Navigácia

ZRIAĎOVACIA LISTINA Vnútorný poriadok školy Pracovný poriadok Správa o činnosti 2009/2010 Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2014/2015

Dokumenty

Správa o činnosti 2009/2010

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2009/2010

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

 

Názov školy

CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV

Adresa školy

ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov

Telefón

+421 0566725333

E-mail

skola@cgymtv.edu.sk

WWW stránka

cgymtv.edupage.org

Zriaďovateľ

Gréckokatolícka eparchia Košice

Vedúci zamestnanci školy

 

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

RNDr. Jana Partilová

056/6725333

0904 738963

partilova@cgymtv.edu.sk

ZRŠ

PhDr. Marek Čižmár

056/6725333

0904 738964

cizmar@cgymtv.edu.sk

Vých. poradca

PaedDr.Klaudia Horňáková

056/6725333

0905 750164

hornakova@cgymtv.edu.sk

Rada školy

 

 

Titl., priezvisko, meno

Kontakt

predseda

Mgr. Eva Šimková

0904 529 535

pedagogickí zamestnanci

Mgr. Anežka Franková

0907 131 754

ostatní zamestnanci

Andrej Sabo

0908 875 335

zástupcovia rodičov

MUDr. Júlia Petriková

0908 362 364

 

Mgr. Viera Krajčová

0905 781 450

zástupca zriaďovateľa

PaedDr. Peter Orenič

0911 812 075

 

Mgr. Dušan Seman

0908 060 948

 

PhLic. Martin Mati

0911 711 294

zástupca žiakov

Sarah Jachimecová

 

 

 

Poradné orgány školy

 

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Jazyk a komunikácia

PhDr. Marek Čižmár

SJL, ANJ, NEJ, FRJ

Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty

ThDr. Mária Vansačová PhD.

KNB, DEJ, GEO, UMK

Človek a príroda, Zdravie a pohyb

Mgr. Anežka Franková

CHEM, BIO, FYZ, TEV

Matematika a práca s informáciami

Mgr. Eva Šimková

MAT. INF

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 136

Počet tried: 6

Podrobnejšie informácie:

 

Trieda

Počet žiakov

z toho ŠVVP

I.A

26

 

II.A

20

 

III.A

21

1

III.B

21

 

IV.A

21

 

IV.B

25

 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat : 55/33

 Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat: 24/14

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat: 0/0

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2009: súčet / počet dievčat: 24/14

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2009: súčet / počet dievčat: 25/14

 

 

Gym 8.roč

Gym 6.roč

Gym 4.roč

SOŠ

SOU

OU

Iné

Spolu

prihlásení

 

 

 

 

 

 

 

 

prijatí

 

 

 

 

 

 

 

 

% úspešnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

 

Trieda

ANJ

BIO

CIF

CME

DEJ

EKO

FRJ

FYZ

GEO

GKN

CHEM

INF

KNB

KAJ

KNJ

I.A

1,96

2,08

 

 

3,08

 

1,6

2,88

2,19

 

3,27

2,23

2,46

 

 

II.A

2,1

2,25

 

 

2,35

 

 

2,95

1,7

 

2,95

2

2

 

 

III.A

2,62

2,81

 

 

2,71

 

1

3,38

2

 

2,67

 

2,33

 

 

III.B

2,81

2,71

 

 

2,85

 

 

3,45

1,95

 

3

 

2,15

 

 

IV.A

2,29

1,8

3

1

2,67

2,6

 

2,14

3

1,58

2

1,33

1,9

2,06

2,4

IV.B

2,56

1,88

2,17

3

2,5

1,75

 

2,67

1,65

1

1,88

2,09

1,68

1,86

2,88

 

 

Trieda

KTK

LSE

MAT

NAS

NEJ

SSJ

SJL

SPR

TSV

TEV

UMK

I.A

 

 

3,46

 

2,38

 

2,81

1

1,54

 

1,27

II.A

 

 

3,2

 

2,4

 

2,7

1,1

1,42

 

1,15

III.A

 

 

3,19

2,33

2,65

 

2,62

1

 

1,61

 

III.B

 

 

3,24

2,8

2,45

 

2,48

1,05

 

1,84

 

IV.A

1,71

2,78

2

2,45

2,29

2

2,57

1

 

1,32

 

IV.B

1,28

2,29

2,8

1,7

2,2

1,44

2,52

1

 

1,09

 

Prospech žiakov

 

Trieda

Počet

Vyznamenaní

Veľmi dobre

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

Správanie 2

Správanie 3

Správanie 4

I.A

26

3

3

26

0

0

0

0

0

II.A

20

4

5

19

1

0

0

1

0

III.A

21

2

6

21

0

0

0

0

0

III.B

21

3

3

18

2

1

1

0

0

IV.A

21

4

7

21

0

0

0

0

0

IV.B

25

8

7

25

0

0

0

0

0

Dochádzka žiakov

 

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

I.A

26

2880

 

2880

 

0

 

II.A

20

2334

116,70

2280

114,00

54

2,70

III.A

21

2435

115,95

2435

115,95

0

0,00

III.B

21

2709

135,45

2677

133,85

32

1,60

IV.A

21

2944

140,19

2944

140,19

0

0,00

IV.B

25

2221

88,84

2214

88,56

7

0,28

 

 

 

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

 

Predmet

Úroveň

Počet

(M/Ž)

PFEČ priemer

PFEČ počet

PFIČ priemer

PFIČ počet

1 Ústna

2 Ústna

3 Ústna

4 Ústna

5 Ústna

Ústna priemer

Ústna počet

Anglický jazyk

B1

34

(18/16)

54,85%

31

66,94%

31

11

8

12

1

 

2,09

32

Biológia

 

10

(1/9)

 

 

 

 

1

5

4

 

 

2,30

10

Dejepis

 

16

(10/6)

 

 

 

 

4

4

7

1

 

2,31

16

Ekonomika

 

3

(1/2)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

1,00

3

Fyzika

 

4

(3/1)

 

 

 

 

2

2

 

 

 

1,50

4

Geografia

 

9

(9/0)

 

 

 

 

3

4

2

 

 

1,89

9

Chémia

 

5

(0/5)

 

 

 

 

1

2

2

 

 

2,20

5

Informatika

 

11

(11/0)

 

 

 

 

2

6

2

1

 

2,18

11

Katolícke náboženstvo

 

8

(3/5)

 

 

 

 

5

2

1

 

 

1,50

8

Matematika

 

8

(5/3)

68,74%

8

 

 

3

1

4

 

 

2,13

8

Náuka o spoločnosti

 

20

(6/14)

 

 

 

 

13

7

 

 

 

1,35

20

Nemecký jazyk

B1

13

(6/7)

81,66%

13

58,08%

13

3

1

8

1

 

2,54

13

Slovenský jazyk a literatúra

 

46

(24/22)

64,14%

46

81,60%

46

21

16

9

 

 

1,74

46

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

 

Trieda

Študijný (učebný) odbor

Zameranie

I.A

79025 gymnázium

 

II.A

79025 gymnázium

 

III.A

79025 gymnázium

 

III.B

79025 gymnázium

 

IV.A

79025 gymnázium

 

IV.B

79025 gymnázium

 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

 

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

11

4

 

 

DPP

3

0

 

 

Znížený úväzok

3

0

 

 

ZPS

0

0

 

 

Na dohodu

3

0

 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

 

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

 

16

 

vychovávateľov

 

 

 

asistentov učiteľa

 

 

 

 

 

 

 

spolu

 

16

 

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

 

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

 

 

2.kvalifikačná skúška

3

 

štúdium školského manažmentu

1

 

špecializačné inovačné štúdium

2

 

špecializačné kvalifikačné

 

 

postgraduálne

 

 

doplňujúce pedagogické

 

 

vysokoškolské pedagogické

 

 

vysokoškolské nepedagogické

 

 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

 

Názov súťaže

Počet žiakov

okr. kolo

kraj. kolo

národ. kolo

medzinár. kolo

Biblická olympiáda

3

1. miesto

1. miesto

6. miesto

 

Výtvarná biblická súťaž

2

 

1. a 3. miesto

2. miesto, cena poroty

 

Cena mesta Humenne

1

 

2.a 3. miesto

 

 

Zimné majstrovstvá SR v plávaní

1

 

 

3.miesto

 

Stolný tenis

1

 

3.miesto

 

 

Volejbal- chlapci

12

3. miesto

 

 

 

Volejbal- dievčatá

12

3.miesto

 

 

 

Basketbal- chlapci

10

5. miesto

 

 

 

Basketbal- dievčatá

10

3. miesto

 

 

 

Cezpoľný beh

 

1.a 2..miesto

 

 

 

Tenisový turnaj

1

 

 

3. 2, a 3. miesto

 

Súťaž družstiev prvej pomoci

3

1. miesto

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín 2009

2

1.miesto

 

 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

1

3.a 4.miesto

 

 

 

Olympiáda v anglickom jazyku

7

3.miesto

 

 

 

Majstrovstvá európy žien a juniorov

1

 

 

 

2.a 3. miesto

Európsky pohár majstrov žiakov

2

 

 

 

1.miesto

Nohejbalista Slovenska

2

 

 

1.miesto

 

Majstrovstvá SR v nohejbale

6

 

 

3. miesto

 

Majstrovstvá košického kraja v nohejbale

3

 

1. miesto

 

 

Cassovia Cup

3

 

1.miesto

 

 

Mantila Cup 2010

1

 

 

 

3.miesto

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Duchovná formácia

-         Slávnostné otvorenie šk. roka- spoločná sv.liturgia v gréckokatolíckom chráme v Trebišove

-         Sv. spoveď- pred prvými piatkami

-         Sv. liturgie- v škole a v kláštore otcov Baziliánov

-         Stretnutie so Svätým Otcom - Benediktom XVI, v dňoch 26. – 27. 9. 2009,  pútnicko-turistický zájazd do Trnavy a Brna, ktorého konečným cieľom bolo stretnutie so Svätým Otcom - Benediktom XVI. a účasť na jeho pontifikálnej svätej omši.

-         Fatimská sobota– aktívna účasť členov pedagogického zboru nášho gymnázia, ich rodinní príslušníci a niektorí zo študentov a študentiek na fatimskej sobote v Klokočove, ktorá bola určená učiteľom a žiakom cirkevných škôl a školských zariadení. Na pôde tunajšieho chrámu sa tak zišli zástupcovia škôl Košickej eparchie, domáci i hostia, ktorí svojou účasťou prispeli k bohatému duchovného zážitku zo slnečného októbrového dňa prežitého na pútnickom mieste pri brehu Zemplínskej šíravy.

-         Príprava na manželstvo- prednáška, z iniciatívy duchovného správcu školy Mgr. Františka Fedorišina bola pripravená prednáška so zameraním na peripetie dospievajúceho veku a s tým súvisiaca postupná príprava mladých ľudí na manželstvo a rodinný život. Aj z toho dôvodu boli cieľovou skupinou študenti 3. ročníka, ktorí práve v tomto čase vstupujú do veku plnoletosti. Vzácnym hosťom bol o. Štefan Novotný zo Sabinova. Prednáška prebiehala v multimediálnej miestnosti počas 1. a 2. vyučovacej hodiny, pričom jej náplňou boli aj osobné skúsenosti prednášateľa, ozvláštnené zážitkami zo stretnutí a diskusií s vysokoškolskou mládežou, ktorej venuje veľkú časť svojho profesionálneho života.

-         Posväcovanie stužiek a krížikov-v priestoroch Gréckokatolíckeho chrámu Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky v Trebišove uskutočnil slávnostný akt posväcovania maturitných stužiek a krížikov študentov maturitných ročníkov nášho cirkevného gymnázia. Liturgia, ktorej účastníkmi boli aj rodinní príslušníci maturantov, začala o 13.00. Počas nej sa prostredníctvom svojej kázne zúčastneným prihovoril košický eparcha Milan Chautur.

-         Sv. Mikuláš medzi nami

-         Duchovná obnova zamestnancov školy- na pôde školy sa uskutočnila duchovná obnova pedagogických a nepedagogických zamestnancov nášho gymnázia, ktorú viedol ThBibLic. Róbert Jáger z Košickej eparchie.

-         Vianočná akadémia- Pri príležitosti posledného vyučovacieho dňa (v roku 2009) a blížiacich sa najkrajších sviatkov roka bola súčasťou vyučovacieho programu liturgia a slávnostná vianočná akadémia, ktoré sa uskutočnili v priestoroch kláštora otcov baziliánov.

-         Beseda s ikonopiscom- s mladým a talentovaným ikonopiscom Mgr. Róbertom Demkom.

-         Duchovné cvičenia žiakov- žiaci IV.A a IV.B absolvovali svoje štvrté a zároveň posledné duchovné cvičenia počas štúdia na cirkevnom gymnáziu a žiaci ostatných ročníkov v štandardných termínoch

-         Odpustová slávnosť- záver školského roka sa v škole už tradične nesie vo sviatočnom duchu, keďže 24. júna si pripomíname sviatok patróna nášho gymnázia – sv. Jána Krstiteľa.

-         Slávnostné ukončenie šk. roka- spoločná sv.liturgia v gréckokatolíckom chráme v Trebišove

Prezentácie na verejnosti

-         Biela pastelka 2009- celoslovenská akcia Biela pastelka, verejná zbierka, ktorú každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Biela pastelka znamená svetlo, keď je okolo tma. Naším študentom sa podarilo vyzbierať od oslovených ľudí krásnu sumu 200 €, za čo každého z nich obdarili odznakom symbolu celej akcie.

 

-         Deň srdca- prostredníctvom vybraných žiakov školy sa naše gymnázium aktívne zapojilo do celonárodnej kampane organizovanej na informovanie verejnosti o závažnosti srdcovo-cievnych ochorení. Naši študenti, vyzbrojení vedomosťami z hodín biológie, vytvorili mobilné hliadky „SRDIEČOK ZDRAVÉHO ŽIVOTA“, aby na najfrekventovanejších miestach nášho mesta informovali okoloidúcich občanov o Svetovom dni srdca a možnosti dať si vyšetriť krvný tlak a cholesterol na pevných stanovištiach. Zároveň rozdávali kartičky zdravého života a ďalšie informatívne materiály o najhlavnejších rizikových faktoroch srdcovo-cievnych chorôb, ako aj prevencii pred nimi.

 

-         Celoškolský aktív ZRPŠ

 

-         Týždeň rodiny a zdravia- účastníci boli oboznámení s informáciami, návodmi a radami, ako viesť zdravý životný štýl. Ďalšiu časť tvorilo premietanie filmov so zdravotnou tematikou a diaprojekcie, spojenej s pohybovým cvičením pre dospelých a mládež. Najzaujímavejšou bola záverečná časť, realizovaná v malom parčíku areálu NsP v Trebišove s rôznymi pohybovými aktivitami a súťažami, ktorých úspešné zvládnutie prinieslo niektorým aj zaujímavé prezenty a vecné ceny.

 

-         TRÉNERKA PRVEJ POMOCInaša žiačkaúspešne absolvovala školenie Mládeže Slovenského Červeného kríža, ktoré prebiehalo v mládežníckom centre SIGORD v blízkosti obce Kokošovce. Išlo o projekt s celoslovenskou pôsobnosťou.

 

-         Deň boja proti hladu- Nezanedbateľnými fenoménmi vo svete aj u nás sa v poslednom čase stávajú hlad a chudoba, ktoré ešte stále chápeme ako niečo, čo sa týka len krajín tretieho sveta. Aj z toho dôvodu si každoročne pripomíname výročie vyhlásenia 16. októbra Svetovou Zdravotníckou organizáciou (WHO) za Medzinárodný deň výživy a boja proti hladu. (Quebec, 1947). Niektorí naši žiaci pod vedením učiteľky našej školysa  rozhodli obetovať svoj voľný čas príprave malého pohostenia vo forme chuťoviek, ktoré počas piatkového dopoludnia ponúkali za dobrovoľný príspevok všetkým žiakom a učiteľom cirkevného gymnázia

 

-         Dobrovoľná zbierka-  naši žiaci sa aktívne zúčastnili na organizovaní a priebehu dobrovoľnej zbierky na pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, ženám a rodinám, ktorá prebiehala v priestoroch obchodného centra TESCO. Akciu organizoval Slovenský Červený kríž, pričom vyzbierané peniaze budú použité na pomoc krízovému centru Maják.

 

-         DOD- Deň otvorených dverí ponúkla možnosť žiakom základných škôl z blízkeho a širokého okolia, ich rodičom a pedagógom zoznámiť sa s priestormi našej školy, spoznať obsah jej vzdelávacieho programu, stretnúť sa s tunajšími žiakmi a učiteľmi a prezrieť si materiálne vybavenie, ktoré ponúka jediné cirkevné gymnázium v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej gréckokatolíckej eparchie. Zúčastnilo sa ho takmer 100 hostí zo základných škôl v Trebišove, Sečovciach, Novosade, Cejkove, Trhovišti a i.

 

-         Červené stužky- Záber činností našich mladých zdravotníkov smeruje aj ku komunite spolužiakov a pedagógov nášho materského - cirkevného gymnázia, čoho výsledkom bola dnes už tradičná akcia pod názvom Červené stužky. Výrazný symbol prekrývajúcej sa stužky, vynímajúci sa na hrudi každého z nás, sa mal pripomenúť nielen ako symbol boja proti AIDS a medzinárodne vyhláseného Svetového dňa boja proti tejto zákernej chorobe, ale predovšetkým byť súčasťou jeho celoslovenskej kampaň.

 

-         Dobrovoľníctvo na škole- naše dve študentky a dobrovoľníčky sa zúčastnili vo veľkej spoločenskej sále Kultúrno-spoločenského centra Južan na Miestnom úrade MČ Košice – Juh konferencie o dobrovoľníctve. Cieľom konferencie bolo poukázať na potrebu dobrovoľníckej práce hlavne u mladých ľudí, prezentácia dobrovoľníckych organizácii, workshopy a ocenenie dobrovoľníkov cenou „Srdce na dlani“. Súčasťou konferencie boli aj Živé knižnice, kde sa naše zástupkyne stretli so zaujímavými ľuďmi, ktorí dobrovoľníckej činnosti venujú svoj čas.

 

-         Úsmev ako dar- študenti 3. ročníka sa zapojili do charitatívnej zbierky Úsmev ako dar, ktorej cieľom je získať prostriedky na pomoc deťom v nariadenej ústavnej starostlivosti a ohrozeným deťom. Aj vďaka nim majú šancu prežiť dôstojný a plnohodnotný život. Cieľom nadácie Úsmev ako dar je totiž vytvorenie bezpečného a trvalého prostredie ľudského zázemia a lásky a príprava mladých ľudí na samostatný život.

-         Vianočné perníky-  pripravujú dobrovoľníci na vlastné náklady, čo v prípade našich žiakov je neobyčajným a nasledovaniahodným príkladom. Počas jedného večera napiekli 116 perníkov, z ktorých sa im ďalší deň podarilo v uliciach mesta Trebišov predať 110 a vyzbierať tak na krásnu myšlienku 36 €.

 

-         Dobrá novina 2009-  vybrané skupiny študentov 3. ročníka sa zapojili do 15. ročníka koledníckej zbierky Dobrá novina. Pod mottom „Podajme ruku deťom“ sa vo vianočnom období vydali ohlasovať radostnú zvesť o narodení Pána v meste Trebišov a stali sa tak poslami nádeje. Zbierka má už tradičné načasovanie v predvianočnom období, kedy ľudia majú k sebe bližšie a snažia sa to prejaviť aj svojou spoluúčasťou pri obdarovávaní tých, ktorým ich príspevok aspoň sčasti uľahčí prežitie a zabezpečenie základných životných potrieb.

 

-         Valentínska kvapka krvi- pod záštitou ministra zdravotníctva MUDr. Richarda Rašiho prebieha Valentínska kvapka krvi 2010, ktorá oslovuje darcov krvi najmä z radov mladých ľudí. Jej cieľom je šíriť myšlienku rodinného darcovstva, predovšetkým výchovy k darcovstvu krvi. Naša škola sa už tradične zapája do týchto humánnych projektov darcovstva (naposledy  Študentská kvapka krvi), čo potvrdila prvá skupina darcov v piatok 12. februára v priestoroch hematologicko-transfúzneho oddelenia pri NSP a. s. v Trebišove. Svojím rozhodnutím pomôcť ľuďom, ktorí ich krv budú potrebovať v najťažších chvíľach života, dávajú krásny príklad ďalším nasledovníkom zo školských lavíc.

 

-         Deň narcisov 2010- Tak, ako po minulé roky, aj tento sa naša škola a jej študenti sa zapojili do verejnej zbierky DEŇ NARCISOV 2010 , ktorá sa konala na celom Slovensku.

 

-         Vernisáže Sväté Trojhviezdie Cyril-Gorazd-Metod-  na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Trebišove bola slávnostne otvorená vernisáž detských výtvarných prác, ktorá je zameraná na národnú históriu, spoznávanie historických koreňov nášho národa a predovšetkým jej najznámejších stredovekých vzdelancov Konštantína a Metoda a ich žiaka Gorazda.

 

-         Seminár o sv. Gorazdovi- Za účasti PaedDr. Miroslava Holečka, kurátora pre kresťanské tradície NOC v Bratislave a predsedu Spoločnosti sv. Gorazda, primátora mesta Trebišov MVDr. Vladimíra Anďala, CSc., riaditeľky ROS v Trebišove Mgr. Beáty Kereštanovej a študentov i pedagógov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove sa na pôde našej školy konal seminár pre stredoškolskú mládež pod názvom Rok kresťanskej kultúry a svätogorazdovský rok 2010.

Iné Aktivity

-         Publikovanie článkov o aktivitách a akciach školy v regionálnych novinách

-         Vydavanie študenského časopisu

-         Prezentácia školy v regionálnych televíziách, v televízii LUX a rádiu Lumen

-         Preventívne akcie s protidrogovým zameraním

-         Lyžiarský kurz

-         Imatrikulačný večierok

-         Séria prednášok o kriminalita mládeže a vplyve drogovej závislosti na jej páchaní

-         Organizovanie súťaže o najkrajšie vyzdobenú a upravenú triedu

PK spoločenských predmetov

-         Účasť na divadelných predstaveniach v Trebišove, Košiciach a Prešove

-         Exkurzie

-         Besedy- Stretnutie s bývalou europoslankyňou

-         účasť na spomienkovom stretnutí pripomenuli 20. výročie zorganizovania generálneho štrajku vo vtedajšej ČSSR.

-         Prezentácia na vernisáži Regionálneho osvetového strediska v Trebišove pod názvom Stredoškolská paleta

-         organizovanie historicko-poznávacieho zájazdu Osvienčim 2010, ktorý bol spojený aj s návštevou historickej metropoly Poľska - mesta Krakow.

PK prírodovedných  predmetov

-         Účasť na Roadshow Microsoft Moderný učiteľ 2009 v Košiciach, cieľom tohto podujatia bolo priniesť medzi zúčastnených a prostredníctvom nich aj do škôl, kde pôsobia, zodpovedanie otázky zahrnutej do úvodnej prednášky podujatia: „Prečo treba učiť inak a ako na to.“ Poslúžiť na to mali aj prednášky, vecné diskusie a osobné skúsenosti pedagógov, aktívne sa zapájajúcich do aktivít komunity Moderných učiteľov. Zaujímavou súčasťou programu boli videosekvencie z vyučovacích hodín škôl, ktoré sa stali súčasťou projektu Notebook pre každého žiaka

-         výstava KALEIDOSKOP – VEDECKÁ HRAČKA

-         Matematický klokan 2010- študenti našej školy sa spoločne popasovali s riešeniami úloh, ktoré boli súčasťou Matematického klokana 2010 - najväčšej matematickej súťaže na svete aj na Slovensku.

Výchovné poradenstvo

-         Veľtrh vysokých škôl- návšteva Veľtrhu vysokých škôl, ktorý sa uskutočnil v slovenskej metropole v Národnom tenisovom centre v Bratislave

-         Návšteva CPPPaP v Trebišove- Pri príležitosti Dňa otvorených dverí na Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trebišove  sa študentky a študenti našej školy oboznámili s významom a zameraním činnosti tejto inštitúcie, ktorá má svoje nezastupiteľné miesto v osobnostnom formovaní každého mladého človeka.

-         Výchovná poradkyňa - reprezentant školy- výchovná poradkyňa nášho gymnázia oboznámila prítomných zástupcov základných škôl o novinkách a zmenách na našej škole, ako aj o podmienkach prijatia nových študentov v nasledujúcom školskom roku. Svoj príspevok prezentovala prostredníctvom pripravených brožúr, pričom hlavnú časť svojho prehovoru spojila s vlastnou elektronickou prezentáciou, znázorňujúcou špecifiká cirkevného gymnázia, jeho výučby, školských i mimoškolských akcií a sprievodných udalostí v minulosti a dnes.

-         Projekt spolupráce s CPPPaP- študenti 2. ročníka sa zúčastnili už druhého stretnutia v rámci preventívneho programu pod názvom Program rozvoja osobnosti žiaka. Takýto druh stretnutí má na našej škole už svoju tradíciu a je výsledkom úspešnej spolupráce našej výchovnej poradkyne s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trebišove.

-         Obchodovanie s ľuďmi – nový celosvetový fenomén- Keďže najlepšou prevenciou predchádzaniu tzv. „novodobému otroctvu“ je neustále diskutovať o príčinách a dôsledkoch tohto spoločenského javu, prebieha v aktuálnom školskom roku na našej škole v rámci úzkej spolupráce školy s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trebišove formou osvety a prevencie.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách- cieľom je dosiahnuť zmenu formy výučby na školách, ktorá povedie k modernizácii zapojením moderných technológií do vyučovania, a zároveň pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. Za našu školu sa do projektu zapojili dvaja učitelia.

LPP-0093-09

Nanomateriály pre enviromentálne aplikácie: budúcnosť je v rukách študentov - Od roku 2009, v rámci spoločného projektu s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  sa Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove stalo Regionálnym vzdelávacím centrom pre prírodovedné predmety a zároveň partnerskou strednou školou pre jednu z najväčších univerzít na Slovensku.

Jednou z hlavných aktivít, prebiehajúcou v rámci projektu na pôde trebišovskej školy je aj netradičné spoznávanie čara vedeckých disciplín pod názvom Vedecký inkubátor, ktorý našiel široký záujem aj medzi žiakmi tunajších základných škôl.

Spätná väzba partnerského vzťahu spočíva v aktívnej účasti študentov – stredoškolákov na „stretnutiach s vedou“, seminároch, cvičeniach a prednáškach na jednotlivých fakultách, čo je základným predpokladom bližšieho zoznámenia sa nielen s náplňou a zameraním akademického učiva, ale so spôsobmi bádateľskej práce v jednotlivých odboroch prírodných vied.

Rekonštrukcia a modernizácia Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove- V rámci Výzvy ROP Infraštruktúra vzdelávania sme boli úspešnými žiadateľmi o NFP na zateplenie, výmenu okien a rekonštrukciu strechy budovy nášho gymnázia.

B) Krátkodobé

40 UP- Užívajme počítač po štyridsiatke!

Projekt je realizovaný v spolupráci s P-MAT, n.o. Bratislava a jeho cieľom je naučiť seniorov využívať počítač nie len na písanie textov či tabuliek, ale aj ako efektívny nástroj na vyhľadávanie informácií  s využitím internetu, na komunikáciu prostredníctvom e-mailov a na základnú prácu s multimédiami. Vyžívať budú pri tom produkty z najrozšírenejšieho softvérového balíka Microsoft Office. Obsahom školenia sú tri kurzy:

 a. Základy používania počítačov a internetu
 b. Využitie počítačových programov

 c. Život s digitálnymi technológiami

 

Renovabis- Vzdelávací inkubátor- Naše Cirkevné gymnázium sa stáva  prvým gymnáziom a druhou strednou školou zapojenou do projektu Notebook pre každého žiaka, v rámci ktorého budú využívať notebooky na vyučovaní študenti 1. ročníka.

Výmena študentstva- projekt Študentskej únie Slovenska pod názvom Výmena študentstva, ktorého cieľom je výmena informácii a skúseností medzi mladými ľuďmi, keďže študenti po príchode z hosťovských škôl môžu dať vyučujúcim či spolužiakom podnety na zlepšenie fungovania vyučovacieho                             i mimovyučovacieho procesu.

C) V školskom roku boli školou vypracované projekty:

-          Renovabis- Vzdelávací inkubátor

-          Rekonštrukcia a modernizácia Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove

-          LPP-0093-09- Nanomateriály pre enviromentálne aplikácie: budúcnosť je v rukách študentov

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 15.03.2010

Druh inšpekcie: tématická

Predmet: Realizácia externej časti a písomnej časti internej maturitnej skúšky na gymnáziu.

Závery: V súlade s pokynmi.

§ 2. ods. 1 l

 

Materiálno-technické podmienky

Škola disponuje kaplnkou, 8 kmeňovými učebňami a 6 odbornými učebňami ( fyziky, chémie, biológie, informatiky, cudzích jazykov a multimediálnou učebňou). Odborné učebne sú vybavené pomôckami a didaktickou technikou v závislosti od ich zamerania. Štyri kmeňové triedy sú  vybavené modernou didaktickou a prezentačnou technikou, v ktorých je k dispozícií dataprojektor.

Škola je internetizovaná, v triedach, učebniach, kabinetoch je internet – sieť Sanet a disponuje aj bezdrôtovou lokálnou sieťou WiFi.

Časť hodín telesnej výchovy sa realizuje na ihrisku v areály školy, ostatné hodiny v telocvični blízkej základnej školy.

Stravovanie študentov sa realizuje v priestoroch školskej jedálne, kde si majú možnosť vybrať z troch jedál.

V budúcnosti je plánované vybavenie všetkých kmeňových tried modernou didaktickou a prezentačnou technikou, modernizovať chemické a fyzikálne laboratórium. Vypracovali sme projekt na  zateplenie budovy, výmenu okien, rekonštrukciu strechy. V budúcnosti plánujeme byť žiadateľmi o finančný príspevok z Ekofondu SPP, ktoré by sme použili na  výmenu zastaralých kotlov a rozvodnej siete.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Správa o hospodárení školy za rok 2009

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, IČO: 31986072 je nezisková jednotka s právnou subjektivitou. Je napojená na rozpočet zriaďovateľa.

Škola nevyberá príspevok na úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.

Hlavným predmetom činnosti školy je príprava žiakov so širokým všeobecnovzdelávacím základom v kresťanskom duchu. Pripravuje žiakov na vysokoškolské štúdium, pomaturitné a vyššie odborné štúdium.

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Cirkevné školstvo pôsobí v Meste i okrese Trebišov od roku 1995. Vzhľadom k tomu, že škola ponúka alternatívne vyučovanie, je nevyhnutné, aby sa oveľa viac, ako štátne školy zaujímala o mikroprostredie i makroprostredie.

Riadiaca práca a marketingová práca je dennou záležitosťou, ktorú vykonávajú všetci zamestnanci školy - či už pedagogickí , ale aj nepedagogickí. Nakoľko konkurenčný boj medzi jednotlivými školami je veľmi vysoký, je nutné vynakladať veľa úsilia na šírenie dobrého mena školy a vylepšovania image organizácie.

Keďže škola má charakter rodinného typu, veľký dôraz na kladie na osobný prístup každého zamestnanca ku žiakovi, či rodičovi. Všetci si musia uvedomiť a uvedomujú si, že rodičia nám zverujú svoje  dieťa a chcú, aby získalo dostatočné množstvo vedomostí, ale hlavne, aby bolo pripravené duchovne, charakterovo a aj osobnostne na ďalší život.

Počas uplynulého obdobia ako aj naďalej je prioritou zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý budú viesť pedagógovia spĺňajúci všetky náležité odborné a morálne kvality, potrebné pre prácu učiteľa na katolíckej škole.

Zvýšili sme zapojenosť školy  a študentov do rôznorodých projektov, prezentačných akcií a súťaží. Rozšírili sme možnosti prístupu žiakov a učiteľov k informačným zdrojom prostredníctvom internetu a zlepšili sme systém ďalšieho vzdelávania učiteľov a ich účastí na odborných seminároch a školeniach.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Súčasná situácia :

Vyučujúci pripravujú študentov na súťaže rôzneho zamerania, počnúc predmetovými olympiádami, ďalej vedomostnými a umeleckými súťažami a samozrejme športovými súťažami, pričom naši žiaci dosahujú výborné výsledky. V súčasnej dobe populačnej krízy školopovinných detí máme aj v našich triedach  rôznorodý materiál ( žiaci  veľmi talentovaní i žiaci menej nadaní). Ľudským prístupom učiteľov sa usilujeme o čo najlepšie výsledky u všetkých. Našich žiakov máme radi, vieme sa k nim priblížiť, nechýba nám srdce, cit pre toho druhého, trpezlivosť, sebadisciplína a duševná bdelosť.  V súčasnosti však výchova a vzdelávanie sú v porovnaní s minulosťou ťažšie a náročnejšie niektorým našim študentom chýba záujem o zodpovedné učenie, systematickosť v práci počas celého klasifikačného obdobia.

Smerovanie :

-    rozvíjať záujem žiakov o učenie, ich schopnosť racionálne sa učiť po celý život a pružne sa prispôsobovať rýchle sa meniacim podmienkam

-     zmeniť tradičné osvojovanie si vedomostí na metódy vyhľadávania, spracovania a aplikácie informácii

-     zabezpečiť zavádzanie prvkov IKT do vyučovania

-     zvyšovať kvalifikáciu učiteľov účasťou na ďalšom vzdelávaní prostredníctvom školení organizovaných MC a v rámci  rôznych projektov

-    skvalitňovať prípravu žiakov na predmetové olympiády, SOČ, odborné a športové súťaže ako aj maturitné skúšky

-    zabezpečiť systematické vzdelávanie pedagógov v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a v oblasti výchovy k dodržiavaniu ľudských práv

-    otvorenejšie a cieľavedomejšie komunikovať s rodičmi, viac ich zapájať do riešenia výchovných problémov a do celého diania na škole

Oblasť ľudských zdrojov

Súčasná situácia :

Škola má 16 pedagogických pracovníkov.

Smerovanie :

-     podporovať profesijný rozvoj učiteľov ( I. a II. kvalifikačná skúška, kurzy IKT, cudzie jazyky, kontinuálne, inovatívne vzdelávanie )

-     dopĺňať učiteľskú knižnicu o nové publikácie a materiály, ktoré im umožnia zdokonaľovať a rozširovať všeobecné vzdelanie a odbornosť

 

Oblasť investičná a materiálno – technická

Súčasná situácia :

Budova je vo vlastníctve mesta ( škola má uzavretú zmluvu o dlhodobom prenájme). Technický stav budovy zodpovedá veku a nemožno ho hodnotiť ako dobrý. Škola je plne internetizovaná a disponuje bezdrôtovou sieťou WiFi

Smerovanie :

-         získať vlastnícke práva budovy do správy zriaďovateľa

-         zateplenie budovy školy, výmena okien, rekonštrukcia strechy, výmena zastaralého vykurovacieho systému a rozvodnej siete

-         rekonštrukcia a inovácia chemického a fyzikálneho laboratória, zabezpečenie modernejšou technikou, pomôckami a prístrojmi

-         vybavenie odborných a kmeňových učební modernou audio a videotechnikou, multimediálnou technikou, novými PC, učebnými pomôckami a prístrojmi

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

V školskom roku 2009/2010 zmaturovalo úspešne všetkých 46 žiakov, z toho 39 absolventov našej školy úspešne pokračuje v štúdiu na vysokej škole.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Škola sa snaží vytvoriť kvalitné psychosociálne podmienky pre študentov a zamestnancov tak aby sa mohli venovať svojim povinnostiam a voľnočasovým aktivitám. Pre skvalitnenie týchto podmienok bol upravený časový harmonogram vyučovacích hodín a prestávok, ktorý umožňuje žiakom a pedagógom v dostatočnom časovom priestore si plniť povinnosti vyplývajúce z ich zaradenia.

Študenti aj zamestnanci majú zabezpečenú možnosť stravovania v školskej jedálni, kde majú možnosť výberu jedál. Pre ďalšie svoje aktivity majú možnosť využívať kaplnku, odborné učebne, areál školy s priľahlým asfaltovým ihriskom.

V budúcnosti je cieľom vedenia školy osloviť a pozvať k spolupráci ďalšie organizácie a vytvoriť tak nové zaujímavé projekty zamerané na skvalitnenie a zatraktívnenie vyučovacieho a aj mimovyučovacieho procesu, skvalitniť ponuku krúžkovej činnosti a ešte viac sa otvoriť verejnosti.

Pracovať na možnosti získania ďalších finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov EU, od partnerov a sponzorov školy a zo zahraničia.

V oblasti duchovných aktivít umožniť bezprostrednejší kontakt duchovného správcu školy so zamestnancami a študentmi školy a rozšíriť spektrum záujmu v tejto oblasti.

§ 2. ods. 2 b

 

Voľnočasové aktivity

 

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Počet skupín

Biblický krúžok

12

1

Cudzojazyčné reálie

8

1

Geografický krúžok

12

1

História a jazyk moderne

12

1

Krúžok francúzskeho jazyka

4

1

Krúžok španielskeho jazyka

11

1

Loptové hry

8

1

Matematický krúžok

14

1

Počítačový krúžok

11

1

Recitačný krúžok

4

1

Školský časopis

11

1

Športový krúžok

8

1

Zdravý životný štýl

12

1

Záver

Vypracoval: RNDr. Jana Partilová

V Trebišove, 19.októbra 2010

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 20.októbra 2010

 

Naša cirkevná škola sa líši od iných škôl v meste Trebišov predovšetkým tým, že je alternatívou štátnej školy, výchovným spoločenstvom, nie iba kultúrnou inštitúciou. Naším základným výchovnym cieľom je udržiavanie a šírenie cyrilo- metodsko- byzanskej tradície.Chceme, aby naša škola bola v určitom zmysle veľmi nová či moderná a v určitom zmysle veľmi starobylá, tradičná. Moderná napríklad v organizácii práce, v otvorenosti novým poznatkom, v aktívnom postoji k súčasnému dianiu, v tvorivosti. Tradičná naopak v hlbokom pohľade na svet a na život, z dôrazom na slušnosť, charakter a zásadovosť. K obidvom nám kresťanstvo poskytuje dostatočne široký a pevný základ i dostatočné množstvo podnetov, ak nie priamych ponúk. Práve v schopnosti spájať starobylú tradíciu a našu súčasnosť vidíme silu svojho prístupu a poslanie nášho kresťanstva.

 Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove uskutočňuje službu v prospech verejného dobra a nie je vyhradené iba katolíkom.

Schválenie zriaďovateľom školy

Schválené zriaďovateľom školy 25.10.2010

  

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria