Navigácia

Rada školy Rada rodičov Žiacka školská rada

Zloženie rád školy

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada pri Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove vznikla 10.10.2008.

 

 

Zloženie ŽŠR pri Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa Trebišov

školský rok 2017/2018

 1. Mrázová Zuzana          2. A
 2. Hudecová Veronika     2. B
 3. Puci Štefan                  3. A
 4. Zorvanová Sofia          3. A        člen rady školy
 5. Svítilová Dominika       4. A
 6. Žaludeková Simona     4. B        predseda  žiackej rady
 7. Kavčák Samuel           1. A

 

Koordinátorka:  Mgr. Eva Šimková

 

 

 

 

Štatút   Žiackej školskej rady

pri Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa Trebišov

 

Preambula

 

       V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady  zriadenej pri Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa Trebišov.

 

Článok I.

Základné ustanovenia

 

       Žiacka školská rada (ďalej ŽŠR) sa ustanovuje pri Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa Trebišov a bude sa riadiť týmto štatútom. Sídlo žiackej školskej rady je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

 

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

-          ŽŠR je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

-       ŽŠR je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom,  vyjadruje sa k otázkam výchovy a vzdelávania, reprezentuje žiakov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa Trebišov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy.

-          Členstvo v ŽŠR je čestná funkcia.

Článok III.

Činnosť žiackej školskej rady

 

-         ŽŠR sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

-       ŽŠR rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľke školy a  predkladá jej svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

-          ŽŠR prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

-          ŽŠR sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

-          ŽŠR volí a odvoláva zástupcov žiakov do Rady školy.

-        ŽŠR je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov ŽŠR. Na platné uznesenie ŽŠR vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do Rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ŽŠR.

 

Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

 

-          Členmi ŽŠR sú  dvaja zástupcovia z každej z  tried.

-          V každej triede sa zvolia zástupcovia tajným hlasovaním.

-          Zo zástupcov tried sa  tajným hlasovaním zvolí predseda, podpredseda a určí sa zapisovateľ .

-          Z každej voľby sa robí zápisnica.

-          Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, člen školskej rady, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov .

-          Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi rady sa stanú žiaci, zástupcovia tried, ktorí sú volení v triednych voľbách.

-          Členstvo v žiackej školskej rade môže byť hlasovaním zrušené, ak sa nezúčastňuje zasadnutí ,činnosti a aktivít organizovaných žiackou školskou radou .

-          Členstvo v žiackej školskej rade môže byť hlasovaním zrušené žiakovi na základe neplnenia si študijných povinností, na podnet  triedneho učiteľa alebo vedenia školy.

-          Členovia ŽŠR sú volení na funkčné obdobie dva roky.

-          Povinnosť vyhlásiť voľby do ŽŠR má predseda ŽŠR, ktorému končí funkčné obdobie.

-          Volebná komisia je zodpovedná za dodržiavanie štatútu v priebehu volieb, za sčítanie hlasov a vyhlásenie výsledkov.

 

Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

Člen má právo:

Þ    voliť a byť volený,

Þ    navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady,

Þ    byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej rady,

Þ    slobodne sa k nim vyjadrovať,

Þ    hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,

Þ    predkladať na rokovanie žiackej školskej vlastné námety, prípadne materiál.

 

Člen je povinný:

Þ    zúčastňovať sa zasadnutí ŽSR,

Þ  vopred oznámiť predsedovi neprítomnosť na zasadnutí žiackej školskej rady, neospravedlnená účasť na dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o funkciu člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu,

Þ    zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi,

Þ    zúčastňovať sa na akciách organizovaných žiackou školskou radou,

Þ    plniť úlohy, ktorými bol poverený,

Þ  ústne na zasadnutí alebo písomne oznámiť predsedovi žiackej školskej rady svoje prípadne rozhodnutie o odstúpení. Z každého zasadnutia žiackej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

 

 

Článok VI.

Pravidlá rokovania žiackej školskej rady

 

-          ŽŠR na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu, podpredsedu a zapisovateľa žiackej školskej rady. Musí tiež potvrdiť štatút ŽŠR.

-          Predsedu a podpredsedu ŽŠR volia členovia ŽŠR. Predsedom sa stáva člen s najvyšším počtom hlasov.

-          Na platné uznesenie ŽŠR je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov ŽŠR.

-          Na zmenu alebo úpravu štatútu a na odvolanie predsedu alebo podpredsedu ŽŠR je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov ŽŠR.

-          Každé zasadnutie ŽŠR musí byť otvorené jej predsedom. Zapisovateľ žiackej rady vedie zápisnicu a prezenčnú listinu zasadnutia.

-          Na každom zasadnutí môžu byť prítomní členovia vedenia školy, duchovný správca školy, zástupcovia učiteľského zboru, študenti .

-          Hostia, ktorí sú členmi vedenia školy alebo učiteľského zboru majú diskusné právo. Nemajú však právo hlasovacie.

-          Študenti, ktorí nie sú členmi ŽŠR, nemajú diskusné ani hlasovacie právo. Môžu však predkladať návrhy na zasadnutie ŽŠR.

-        Predseda ŽŠR má povinnosť zvolávať zasadnutie ŽŠR minimálne raz za mesiac. Musí to oznámiť každému členovi ŽŠR a vedeniu školy aspoň tri dni vopred. Zároveň zverejní na webovej stránke školy oznam o mieste a čase konania zasadnutia.

-          Predseda organizuje zasadnutia ŽŠR po skončení  vyučovania. V prípade mimoriadneho zasadnutia, požiada riaditeľku školy o termín v rámci vyučovania.

 

Článok VII.

Práva a kompetencie Žiackej školskej rady

 

Žiacka školská rada má tieto práva a kompetencie:

Þ    právo byť informovaná o pláne práce školy, ktorý sa týka mimoškolskej a duchovnej činnosti, podávať návrhy na jeho zmeny a doplnenie,

Þ    právo podávať návrhy na použitie časti finančných prostriedkov rodičovského združenia, ktoré sú určené pre žiakov,

Þ    právo podávať návrhy na zmenu či doplnenie Vnútorného školského poriadku školy pre žiakov,

Þ    právo podávať návrhy na estetizáciu interiéru školy, budovy a areálu školy a aktívne sa na nej podieľať,

Þ    právo obrátiť sa na vedenie školy v prípade nerešpektovanie práv dieťaťa či ich porušovania zo strany pedagógov či spolužiakov,

Þ    právo organizovať po dohode s vedením školy podujatia, akcie a súťaže pre žiakov,

Þ    právo informovať o svojej činnosti a pripravovaných podujatiach prostredníctvom školského rozhlasu, internetovej stránky školy,

Þ    podávať návrhy na úsporu energií a ochranu majetku školy a aktívne sa na nich podieľať.

 

Článok VIII.

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

 

-          Predseda ŽŠR  riadi činnosť ŽŠR a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach ŽŠR, ak nie sú štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

-          Zúčastňuje sa učiteľských porád po konzultácii s riaditeľkou  školy.

-          Predseda ŽŠR zvoláva, pripravuje a riadi schôdze ŽŠR. V prípade jeho neschopnosti vykonávať svoju funkciu, povinnosti preberá podpredseda ŽŠR.

 

Článok IX.

Hospodárenie žiackej školskej rady

-          ŽŠR zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.

-          ŽŠR nemá vlastný majetok.

 

 

Článok X.

Záverečné ustanovenia

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní ŽŠR pri Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa Trebišov dňa  29. 11. 2012 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

Činnosť ŽŠR koordinuje  pedagogický zamestnanec.

 

 

 

 

Vedenie   Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa Trebišov berie na vedomie štatút Žiackej školskej rady pri Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa Trebišov a zaväzuje sa ho rešpektovať.

 

 

V Trebišove dňa       29. 11.   2012                                                                                              

                                          RNDr. Jana Partilová  

                                                                                                                                              riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
  ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria