Navigácia

Prečo študovať na cirkevnej škole História a súčasnosť školy Patrón školy

O škole

Prečo študovať na cirkevnej škole

Sedem dôvodov prečo dať dieťa do cirkevnej školy

 

 

1.      Cirkevná škola, ktorú vedie kompetentná cirkevná vrchnosť alebo verejná cirkevná právnická osoba zabezpečuje dieťaťu náboženskú a mravnú výchovu.

2.      Zakladať a viesť školy je jednou zo základných úloh cirkvi, ktorú má už od svojej histórie, kedy zakladala farské, katedrálne a kláštorné školy.

3.     Rodičia pri krste sľubujú dať dieťaťu kresťanskú výchovu, čo znamená, že sa to týka nielen výchovy v rodine. Cirkevná škola nadväzuje na kresťanskú výchovu, ktorú dieťa dostane v rodine.

4.      Vyučovací proces v cirkevných školách (aj mimo hodín náboženstva) zabezpečuje, že dieťa bude v prostredí, ktoré nebude narušovať smerovanie katolíckej výchovy a to v oblasti ľudskej morálky a správnych náboženských postojov, aby sa mladý človek stal silnou, zrelou, integrálnou a komunikatívnou osobnosťou.

5.     Cirkevné školy poskytujú žiakom (a aj ich rodičom) duchovnú službu tým, že do školy prichádza kňaz. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho programu cirkevnej školy sú duchovné cvičenia, vysluhovanie sviatosti, sväte liturgie, čo napomáha pravidelnému duchovnému životu kresťana.

6.     Zameranie výchovy v cirkevnej škole je trochu odlišné ako na iných školách, pretože vedomosti o svete, prírode a človeku sa sprístupňujú v kresťanskom duchu.

7.     Jedno z piatich cirkevných prikázaní je: „Podporovať cirkevné ustanovizne t.j. okrem  iných aj cirkevné školy.

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
    M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 56 6725333 - sekretariát
    +421 903 650 518 - ekonómka
    +421 904 738 964 - riaditeľka

Fotogaléria