), ktoré na výzvu pripojiť sa k sólistom reagovali kladne. Spevom sa určite nestratili, čo potvrdili aj slová uznania od účinkujúcich, navyše zanechali pekný dojem a spomienky v každom z nás.
Takmer hodinové pásmo slova a hudby sa stalo tým najlepším pripomenutím blížiacich sa sviatkov pokoja a lásky v našich domovoch, čo dokumentovala aj záverečná skladba Tichá noc, svätá noc, ktorú spolu s účinkujúcimi dievčatami a sólistami spievalo aj obecenstvo žiakov a pedagógov.

PhDr. Marek Čižmár

Posolstvo Božieho narodenia s úspechom šíria naši druháci


S nádherným, duchovne ladeným programom reprezentujú počas týchto dní našu školu študenti 2.A pod vedením sr. Šebastiány. (pozri foto)
Tak, ako každý rok, snažia sa zachovávaním tradícií s biblickým námetom preniesť čaro betlehemského svetla tam, kde je veľmi potrebné. Starí ľudia z Domova dôchodcov a domova sociálnej starostlivosti, malé deti s mamičkami z krízových centier a všetci tí, ktorí v pásme spevov a hovoreného slova nájdu v tento predvianočný čas útechu a potešenie majú možnosť aspoň takouto formou si spríjemniť obdobie sviatočnej nálady a očakávaného narodenia malého Ježiška.
Janka Godová, Majka Vasiľová, Mimka Ostrožovičová, Danka Tomková, Nika Krasnická, Zuzka Stýbarová, Lucia Maďoranová, Paťa Chovancová, Rasťo Bodnár, Matúš Kereštan, Matúš Mudrý, Juraj Kičinko a Mišo Vasiľ (gitara) sú tak najlepšími vyslancami a reprezentantmi poslania, ktoré vyplýva zo zamerania našej školy. Úspech a uznanie, ktoré svojím vystúpením získavajú, sú nielen ich zaslúženou odmenou a poučnou skúsenosťou, ale aj krásnou vizitkou pre celé spoločenstvo nášho cirkevného gymnázia.

Milí naši druháci a sr. Šebastiána, patrí Vám VEĽKÉ ĎAKUJEME!!!

PhDr. Marek Čižmár

Deň otvorených dverí 2009


Pondelok 14. decembra o 9.00 odštartoval v priestoroch jedálne školy Deň otvorených dverí 2009. (pozri foto)
Táto akcia, ktorá sa stáva tradičným spestrením decembrového predvianočného obdobia, ponúkla možnosť žiakom základných škôl z blízkeho a širokého okolia, ich rodičom a pedagógom zoznámiť sa s priestormi našej školy, spoznať obsah jej vzdelávacieho programu, stretnúť sa s tunajšími žiakmi a učiteľmi a prezrieť si materiálne vybavenie, ktoré ponúka jediné cirkevné gymnázium v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej gréckokatolíckej eparchie.
Takmer 100 hostí zo základných škôl v Trebišove, Sečovciach, Novosade, Cejkove, Trhovišti a i. privítalo najsamprv vedenie školy. V úvodnej časti bola premietnutá prezentačná reportáž z autorskej dielne žiakov školy, mapujúca život študentov vo vyučovacom procese i mimo neho. Druhú časť oficiálnej časti predstavoval vzdelávací program pre budúcoročných prvákov, v ktorom sa mohli hostia oboznámiť s časovou dotáciou jednotlivých predmetov a možnosťami, ktoré im ponúka ŠkVP pri výbere predmetov v 3. a 4. ročníku. Hneď na to vystúpili s krásnym vianočným programom študenti 2. ročníka pod vedením sr. Šebastiány, ktorí svojím kultúrnym vystúpením predznamenali blížiace sa vianočné sviatky.
Samostatnú kapitolu tvorilo vystúpenie výchovnej poradkyne školy PaedDr. Klaudie Horňákovej s prezentáciou aktivít, smerujúcich k lepšiemu adaptovaniu sa žiaka na škole a jeho uplatneniu po jej skončení.
Záverečnú časť si zobrali pod svoj patronát zástupcovia Školskej študentskej rady. Najprv jej podpredsedníčka Majka Petriková (3.A) elektronicky predstavila najvýznamnejšie aktivity rady a študentov, aby následne spolu s ďalšími členmi ŠŠR a poverenými vyučujúcimi sprevádzali jednotlivé skupiny priestormi a vyučovacími hodinami na celej škole. Prv než sa tak stalo odmenila riaditeľka školy RNDr. Jana Partilová 3 vyžrebovaných žiakov (spomedzi tých, ktorí prejavili svoj názor v ankete) prezentačnými tričkami s logom cirkevného gymnázia.
Zaujímavosťou návštev na otvorených hodinách angličtiny, nemčiny, matematiky, chémie, informatiky a i. bolo to, že návštevníci zo základných škôl sa mohli aktívne zapojiť do vyučovacieho procesu, odpovedať na pripravené otázky, za čo im prináležala sladká odmena.
Po skončení prehliadky školy nasledovala malá recepcia, na ktorej sa mohol každý z hostí občerstviť. Veľmi peknou bodkou za programom bol ručne vyrobený darček pre každého z účastníkov DOD – vianočný perník s osobným venovaním. Tento darček „majú na svedomí“ Danka Tomková a Paťka Chovancová, ktorým patrí veľká vďaka a uznanie za ich ochotu a kulinárske schopnosti.

PhDr. Marek Čižmár

Zuzka Benetinová s bronzovou medailou


Sobotu 12. decembra sa vo Vojčiciach uskutočnil 7. ročník celoeparchiálneho mikulášskeho turnaja v stolnom tenise, ktorého organizátorom bola tamojšia farnosť a Centrum voľného času sv. Lukáša v Strede nad Bodrogom. Zuzka Benetinová (3.A) počas sobotňajších zápolení hájila farby farnosti svojej obce Trhovište a zároveň reprezentovala aj naše gymnázium. (pozri foto)
V kategórii dievčat stredných škôl si vo dvojhre vybojovala 3. miesto a bronzovú medailu. K dosiahnutému úspechu jej srdečne blahoželáme.

PhDr. Marek Čižmár

Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo


Piatok 11. decembra sa v priestoroch multimediálnej učebne uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka.
Študenti mali možnosť preukázať svoje konverzačné schopnosti a vedomostný prehľad v najrozšírenejšom svetovom jazyku. Na základe získaného bodového súčtu rozhodla skúšobná komisia (Mgr. Ľubica Kistyová a Mgr. Vasil Šuch) o tomto poradí:

Kategória 2B:

1. miesto Mária Vasková (4.A)
2. miesto Simona Drabinová (3.A)
3. miesto Michal Béreš (3.A)

Kategória 2C2:

1. miesto Peter Béreš (4.A)

Postupujúcim na okresné kolo (Mária Vasková, Peter Béreš) srdečne blahoželáme a držíme palce. Ostatným účastníkom vyjadrujeme veľké uznanie za snahu popasovať sa s náročnými úlohami v silnej konkurencii a poďakovanie aktívnu účasť.

PhDr. Marek Čižmár

„Mladí ľudia a násilie“


9. a 11. decembra prebiehalo na škole pod vedením „peer aktivistiek“ Zuzany Benetinovej a Veroniky Zubkovej (obe 3.A) školenie „Mladí ľudia a násilie“, ktorej cieľovou skupinou boli dievčatá 1. ročníka. (pozri foto)
Zuzana a Veronika prešli dlhodobým školením pod vedením psychologičiek a rovesníčok so skúsenosťami z podobne zameraných stretnutí a aktivít.
Rýchla identifikácia, prevencia a spôsob ochrany pred násilím boli niektoré z tém, ktorým sa venovali počas spoločného sedenia s najmladšou generáciou študentiek gymnázia. Cieľom spoločného stretnutia však nebolo len prednášať, ale aj diskutovať a riešiť problémové situácie, s ktorými sa stretávajú mladí ľudia vo svojom okolí. Stretnutia budú mať svoje pokračovanie v jednotlivých etapách školského roka a môžu tak napomôcť predchádzať násilným javom, ktoré stretávajú mladého človeka v školskom i súkromnom živote.

PhDr. Marek Čižmár

Krásny a šľachetný čin Danky a Paťky


Aj v tomto roku, podobne ako už niekoľkokrát predtým, sa na Slovensku konala dobrovoľná zbierka pre detské domovy a krízové centrá, ktorej zámerom je z vyzbieraných peňazí za predávané perníky nakúpiť deťom z týchto inštitúcií vianočné darčeky. Študentky z 2.A - Danka Tomková a Paťka Chovancová (pozri foto) sa podujali na mimoriadne šľachetný čin - spríjemnili najkrajšie sviatky roka aj tým, ktorí nepoznajú pocit rodinnej pohody, obdarovávania a štedrosti zo strany svojich blízkych
Vianočné perníky pripravujú dobrovoľníci na vlastné náklady, čo v prípade Danky a Paťky je neobyčajným a nasledovaniahodným príkladom. Počas jedného večera napiekli 116 perníkov, z ktorých sa im ďalší deň podarilo v uliciach mesta Trebišov predať 110 a vyzbierať tak na krásnu myšlienku 36 €.
Obidvom dievčatám patrí veľké uznanie a poďakovanie za všetkých, ktorým svojou snahou a obetavosťou spríjemnia vianočné sviatky.

PhDr. Marek Čižmár

Úspešné ťaženie Maroša Kubicu


21. novembra 2009 sa zúčastnil študent 1.A Maroš Kubica halového turnaja v nohejbale Cassovia cup, ktorého dejiskom bola metropola východu – Košice. (pozri foto)
Maroš bol členom družstva, ktoré v silnej konkurenci (17 účastníkov) získalo celkovo 1. miesto. Za svoje víťazstvo bol aj so svojimi spoluhráčmi odmenený vecnými cenami a rekreačným pobytom v Českej republike.
Svoju zbierku ocenení na tomto turnaji rozšíril Maroš pri záverečnom ceremoniály aj o prestížny titul pre najlepšieho hráča turnaja.

PhDr. Marek Čižmár

Štedrý Sv. Mikuláš medzi nami

7.12.2009
Ani na naše gymnázium nezabudol Sv. Mikuláš, putujúci po ďalekej ceste, počas ktorej navštívil na prelome soboty a nedele mnohé domácnosti, kde žijú dobrí ľudia.
Aj keď s miernym oneskorením, našiel si čas a vďaka našej sestre Šebastiáne a šikovným tretiakom sme ho mohli dnes aj s jeho pomocníkmi stretnúť na pôde našej školy. (pozri foto) Dokonca si dal tú námahu, aby zavítal do jednotlivých tried, učební, kabinetov a dokonca aj do zborovne, kde obdaril našich učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Nikto na škole v dnešný deň neobišiel naprázdno. Po krátkom oboznámení sa so životom svätca a scénke, znázorňujúcej jeho poslanie (v hlavných úlohách Martin Šimko a Dávid Capik) prišli na rad anjeli, ktorí rozdávali sladké odmeny, no a po nich čerti, ktorí uhlíkmi natreli líca každému, kto im prišiel do cesty.

PhDr. Marek Čižmár


Pre tých, ktorí by chceli o Sv. Mikulášovi vedieť niečo viacej:

Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov. Napriek jeho popularite však o jeho skutočnom živote vieme veľmi málo. Narodil sa niekedy okolo roku 270 na južnom pobreží Malej Ázie, pravdepodobne v Patare. Už v mladosti sa stal povestný svojou dobročinnosťou, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom v Myre (dnešná Dembra v južnom Turecku).
Jeho povesť divotvorcu spôsobila, že sa stal viacnásobným patrónom. Za svojho ochrancu ho pokladá Rusko, mnohé mestá nesú tiež jeho meno, napr. St. Nicholas v Anglicku či Liptovský alebo Borský Mikuláš na Slovensku. Svätý Mikuláš bol vďaka legendám aj patrónom, námorníkov, obchodníkov, majiteľov záložní, lekárnikov či voňavkárov. Slobodné dievčatá si ho vybrali za orodovníka na základe najznámejšieho príbehu z jeho života. Hovorí sa, že istý boháč mal tri dcéry. Keď schudobnel a jeho rodina už nemala čo do úst vložiť, rozhodol sa, že z dievčat urobí neviestky. Dozvedel sa o tom svätý Mikuláš, zabalil do kusa látky zlato a vhodil ho do mužovho domu. To zopakoval trikrát, až kým peňazí nebolo toľko, že sa všetky tri dievčatá mohli čestne vydať. V legendárnom životopise sv. Mikuláša zohráva významnú úlohu číslo tri. Tri boli boháčove dcéry i vrecká zlata, ktorými ich vykúpil, traja boli aj námorníci, ktorých vyslobodil z búrky pri tureckom pobreží, vzkriesil k životu troch zabitých mladíkov a zachránil troch neprávom odsúdených na smrť. Tieto dobré skutky konal pred svojou smrťou a rovnako aj po nej. Svätý Mikuláš zomrel v pokročilom veku a pochovali ho v myrskom kostole, kde boli jeho telesné pozostatky až do roku 1087. Keď Myru obsadili moslimovia, Mikulášove ostatky boli prenesené do talianskeho prístavného mesta Bari, kde žilo veľa gréckych prisťahovalcov. Tam postavili nový kostol zasvätený Mikulášovi. Z jeho hrobky v Bari vyteká vonná látka nazývaná myrha, čo vysvetľuje jeho patronát nad voňavkármi a množstvo pútnikov prichádzajúcich k jeho hrobu. Vďaka tomu sa úcta k tomuto svätcovi rozšírila aj po západnom svete. Na základe legendy o troch chudobných dievčatách sa zrejme odvodzuje ľudový zvyk v niektorých krajinách obdarúvať sa na sviatok tohto svätca drobnými darčekmi. Svätomikulášska tradícia vychádza aj z jeho patrocínia nad deťmi. Zvyk obdarúvať deti vznikol v Holandsku a odtiaľ sa rozšíril do Severnej Ameriky, kde k nemu prisťahovalci pripojili severské ľudové povesti o čarodejníkovi, ktorý zlé deti trestá a dobré odmieňa darčekmi. Do červeno-bieleho plášťa ho v rámci predvianočnej reklamnej kampane obliekol koncern Coca-Cola. Postupom času sa Mikuláš (v angličtine Santa Claus) stal viac-menej reklamnou figúrkou, ktorá má so svätcom z Myry iba málo spoločného. Meno Mikuláš bolo najobľúbenejšie v 12. storočí, používa sa však dodnes. Z neho vznikli odvodeniny ako Colin, Nicolson, Nixon, Nikolaj, Nicola, Nicolette a iné. Mikuláš bol obľúbenou postavou aj v stredovekej dráme a je mu zasvätených mnoho kostolov, najmä gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi.

Katarína Žáková

Zdroj: http://www.katnoviny.sk/Kn_2001/50_2001/obnova.htm

P O Z O R ! ! ! Začína súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu

6.12.2009
Milí študenti, pondelok 7. decembra štartuje súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu s vianočnou tematikou, ktorá bude prebiehať do piatku 11. decembra (14.00), kedy porota, zložená z pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, rozhodne o pridelených miestach jednotlivým triedam.
Výsledky súťaže budú zverejnené na Vianočnej akadémii utorok 22. decembra, kde sa zároveň odovzdajú aj lákavé ceny, medzi ktorými nebude chýbať torta a veľa ďalších prekvapení, pre ktoré sa určite oplatí súťažiť.

PhDr. Marek Čižmár

Zbierka Úsmev ako dar s úctyhodnou sumou


Piatok 4. decembra 2009 sa študenti 3. ročníka pod vedením Mgr. Anežky Frankovej zapojili do charitatívnej zbierky Úsmev ako dar (pozri foto), ktorej cieľom je získať prostriedky na pomoc deťom v nariadenej ústavnej starostlivosti a ohrozeným deťom. Aj vďaka nim majú šancu prežiť dôstojný a plnohodnotný život. Cieľom nadácie Úsmev ako dar je totiž vytvorenie bezpečného a trvalého prostredie ľudského zázemia a lásky a príprava mladých ľudí na samostatný život.
V tohtoročnej zbierke sa našim tretiakom podarilo, po oslovení ľudí v uliciach nášho mesta, vyzbierať krásnu sumu 624,21 EUR. Osobitné uznanie a pochvala patrí dvojici z 3.B Majke Andrášovej s Tomášom Čuchráčom, ktorým patrí prvenstvo so sumou 86,52 EUR, no zahanbiť sa nedali ani Anka Albrechtová s Táňou Hadariovou z 3.A, ktoré vyzbierali 65,54 EUR.
Vyzbierané peniaze ešte v piatok prevzala na pôde školy poverená pracovníčka nadácie.

PhDr. Marek Čižmár

Výmena študentstva už druhý raz v tomto kalendárnom roku


V dňoch 2. a 3. decembra 2009 (streda a štvrtok) prebiehal na škole projekt Študentskej únie Slovenska pod názvom Výmena študentstva (pozri foto), ktorého cieľom je výmena informácii a skúseností medzi mladými ľuďmi, keďže študenti po príchode z hosťovských škôl môžu dať vyučujúcim či spolužiakom podnety na zlepšenie fungovania vyučovacieho i mimovyučovacieho procesu.
Na našej škole sme 2 dni hostili študentky 2. ročníka trebišovského gymnázia Dianu Kobzošovú, Dominiku Širotníkovú a Dagmaru Zbojovskú a naopak naše farby na ich škole hájili Petronela Havrilová a Romana Bérešová (1.A), Matúš Mudrý a Jana Godová (2.A), Marek Laban (3.A) a Timea Stýbarová (3.B).
Ďalším zo zámerov tejto celoslovenskej akcie je to, že študenti získavajú nové poznatky od hosťujúcich študentov a navzájom sa spoznávajú. Výmena študentstva tak môže podnietiť ďalšie projekty medzi danými školami.

PhDr. Marek Čižmár

Zástupcovia TU v Košiciach na našej škole


Štvrtok 3. decembra 2009 predstavili zástupcovia Technickej univerzity Košice záujemcom o štúdium technických smerov spomedzi našich štvrtákov možnosti, ktoré ponúka štúdium na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študentov najviac zaujímala ponuka otváraných odborov v nasledujúcom akademickom roku, ich akreditácia ako aj podmienky prijímacieho konania.

PhDr. Marek Čižmár

Projekt 40UP uzatvoril svoju prvú kapitolu


Stredu 2. decembra bola slávnostným odovzdávaním certifikátov ukončená prvá fáza projektu 40UP Užívajme počítač po štyridsiatke (pozri foto), ktorý je realizovaný na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove v spolupráci s P-MAT, n.o. Bratislava a jeho cieľom je naučiť našich seniorov využívať počítač nie len na písanie textov či tabuliek, ale aj ako efektívny nástroj na vyhľadávanie informácií s využitím internetu, na komunikáciu prostredníctvom e-mailov a na základnú prácu s multimédiami, pričom sú v ňom využívané produkty z najrozšírenejšieho softvérového balíka Microsoft Office. Práve na to boli určené tri moduly: Základy používania počítačov a internetu; Využiteľnosť počítačových programov; Život s digitálnymi technológiami, ktoré viedli traja lektori – RNDr. Lýdia Takáčová, PaedDr. Lenka Puciová a Matúš Jarečný.
Slávnostná chvíľa prebiehala v priestoroch multimediálnej učebne od 14.00 za účasti absolventov kurzov, lektorov, vedenia školy a vzácnej návštevy z Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach – vladyku Milana Chautura, CSsR, PaedDr. Petra Oreniča, riaditeľa Eparchiálneho školského úradu a ThBibLic. Róberta Jágera, osobného tajomníka košického eparchu.
Úvodné slovo programu patrilo PhDr. Marekovi Čižmárovi, zástupcovi riaditeľky školy. Ten vo svojom príspevku privítal účastníkov stredajšieho popoludnia, pričom v krátkosti predstavil aj zámer a využitie realizovaného projektu pre cieľovú skupinu. Po projekcii televíznej reportáže o práve končiacom kurze si slovo vzala riaditeľka školy RNDr. Jana Partilová. Okrem uznania adresovaného všetkým seniorom za ich nebojácnosť pustiť sa do súboja s informačnými technológiami, smerovala slová vďaky lektorom, ktorí svojím prístupom spríjemnili atmosféru jednotlivých stretnutí. Nezabudla však ani na ich odbornosť, obetavosť a snahu pri práci so skupinami, ktorá priniesla svoje ovocie v stále sa zväčšujúcom záujme verejnosti o tento projekt. Za lektorov následne zhodnotila priebeh kurzov PaedDr. Lenka Puciová.
Pri hlavnom bode programu – odovzdávaní certifikátov sa absolventom prihovoril vladyka Milan, aby každému z nich aj osobne poblahoželal. Ocenenie ich obetavosti a rešpekt pred snahou neustále sa vzdelávať boli spoločné menovatele jeho viet, ktoré ukončilo udelené biskupské požehnanie.
Veľmi peknou bodkou za zaujímavým podujatím bol príspevok za účastníkov patriaci Ing. Jozefovi Cifraničovi. Okrem poďakovania za ojedinelú možnosť, ktorá im bola sprostredkovaná prostredníctvom dekanov gréckokatolíckej a rímskokatolíckej farnosti v Trebišove, sa venoval aj tomu, čo prináša život s modernými technológiami u každého z nás. Zároveň zdôraznil spoločnú požiadavku svojich spolukurzistov, aby projekt mal svoje pokračovanie, keďže svojou podstatou je nenahraditeľnou možnosťou pre ľudí, ktorý vo svojom študentskom období nemali možnosť spoznávať IK technológie, no dnes sú už nevyhnutnou súčasťou ich profesionálneho, resp. súkromného života.

PhDr. Marek Čižmár

Dobrovoľníctvo na škole začína svoju históriu


Stredu 2. 12. 2009 sa naše dve študentky a dobrovoľníčky Daniela Tomková a Patrícia Chovancová (obe 2.A) zúčastnili vo veľkej spoločenskej sále Kultúrno-spoločenského centra Južan na Miestnom úrade MČ Košice – Juh konferencie o dobrovoľníctve.
Cieľom konferencie bolo poukázať na potrebu dobrovoľníckej práce hlavne u mladých ľudí, prezentácia dobrovoľníckych organizácii, workshopy a ocenenie dobrovoľníkov cenou „Srdce na dlani“.
Súčasťou konferencie boli aj Živé knižnice, kde sa naše zástupkyne stretli so zaujímavými ľuďmi, ktorí dobrovoľníckej činnosti venujú svoj čas.
Dievčatá sa zoznámili sa s novými ľuďmi a získali pre svoju ďalšiu aktivitu v tejto oblasti veľa cenných informácií, čo môžu zúročiť pri svojich aktivitách na pôde školy i mimo nej.

PhDr. Marek Čižmár

Maroš Kubica s európskym úspechom


Výrazný individuálny úspech zaznamenal minulú sobotu a nedeľu (28. a 29. november) žiak 1.A Maroš Kubica na medzinárodnom nohejbalovom turnaji – Európskom pohári majstrov žiakov v kategórii trojíc v českom Prostějove. (pozri foto)
Maroš na tomto turnaji reprezentoval družstvo NK 99 Trebišov a svojimi výbornými výkonmi mu dopomohol v konkurencii 27 družstiev k celkovému víťazstvu, čo znamená, že Trebišovčania získali nielen putovný pohár, ale aj zahraničný zájazd do Grécka a množstvo hodnotných cien. Svojimi výkonmi upútal natoľko, že pri záverečnom vyhodnotení mu bola udelená cena pre najlepšieho hráča turnaja!
K dosiahnutým úspechom Marošovi srdečne blahoželáme!

PhDr. Marek Čižmár

Červené stužky

1.12.2009
Záber činností našich mladých zdravotníkov pod vedením Mgr. Anežky Frankovej smeruje aj ku komunite spolužiakov a pedagógov nášho materského - cirkevného gymnázia, čoho výsledkom bola dnes už tradičná akcia pod názvom Červené stužky. (pozri foto)
Výrazný symbol prekrývajúcej sa stužky, vynímajúci sa na hrudi každého z nás, sa mal pripomenúť nielen ako symbol boja proti AIDS a medzinárodne vyhláseného Svetového dňa boja proti tejto zákernej chorobe, ale predovšetkým byť súčasťou jeho celoslovenskej kampane. Mladí študenti venovali tejto problematike nielen veľké množstvo svojho voľného času realizovaním aktivít, ktoré smerovali k rozširovaniu osvety medzi svojimi rovesníkmi, ale predovšetkým činnostiam, ktoré súviseli s organizáciou realizáciou Dňa červených stužiek – spracovaním a prípravou a propagáciou plagátov na viditeľných miestach školy, prípravou nástenky, ktorá prináša všetky potrebné informácie o AIDS ako celospoločenskom fenoméne, prípravou červených stužiek a predovšetkým informačnou kampaňou na pôde školy.

PhDr. Marek Čižmár

Začína obdobie rozhodovania

30.11.2009
Jednou z prvých vysokých škôl, ktoré zavítali v tomto školskom roku na pôdu nášho gymnázia, bola dnes Fakulta manažmentu Prešovskej Univerzity v Prešove. Jej pracovníčky sprostredkovali záujemcom o štúdium manažmentu z radu štvrtákov základné informácie o kritériach prijatia na túto školu, podmienkach, ktoré im ponúka ich vzdelávacia inštitúcia ako aj uplatnenie po získaní bakalárskeho, resp. magisterského diplomu.

PhDr. Marek Čižmár

POZVANIE NA DOD 2009


Touto cestou si dovoľujeme pozvať všetkých záujemcov z radov žiačok a žiakov základných škôl ako aj širokú rodičovskú verejnosť na Deň otvorených dverí 2009, ktorý sa uskutoční pondelok 14. decembra o 9.00 v priestoroch Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove.
Tešíme sa na Vás!!!

PhDr. Marek Čižmár

Trénerský úspech o. Fedorišina a jeho futbalového výberu


Sobotu 28. novembra sa družstvo nášho gymnázia (Peter Fečojager, Lukáš Varga – 1.A, Rastislav Bodnár – 2.A, Martin Sahajda, Peter Bobik, Cyril Vass – 3.A, Branislav Nízky – 3.B, Tadeáš Hľas – 4.A) pod vedením o. Fedorišina zúčastnilo kvalifikačného turnaja o postup na celoslovenský vianočný turnaj v halovom futbale, nad ktorým má záštitu vladyka Milan a ktorého dejiskom bude 28. decembra mesto Michalovce.
Sobotňajšie dekanátne kolo prebiehalo v priestoroch telocvične Strednej odbornej školy v Trebišove za účasti 8 mužstiev. Účastníci boli rozdelený do dvoch skupín. V tej „našej“ sa cirkevňákom podarilo postupne poraziť družstvá farností: Trebišov 2:0, Čeľovce 4:2 a Nový Ruskov 11:4 a umiestniť sa na postupujúcom prvom mieste.
K dosiahnutému úspechu našim borcom blahoželáme a želáme, aby ich forma zastihla aj počas vianočného obdobia, kedy ju budú veľmi potrebovať.

PhDr. Marek Čižmár

Pozvánka na medzinárodné bienále


V priestoroch výstavnej siene Vlastivedného múzea v Trebišove je od 24. novembra prístupné širokej verejnosti III. medzinárodné bienále ikonopisectva a sakrálnej tvorby.
V mene pracovníkov múzea si dovoľujeme na túto výstavu, ktorá potrvá do 24. januára 2010, pozvať všetkých pedagógov a žiakov Cirkevného gymnázia v Trebišove. Výstavná sieň múzea je otvorená: pondelok – piatok: 7.30 – 15.30, nedeľa: 14.00 – 17.00.

PhDr. Marek Čižmár

P O Z O R ! ! ! Pre všetkých účastníkov projektu UP40 Užívajme počítač po štyridsiatke


Vedenie Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa spolu s lektormi realizovaného projektu UP40 Užívajme počítač po štyridsiatke touto cestou pozývajú všetkých absolventov jednotlivých kurzov (Základy používania počítačov a internetu; Využiteľnosť počítačových programov; Život s digitálnymi technológiami) na slávnostné odovzdávanie certifikátov, ktoré sa uskutoční stredu 2. decembra 2009 o 14.00 v multimediálnej učebni.

PhDr. Marek Čižmár

Pripomenuli sme si 20. výročie pádu komunistického režimu


Piatok 27. 11. 2009 v dopoludňajších hodinách si žiaci 2. a 3. ročníka nášho gymnázia (spolu s PaedDr. Klaudiou Horňákovou a PhDr. Marekom Čižmárom) účasťou na spomienkovom stretnutí pripomenuli 20. výročie zorganizovania generálneho štrajku vo vtedajšej ČSSR. (pozri foto)
Stretnutie aktérov hektických udalostí z 27. 11. 1989 spolu so študentmi trebišovských stredných škôl prebiehalo vo Veľkej zasadačke Mestského úradu. Úvodné slovo a privítanie účastníkov patrilo ľuďom, ktorí sa výraznou mierou podieľali na organizovaní generálneho štrajku na pôde mesta Trebišov - Mgr. Petrovi Bačkovskému, po ktorom s krátkym príspevkom vystúpil JUDr. Ľubomír Bajus. Hlavný bod piatkového programu predstavoval filmový dokument p. Petra Ďurišina s autentickým zábermi spred 20. rokov. V ňom sa prítomným žiakom predstavili ďalšie osobnosti z radov trebišovskej verejnosti, ktoré svojimi spomienkami priblížili vlastný pohľad na novembrové udalosti z malého mesta na východe Slovenska.

PhDr. Marek Čižmár

Na pomoc týraným vyzbierali vyše 200 €


V dňoch 25. – 27. novembra 2009 sa študenti 2.A: Janka Godová, Matúš Kereštan, Danka Tomková a Patrícia Chovancová aktívne zúčastnili na organizovaní a priebehu dobrovoľnej zbierky na pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, ženám a rodinám, ktorá prebiehala v priestoroch obchodného centra TESCO. (pozri foto)
Akciu organizoval Slovenský Červený kríž, pričom vyzbierané peniaze budú použité na pomoc krízovému centru Maják.
Naši šikovní druháci ponúkali všetkým darcom okrem informácií o účele zbierky možnosť zmerať si hladinu svojho cholesterolu a krvný tlak. Aj takouto formou sa im v čase ťažkej finančnej situácie mnohých občanov podarilo prebudiť v nich záujem prispieť na dobrú vec a vyzbierať úctyhodnú sumu vyše 200 €.
Úspešná realizácia a výsledok trojdňovej dobročinnej akcie je ďalším z mnohých príspevkov aktívnej činnosti Miestneho spolku SČK pod vedením Mgr. Anežky Frankovej a hlavne obetavej a nezištnej práce našich druhákov, ktorým touto cestou patrí veľké uznanie a poďakovanie.

PhDr. Marek Čižmár

PRO EDUCO 2009 aj s našou účasťou


Stredu 25. 11. 2009 sa v košickom Dome Techniky uskutočnil veľtrh vzdelávania, kariéry a inovácii pod názvom PRO EDUCO 2009, ktorý poskytol početnej skupine našich tretiakov a najmä štvrtákov priestor na osobné stretnutie s predstaviteľmi univerzít a vysokých škôl z viacerých miest Slovenska.
Budúci vysokoškoláci tak mali možnosť získať informácie o študijných programoch jednotlivých fakúlt, prijímacích konaniach na tieto školy.
Zaujímavosťou tohto podujatia je aj pripravený program pre študentov, ktorí neuvažujú nad ďalším štúdiom. V rámci neho môžu získať bezprostredný kontakt na svojich budúcich zamestnávateľov, príp. konzultovať s nimi možnosti svojho pracovného uplatnenia a zaradenia.
Prvoradým cieľom našich terajších a budúcoročných maturantov pod vedením výchovnej poradkyne PaedDr. Klaudie Horňákovej a riaditeľky školy RNDr. Jany Partilovej bolo lepšie sa zorientovať v spletitej ponuke študijných odborov jednotlivých fakúlt a zistiť si dôležité informácie o ich akreditácii v ďalšom školskom roku. Práve to im môže napomôcť pri ich najdôležitejšom rozhodovaní vo svojom študentskom živote – rozhodovaní o profesionálnom smerovaní.

PhDr. Marek Čižmár

Projekt spolupráce s CPPPaP pokračuje


Pondelok 23. novembra sa študenti 2. ročníka zúčastnili už druhého stretnutia v rámci preventívneho programu pod názvom Program rozvoja osobnosti žiaka. (pozri foto).
Takýto druh stretnutí má na našej škole už svoju tradíciu a je výsledkom úspešnej spolupráce našej výchovnej poradkyne PaedDr. Klaudie Horňákovej s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trebišove.
Psychologičky PhDr. Alena Wagnerová a PhDr. Anna Vargová prostredníctvom neformálnych stretnutí a otvorenej diskusie s cieľovými skupinami žiakov otvárajú široký priestor na názorové vyjadrenie jednotlivca k nastoleným problémom a jeho sebaprezentáciu v kolektíve rovesníkov.
Program rozvoja osobnosti žiaka má v tomto školskom roku cyklický charakter formou 4 opakovaných stretnutí po 2 hodiny v období mesiacov október – január. Jeho cieľovým zameraním je zdravý životný štýl mládeže s prirodzenou hodnotovou orientáciou - orientáciou na kresťanské hodnoty, pričom obsahuje aktivity s protidrogovým zameraním a proti šikanovaniu.

PhDr. Marek Čižmár

Pre študentskú radu!

19.11.2009
Upozornenie!!

Utorok 24. 11. 2009 po 7. vyučovacej hodine (cca o 14.00) sa v multimediálnej učebni uskutoční zasadnutie školskej študentskej rady.

Jaroslav Hric
predseda ŠŠR

PRE UČITEĽOV!


POZOR!!!

Stredu 18. 11. 2009 o 14.00 sa v multimediánej miestnosti uskutoční hodnotiaca porada za 1. štvrťrok školského roka 2009/2010.

PhDr. Marek Čižmár

Metodický deň 2009


16. novembra 2009 sa pedagógovia nášho gymnázia zúčastnili celoeparchiálneho metodického dňa, ktorého hostiteľom bola Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta v Trebišove. (pozri foto) Organizátorom historicky prvého podujatia takéhoto charakteru bol školský úrad na čele s PaedDr. Petrom Oreničom, ThLic. a metodičkou Mgr. Klárou Zorvanovou v spolupráci s vedúcimi pracovníkmi jednotlivých zúčastnených škôl.
Účastníkmi podujatia boli pracovníci všetkých školských zariadení spadajúcich do zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie, pričom pozvanie prijali aj niektorí zástupcovia z radov učiteľov cirkevných škôl neďalekej Prešovskej eparchie.
Program dňa začal spoločnou liturgiou v Gréckokatolíckom chráme Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky, počas ktorej sa zúčastneným prihovoril vladyka Milan. Vo svojich slovách pripomenul symbolické načasovanie stretnutia pedagógov v súvislosti s okrúhlym výročím Nežnej revolúcie, ktorej iniciátormi bola študentská obec. V záverečných slovách apeloval na učiteľov, aby svoje postavenie a prácu chápali ako neobyčajné poslanie, prostredníctvom ktorého sa im dostáva veľkej zodpovednosti za duchovné formovanie mladých ľudských životov.
Po slávnostnom otvorení sa účastníci presunuli na miesto akcie, kde boli prerozdelení do 15 sekcií na základe príslušnosti svojich aprobácií k vzdelávacím oblastiam. Počas takmer dvojhodinového programu sa im tak naskytla možnosť cez vopred navrhnuté témy v spolupráci s delegovanými lektormi odkonzultovať a riešiť problémové javy vo svojej učiteľskej praxi.

PhDr. Marek Čižmár

Posväcovanie stužiek a krížikov


Piatok 6. novembra sa v priestoroch Gréckokatolíckeho chrámu Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky v Trebišove uskutočnil slávnostný akt posväcovania maturitných stužiek a krížikov študentov maturitných ročníkov nášho cirkevného gymnázia a Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove. (pozri foto)
Liturgia, ktorej účastníkmi boli aj rodinní príslušníci maturantov, začala o 13.00. Počas nej sa prostredníctvom svojej kázne zúčastneným prihovoril košický eparcha Milan Chautur.
Jedinečnosť týchto chvíľ bola zvýraznená aj prítomnosťou riaditeľa Eparchiálneho školského úradu PaedDr. Petra Oreniča, ThLic., o. protopresbytéra Dušana Semana, dekana trebišovskej gréckokatolíckej farnosti a duchovných správcov zúčastnených škôl.
Piatková udalosť je už tradične spájaná so stužkovými slávnosťami, predznamenávajúcimi posledný rok stredoškolského štúdia, ktorý je zavŕšený v mesiaci máj záverečnou maturitnou skúškou.

PhDr. Marek Čižmár

Naši budúci medici, chemici, fyzici a právnici na DOD Košiciach


Z iniciatívy riaditeľky školy RNDr. Jany Partilovej sa v piatok 6. novembra zúčastnila skupina našich tretiakov spolu s RNDr. Lýdiou Takáčovou a PhDr. Marekom Čižmárom na zaujímavom Dni otvorených dverí, ktoré organizovala na svojich fakultách Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. (pozri foto)
Takýmto spôsobom si na svoje prišli všetci, ktorí spájajú svoju budúcnosť so štúdiom prírodovedných odborov, medicíny, práva či filozofických vied. O tom, že išlo o veľmi vydarené podujatie svedčia aj dojmy a zážitky, ktoré načerpali naši gymnazisti z priamej účasti na pripravených prednáškach, cvičeniach a seminároch jednotlivých fakúlt. Práve na nich mali možnosť aspoň okrajovo spoznať obsah, zameranie a formu vysokoškolského štúdia, ako aj priestory možno budúcich alma mater. Súčasťou tohto zaujímavého dopoludnia bolo osobné stretnutie s poverenými osobami jednotlivých fakúlt, ktorí budúcich vysokoškolákov oboznámili s podmienkami prijímacieho konania na jednotlivých školách.
Podujatia takéhoto typu slúžia na lepšiu orientáciu vo vlastnej odbornej profilácii po ukončení strednej školy. Prioritou nášho cirkevného gymnázia je preto poskytnúť svojím žiakom primerané možnosti získať osobné skúsenosti s vysokoškolským typom štúdia ešte pred jeho nástupom.

PhDr. Marek Čižmár

Okresné kolo v halovom futbale


Štvrtok 5. novembra sa v trebišovskej športovej hale uskutočnilo okresné kolo v halovom futbale chlapcov stredných škôl. Naše gymnázium reprezentovalo družstvo v zložení: Lukáš Varga, Peter Fečojager, Maroš Kubica (1.A), Rastislav Bodnár, Martin Kubica, Matúš Mudrý (2.A), Peter Bobik, Dávid Capik, Martin Sahajda (3.A) a Ján Sitár (4.B). V skupinovej fáze sa nám podarilo poraziť Strednú odbornú školu Trebišov 2:0 a Obchodnú akadémiu 1:0. V rozhodujúcom zápase o postup do finále sme však utrpeli prehru 0:4 s Gymnáziom Kráľovský Chlmec, čo v konečnom zúčtovaní bodov a zrátaní skóre znamenalo, že sme do bojov o prvé tri miesta už nezasiahli.
Napriek tomu, že sa chlapcom nepodarilo postúpiť na krajské kolo, patrí im uznanie za bojovnosť a oduševnenie. Výborný výkon v našej bráne podal Rasť Bodnár a v útoku Janko Sitár, ktorý bol zároveň strelcom všetkých našich gólov.

PhDr. Marek Čižmár

Maroš Kubica s úspechom a cennou skúsenosťou


24. a 25. októbra sa študent našej školy Maroš Kubica (1.A) ako člen slovenskej juniorskej reprezentácie zúčastnil Majstrovstiev Európy v nohejbale žien a juniorov, ktorých hostiteľom bolo rumunské mesto Oradea. (pozri foto). Aj keď Maroš nezasiahol priamo do hry, dosiahol v pozícii náhradníka významný úspech, keďže slovenskí juniori dosiahli medailové pozície: v kategórii trojíc striebro a v kategórii dvojíc bronz. Pre Maroša je tento úspech istotne cennou skúsenosťou a pre nás – školu príjemným konštatovaním a prezentovaním úspechov ďalšieho úspešného nohejbalistu z radov žiakov nášho gymnázia.
Veľkým potešením pre nás je aj výsledok ženskej reprezentácie. Jej členka a naša bývalá žiačka Danka Peruňská získala 2 európske primáty (dvojice a trojice) a rozšírila svoju, už aj tak bohatú zbierku medzinárodných ocenení.

PhDr. Marek Čižmár

Dnes sviatok Všetkých svätých

1.11.2009
Sviatok Všetkých svätých je spoločným sviatkom všetkých svätých a spasených. Ako osobitný sviatok sa vo východnom obrade začal sláviť už v 4. storočí a to na prvú nedeľu po sviatku Zoslania Svätého Ducha. Preto sa i označuje ako Nedeľa všetkých svätých. Túto skutočnosť potvrdzuje aj sv. Ján Zlatoústy, ktorý zomrel roku 407. Na západ sviatok prenikol za pápeža Bonifáca IV. až roku 610. U rímskokatolíkov sa zo začiatku svätil 13. mája, avšak pápež Gregor IV. ho roku 844 preložil na 1. november a v tento deň sa svätí dodnes.

V prvých časoch kresťanstva považovali za svätých len mučeníkov, lebo prví kresťania nemali možnosť inak dosvedčiť svätosť. Preto sa aj v našich bohoslužbách sviatok Všetkých svätých oslavuje spevmi mučeníkov: Napr.: „Bohumilý zástup mučeníkov, ty pevný základ cirkvi, ovocie svätého evanjelia. Vy ste zmarili útoky diabla proti Kristovi. Preliatím vlastnej krvi odstránili ste modloslužobné obety. Vaša mučenícka smrť naplnila nebo veriacimi. Nad vašim hrdinstvom žasli anjeli. Teraz ozdobení víťaznými vencami ustavične ho proste za spásu našich duší.“

Slovo mučeník pochádza z gréckeho slova martýr, čo znamená človeka, ktorý vydáva svedectvo. Podľa toho za kresťanského mučeníka sa považuje ten, kto sa vždy a všade pridržiava Krista, jeho cirkvi, nezrieka sa ho za žiadnej okolnosti a verne plní jeho vôľu vyjadrenú v prikázaniach Veľmi pekne to vyjadruje naša cirkevná pieseň: „Nezriekli sa ťa tvoji mučeníci, Pane, ani sa neodklonili od tvojich prikázaní.“

V tomto poňatí a v určitom stupni možno za mučeníkov pokladať aj manželov, lebo napriek mnohým ťažkostiam a obetiam, ktoré prináša manželský život v nerozlučnom zväzku, z lásky sa verne pridržiavajú Božích prikázaní. Táto stránka manželstva sa pripomína aj pri obrade sv. manželstva, keď sa spieva: „Svätí mučeníci, statočne ste trpeli a boli oslávení, teraz proste Pána, aby zachránil naše duše.“ Mučeníkom je aj chorý, ktorý znáša bolesť pokojne a odovzdane, ako ich znášali mučeníci. Za mučeníka možno považovať každého kresťana, ktorý svojim životom dosvedčuje, že žije ako ozajstný kresťan, a že možno tak žiť ako kresťan. Pravda život podľa evanjelia si vyžaduje mnoho obety, zriekania sa slobody z lásky k Bohu a blížnemu.

Mučeníci v prvých časoch kresťanstva obetovali svoj život Bohu, akoby ich život nemal žiadnu cenu. K týmto činom ich viedlo presvedčenie, že všetko, čo je v evanjeliu, je základom kresťanského náboženstva a svedectvom, že Ježiš je opravdivý Boh. Pre toto presvedčenie radšej zomreli a zriekli sa všetkých pozemských výhod. Takýchto mučeníkov nájdeme medzi všetkými vrstvami ľudí, v rôznom veku a v každom čase. Na základe toho sv. Irenej hovorí: „Cirkev neustále posiela do neba početné množstvo mučeníkov.“ A Tacitus, rímsky dejepisec, očitý svedok mučenia kresťanov v prvých časoch, udáva, že počet mučeníkov bol „ingens multitudo“ – obrovské množstvo. A Plínius, pohan a Riman vyjadril zdesenie, že kresťanov odsúdili na smrť len preto, že sa hlásili ku kresťanstvu. Sv. Klement Alexandrijský hovorí, že sudcovia vynašli neľudské, hrozné a dlhotrvajúce spôsoby mučenia nie preto, aby kresťanov jednoducho usmrtili, ale že ich chceli odvrátiť od viery. Sv. mučeník Justín však napriek tomu vyhlasuje, že kresťania všade na svete sú ochotní umrieť za Ježiša a jeho cirkev.

Nevieme koľko mučeníkov bolo až doteraz. Bolo ich mnoho, veľmi mnoho. Mučenie sa tiahne ako červená rieka celými dejinami cirkvi. Pri pohľade na slabú stránku ľudskej prirodzenosti – veľký strach pred smrťou, to veľké množstvo mučeníkov je veľkým zázrakom. Tento zázrak prekonával prirodzené ľudské sily a je jedinečným svedectvom o božskom pôvode svätej cirkvi.

Zdroj: Slovo 05/1989
Autor: Vladimír Petraško

IMATRIKULAČNÝ VEČIEROK 2009


Stredu 28. októbra sa na našej škole uskutočnil slávnostný akt uvedenia žiakov a žiačok prvého ročníka do cechu študentského. (pozri foto) Organizátorom IMATRIKULAČNÉHO VEČIERKA 2009 boli zástupcovia našich tretiakov. Počas dvojhodinového programu sa prítomné obecenstvo najprv zabávalo na pripravenom programe, ktorý evokoval odovzdávanie hollywoodských filmových cien za predvedené filmové ukážky. Po tejto časti nasledovala samotná imatrikulácia, pozostávajúca zo súťaží a slávnostného sľubu. Záver celého programu obstarala tombola, ktorá množstvom a kvalitou cien držala študentov v napätí až do konca.
Imatrikulačný večierok 2009 sa tak stal vhodným predkrmom pred vrcholom tohtoročnej zábavy na škole, ktorý predstavujú stužkové slávnosti, pričom prvá z nich je na programe už najbližší víkend.

PhDr. Marek Čižmár

Pre študentskú radu!


UPOZORNENIE!

Upozornenie!!

Pondelok 26. 10. 2009, po 6. vyučovacej hodine (cca o 13.15), sa v multimediálnej učebni uskutoční zasadnutie školskej študentskej rady.

Jaroslav Hric
predseda ŠŠR

Ďakujeme!


Zrejme každý z návštevníkov našej webovej stránky postrehol, že jej indexová stránka prešla veľkou úpravou, na konci ktorej bola modernizácia dizajnu a sprehľadnenie i zrýchlenie surfovania po jednotlivých položkách. Autorkou tohto prerodu je náš webmaster a profesorka v jednej osobe RNDr. Lýdia Takáčová, ktorú svojimi nápadmi a podnetmi inšpiroval lektor 40UP a študent 4.B Matúš Jarečný.
Za čas a úsilie, ktoré tomuto cieľu obetovala jej patrí veľká vďaka.

PhDr. Marek Čižmár

Preukáž svoje vedomosti!


Ak máš chuť porovnať si svoje poznatky s ostatnými gymnazistami na Slovensku v jednej z 5 vedomostných oblastí (Anglický jazyk, Dejiny, Bity a bajty, Ako funguje svet, Planéta Zem) a neľutuješ obetovať zo svojho vreckového 4 €, tak práve pre teba je tu EXPERT GENIALITY SHOW, ktorá sa uskutoční 10. decembra 2009.
Ak máš záujem, prihlás sa najneskôr do 5. novembra u zástupcu riaditeľky školy. Odpovede na Tvoje zatiaľ nezodpovedané otázky nájdeš na webovej stránke: http://www.exam.sk/index.php?id=ziak_expert_uvod.

PhDr. Marek Čižmár

Pre našich druhákov


Milí druháci,
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) organizuje v spolupráci s partnerskými inštitúciami program Secondary School Scholarship pre študentov druhých ročníkov gymnázií. Program aj Vám umožňuje absolvovať ročné štúdium v USA alebo vo Veľkej Británii. Podobne ako v minulom roku aj v tomto máte dokonca možnosť zvoliť si prestížny program Davis International Scholars Program – získanie dvoj až trojročného štipendia na jednej z piatich súkromných internátnych škôl v USA.
Všetky informácie o programe, ako aj podmienky účasti sú dostupné na webovej stránke: http://www.osf.sk/Default.aspx?CatID=82&GrantyId=53.
V kancelárii zástupcu riaditeľky školy si zároveň môžete vyzdvihnúť prihlášku a materiály na kopírovanie, ktoré sú súčasťou prihlasovacieho procesu.
Pozor, posledný termín prijatia vyplnenej prihlášky je 30. november 2009!

PhDr. Marek Čižmár

2. pokračovanie UP40

23.10.2009
Dnes odštartovala v rámci „Projektu 40UP Užívajme počítač po štyridsiatke!“ svoju púť za poznávaním čara informačných technológií ďalšia skupina seniorov, túžiacich sa neustále vzdelávať a spoznávať moderné výdobytky dnešnej spoločnosti priamo v praxi. (pozri foto) Je potešiteľné, že záujem verejnosti o tento projekt neustále narastá, pričom limitácia maximálneho počtu účastníkov spôsobuje, že ešte veľa ďalších prihlásených si musí na jeho ďalšie pokračovanie počkať.
Už na prvom stretnutí prejavila celá skupina mimoriadny záujem a túžbu vzdelávať sa, čo je v porovnaní so súčasnou mladou generáciou dosť nevídaný jav. Veríme, že ich predsavzatia a plány, s ktorými prichádzajú sa naplnia k dokonalej spokojnosti.

PhDr. Marek Čižmár

Príprava na manželstvo


Piatok 23. októbra bola z iniciatívy duchovného správcu školy Mgr. Františka Fedorišina pripravená prednáška so zameraním na peripetie dospievajúceho veku a s tým súvisiaca postupná príprava mladých ľudí na manželstvo a rodinný život.(pozri foto) Aj z toho dôvodu boli cieľovou skupinou študenti 3. ročníka, ktorí práve v tomto čase vstupujú do veku plnoletosti. Vzácnym hosťom bol o. Štefan Novotný zo Sabinova. Prednáška prebiehala v multimediálnej miestnosti počas 1. a 2. vyučovacej hodiny, pričom jej náplňou boli aj osobné skúsenosti prednášateľa, ozvláštnené zážitkami zo stretnutí a diskusií s vysokoškolskou mládežou, ktorej venuje veľkú časť svojho profesionálneho života.
Záverečnú časť stretnutia vyplnili osobné výpovede o. Františka a jeho manželky, ktorými sa pokúsili osvetliť prítomným žiakom dôležitosť takej „bezvýznamnej“ súčasti života akou je komunikácia medzi dvoma mladými ľuďmi. Práve týmto duchom sa nieslo celé piatkové stretnutie. Podľa o. Františka „slová a výpoveď majú nevyčísliteľnú hodnotu, zvlášť, keď nimi môže človek prehĺbiť akýkoľvek cit“ a aj preto netreba v dnešnej pretechnizovanej dobe zabudnúť na to, čo ľudí spája a zanecháva v nich stopy.

PhDr. Marek Čižmár

Na ceste stať sa modernými učiteľmi


Stredu 21. októbra sa vybraní pedagógovia našej školy – RNDr. Jana Partilová, PhDr. Marek Čižmár, ThDr. Mária Vansačová, PhD. a PaedDr. Klaudia Horňáková zúčastnili inšpirujúceho podujatia pre inovatívnych učiteľov pod názvom Roadshow Microsoft Moderný učiteľ 2009. (pozri foto)
Cieľom tohto podujatia bolo priniesť medzi zúčastnených a prostredníctvom nich aj do škôl, kde pôsobia, zodpovedanie otázky zahrnutej do úvodnej prednášky podujatia: „Prečo treba učiť inak a ako na to.“ Poslúžiť na to mali aj prednášky, vecné diskusie a osobné skúsenosti pedagógov, aktívne sa zapájajúcich do aktivít komunity Moderných učiteľov. Zaujímavou súčasťou programu boli videosekvencie z vyučovacích hodín škôl, ktoré sa stali súčasťou projektu Notebook pre každého žiaka (ZŠ Trstená, ZŠ Bošany). Práve tu sa otvorili široké možnosti, ktoré ponúka modernizácia vzdelávacieho procesu, postavená na prevažne elektronickej komunikácii a výukových programoch, spracovaných a zdieľaných na hodinách prostredníctvom interaktívnej tabule alebo projekcie.
Výsledky stredajšieho stretnutia predstihli očakávania jednotlivých účastníkov. Množstvo inšpirácie a odkrytých možností, ktoré ponúka vyučovanie vyvolalo širokú odozvu a najmä presvedčenie, že IK technológie sa stávajú základným predpokladom nového – moderného typu vzdelávania.

PhDr. Marek Čižmár

Viac informácií a inšpirácie: http://modernyucitel.spaces.live.com/

Tenisové úspechy Martina Šimka


17. a 18. októbra 2009 sa v priestoroch Národného tenisového centra konal 3. ročník tenisového turnaja NASHUATEC SLOVAK OPEN pod záštitou Slovenského tenisového zväzu. Martin Šimko (3.A) v ňom dosiahol pozoruhodný úspech, keď v konfrontácii tenistov z celej republiky potvrdil svoj talent a dosiahol na medailové méty. (pozri foto) Ako 17-ročný sa presadil v konkurenčne silnej mužskej kategórii (18 – 35 rokov), kde získal 3. miesto v dvojhre, 2. miesto v zmiešanej štvorhre a 3. miesto v štvorhre po boku svojho brata Michala (nášho absolventa).
Martin, blahoželáme a želáme Ti ešte úspešnejšie napredovanie v Tvojej sľubne sa rozvíjajúcej kariére.

PhDr. Marek Čižmár

P O Z O R , blíži sa imatrikulačný večierok!!!


Stredu 28. 10. 2009 o 16.00 sa v priestoroch jedálne nášho gymnázia uskutoční imatrikulačný večierok, na ktorom budú prijatí do cechu študentského naši prváci a oficiálne sa tak stanú žiakmi Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa.
Keďže ide o tradičnú celoškolskú akciu, dovoľujeme si pozvať na večierok všetkých študentov jednotlivých ročníkov a predovšetkým našich profesorov a vedenie školy.
Vstupenku (1 € - 1. ročník; 0,50 € - 2. a 4. ročník), ktorá bude zároveň aj tombolovým lístkom, si môžete zakúpiť v 3.A, resp. v 3.B.
Zaujímavý program, dobrá zábava a lákavé ceny nech sú pre Vás tou najlepšou pozvánkou.
Tešíme sa na Vašu účasť!

Študentky a študenti 3.A a 3.B (organizátori podujatia)

Medailové trofeje z plaveckého bazéna

19.10.2009
Ďalšie úspešné ťaženie zaznamenal počas uplynulého víkendu na plaveckých Majstrovstvách východného Slovenska v Spišskej Novej Vsi náš študent Peter Hrinda (4.B). (pozri foto) Vo svojej juniorskej kategórii triumfoval v disciplíne 400 m voľný spôsob časom 2:50,54. Svoj úspech potvrdil navyše 2. miestom na 50 m prsia, v ktorej dosiahol čas 33,82.
K dosiahnutým úspechom Petrovi srdečne blahoželáme.

PhDr. Marek Čižmár

Deň otvorených dverí na TU Košice


Piatok 16. októbra sa 7 študentov a študentiek 4. ročníka zúčastnilo Dňa otvorených dverí na Technickej Univerzite v Košiciach. (pozri foto)
Program podujatia začal o deviatej hodine oficiálnym otvorením v Aule Maxima. Rektor Technickej Univerzity predstavil budúcim vysokoškolákom všetkých 9 fakúlt s ich dekanmi. Nasledovala elektrická show s teslovou cievkou.. Následne sa vo vestibule auly, v stánkoch jednotlivých fakúlt rozbehla prezentácia základných informácií pre uchádzačov o štúdium. Pre stredoškolákov bol taktiež pripravený samostatný program na pôde každej z nich. Navyše v novej univerzitnej knižnici sa mohli zúčastniť aj burzy kníh. Atrakcie ako simulátor beztiažového stavu, či rôzne ďalšie pokusy na záver dňa určite pobavili a zaujali každého študenta.

Klaudia Konfederáková (4.A)

Zapojili sme sa do Dňa boja proti hladu

16.10.2009
Nezanedbateľnými fenoménmi vo svete aj u nás sa v poslednom čase stávajú hlad a chudoba, ktoré ešte stále chápeme ako niečo, čo sa týka len krajín tretieho sveta. Aj z toho dôvodu si každoročne pripomíname výročie vyhlásenia 16. októbra Svetovou Zdravotníckou organizáciou (WHO) za Medzinárodný deň výživy a boja proti hladu. (Quebec, 1947).
Na Slovensku žije v súčasnosti 386 314 obyvateľov v stave hmotnej núdze. Len v samotnom okrese Trebišov ich bolo ku koncu júna 19 200, čo predstavuje 18,34% z jeho celkového počtu obyvateľov. Pri predstave , že ide zhruba o každého piateho občana, sa niektorí naši žiaci: Daniela Tomková, Patrícia Chovancová (obe 2.A), Mária Petriková, Zuzana Benetinová, Daniel Maďar a Dávid Capik (všetci 3.A) pod vedením pani profesorky Mgr. Anežky Frankovej rozhodli obetovať svoj voľný čas príprave malého pohostenia vo forme chuťoviek, ktoré počas piatkového dopoludnia ponúkali za dobrovoľný príspevok všetkým žiakom a učiteľom cirkevného gymnázia. (pozri foto) Ako uviedli vo svojom prehovore, vyzbierané príspevky plánujú využiť na nákup zdravotníckej techniky a obväzov, ktoré majú na školách svoju nenahraditeľnú funkciu.
Piatková akcia bola ďalším z vydarených príspevkov, ktorým sa v škole a na verejnosti prezentuje Miestny spolok SČK pri Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove. Svedectvom toho je nielen odozva, ktorú zaznamenali jeho členovia medzi spolužiakmi a učiteľmi, ale aj veľký dopyt po ponúkaných rozmanitostiach v sladkom i slanom prevedení.

PhDr. Marek Čižmár

Výchovná poradkyňa - reprezentant školy


Dňa 15.10.2009 sa v CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) Trebišov uskutočnila pracovná porada výchovných poradcov ZŠ, ŠZŠ a SŠ okresu Trebišov, na ktorej našu školu zastupovala PaedDr. Klaudia Horňáková.
Výchovná poradkyňa nášho gymnázia oboznámila prítomných zástupcov základných škôl o novinkách a zmenách na našej škole, ako aj o podmienkach prijatia nových študentov v nasledujúcom školskom roku. Svoj príspevok prezentovala prostredníctvom pripravených brožúr, pričom hlavnú časť svojho prehovoru spojila s vlastnou elektronickou prezentáciou, znázorňujúcou špecifiká cirkevného gymnázia, jeho výučby, školských i mimoškolských akcií a sprievodných udalostí v minulosti a dnes.
Stretnutia výchovných poradcov sú zvyčajným prológom pred rozhodujúcim obdobím voľby ďalšej študijnej a profesijnej profilácie žiakov 9. ročníkov základných škôl. Na základe všeobecne známych vedomostí je práve gymnázium ideálnou voľbou budúceho stredoškoláka, ktorý vo svojom rozhodovaní má vytýčenú aspoň jednu istú prioritu – štúdium na vysokej škole. Máme za to, že Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa je prostriedkom na jej dosiahnutie.

PhDr. Marek Čižmár

Naši žiaci na návšteve CPPPaP v Trebišove


Pri príležitosti Dňa otvorených dverí na Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trebišove (14. 10. 2009) sa vybrané študentky a študenti našej školy pod vedením výchovnej poradkyne PaedDr. Klaudie Horňákovej oboznámili s významom a zameraním činnosti tejto inštitúcie, ktorá má svoje nezastupiteľné miesto v osobnostnom formovaní každého mladého človeka. (pozri foto)
V jednotlivých blokoch boli predstavené skupinám mládežníkov činnosti, ktoré napomáhajú jednotlivcom v ich veku pri problémových situáciách v súkromnom a študentskom živote.
Je potešiteľné, že niekoľko z aktivít uvedenej inštitúcie v tomto školskom roku je nasmerovaných aj k žiakom našej školy. Pravidelne ich budeme monitorovať aj na našej stránke.

PhDr. Marek Čižmár

Pekný umelecký zážitok na scéne DJZ


Stredu 14. 10. 2009 sa triedy 1.A, 2.A, 3.B a 4.A pod vedením triednych profesoriek (PaedDr. Jaroslavy Sabovej, Mgr. Evy Šimkovej a ThDr. Márie Vansačovej, PhD.) zúčastnili na divadelnom predstavení Divadla Jonáša Záborského v Prešove, ktoré sa odohralo na jeho Veľkej scéne. (pozri foto).
Jedinečnosť predstavenia, ktorého diváci sú usadení priamo na javisku, spojená s umeleckým zážitkom, tak zanechala medzi žiakmi, ako aj medzi pedagógmi hlboký umelecký dojem, ktorý bol navyše obohatený o skúsenosť netradične spracovanej biblickej tematiky v súčasných podmienkach.

PhDr. Marek Čižmár

Školenie BOZP


Pondelok 12. októbra v poobedňajších hodinách sa uskutočnilo školenie BOZP pedagogických a nepedagogických pracovníkov našej školy (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci), ktoré viedol p. Martin Hrubovský (pozri foto).
Školenie prebiehalo formou prednášky a následnej diskusie, v rámci ktorej boli kvalifikovane zodpovedané otázky, týkajúce sa problémových situácií na pracovisku (v škole) i mimo neho – počas mimoškolskej činnosti.

PhDr. Marek Čižmár

Hello from Ireland

Vedeniu školy, všetkým pánom profesorom a profesorkám, sr. Šebastiáne, svojím spolužiakom a celému Cirkevnému gymnáziu sv. Jána Krstiteľa srdečný pozdrav z Írska posiela

Terka Kuchárová 3.B

P O Z O R ! ! !


Stredu 14. 10. 2009 o 17.00 sa v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove uskutoční beseda s maliarom svetového mena Štefanom Bubánom a autorom knihy o ňom - Rudolfom Schusterom, exprezidentom Slovenskej republiky.
Ide o jedinečnú možnosť stretnúť na jednom mieste dve významné persóny umeleckého, resp. politického života. Všetci tí, ktorí máte máte záujem zúčastniť sa tejto akcie, prihláste sa u zástupcu riaditeľky školy.

PhDr. Marek Čižmár

Celoškolský aktív ZRPŠ

8.10.2009
Štvrtok 8. októbra sa v priestoroch kláštora otcov baziliánov v Trebišove uskutočnil celoškolský aktív ZRPŠ Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa. Úvodné slovo a oficiálne otvorenie si vzal na starosť predseda Rady rodičov pán Martin Vasko. Vo svojom príhovore oboznámil prítomných rodičov s finančnou správou použitia peňažných príspevkov ZRPŠ za školský rok 2008/2009. Takisto podal návrh sumy príspevku (10 €) za školský rok 2009/2010, ktorý bol bez pripomienok schválený.
Následne na to riaditeľka školy RNDr. Jana Partilová prezentovala sumár aktivít, do ktorých sa škola v rámci svojho výchovno-vyučovacieho plánu zapája. Ich súčasťou bol aj výpočet úspešných a schválených projektov. Vďaka nim sa chce škola stať centrom moderného vzdelávania v našom regióne. Zároveň predostrela zúčastneným aj víziu jej ďalšieho smerovania a plány s realizáciou v tomto, resp. nasledujúcich školských rokoch.
Duchovné aktivity a ich zameranie predstavil počas svojho príspevku duchovný správca školy Mgr. František Fedorišin. Osobitné miesto v ňom venoval nedávnej návšteve Českej republiky pri príležitosti stretnutia so Svätým Otcom – pápežom Benediktom XVI.
Výchovná poradkyňa školy PaedDr. Klaudia Horňáková sa v krátkosti pokúsila oboznámiť prítomných s plánom výchovno – poradenskej činnosti. V rámci toho uviedla aj ciele aktivít, ktoré pomáhajú študentom cirkevného gymnázia pri voľbe svojej ďalšej profesionálnej orientácie.
Záverečnú časť aktívu tvorili základné informácie k používaniu elektronickej žiackej knižky ako aj legislatíve platnej k MATURITE 2010, s ktorými vystúpil zástupca riaditeľky školy PhDr. Marek Čižmár.
Aktívy jednotlivých tried sa riadili osobitným programom. Triedni profesori sa v nich frontálnou a individuálnou formou pokúsili riešiť aktuálne témy, týkajúce sa výchovných a vzdelávacích výsledkov tried.

PhDr. Marek Čižmár

Veľtrh vysokých škôl – spojenie užitočného s príjemným


Pondelkový večer, utorňajší deň a stredajšie ráno si vyčlenila skupina 12 mladých odvážlivcov a jedna skvelá pani profesorka (výchovná poradkyňa PaedDr. Klaudia Horňáková) na návštevu Veľtrhu vysokých škôl (pozri foto), ktorý sa uskutočnil v slovenskej metropole v Národnom tenisovom centre. Po noci strávenej v rýchliku sme sa utorok o 7.00 už nachádzali v bratislavskom Polus City Center, kde sme do 9.00 mali čas pre seba a na prípravu pred náročným dňom.
Po otvorení výstavy sa každý z nás rozbehol za svojimi prioritami – vysokými školami, ktoré nám v rámci jednotlivých stánkov ponúkali prospekty a informácie o podmienkach prijatia na ich fakulty. V NTC sme mali možnosť stretnúť aj svojich rovesníkov z Trebišova – Obchodnej akadémie a Gymnázia.
V poobedňajších hodinách nás čakal nákupný raj Bratislavčanov - Aupark, kde sa každý z nás mohol občerstviť, nežnejšie pohlavie najmä obdivovať krásne obchody. Príjemnou skúsenosťou bolo pre nás stretnutie s účastníkmi tohtoročnej SuperStar! (pozri foto).
Najzaujímavejšou časťou voľného programu bola prechádzka okolo Grassalkovičovho paláca, obdivovanie námestia a fontány pred ním, no najmä príjemný oddych v jeho záhrade, kde sme načerpali nové sily.
Po zotmení nás čakala Obchodná ulica, kde sme sa odfotili pri Čumilovi, Paparazzovi, pred starou budovou Slovenského národného divadla a Slovenskej filharmónie, pričom sme nezabudli ani na sochu nášho literárneho dejateľa – P. O. Hviezdoslava.
Keďže z ulice nás popohnal jemný dážď, čas do odchodu vlaku sme strávili pri šálke čaju. Po nej nás čakala už len cesta autobusom na hlavú železničnú stanicu a nočný vlak domov.
Aj keď v noci každého z nás premohol spánok, pocit z ďalšej peknej a užitočnej akcie našej školy ostal v mysliach všetkých jeho účastníkov.

Mária Petriková (3.A)

Projekt 40UP Užívajme počítač po štyridsiatke! odštartoval

7.10.2009
Dnes v popoludňajších hodinách sa v multimediálnej miestnosti začal úvodným stretnutím ďalší z projektov nášho gymnázia (pozri foto), ktorý je realizovaný v spolupráci s P-MAT, n.o. Bratislava a jeho cieľom je naučiť našich seniorov využívať počítač nie len na písanie textov či tabuliek, ale aj ako efektívny nástroj na vyhľadávanie informácií s využitím internetu, na komunikáciu prostredníctvom e-mailov a na základnú prácu s multimédiami. Vyžívať budú pri tom produkty z najrozšírenejšieho softvérového balíka Microsoft Office.
Privítanie a úvodné slovo patrilo riaditeľke školy RNDr. Jane Partilovej, na ktorú voľne nadväzovali elektronické a slovné prezentácie našich troch školiteľov – RNDr. Lýdie Takáčovej, PaedDr. Lenky Puciovej a Matúša Jarečného V nich oboznámili účastníkov o obsahu a zameraní svojich modulov. Na základe týchto informácií sa jednotlivci mali možnosť zaradiť do skupín (Základy používania počítačov a internetu; Využiteľnosť počítačových programov; Život s digitálnymi technológiami), pričom niektorí z nich už absolvovali aj prvé stretnutie v jednej z počítačových učební.
Keďže každému z prihlásených nechýba odhodlanie popasovať sa s problémami, ktoré prinášajú všetky začiatky, želáme im veľa trpezlivosti, no predovšetkým radosti z postupného objavovania čara práce s IKT technológiami.

PhDr. Marek Čižmár

POZOR, rozvrh na webe v plnej prevádzke


Po menších technických problémoch, ktoré neboli nami zapríčinené, máte možnosť sledovať kompletný harmonogram vyučovacích hodín (triedy, vyučujúci, učebne) už aj na webe - v zložke Rozvrh.

PhDr. Marek Čižmár

Školenie učiteľov – zdravotníkov


Pondelok 5. októbra sa Mgr. Anežka Franková, predsedníčka Miestneho spolku SČK pri Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa zúčastnila školenia, ktoré zvolal územný spolok Slovenského Červeného kríža za účelom prehĺbenia a skvalitnenia výuky mladých zdravotníkov a členov Družstiev prvej pomoci mladých SČK.
V rámci programu vystúpilo niekoľko hostí, z ktorých zaujal najmä príspevok MUDr. Ľudmily Tintovej s informáciami o šíriacej sa pandemickej chrípke. Súčasťou programu boli aj prednášky týkajúce sa zásad prvej pomoci a hodnotenia aktivít SČK.
Mimoriadny ohlas zaznamenali najmä sprostredkované informácie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá už 11. júna 2009 vyhlásila 6. stupeň šírenia mutovaného vírusu H1N1 (tzv. prasacej chrípky), pričom táto výzva sa týka aj územia Slovenskej republiky.
Z pripravovaných činností v najbližšej budúcnosti dominuje DEŇ BOJA PROTI HLADU, ktorý si prvý raz pripomenula svetová verejnosť v roku 1947 v kanadskom meste Quebec ako Medzinárodný deň výživy a boja proti hladu. Na Slovensku bude piatok 16. októbra prebiehať jeho 6. ročník, pričom jednou z inštitúcií, ktorá sa aktívne zapojí do jeho priebehu bude aj naše gymnázium. O všetkých aktivitách a formách, ktoré súvisia s realizáciou tejto akcie na našej škole, Vás budeme informovať prostredníctvom noviniek na tejto stránke, no podrobnejšie informácie môžete získať aj priamo od p. prof. Frankovej.

PhDr. Marek Čižmár

Pozvánka pre rodičov


POZOR!!!

Štvrtok 8. októbra o 15.45 sa v priestoroch kláštora otcov baziliánov uskutoční celoškolské plenárne zasadnutie rodičovského združenia Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove. Po jeho skončení sa v jednotlivých triedach uskutočnia triedne aktívy pod vedením triednych profesorov.
Srdečne pozývame všetkých rodičov, resp. zákonných zástupcov žiakov školy!

RNDr. Jana Partilová
riaditeľka školy

Fatimská sobota aj s našou účasťou

3.10.2009
Dnešnú sobotu venovali členovia pedagogického zboru nášho gymnázia, ich rodinní príslušníci a niektorí zo študentov a študentiek účasti na fatimskej sobote v Klokočove, ktorá bola určená učiteľom a žiakom cirkevných škôl a školských zariadení. (pozri foto). Na pôde tunajšieho chrámu sa tak zišli zástupcovia škôl Košickej eparchie, domáci i hostia, ktorí svojou účasťou prispeli k bohatému duchovného zážitku zo slnečného októbroveho dňa prežitého na pútnickom mieste pri brehu Zemplínskej šíravy.
Program sobotňajšieho dopoludnia odštartovala prezentácia škôl a školských zariadení s pripravenými informačnými brožúrami a ukážkami svojej činosti. O 8.30 začala modlitba ruženca, ktorú viedli žiaci Cirkevnej základnej školy s Materskou školou sv. Michala Archanjela v Stanči. Hneď po nej - o 9.00 nasledovala modlitba času (vladyka Milan a kňazi poverení duchovnou správou cirkevných škôl a školských zariadení). Pred začiatkom sv. liturgie ešte vystúpil PaedDr. Peter Orenič, ThLic., riaditeľ Eparchiálneho školského úradu s prednáškou Vychovávateľ ako prostriedok stretnutia s Ježišom Kristom, kde priblížil úlohu a poslanie pedagóga cirkevnej školy v dnešnej spoločnosti. Vrcholom fatimskej soboty bola svätá liturgia, ktorú viedol vladyka Milan. Ten vo svojej kázni sa osobitne prihovoril nám – učiteľom za účelom väčšieho precítenia svojho duchovného poslania, ktoré adresujeme mladým ľuďom vo svojom okolí. Krátko po skončení duchovného programu predstavil košický eparcha prítomným veriacim riaditeľov cirkevných škôl a zariadení a zároveň im ponúkol priestor na predstavenie ich činností a aktivít. So základnými informáciami o jedinom cirkevnom gymnáziu na území eparchie vystúpila aj pani riaditeľka RNDr. Jana Partilová.

Klokočov je najvýznamnejším pútnickým miestom pre gréckokatolíkov na Zemplíne. Úcta tohto miesta sa viaže k ikone Bohorodičky v miestnom chráme. Stalo sa to v roku 1670 počas kuruckých vojen, keď vojsko tiahlo na Michalovce. Ľudia sa so strachom zišli v drevenom chráme. Keď bolo rabujúce vojsko blízko, tvár Bohorodičky na ikonostase sa zatemnila a začala slziť. Vojaci na druhý deň chrám podpálili, ale ikona nebola poškodená.

PhDr. Marek Čižmár

Návšteva holandských rovesníkov


Od 20. septembra na celý týždeň sa niekoľko študentiek nášho gymnázia stalo hostiteľkami vzácnej návštevy z Holandska. (pozri foto) V rámci študentskej výmeny, ktorej prvá časť prebiehala 8. – 16. 5. 2009 v krajine tulipánov, sa skupina ich 11 študentov a 2 profesorov prišla zoznámiť s krajinou geografického stredu Európy a zvlášť s domovským mestom svojich hostiteľov, ako aj so symbolickými miestami tunajšieho regiónu.
Už v prvý deň sme sa vybrali do Ochtinskej aragonitovej jaskyne, kde sme spoločne obdivovali jej krásy a výnimočnosť tohto unikátneho prírodného javu podzemného krasu. Ďalšou zastávkou bol hrad Krásna Hôrka, kde nám bola ponúknutá vo forme fundovaného výkladu celá jeho história, o. i. sme mali možnosť prezrieť si jeho izby, hrobky a obrazy.
Pondelok sme mali slávnostné uvítanie na pôde Obchodnej akadémie, organizátora študentskej výmeny, s príhovorom pani riaditeľky, ukážkou ľudových tancov doplnených spevom a vlastnou prezentáciou holandských študentov. Pondelňajší program ukončili spoločný obed.
Nasledujúci deň, v skorých ranných hodinách nás čakal smer Vysoké Tatry. Hodinovou pešou túrou sa nám podarilo dostať k Popradskému plesu a odtiaľ mohli, najmä tí zdatnejší, pokračovať na Ostrvu. Po príchode z naj nás čakala cesta k Štrbskému plesu, večera na salaši pod Spišským hradom a v nočných hodinách príchod domov.
Streda bola predovšetkým o vode a domovskom meste. Naším sprievodcom bol p. Giba zo Slovenského vodohospodárskeho podniku Povodie Bodrogu a Hornádu. Druhú časť dňa nám vyplnila prehliadka Trebišova a jeho Vlastivedného múzea.
Mesto Košice a jeho pamätihodnosti boli súčasťou štvrtkového programu, v rámci ktorého nás čakala prehliadka Podzemného archeologického múzea, Dómu sv. Alžbety a Štátneho divadla. Predposledný večer sa niesol v znamení súťaženia v Bowling bare, pričom jeho súťaženie obohatila aj účasť riaditeľky OA a jej zástupkyne.
Piatkové lúčenie na vlakovej stanici v Trebišove nesymbolizovalo len želanie všetkého dobrého, ale aj predsavzatie skorého stretnutia. Jeho druhá časť, podobne ako prvá v Holandsku, v nás zanechala príjemnú skúsenosť a krásne spomienky.

Mária Petriková (3.A)

Trnava - Brno- stretnutie so Sv. Otcom


V dňoch 26. a 27. septembra (sobota a nedeľa) sa žiaci nášho cirkevného gymnázia zúčastnili pútnicko-turistického zájazdu do Trnavy a Brna, ktorého hlavným cieľom bolo stretnúť sa a prežiť sv. liturgiu so Sv. Otcom, pápežom Benediktom XVI. (pozri foto)
My, študenti spolu s pani riaditeľkou RNDr. Janou Partilovou, sestrou Šebastiánou a o. Františkom sme sa v sobotňajšie ráno zhromaždili pred bodovou našej školy, aby sme tak odštartovali dlhoočakávanú cestu autobusom do „slovenského Ríma“. V Trnave nás hostilo družobné Arcibiskupské gymnázium. Po 8-hodinovej ceste sme si zložili veci v priestoroch tejto školy a krátko nato nás čakala prehliadka mesta. Mali sme možnosť dostať sa do miestností, kam sa nedostanú „domáci“ za celý život. Priestory arcibiskupského úradu sme tak sledovali so zatajeným dychom. Dlhé, priam bludiskové chodby s portrétmi biskupov a výjavmi zo Sv. písma zanechali v nás hlboký dojem. O. i. sme cestou natrafili na modliace sa sestry v miestnej kaplnke a nečakaným prekvapením bol aj nácvik 5-členného mužského speváckeho zboru. Na konci nášho putovania trnavskými pamätihodnosťami bol chrám, nesúci meno patróna našej školy – sv. Jána Krstiteľa, ktorý práve v tomto období prechádza rekonštrukciou. Len málokoho nenadchol 24-karátovým zlatom zdobený strop svätostánku. Zvyšok prvého dňa nám vyplnilo osobné voľno, ktoré sme radi využili na to, aby sme sa po skupinkách bližšie zoznámili s ostatnými krásami mesta.
Nasledujúci deň o piatej hodine ráno nás čakal odchod do Brna, kde už bolo všetko prichystané na návštevu Benedikta XVI.. Vzhľadom prísne bezpečnostné opatrenia sme boli nútení odparkovať svoj autobus cca 4 km od miesta konania slávnostnej omše (letisko Tuřany). Po presune na naše stanovište sme postupne mali možnosť zhliadnuť prílet prezidenta ČR Václava Klausa a následne aj najočakávanejšieho muža podujatia – Sv. Otca, ktorý okamžite po pristáti nasadol do svojho papamobilu. Vďaka nemu mal možnosť zvítať sa takmer so všetkými účastníkmi stretnutia. Najšťastnejší z nás mali možnosť vidieť pápeža prvýkrát v živote z bezprostrednej blízkosti. Po úvodných ceremóniách prebiehala necelé 2 hodiny slávnostná omša, ktorú živo prenášali mnohé televízne štáby. Koniec omše bol spojený s neutíchajúcimi ováciami a neprestajne mávajúcimi vlajočkami na pápežovu počesť.
Je zvláštne, že všetci sme sa vrátili do autobusu naplnení pokojom a láskou. V popoludňajších hodín, počas krátkeho rozchodu v centre Brna, sme mali možnosť spoznať jeho zákutia, občerstviť sa a oddýchnuť si.
Posledným bodom nášho víkendového programu bola cesta domov, počas ktorej sme sa snažili utriediť si svoje zážitky a dojmy tak, aby v nás ostali do konca života.

Anka Kočišová (3.B)

Pripomenuli sme si Svetový deň srdca


Piatok 25. 9. 2009 sa naše gymnázium prostredníctvom vybraných žiakov školy – Samuela Buraša, Petra Bobika, Daniela Maďara a Janky Jakimovej (všetci 3.A) – aktívne zapojilo do celonárodnej kampane organizovanej na informovanie verejnosti o závažnosti srdcovo-cievnych ochorení. Naši študenti, vyzbrojení vedomosťami z hodín biológie Mgr. Anežky Frankovej, vytvorili mobilné hliadky „SRDIEČOK ZDRAVÉHO ŽIVOTA“, aby na najfrekventovanejších miestach nášho mesta informovali okoloidúcich občanov o Svetovom dni srdca a možnosti dať si vyšetriť krvný tlak a cholesterol na pevných stanovištiach. Zároveň rozdávali kartičky zdravého života a ďalšie informatívne materiály o najhlavnejších rizikových faktoroch srdcovo-cievnych chorôb, ako aj prevencii pred nimi.
Svetový deň srdca, ktorý si verejnosť deviatykrát pripomenie 28. septembra, chce vyzvať ľudí, aby spoznali svoje riziko ochorieť na kardiovaskulárne ochorenie a výskyt cievnej mozgovej príhody. Vo svete si tieto diagnózy vyžiadajú až 17,5 milióna životov, pričom sa odhaduje, že do roku 2025 bude mať každý tretí človek nad 25 rokov vysoký krvný tlak.
Kardiovaskulárnym ochoreniam a cievnym mozgovým príhodám možno predchádzať pravidelným cvičením, nefajčením, zdravou stravou bohatou na vlákniny s nízkym obsahom soli a tukov. Odborníci varujú, že vysoký krvný tlak úzko súvisí najmä s nadmernou konzumáciou slaných jedál. Štúdie dokazujú, že, naopak, častejšia konzumácia ovocia a zeleniny znižuje výskyt ischemickej choroby srdca. Svetový deň srdca chce upozorniť, že jediný spôsob, ako sa dá spoznať stupeň svojho rizika, je sledovanie faktorov ako tlak krvi, hladina cholesterolu a glykémie, obvod pása a BMI. Vysoký tlak krvi, vysoká hladina cholesterolu a glykémia, ako aj fajčenie, zlá strava, nadváha a chýbajúca telesná aktivita zapríčiňujú takmer 80 percent úmrtní na kardiovaskulárne ochorenia a cievne mozgové príhody. Za najzávažnejší rizikový faktor týchto ochorení sa považuje vysoký tlak krvi, ktorý si ročne vo svete vyžiada život až 7,1 milióna ľudí.

Zdroj: http://www.zzz.sk/?clanok=5055

PhDr. Marek Čižmár

Máme najrýchlejšieho bežca a družstvo v okrese


Piatok 25. septembra dosiahlo družstvo našich chlapcov pod vedením PaedDr. Jozefa Pavlikovského ďalší zo športových úspechov. Filip Gola (3.B), Matúš Mudrý (2.A) a Tomáš Čuchráč (3.B) si vybojovali ako tím víťazstvo v okresnom kole v cezpoľnom behu, naviac Filip ako celkový víťaz si zabezpečil postup na krajské kolo, kde bude súťažiť s najrýchlejšími stípliarmi košického regiónu. Veríme, že potvrdí svoje kvality a dosiahne métu, ktorou by mohla byť účasť na celoslovenskom kole.
Sympatickým výkonom sa prezentovalo aj družstvo našich dievčat - Veronika Starincová, Veronika Zubková (3.A) a Majka Lešková (3.B), ktoré sa vo svojej kategórii umiestnilo na druhom mieste za Spojenou školou Sečovce.

PhDr. Marek Čižmár

Biela pastelka 2009


Stredu 23. septembra sa žiačky 2.A Danka Tomková a Patrícia Chovancová zúčastnili celoslovenskej akcie Biela pastelka (pozri foto), verejnej zbierky, ktorú každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Biela pastelka znamená svetlo, keď je okolo tma. Danke a Patrícii sa podarilo vyzbierať od oslovených ľudí krásnu sumu 200 €, za čo každého z nich obdarili odznakom symbolu celej akcie.
Dievčatá si z tohto dňa odniesli príjemný zážitok a dobrý pocit z pomoci iným.

Zatvorte oči a prejdite sa mestom...
Zatvorte oči a venujte sa domácnosti...
Zatvorte oči a pustite sa do práce...

Zatvorte oči a skúste pracovať, prejsť sa mestom či navariť. Aspoň trochu sa dostanete do sveta nevidiacich a pochopíte s akými prekážkami sa títo ľudia denne stretávajú.
Práve pre nich je tu verejná zbierka Biela pastelka, vďaka ktorej sa môžu realizovať špeciálne kurzy, ktoré pomáhajú nevidiacim naučiť sa žiť tme.

Ďalšie informácie: http://unss.sk/sk/tlacove-spravy/2009/2009-bp.doc

PhDr. Marek Čižmár

Zuzana Benetinová - TRÉNERKA PRVEJ POMOCI

V dňoch 11. – 15. septembra 2009 žiačka našej školy Zuzka Benetinová (3.A) úspešne absolvovala školenie Mládeže Slovenského Červeného kríža, ktoré prebiehalo v mládežníckom centre SIGORD v blízkosti obce Kokošovce. (pozri foto) Zuzkin úspech je o to cennejší, že šlo o projekt s celoslovenskou pôsobnosťou, keďže sa ho zúčastnili najlepší mladí zdravotníci od Bratislavy až po Trebišov.
Prvú časť školenia tvoril vstupný test, ktorého úspešné zvládnutie bolo podmienkou ďalšieho zotrvania v projekte. Zuzka test zvládla s prehľadom, na základe čoho mohla počas piatich dní zdokonaľovať svoje vedomosti a prax z oblasti prvej pomoci. Informácie a svoje ošetrovateľské skúsenosti sprostredkovali mladým zdravotníckym nádejam kvalifikovaní lektori. Náročnosť viacdňového programu potvrdzoval obsah a záber prednášok tvoriacich väčšiu časť dňa. Po ich absolvovaní nasledovalo prerozdelenie mládežníkov do tzv. HOMEGROUP (skupiniek), kde už išlo predovšetkým o prípravu na záverečné skúšky. Večer pred skúškou si každý účastník vyžreboval tému vedomostnej oblasti, z ktorej bol na ďalší deň koncipovaný test, KPR a samostatný výstup vo forme prednášky pred prítomným publikom. Všetkým nástrahám sa Zuzana dokázala vyhnúť, čo znamenalo, že sa ako prvá žiačka našej školy stala TRÉNERKOU PRVEJ POMOCI, čo v jej veku a popri všetkých školských povinnostiach predstavuje mimoriadny úspech.
Dosiahnutie úrovne trénerka predurčuje Zuzku rozširovať a prezentovať svoje vedomosti na školeniach žiactva ZŠ a SŠ, prípadne vystupovať v pozícii rozhodcu na súťažiach so zdravotníckym zameraním.
K dosiahnutému úspechu Zuzane srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu s ňou.

PhDr. Marek Čižmár

Boli sme súčasťou Týždňa rodiny a zdravia

V priebehu minulého týždňa sa študentky a študenti 1., 2. a 3. ročníka nášho gymnázia zúčastnili pod vedením Mgr. Anežky Frankovej a PaedDr. Klaudie Horňákovej programu Týždeň rodiny a zdravia (pozri foto), ktorého organizátorom bolo Regionálne osvetové stredisko v Trebišove. Stredajší program (16. 9. 2009) vyplnila informačno-vzdelávacia výstava „Na čom záleží ...“, kde účastníci boli oboznámení s informáciami, návodmi a radami, ako viesť zdravý životný štýl. Ďalšiu časť tvorilo premietanie filmov so zdravotnou tematikou a diaprojekcie, spojenej s pohybovým cvičením pre dospelých a mládež. Najzaujímavejšou bola záverečná časť, realizovaná v malom parčíku areálu NsP v Trebišove s rôznymi pohybovými aktivitami a súťažami, ktorých úspešné zvládnutie prinieslo niektorým aj zaujímavé prezenty a vecné ceny.
Je potešiteľné, že téma zdravého životného štýlu oslovuje našu mladú generáciu, ktorá si už v mladom veku formuje základné návyky plnohodnotného fungovania v spoločnosti.

PhDr. Marek Čižmár

Trebišov - Trnava - Brno (posledné voľné miesta!)

V dňoch 26. – 27. 9. 2009 (sobota, nedeľa) organizuje naša škola pútnicko-turistický zájazd do Trnavy a Brna, ktorého konečným cieľom je stretnutie so Svätým Otcom - Benediktom XVI. a účasť na jeho pontifikálnej svätej omši.
Dvojdňový program začína odchodom autobusu v sobotu 26. 9. o 6.30. O 12.00 je načasovaný predpokladaný príchod do Trnavy na našu družobnú školu – Arcibiskupské gymnázium, kde čaká účastníkov ubytovanie a občerstvenie. Popoludňajšie hodiny vyplní program, ktorý pre našich študentov si pripravilo družobné gymnázium.
V nedeľu 27. 9. je o 6.00 naplánovaný odchod do Brna. O 10.00 začne na letisku Tuřany pontifikálna svätá omša – homília Svätého Otca, po ktorej nasleduje modlitba Anjel Pána a príhovor Benedikta XVI. Zaujímavosťou je, že podľa všetkého budú mať možnosť naši žiaci vidieť pristátie lietadla so Svätým Otcom, ktoré je naplánované na 9.20. V popoludňajších hodinách si budú môcť študenti a ich dozor vychutnať nedeľňajšiu atmosféru historického centra Brna. Predpokladaný návrat domov je 24.00.
Vzhľadom na neobyčajnú a málo opakujúcu sa šancu stretnúť sa so Svätým Otcom v tesnej blízkosti svojej domoviny a takisto spoznať kultúrne pamätihodnosti „slovenského Ríma“ a druhého najväčšieho mesta Českej republiky je cena 28 € výbornou ponukou, ktorá sa už určite tak skoro nezopakuje.
Všetci, ktorí ste sa už rozhodli, príp. uvažujete nad svojou účasťou, neváhajte a prihláste sa u s. Šebastiány, pretože ostáva už len niekoľko voľných miest!!!

Zmeny v rozvrhu

Od pondelka 14.9.2009 platí nový upravený rozvrh. Pozrieť si ho môžete v menu Rozvrh.

Vladyka opäť medzi nami

4.9.2009
Piatok 4. septembra, pri príležitosti prvého piatku v mesiaci, zavítal medzi nás – žiakov a pedagógov školy vladyka Milan, košický eparcha.(pozri foto) Pri tejto príležitosti využil možnosť a na liturgii v gréckokatolíckom chráme sa ešte raz prihovoril žiactvu, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom našej školy, aby im zaželal úspešný a požehnaný vstup do nového školského roka. Zvláštnu atmosféru tohto dňa umocnila slávnostná chvíľa na konci, kedy duchovný správca školy v mene všetkých prítomných zablahoželal vladykovi k jeho narodeninám a vyprosoval mu veľa Božej milosti, k čomu sa pridali aj prítomní študenti a učitelia.
Slová povzbudenia adresoval vladyka všetkým pracovníkom Cirkevného gymnázia aj na pôde školy v rámci neformálneho stretnutia, ktoré sa konalo krátko po skončení bohoslužby. Pri tejto príležitosti si našiel čas a prihovoril sa každému z nás, aby sa živo zaujímal o všetko pozitíva a negatíva, ktoré v súčasnosti prináša učiteľské povolanie.

PhDr. Marek Čižmár

Slávnostné otvorenie školského roka 2009/2010

2.9.2009
Stredu 2. septembra, podobne ako na ostatnom území Slovenska, aj u nás sa dokorán otvorila školská brána a dvere tried všetkým študentkám a študentom, ktorí sa rozhodli získavať svoje stredoškolské vzdelanie, ostrohy gymnazistov a duchovné naplnenie na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove.(pozri foto)
Po srdečnom zvítaní so spolužiakmi a učiteľmi školy nasledovali úvodné pokyny triednych profesorov, z ktorých už bolo definitívne jasné, že školský rok 2009/2010 je nezadržateľne tu a napĺňa sa ním prvá dekáda tretieho tisícročia.
Osobitné privítanie riaditeľkou školy sa ušlo našim prvákom, ktorých touto cestou srdečne vítame a želáme im pevnú vôľu v štúdiu a veľa odhodlania v dosahovaní svojich predsavzatí, s ktorými nastupovali na naše gymnázium.
Po týchto milých chvíľach sme sa všetci presunuli do gréckokatolíckeho chrámu Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky, kde prebiehala, s účasťou našej sesterskej Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta, slávnostná liturgia, ktorú slúžil o. Michal Hospodár, delegovaný za Gréckokatolícku eparchiu v Košiciach. Otca Michala naši žiaci poznajú predovšetkým ako spolukomentátora mnohých televíznych prenosov z významných cirkevných udalostí počas kalendárneho roka. Svoj rečnícky talent preukázal aj vo svojej kázni, keď v mene neprítomného vladyku Milana adresoval slová povzbudenia a nádeje všetkým prítomným žiakom, pedagógom a vedúcim pracovníkom škôl.
Po skončení liturgie sa pedagógovia presunuli na spoločné stretnutie na pôde CSOŠ sv. Jozafáta, kde ich privítal riaditeľ tunajšej školy PaedDr. Tibor Volčko. Slová, ozvláštnené krásnym veršom, si hneď v úvode pripravil pre všetkých prítomných o. Michal Hospodár. Niesli v sebe posolstvo, ktoré napĺňa vo svojom vnútri a navonok každý z nás – nielen prijímať, ale predovšetkým odovzdávať to, čo nám do vienka odovzdal Boh, a to múdrosť a lásku tak potrebnú pre mladých v tejto ťažkej dobe.

PhDr. Marek Čižmár

Duchovné cvičenia pedagógov školy

31.8.2009
Podobne ako všetci naši žiaci v priebehu školského roka aj my – pedagógovia sme ešte počas prázdnin (pondelok 31. augusta) absolvovali svoje duchovné cvičenia. (pozri foto) Pod vedením duchovného správcu školy o. Františka Fedorišina našli učitelia svoje útočisko v priestoroch našej školy, čo bola zmena oproti vlaňajšku, kedy sme sa duchovne „obnovovali“ v exercičnom dome v Prešove.
Tento rok cvičenia nadobudli komorný rodinný charakter, ozvláštnený neobvyklým agapé. Všetko začalo prednáškou o. Františka, a pokračovalo projekciou filmu. Prvá časť dňa vrcholila Sviatosťou zmierenia a liturgiou. Po liturgii nasledovalo skromné agapé, na príprave ktorého sa podieľal rôznym spôsobom každý z nás, no osobitne treba vyzdvihnúť aktivitu a obetovanie sa p. prof. Anežky Frankovej a Lenky Puciovej, ktoré sa postarali o správne ingrediencie a dochutenie pokrmov.
To, či účinnú pomoc pri stretnutí s Bohom a so sebou samým našiel na tohtoročných „duchovných“ každý z nás, si odpovie každý jednotlivec – exercitant pre seba vo svojom vnútri. Podľa vyjadrení mnohých však boli tým najlepším spôsobom ako odštartovať nový školský rok a naplniť tak svoje poslanie, ktoré vyplýva z povolania pedagóga cirkevnej školy.

PhDr. Marek Čižmár

Chvíľka poézie na úvod školského roka

30.8.2009 Keďže čas prázdnin sa nezadržateľne blíži ku svojmu koncu, určite každému z našich žiakov dobre padne prečítať si aj niekoľko veršíkov o tom, kam budú mieriť ich každodenné kroky. Budeme radi, keď to pochopíte ako recesiu a úsmevný začiatok nového školského roka.

Tak nech sa páči:

Pre našich prvákov:

Prešli rôčky
Prešli rôčky, prešli dníčky,
už ideme do školičky.
Do školičky zaránky,
máme nové tašky, knižky,
ceruzky i písanky.
Volá na nás abeceda
vitaj, vitaj prvá trieda.

Pre všetky ročníky namiesto rozvrhu:

Týždeň školáka
Pondelok my radi máme,
do školy sa ponáhľame.
Čakajú nás kamaráti,
budeme sa spolu hrať
na princa a na princeznú
postavíme spolu hrad.
Druhý deň je utorok,
na cvičení skúšam skok,
lezenie a hádzanie,
šport, ten deťom pristane.
Až vyrastiem, jasná vec,
bude zo mňa športovec.
Tretí deň je streda,
nakreslím si deda,
potom babku, psa, mačku, myš,
a že repu spolu zvládnu,
o tom sa sám presvedčíš.
Štvrtok, to je štvrtý deň,
spočítať si všetko viem:
koľko je na streche vrabcov,
koľko je na dvore chlapcov,
1,2,3,4,5 počítam už naspamäť.
V piatok budem piaty krát
popoludní v škôlke spať,
a keď pre mňa príde ocko,
pochválim sa, čo ja viem,
ako pekne tancujem.
Sobota je voľný deň,
do školy dnes nepôjdem.
Budem s mamou pratať byt,
všetko čisté musí byť.
Posledná je nedeľa,
je siedma a veselá.
Vždy máme čas na výlety,
navštívime ujov, tety.
Večer, keď sa uložíme,
do rozprávky vykročíme.

Keď územím bude prechádzať vysoký tlak vzduchu:

Do školičky
Slniečko už vstáva,
dobré ránko dáva,
poďte deti do školičky
takto nás voláva.
Do škôlky ideme,
dobrý tam budeme,
oteckovi aj mamičke
radosť urobíme.

A naopak, keď zavládne tlaková níž:

Prší, prší
Prší, prší, mrholí
a ja idem do školy.
Nech si prší dážď,
ja mám pršiplášť.
Bežím, bežím do školičky,
poza humna, poza kríčky.
Učiť sa mi zachcelo,
preto je mi veselo.

Keď sa nebudete vedieť počas jesene a zimy zorientovať ráno v meste:

Milan Rúfus - Škola
Škola je veľký dom.
Škola je celá veľká.
Žijú v nej školáci
a pani učiteľka.
Červenú strechu má
a strecha komín v dyme.
Aby tam detičkám
nebolo zima v zime.
Škola je vážny dom,
celá je vážna – škola.
A škola bez kvetov
je ako jeseň holá.
Nech teda zasvietia
deťom v nej do svetnice,
ak už nie slniečko,
aspoň tie slnečnice.

Pre všetky naše Marienky a nielen tie:

Slniečko
Keď slniečko ráno vstalo,
dobré ráno povedalo.
Nazrelo do okienka,
kde spí malá Marienka.
Vstávaj hore, už je dníček,
umy očká, tvár i krček.
Do šatočiek šup, šup, šup,
do školičky dup, dup, dup.

To by už štvrtáci mohli zvládnuť?!:

Šlabikár
Dostal som dnes vzácny dar,
Krásny nový šlabikár.
Onedlho celkom sám,
celý si ho prečítam.

Báseň pre Vás - prváci od našich pani upratovačiek:

Na pomoc prváčikom
Na udržanie poriadku okolo seba
Mám tu všade poriadok? Pozrite sa všetci,
na lavicu uložím si všetky svoje veci.
Lavica a stolička tu pekne v rade čaká.
Žiaden papier, neporiadok ma už nenaľaká.

Dosť nevídaný jav u žiakov:

Bežím, bežím
Bežím, bežím do školičky,
poza humna, poza kríčky.
Učiť sa mi zachcelo,
preto je mi veselo.

Na vytvorenie pracovnej atmosféry:

Na utíšenie triedy
Abraka-dabraka sim-sala-bim,
hlučného prváka na mušku premením.
Keď sa už utíšim, rovno sa pozriem.
Už som samé ucho, čo nové sa dozviem.

Ale aby to bolo k veci:

Aby sa žiaci naučili hlásiť
Keď chcem niečo povedať,
musím hore ruku dať.
Keď sa mi to dovolí,
vtedy môžem hovoriť.

Platí to aj pre ostatné ročníky:

Orientácia v priestore
My, prváci šikovní veľmi dobre vieme:
hore letí lietadlo, dole psíček drieme.
Vpravo dvere do triedy, do tej našej máme.
Vľavo sa vždy obzrieme, keď cez cestu prechádzame.
Tabuľa je pred nami, to už predsa vieme!
Za seba sa neobzrieme, keď tíško pracujeme.

Hlavne pred písomkou:

Nádcha v škole
Privítali sme sa s nádchou,
vraví, že sa zdrží krátko.
Vybrala si prvú triedu,
učí sa tam abecedu.
Učia ju A - povie hapčí,
učia ju E - znovu hapčí.
Učia ju I - zas len hapčí,
Učia ju O - hapčí! hapčí!
Učia ju U - zasa hapčí!
Už kýchajú dievčatá aj chlapci.

Deň, ktorý začína telesnou ...

Rozcvička
Zhlboka sa nadýchneme
pomaly na tri vydýchneme.
Raz, dva, tri. Rúčky pekne predpažíme,
prsty naše rozcvičíme.
Zatvoríme svoje očká
je tu naša rozprávočka.
Virtuózmi klavírnymi zrazu sme,
na klavíry áriu si zahráme.
Aj kuchármi môžeme byť v tomto sne,
len to cesto poriadne z rúk vytrasme.
A tu zrazu pred nami je potvora,
tak ju teda zaženieme do dvora.
Z každého z nás je slávny pilot Gombička,
špecialitou ktorého je ležatá osmička.
No teraz už preberme sa,
do písania chystajme sa.
Tašku k stolu, nôžky spolu,
chrbát vystrieť, na mňa hľadieť
a pozorne počúvať, čo ideme preberať.

Do maturity to zvládnete, nebojte sa!:

M. Rázusová-Martáková - Žiačik
Krivá čiara, rovná čiara.
Čo sa prvák s takou čiarou
natrápi a naumára!
Začiatok vždy býva krušný
a druhý prst neposlušný.
Akože jeho kolieska, čaptavé kľučky
môžu sa potom premeniť v oblúčky, slučky?
A predsa tie detské rúčky
zdolajú raz veľkú vedu: ABECEDU.

Hociktorá študentka nášho gymnázia:

Už si čítam sama
Keď som bola maličká,
čítala mi mamička.
V škole som sa naučila,
už si čítam sama.
Každú dobrú knižočku
čítam dva - trikrát.
Povedzte mi, ktorý z vás
nečítava rád.

Neučíme sa pre známky, ale ... :

Známky
Jednotka je ako bič,
nebojte sa deti nič.
Mamka ju má veľmi rada,
či od Janky, či od Vlada.
Labuť na jazere pláva,
nie je pyšná ako páva.
Tie dva vtáky krásne sú,
nech mi šťastie prinesú.
Trojka v kúte jojká:
“Každý sa ma bojká!
Ja však nie som zlá tak moc,
horšia isto je aj noc.”
Štvorka - to je stolička,
chýba jej však nožička.
Nesadnem si na ňu hneď,
radšej prejdem celý svet.
Päťka nie je dobrá vec,
má ju každý lenivec.
Ale päť guľôčok v jamke
robí radosť našej Danke.

Školská idylka:

Ranný kruh – komunita
Za ruky, za ruky,
poďte všetci k nám.
Veď sme jedna rodina,
tak ti ruku dám!
Dobré ráno, dobrý deň,
pre chlapcov a pre dievčatá,
nech je krásny tento deň.
Otvoríme očká,
napneme si ušká.
Srdiečko sa otvorí,
lebo priateľ hovorí.
Kto nechce nič vravieť,
môže ticho sedieť.
Ak ho niečo napadne,
počká, kým je na rade

M. Č.

Začiatok školského roka

Milí študenti.
Opäť sa otvára brána našej školy pre študentov a začína sa nový školský rok 2009 / 2010. V stredu 2.9. o 8:00 sa všetci stretneme vo svojich triedach. Po úvodných inštrukciách Vašich triednych profesorov sa všetci spolu presunieme do Chrámu Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky, kde spolu so študentami Cirkevnej strednej odbornej školy budeme sláviť sv. liturgiu, ktorú bude slúžiť vladyka Milan Chautur.
Obzvlášť vítame na škole našich nových študentov 1. ročníka.
Do nového šk. roka prajeme všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom našej školy veľa darov Ducha Svätého, trpezlivosti a otvorené srdce pre druhých.

Informácie pre učiteľov

24.8.2009 Keďže sa čas dovoleniek našich učiteľov napĺňa, prinášame najnovšie informácie o začiatku nového školského roka 2009/2010.
Pondelok : 24.august - nástup učiteľov
8.00 hod - pracovná porada pre všetkých ped. zamestnancov
Program :
1. Príprava nového šk.roka, tvorba osnov pre ŠkVP a časovotematických plánov, príprava tried
2. Miera vyučovacej a výchovnej povinnosti pedagogických zamestnancov
3. Triednictvo
4. Školská legislatíva -
a) Zákon č.317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
b) Vyhláška MŠ SR č. 282/2009 o stredných školách

Streda : 26. august - administratíva učiteľov
Štvrtok : 27.august - administratíva učiteľov
Piatok : 28. august - administratíva učiteľov
Pondelok: 31.august - duchovné cvičenia učiteľov (zodp. ot. Fedorišin)
 

40 UP - počítač po štyridsiatke

Naša škola organizuje od 24.8.2009 školenia, ktoré sú zamerané na základné používanie počítačov, internetu a IK technológií pre seniorov alebo ľudí starších ako 40 rokov.Školenia sa uskutočňujú v rámci projektu 40 UP. Projekt je súčasťou celosvetového projektu Microsoftu Unlimited Potential. V rámci tohto projektu naša škola organizuje školenia, ktoré trvajú 10 hodín. Obsahom školenia je jeden z nasledovných troch kurzov:

a. Základy používania počítačov a internetu
b. Využitie počítačových programov
c. Život s digitálnymi technológiami

alebo iné kurzy na využívanie informačno-komunikačných technológií podľa požiadaviek záujemcov a možností školy.
Školenie môže mať viac pokračovaní tak, aby sa dodržal celkový minimálny rozsah 10 hodín.
Škola organizuje školenia pre 24 osôb vo veku nad 40 rokov, prípadne (ak ide o nezamestnaných alebo osoby, ktorým kurz pomôže udržať si zamestnanie, príp. v iných závažných prípadoch) môže vyškoliť aj mladšie osoby, ktoré počas školskej dochádzky nemali možnosť naučiť sa pracovať s počítačom.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20.8.2009 e-mailom (skola@cgymtv.edu.sk), príp. telefonicky na číslo: 0904 738 963, .

Tešíme sa na Vás!

Sedem dôvodov, prečo študovať na cirkevnej škole


1. Cirkevná škola, ktorú vedie kompetentná cirkevná vrchnosť alebo verejná cirkevná právnická osoba zabezpečuje dieťaťu náboženskú a mravnú výchovu.
2. Zakladať a viesť školy je jednou zo základných úloh cirkvi, ktorú má už od svojej histórii, kedy zakladala farské, katedrálne a kláštorné školy.
3. Rodičia pri krste sľubujú dať dieťaťu kresťanskú výchovu, čo znamená, že sa to týka nielen výchovy v rodine. Cirkevná škola nadväzuje na kresťanskú výchovu, ktorú dieťa dostane v rodine.
4. Vyučovací proces v cirkevných školách (aj mimo hodín náboženstva) zabezpečuje, že dieťa bude v prostredí, ktoré nebude narušovať smerovanie katolíckej výchovy a to v oblasti ľudskej morálky a správnych náboženských postojov, aby sa mladý človek stal silnou, zrelou, integrálnou a komunikatívnou osobnosťou.
5. Cirkevné školy poskytujú žiakom (a aj ich rodičom) duchovnú službu tým, že do školy prichádza kňaz. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho programu cirkevnej školy sú duchovné cvičenia, vysluhovanie sviatosti, sväte liturgie, čo napomáha pravidelnému duchovnému životu kresťana.
6. Zameranie výchovy v cirkevnej škole je trochu odlišné ako na iných školách, pretože vedomosti o svete, prírode a človeku sa sprístupňujú v kresťanskom duchu.
7. Jedno z piatich cirkevných prikázaní je: „Podporovať cirkevné ustanovizne“ t.j. okrem iných aj cirkevné školy.

!!! OBED !!!

Na našej škole je možnosť stravovania za poplatok 34 Sk ( 1.12 € )za stravnú jednotku a možnosť výberu z troch jedál.
Začíname v pondelok 7.9.2009, študenti si stravné lístky môžu zakúpiť na ekonomickom úseku školy.
Prajeme Vám dobrú chuť!
 
 
 

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria