Navigácia

ZRIAĎOVACIA LISTINA Vnútorný poriadok školy Pracovný poriadok Správa o činnosti 2016/2017 Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2014/2015 Predmetové komisie

Dokumenty

Vnútorný poriadok školy

 

Vnútorný poriadok školy pre žiakov

 

"Svet sa nezmení k lepšiemu, ak sa najprv nezmenia ľudia."

Benedikt XVI.

 

PREAMBULA

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove poskytuje výchovu a vzdelanie v študijnom odbore 79 02J (1., 2. a 3. ročník) a 79 025 (4. ročník) .

Škola sa od svojho vzniku prezentuje ako moderná a tradičná zároveň. Moderná napríklad v organizácii práce, otvorenosti k novým poznatkom, v aktívnom postoji k súčasnému dianiu, v tvorivosti. Tradičná naopak, v hlbokom pohľade na svet a na život, s dôrazom na slušnosť, charakter a zásadovosť. K obidvom nám kresťanstvo poskytuje dostatočne široký a pevný základ i dostatočné množstvo podnetov, ak nie priamych ponúk. Práve v schopnosti spájať starobylú tradíciu a našu súčasnosť vidíme silu svojho prístupu a poslanie nášho kresťanstva.

 Cítime a chceme pestovať zvláštnu väzbu k svojmu materskému jazyku, ku kresťanským dejinám svojho štátu a jeho významným postavám. Nechceme, aby sa náš život delil na časť kresťanskú - v chráme a na časť svetskú - v škole, ale dokážeme trpezlivo hľadať a nachádzať Božiu prítomnosť všade okolo seba.

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove uskutočňuje službu v prospech verejného dobra a nie je vyhradené iba katolíkom.

 

Z tohto dôvodu je rešpektovaná sloboda vierovyznania všetkých žiakov školy.

 

„V súlade s rozvojom psychologických, pedagogických a didaktických vied treba pomáhať deťom a mládeži k harmonickému rozvoju vrodených fyzických, morálnych a intelektuálnych vlastností a k získavaniu postupne stále dokonalejšieho zmyslu pre zodpovednosť... 


Všetci kresťania majú právo na kresťanskú výchovu. Prítomnosť Cirkvi v oblasti školstva sa zvláštnym spôsobom prejavuje cez katolícku školu. Jej vlastnosťou je, že vytvára v školskom spoločenstve atmosféru, preniknutú evanjeliovým duchom slobody a lásky...


            Gravissimus educationis, deklarácia II. vatikánskeho koncilu o kresťanskej výchove

 

 

Čl. 1


ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1  

    Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa je katolícka škola, ktorej zriaďovateľom je   Gréckokatolícka eparchia Košice. Pôsobenie gymnázia je založené na  presvedčení, že samotné vzdelávanie nestačí, ba vedie k deštruktívnym cieľom, ak nie je spojené s výchovou ku spoločenstvu, zodpovednosti, dobru, múdrosti, solidarite voči slabším.

 

1.2  

    Žiak svojím správaním a vystupovaním v škole aj na verejnosti reprezentuje seba aj  školu. V škole aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin sa správa tak, aby jeho konanie bolo v súlade s poslaním a duchom katolíckej školy.

 

1.3

    Najväčším bohatstvom Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa sú vlastní žiaci. Na žiaka školy sa vzťahujú práva a povinnosti.

 

 

 

Čl. 2

 


 PRÁVA ŠTUDENTOV

 

 

Študent má právo:

 

2.1

    využívať všetky príležitosti a možnosti poskytované školou na  rozvíjanie svojich schopností, vedomostí a viery;

 

2.2

    na bezpečné, čisté a upravené prostredie; učiť sa bez rušivých   vplyvov v pokojnom prostredí; pohybovať sa v škole voľne a bezpečne bez  fyzického či verbálneho napádania;

 

2.3

    vysloviť svoj názor, klásť otázky k preberanej téme; byť vypočutý všetkými pracovníkmi školy;

 

2.4

    používať školské zariadenie, učebnice a pomôcky na vyučovanie v súlade s podmienkami prevádzky školy; aby jeho osobné veci potrebné na vyučovanie neboli nikým poškodzované;

 

2.5

    na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede; aby mu na požiadanie bola zdôvodnená klasifikácia pri písomných prácach, testoch či ústnych odpovediach;

 

2.6

     na analýzu chýb v písomných prácach;

 

2.7.

     na oznámenie výsledkov písomných prác najneskôr do 15 pracovných dní od ich napísania a do 15 pracovných dni od napísania písomných kontrolných (školských) prác;

 

2.8

     využiť možnosť konzultácií z predmetov s pedagógom, pričom čas konzultácie určí pedagóg;

 

2.9

     zúčastniť sa všetkých aktivít organizovaných školou / športové súťaže, exkurzie, školské výlety, prednášky, duchovné cvičenia.../. Žiak, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie za porušenie školského poriadku, sa uvedených podujatí zúčastní len so súhlasom riaditeľa školy. Pre viacdňové akcie školy (lyžiarske kurzy, kurzy ochrany človeka a prírody a pod.) platí osobitný poriadok. Učiteľ - organizátor viacdňovej akcie školy má právo nepovoliť žiakovi účasť na akcii po konzultácii s triednym učiteľom, resp. ostatnými vyučujúcimi a s vedomím riaditeľa školy;

 

2.10

     využiť pomoc výchovného poradcu, alebo príslušného katolíckeho kňaza so zárukou diskrétnosti;

 

2.11

     vybrať si voliteľné predmety z ponúkaného súboru, iniciovať zriadenie ďalších podľa možnosti školy a počtu prihlásených žiakov;

 

2.12

     využiť prestávku v jej plnom časovom rozsahu;

 

2.13

   v odôvodnených prípadoch požiadať prostredníctvom rodiča alebo zákonného zástupcu (ZZ) o komisionálne preskúšanie;

 

2.14

     sťažovať sa riaditeľovi školy alebo jeho zástupcovi (zástupkyni), ak sa domnieva, že pokyn alebo príkaz pedagogického či iného pracovníka školy je v rozpore s vnútorným školským poriadkom.

 

 

 

Čl. 3

 


 POVINNOSTI ŽIAKOV

 

 

Žiak má povinnosť:

 

3.1

    správať sa priateľsky, slušne ku spolužiakom, kultúrne sa vyjadrovať; umožniť   všetkým vo svojom okolí, aby mohli nerušene pracovať;

 

3.2.

    počas vyučovacej hodiny sedieť slušne, sledovať priebeh hodiny, aktívne sa doň  zapájať a riadiť sa pokynmi vyučujúceho. Nie je dovolené cez hodinu jesť, piť, žuť  žuvačky a zaoberať sa s inými aktivitami;

 

3.3

    pripravovať sa podľa svojich najlepších schopností na vyučovanie, mať k dispozícii učebnice    a pomôcky podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúceho;

 

3.4

    po zazvonení na začiatok vyučovacej hodiny byť na svojom mieste v určenej učebni, neopúšťať svoje miesto bez vyzvania;

 

3.5

    zúčastniť sa všetkých aktivít organizovaných školou (športové súťaže, exkurzie, školské výlety, prednášky, duchovné cvičenia a i.);

 

3.6

    žiak je povinný zúčastniť sa všetkých duchovných  aktivít školy  (sv. liturgie, duchovné cvičenia a iné)

 

3.7

   chodiť do školy vhodne, čisto upravený, bez extrémnych, výstredných a rušivo  pôsobiacich súčastí a doplnkov odevu, líčenia, účesu, na ktoré môže učiteľ, v rámci svojich kompetencií, upozorniť nielen žiaka, ale aj jeho zákonného zástupcu. Požaduje sa  nenosiť počas  vyučovania čiapky akéhokoľvek druhu.

 

3.8

   prezúvať sa, odkladať obuv do skriniek a vrchný odev na vešiak v triede;

 

3.9

     prezúvať sa do zdravotne bezchybných a z hľadiska bezpečnosti vhodných prezuviek, pričom prezuvkami nemôže byť športová obuv používaná na hodinách telesnej a športovej výchovy, ani  obuv s čiernou, podlahu znečisťujúcou  podrážkou;

 

3.10

   nosiť pri sebe platný študentský preukaz;

 

3.11

   chrániť vlastné zdravie a zdravie iných; je povinný každý aj drobný úraz či nevoľnosť  hlásiť vyučujúcemu;

 

3.12

   v triede a všetkých školských priestoroch zachovávať čistotu, poriadok a chrániť majetok školy. Ak žiak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí majetok školy, je povinný nahradiť spôsobenú škodu;

 

3.13

   osobne dozerať na svoje veci. Peniaze a cenné predmety nosí žiak do školy len na vlastnú zodpovednosť;

 

3.14

   neodkladne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu svojho trvalého bydliska a iné zmeny    v základných osobných údajoch. Vyučujúci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch žiakov;

 

3.15

   zdraviť pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy ako aj všetky ostatné dospelé osoby na jej pôde; rešpektovať pokyny učiteľov a zamestnancov školy; nepoškodzovať, neničiť, nepremiestňovať školský majetok, neznečisťovať školské   prostredie;

 

3.16

   dodržiavať pokyny dozorkonajúcich učiteľov;

 

3.17

   dodržiavať všeobecne platné zákony a predpisy;

 

 

 

 

Čl. 4

 


  ŽIAK MÁ ZAKÁZANÉ:


4.1

    opustiť budovu školy počas vyučovania bez súhlasu triedneho učiteľa, príp. zastupujúceho triedneho učiteľa;

 

4.2

    fajčiť; nosiť, prechovávať, užívať alkoholické nápoje, cigarety, drogy a iné zdraviu škodlivé   návykové látky v priestoroch školy a mimo nej, ako aj na podujatiach organizovaných školou;

 

4.3

   ponechávať si učebnice v skrinke určenej na prezuvky;

 

4.4

    používať akékoľvek slovné zastrašovanie, psychické a fyzické násilie, prejavy šikanovania a jeho propagáciu,

 

4.5

    prejavovať rasovú, náboženskú či inú intoleranciu;

 

4.6

    vulgárne sa vyjadrovať v škole i mimo nej;

 

4.7

    vyrušovať na vyučovaní, zaoberať sa činnosťami, ktoré nesúvisia s predmetom  vyučovania;

 

4.8

    na hodine vykrikovať a skákať do reči vyučujúcemu (ak chce žiak odpovedať, alebo sa vyučujúceho na niečo opýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky).

 

4.9

    našepkávať, odpisovať, používať nedovolené pomôcky;

 

4.10

    vykláňať sa z okien, vysedávať na oknách, parapetných doskách, naháňať sa po chodbách atď.;

 

4.11

    počas vyučovania a školských akcií žiak používať mobilný telefón a iné mobilné multimediálne zariadenia (okrem notebookov a tabletov výhradne používaných na vzdelávacie účely počas vyučovacích hodín). Mobilný telefón môže použiť iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom  buď vyučujúceho alebo triedneho učiteľa, riaditeľa, príp. jeho povereného zástupcu.   Mobilný telefón žiaka musí byť počas vyučovacích hodín vypnutý. Takisto sa zakazuje dobíjať mobilné telefóny v škole.

 

4.12

  zapínať bez pokynu vyučujúceho notebook, ktorý sa využíva pri vyučovacom procese a používať na činnosti, ktoré s vyučujúcim procesom nesúvisia.

 

4.13

    nosiť zbrane a iné zdravie a bezpečnosť ohrozujúce predmety, živé zvieratá a   predmety rušiace, resp. rozptyľujúce pozornosť žiakov a učiteľov. (Neodporúča sa  nosiť do školy cenné predmety, väčšie sumy peňazí, drahé odevy a obuv. Škola nezodpovedá za stratu majetku žiakov neuloženého v depozite.)

 

 

 

Čl. 5

 


  ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

 

 5.1

     Vyučovanie sa začína a končí spoločnou modlitbou.

 

5.2

     Žiak je povinný byť v škole 15 minút pred začiatkom vyučovania podľa rozvrhu hodín.

 

5.3

     Prvá vyučovacia hodina začína o 7:45 hod. Študent je povinný použiť taký spôsob  dopravy, aby bol v škole načas.

 

5.4

     Po zvonení na vyučovaciu hodinu sa študent nezdržiava na chodbe, ale pokojne sedí  v triede s pripravenými pomôckami na vyučovanie. Štvrtý a každý ďalší oneskorený príchod na vyučovaciu hodinu bude považovaný za neospravedlnenú hodinu.

 

5.5

     Ak sa žiak nemohol z vážnych príčin pripraviť na vyučovaciu hodinu, alebo vypracovať domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny. Žiak nesmie však opakovane zneužívať zhovievavosť vyučujúceho. O nepripravenosti žiaka si príslušní vyučujúci vedú záznam.

 

 

 

5.6

    Časový harmonogram hodín a prestávok:   

 

Vyučovacia hodina

Začiatok

Koniec

1.

7:45

8:30

2.

8:35

9:20

3.

9:30

10:15

4.

10:25

11:10

5.

11:15

12:00

6.

12:20

13:05

7.

13:15

14:00

8.

14:10

14:55

 

 

   V prípade skráteného vyučovania:

 

Vyučovacia hodina

Začiatok

Koniec

1.

7:45

8:20

2.

8:25

9:00

3.

9:10

9:45

4.

9:55

10:30

5.

10:40

11:15

6.

11:20

11:55

 

5.7

     V škole sa slávia sväté liturgie každý piatok o 7:40. Ak žiak príde do školy po začiatku prvej vyučovacej hodiny ( 7:45, resp. piatok 7.40 ) preukáže sa ospravedlnením ako v čl. 6 bod 6.3 – 6.9.

 

5.8

    Prestávky slúžia pre žiakov i učiteľov na regeneráciu síl, prípravu na ďalšiu  vyučovaciu hodinu, na vykonanie hygienických potrieb a presun do učební. Prestávka na obed je po piatej vyučovacej hodine ( o 12:00 ).

 

5.9

    Pri vstupe, resp. odchode pedagogických zamestnancov do (z) triedy sa žiaci zdravia postavením sa.

 

5.10

    Ak vyučujúci mešká na vyučovaciu hodinu dlhšie ako 10 minút, týždenník túto skutočnosť  nahlási vedeniu školy.

 

5.11

    Na zabezpečenie čistoty a poriadku v triede ustanovuje triedny učiteľ dvoch  týždenníkov, ktorí denne, počas celého vyučovacieho dňa zabezpečujú potrebné učebné pomôcky (kriedu, špongiu atď.), utierajú   tabuľu, zabezpečujú vetranie počas každej prestávky, bez vyzvania oznamujú   vyučujúcemu neprítomných študentov na vyučovacej hodine, hlásia triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede, dbajú o úpravu triedy po vyučovaní   (vyloženie stoličiek, zatvorenie okien, zotretie tabule, zabezpečenie poriadku v laviciach, vypnutie svetiel).

 

5.12

    Žiaci sedia v triede podľa zasadacieho poriadku schváleného triednym učiteľom, resp. vyučujúcimi jednotlivých predmetov.

 

5.13

    Po skončení vyučovania každý žiak uprace svoju stoličku a vyprázdni lavicu.

 

5.14

    Vyučujúci zapisuje všetky plánované písomné práce do internetovej žiackej knižky s časovým predstihom minimálne 48 hodín. Žiaci môžu počas jedného vyučovacieho dňa písať maximálne 2 písomné práce (vrátane písomnej kontrolnej práce – tzv. školskej) – nevzťahuje sa na tzv. krátke kontrolné práce s časovým rozsahom max. 10 minút a týkajúce sa opakovania učiva posledného tematického celku. Učiteľ zverejňuje študijný materiál pre žiakov na príslušnom portáli najneskôr 24 hodín pred vyučovacou hodinou, na ktorej vyžaduje jeho zvládnutie, resp. preštudovanie.

 

5.15

    Úradné záležitosti v kancelárii školy žiak vybavuje prostredníctvom triedneho   učiteľa, zastupujúceho triedneho učiteľa alebo sám počas veľkej prestávky, resp. po skončení vyučovania.

 

5.16

    Vyučujúci je oprávnený na vyučovacej hodine zadržať mobilný telefón a iné mobilné multimediálne zariadenia, časopisy, lopty, ako aj predmety, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom a odovzdať ich triednemu učiteľovi. Ten ich vydá osobne iba rodičovi (ZZ) žiaka.

 

5.17

    Školská kaplnka je otvorená nepretržite, žiaci a zamestnanci školy ju môžu využívať na spoločnú alebo súkromnú modlitbu. Žiaci sa na chodbe pred kaplnkou a v kaplnke majú správať zvlášť dôstojne. Nesmú vyrušovať tých, ktorí sa modlia alebo rozjímajú.

 

5.18

    Správanie žiakov v učebniach chémie, biológie, fyziky, informatiky a na vyučovaní telesnej a športovej výchovy sa určuje a upravuje podľa osobitných predpisov. Žiak je povinný tieto pokyny prísne dodržiavať.

 

 

 

Čl. 6


  ODCHODY ŽIAKOV ZO ŠKOLY

 

 6.1
    Základným dokladom žiaka je žiacky preukaz (ŽP), ktorý vydáva riaditeľstvo školy. Žiak je povinný nosiť ho so sebou a na vyzvanie sa ním preukázať. Jeho stratu je potrebné bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi, ktorý zabezpečí vydanie   duplikátu za trojnásobnú cenu.

 

6.2

   Žiak je povinný priebežne si zapisovať všetky výsledky klasifikácie z jednotlivých   predmetov do ŽP, ktoré môže triedny učiteľ kedykoľvek priebežne kontrolovať.

 

6.3

   Ak sa žiak nemôže zúčastniť na celom vyučovaní z dôvodov vopred známych,   požiada rodič alebo zákonný zástupca (ZZ) písomne v ŽP alebo telefonicky triedneho učiteľa o    uvoľnenie z vyučovania. Triedny učiteľ je takto oprávnený ospravedlniť neúčasť žiaka na   vyučovaní zo závažných dôvodov najviac z dvoch, nie po sebe nasledujúcich vyučovacích dní za jedno klasifikačné obdobie aktuálneho školského roka.

 

6.4

    Ak je v prípade iného dôvodu ako nemoci predpokladaná neprítomnosť žiaka dlhšia  než jeden deň, rodič (ZZ) žiaka žiada o uvoľnenie písomnou formou (žiadosťou) riaditeľa školy.

 

 6.5

   Súhlas o uvoľnenie z vyučovacej hodiny môže dať len príslušný učiteľ a triedny učiteľ.

 

6.6

   Ak sa žiak potrebuje počas vyučovania vzdialiť, vopred, prostredníctvom písomnej  žiadosti rodiča (ZZ) v ŽP, požiada triedneho učiteľa o uvoľnenie. Podpis triedneho  učiteľa v ŽP slúži ako priepustka.

 

6.7

   Ak sa žiak nezúčastnil vyučovania bez predošlého uvoľnenia, je povinný doniesť ospravedlnenie od rodičov, resp. zákonného zástupcu (maximálne 2-krát za jedno  klasifikačné obdobie a nie počas dvoch po sebe nasledujúcich vyučovacích dňoch), za viac ako 1 deň od lekára, ku ktorému prislúcha. Ospravedlnenie   musí byť triednemu učiteľovi doručené písomne zaznamenané v ŽP najneskôr do 48   hodín od ukončenia absencie a musí byť podpísané rodičom alebo zákonným zástupcom.

 

6.8

   Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania z nepredvídaných dôvodov, je rodič alebo  zákonný zástupca  povinný to ešte v ten istý deň telefonicky oznámiť na sekretariáte školy v čase od 7.30 – 7.45, príp. najneskôr do troch dní osobne oznámiť triednemu učiteľovi dôvod  neprítomnosti.

 

6.9

    Je plne v kompetencii triedneho učiteľa rozhodnúť o ospravedlnení neprítomnosti študenta na vyučovaní.

 

6.10

    Riaditeľ školy môže uvoľniť žiakov na rôzne súťaže, olympiády a inú reprezentáciu školy. V tomto prípade sa žiakovi nezapočítavajú zameškané hodiny, do triednej knihy sa k menu absentujúceho žiaka zapíšu príčiny uvoľnenia a do kolónky počet zameškaných hodín sa uvedie 0.

 

Čl. 7


  KLASIFIKAČNÝ PORIADOK

 

7.1

    V jednotlivých predmetoch sú žiaci klasifikovaní týmito stupňami: 1 – výborný; 2 – chválitebný;    3 – dobrý; 4 – dostatočný; 5 - nedostatočný.

 

7.2

   Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 1 – veľmi dobré; 2 – uspokojivé; 3 – menej uspokojivé; 4 – neuspokojivé.

 

7.3

   Rodič žiaka (aj plnoletého) má právo vedieť a byť informovaný o tom, aké dosahuje výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese jeho dieťa.

 

7.4

   V prípade celkového prospechu žiaka „neprospel“, vedenie školy rozhodne, či povolí / nepovolí opakovanie ročníka na škole. 

 

7.5

   Ak žiak vymešká 25% a viac vyučovacích hodín z vyučovacieho predmetu v dannom klasifikačnom období, upozorní triedny učiteľ na túto skutočnosť vedenie školy aj v prípade, že bol hospitalizovaný. Riaditeľ školy posúdi, či je potrebné nariadiť komisionálne skúšky zo všetkých predmetov, resp. len v niektorých v celom rozsahu učiva alebo v rozsahu, ktorý určí vyučujúci. Ak žiak vymešká z niektorého predmetu 25 % a viac vyučovacieho času v príslušnom klasifikačnom období a nemá dostatok podkladov ku klasifikácii /predpísaný počet známok z danného predmetu/, vyučujúci na to upozorní vedenie školy, ktoré môže nariadiť komisionálnu skúšku. Rozsah skúšky určí vyučujúci. Komisionálne skúšky budú uskutočnené až po skončení daného klasifikačného obdobia.

 

7.6

    Komisionálne preskúšanie nemožno žiadať, ak bol žiak v príslušnom období už z predmetu komisionálne preskúšaný. 

 

7.7

    Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastní komisionálnej skúšky z predmetu, z ktorého mal skúšku robiť, bude klasifikovaný stupňom prospechu - nedostatočný.

 

7.8

  Neplnenie povinností vyplývajúcich z vnútorného poriadku sa klasifikuje ako priestupok, ktorý je triednym učiteľom riešený a evidovaný v žiackom preukaze a osobnom liste študenta. 

 

7.9

  Triedny učiteľ vedie záznamy o spôsoboch riešenia priestupkov žiakov (vrátane záznamu z pohovoru so žiakom a rodičom) a včas o nich informuje zainteresovaných (vyučujúcich, žiakov, rodičov, výchovného poradcu, riaditeľstvo školy) a podľa závažnosti navrhuje opatrenia na posilnenie disciplíny.

 

7.10

   Každé porušenie vnútorného poriadku eviduje vyučujúci v osobnom liste žiaka.

 

 

 

 

Čl. 8

 


  POCHVALY

 

8.1

    Každú pochvalu triedny učiteľ zaznamená do osobného listu žiaka. Žiak môže dostať tieto pochvaly:

 

 

 

1.      Pochvala triednym učiteľom

pred triedou za triedne, mimotriedne a mimoškolské aktivity (napr. vzorné plnenie predsedníckych, nástenkárskych,  kronikárskych, pokladníckych povinností, vynikajúce umiestnenia v športových, kultúrnych, umeleckých podujatiach, úspechy v školských turnajoch ...). Pochvala triednym učiteľom spojená s vecnou odmenou za výborný prospech, vzornú dochádzku a mimoriadnu aktivitu v triede. (napr. pomoc pri doučovaní  slabších žiakov, pomoc žiakom po návrate z dlhšie trvajúcej školskej absencie...)

 

 

 

2.       Pochvala riaditeľom školy

za úspešnú reprezentáciu školy vo vyšších kolách súťaží (krajské, celoštátne) za humanitárny čin, za významnú aktivitu v prospech spoločenstva školy.

 

 

 

 

 Čl. 9

 


 OPATRENIA NA POSILNENIE DISCIPLÍNY

 

 9.1

    Napomenutie triednym učiteľom žiak dostane za jednorazové menšie porušenie vnútorného poriadku.

 

 

9.2

    Pokarhanie triednym učiteľom žiak dostane za:

 

a)      opakované menšie porušovanie vnútorného poriadku (napr. vyrušovanie na hodinách, neprezúvanie sa, neporiadok v lavici a nevyloženie stoličiek, neplnenie si týždenníckych povinností, nevhodný odev, prinášanie vecí, ktoré rušia vyučovanie, za zdržiavanie sa na chodbách po zvonení...)

b)      jednorazové väčšie porušenie vnútorného poriadku (napr. neslušné správanie, verbálny útok, výsmech zo spolužiaka, poškodenie či strata ŽP, odpisovanie, používanie nedovolených pomôcok, nerešpektovanie nariadenia pracovníka školy, fajčenie na školských akciách...)

c)      1-7 neospravedlnených hodín za polrok.

d)      zápis v triednej knihe od vyučujúceho.

 

9.3

    Pokarhanie riaditeľom školy študent dostane za:

 

 1. každé ďalšie porušovanie vnútorného poriadku, keď pokarhanie      triednym učiteľom nemalo účinok.
 2. vážne porušenie vnútorného poriadku (napr. klamstvo, fyzický útok na spolužiaka, prechovávanie alkoholu a cigariet a ich užívanie na školských akciách, poškodzovanie majetku školy...)

 

9.4

    Zníženú známku zo správania na stupeň uspokojivé študent dostane za:

 

 1. každé ďalšie porušovanie vnútorného poriadku, keď  
  pokarhanie riaditeľom školy nemalo účinok.
 2. mimoriadne porušenie vnútorného poriadku (napr. prechovávanie a užívanie drog a návykových látok v škole a mimo nej, podvod s  cieľom vlastného prospechu so značnou hmotnou či morálnou škodou, krádež...)
 3. 8 - 14 neospravedlnených hodín za polrok.

 

9.5

    Zníženú známku zo správania na stupeň menej uspokojivé študent dostane za:

 

 1. každé ďalšie porušovanie vnútorného poriadku, keď znížená známka zo správania na stupeň uspokojivé nemala účinok.
 2. za mimoriadne porušenie vnútorného školského poriadku (napr. šikanovanie, trestný  čin ...)
 3. za 15 - 22 neospravedlnených hodín.

 

9.6

    Znížená známka zo správania na stupeň menej uspokojivé je zároveň spojená s podmienečným vylúčením zo školy so skúšobnou dobou v trvaní jedného roka.

 

9.7

    Podmienečné vylúčenie zo školy môže byť udelené za:

 

 1. prinášanie vecí ohrozujúcich zdravie a život žiakov a učiteľov do školy alebo na školské podujatia,
 2. znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy,
 3. krádež,
 4. úmyselné ublíženie na zdraví,
 5. za šikanovanie a vydieranie,
 6. vandalizmus a úmyselné poškodzovanie školského majetku,
 7. prejavy rasovej neznášanlivosti,
 8. zvlášť hrubé alebo opakujúce sa nevhodnú správanie voči pracovníkom školy,
 9. porušovanie ustanovení VPŠ podľa posúdenia riaditeľom školy.

 

9.8

   Vylúčenie zo školy môže byť udelené:

 1. za viac ako 22 hodín neospravedlnenej absencie,
 2. za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy,
 3. za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 9.7.

 

Pokiaľ žiak uskutočnil čin, pre ktorý je dôvod vylúčiť ho zo štúdia a neukončil ešte povinnú školskú dochádzku, bude po dohovore s rodičmi preradený na inú školu, prípadne, bude vylúčený zo školy po skončení povinnej školskej dochádzky.

 

9.9

    Za poškodenie školského majetku žiak zaplatí náhradu alebo zabezpečí opravu. Stratenú učebnicu žiak nahradí novou alebo zviazanou xerokópiou.

 

 

 

 

Čl. 10

 


PRESTUP, PRERUŠENIE, ZANECHANIE ŠTÚDIA

 

10.1

    O prestupe na inú strednú školu rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási, po prerokovaní s riaditeľom strednej školy, ktorú žiak navštevoval. Žiadosť o prestup adresuje žiak spolu s písomným vyjadrením rodiča (ZZ) riaditeľovi školy, na ktorú sa žiak hlási.

 

10.2

    Riaditeľ školy môže prerušiť žiakovi štúdium na jeho žiadosť, resp. jeho rodiča (ZZ). K žiadosti musí byť pripojené písomné vyjadrenie rodiča (ZZ). Na žiadosť študenta (ZZ) môže byť prerušenie štúdia ukončené aj pred uplynutím doby prerušenia.

 

10.3

    Ak žiak chce zanechať štúdium, písomne to oznámi riaditeľovi školy spolu so súhlasným vyjadrením rodiča. Žiak prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo riaditeľovi doručené oznámenie o prerušení štúdia.

 

10.4

    Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, sa nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ školy písomne vyzve rodičov, resp. zákonného zástupcu, aby v určenej lehote doložil dôvod žiakovej neprítomnosti; súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, ako by štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do strednej školy nenastúpi, alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, akoby zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom školy na ospravedlnenie; týmto dňom prestáva byť žiakom školy.

 

 

 

 

Čl. 11

 

 


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Predpisy sú tu pre človeka, nie človek pre predpisy!

 

Vnútorný školský poriadok má napomáhať rozmnožovaniu dobrej vôle, angažovanosti, iniciatívy žiakov, viesť k vytváraniu tvorivej, priateľskej atmosféry v kolektíve a nie naopak.

 

Ak má žiak či vyučujúci pochybnosť o tom, že niektorý bod vnútorného školského poriadku protirečí týmto hodnotám, nech na to okamžite upozorní riaditeľa školy.

 

S vnútorným školským poriadkom oboznámi triedny učiteľ žiakov na prvej triednickej hodine a zavesí ho na triednu nástenku, kde má ostať počas celého školského roka.

 

Žiak sa zaväzuje, že bude vnútorný školský poriadok dodržiavať a svojím podpisom potvrdí, že bol s ním oboznámený.

 

Schválené pedagogickou radou školy na zasadnutí dňa 26. 8. 2014.

 

 

 

 

 

 

V Trebišove 1. septembra 2015                                               Ing. Peter Koščo

                                                                                                 riaditeľ školy

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
  ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria