Navigácia

 • Európska noc výskumníkov

  Študenti našej školy sa spolu s vyučujúcou fyziky zapojili do PROGRAMU EURÓPSKEJ NOCI VÝSKUMNÍKOV, ktorý bol tento rok kvôli Covid19  realizovaný online formou. 

  Prostredníctvom konceptu Vedecký kuriér, ktorého cieľom je priniesť pokusy a zážitkovú vedu do škôl, získala škola vedecký set, ktorého súčasťou sú krabice s materiálmi na pokusy a vedecké hry. Po návrate do školy  si ich budú môcť študenti vyskúšať.

  Mgr. Laura Francková

   

 • OANJ - školské kolo

  OANJ - školské kolo

  V dňoch 23. - 26. novembra 2020 sa uskutočnilo online školské kolo Olympiády v anglickom jazyku cez platformu Teams, ktorej sa zúčastnilo 16 žiakov. 

   

  Porota, ktorej predsedal náš lektor Joseph Becar,  sa zhodla na English olympics result :

  kat. 2. A:  1. Aurel Zobala 2. A 

                  2. Lukáš Ščerbák 2. A

                  3. Zuzka Plavnická 2. A

  kat. 2. B:  1.  Matúš Garbár 3. A

                  2. Jana Molčanyiová 4. A  

                  3. Ema Andrejková

   Congratulations !          

  Ďakujeme  všetkým zúčastneným a víťazom blahoželáme!

  CGYM TV

                                                                

 • sv. LITURGIA ONLINE

  sv. LITURGIA ONLINE

  Milí  študenti, pozývame Vás k účasti na slávení sv. liturgie prostredníctvom  FB  stránky školy

   

   

   

   

 • MODLIDBA sv. RUŽENCA

  MODLIDBA sv. RUŽENCA

  Študenti a zamestnanci cirkevného gymnázia sa pripojili ku celosvetovaj modlidbovej aktivite " Milión detí sa modlí ruženec" už 16. 10. 2020.

   

  Spoločnou modlidbou sv. ruženca ,vysielanou cez FB stránku školy:  Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov sa modlili za celosvetový pokoj a ukončenie pandémie.

   

 • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

  DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

  Od pondelka 12. októbra 2020 prechádzame na dištančné vzdelávanie až do odvolania.

   

   

   Nové opatrenia v školách platné od 12. októbra 

  Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

  Vážení rodičia, milí študenti,

  pravidlá dištančného vzdelávania  nájdete v module ŽIACI A RODIČIA na web stránke školy.

  Žiadame študentov, aby si svedomito plnili svoje študijné povinnosti počas dištančného vzdelávania.

  O usmerneniach a podrobnostiach k dištančnému vzdelávaniu Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage, e-mailu a webovej stránky školy. 

   

  Mgr. Eva Šimková, riaditeľka koly

 • sv. LITURGIA V CUDZÍCH JAZYKOCH

  sv. LITURGIA V CUDZÍCH JAZYKOCH

  Študenti trebišovského cirkevného gymnázia vzdávali vďaky v jazykoch

  Anglickým pozdravom „Glory to Jesus Christ!“ začali 9. októbra jazykovo-zbehlí štvrtáci Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove slávenie svätej liturgie, ktorá sa niesla v duchu Európskeho dňa cudzích jazykov. Svätá liturgia so vsuvkami vo viacerých jazykoch sa kvôli protipandemickým opatreniam konala iba pre študentov 4. ročníka školy.

  Duchovný správca školy otec Jaroslav Girovský začal svätú liturgiu anglickým jazykom, čítanie pokračovalo v ľubozvučnej taliančine a následne sa žiaci dostali k modlitbe Otčenáš v ruskom jazyku.Túžbu prijať Krista v Eucharistii žiaci vyjadrili posledným vyučujúcim jazykom na škole, a to nemeckým.

  Maturanti si pri slávení tejto neobyčajnej svätej liturgie uvedomili, že nie je dôležité v akom jazyku vyznávajú svoju vieru, ale to, že Nebeský Otec vypočuje každého kto k nemu prichádza s čistým a úprimným srdcom.

  Túžbou študentov tiež bolo, aby učitelia  a žiaci cirkevného gymnázia sa radi zdokonaľovali v cudzích jazykoch a modlitby svätej liturgie smerovali predovšetkým za štvrtákov a ich úspešné zvládnutie maturitného ročníka.

  Viktória Tamášová a Zuzana Vidová

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia, týmto oznamujem, že plánované stretnutia rodičov s učiteľmi, triedne aktívy  a plenárne zasadnutie ZRPŠ na deň 8. 10. 2020 sa na základe usmernenia MŠVVaŠ SR nebudú konať prezenčne v budove školy.  

  Triedni učitelia Vás budú informovať správou cez Edupage.

  Mgr. Eva Šimková

  riaditeľka školy

 • EDJ na škole

  EDJ na škole

  Na škole sme si pripomenulii Európsky deň jazykov.

  Celú túto aktivitu slovom a vtipnou jazykovou videodokrútkou sprevádzali študenti 3. ročníka M. Vida a S. Kohut.

  Naši vyučujúci si pripravili pre študentov 1., 2. a 3. ročníka prezentácie, ktoré ich preniesli do krajín, ktorých jazyk vyučujú na našej škole a zahraniční lektori sprístupnili zaujímavosti svojej rodnej krajiny . Začali sme v Kanade, pokračovali  Nemeckom a Rakúskom, potom sme spoznávali Taliansko, zastavili sme sa v Rusku a v anglickom jazyku sme navštívili susedné Maďarsko . Naše vedomosti sa rozšírili o  geografiu, históriu, kultúru, gastronómiu  a iné  zaujímavosti spomínaných krajín. Pozornosť študentov si prezentujúci overili jazykovým kvízom, do ktorého sa zapojili aj naši učitelia - "nejazykári".  Osobitné poďakovanie patrí  študentovi tretieho ročníka D. Krestianovi,  ktorý zhotovil k tomuto podujatiu aktuálny plagát.

   

  Cieľom tejto aktivity bolo upozorniť študentov na jazykové možnosti, ktoré im škola ponúka, opodstatnenosť a dôležitosť štúdia cudzích jazykov.

  Mgr. Šimková, RŠ

 • Múzeum Andyho Warhola

  Múzeum Andyho Warhola

  Študenti cirkevného gymnázia navštívili Múzeum  moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.

  Dňa 25. septembra a študenti 3. ročníka nášho cirkevného gymnázia pod vedením tr. prof Mgr. Frankovej a riad. školy Mgr. Šimkovej. navštívili Múzeum  moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Odborný výklad vhodne prepojil prehliadku expozitúry múzea  s vyučovacím predmetom umenie a kultúra .

  Počas prehliadky spoznávali študenti umeleckú tvorbu jedného z najvýznamnejších pop-artistov, ktorý má rodné korene práve na východnom Slovensku v dedinke Miková. V múzeu mali možnosť vidieť niekoľko stoviek Warholových diel, známe Campbell´s polievkové plechovky a tiež  mali možnosť spoznať severovýchod nášho Slovenska na menšej zastávke v Krásnom Brode, kde sa nachádza  zrúcanina jedného z najstarších kláštorov na Slovensku - kláštora Baziliánov.

  Simeon Kohut, 3.A

   

  Foto: Simeon Kohut 3. A

 • DUCHOVNÉ POVZBUDENIE do nového školského roka

  DUCHOVNÉ POVZBUDENIE do nového školského roka

  Študenti trebišovského cirkevného gymnázia spoznali ľutinské pútnické miesto

  Študenti 1. a 2. ročníka Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove sa 23. septembra 2020 pod vedením duchovného správcu školy, otca Jaroslava Girovského, sr. Šebastiány Vansačovej a pani učiteľky Anny Anderkovej zúčastnili púte na mariánskom pútnickom mieste v Ľutine (okr. Sabinov). Otec Jaroslav slávil svätú liturgiu len pre študentov v miestnom drevenom kostolíku. Kázeň prinútila študentov zamyslieť sa nad ich vlastným vzťahom s Bohom. Po skončení liturgie sa študenti mohli pokochať nádherným výhľadom z vyhliadkovej veže, ktorá je súčasťou chrámu. Ich malá púť bola ukončená prehliadkou miniskanzenu drevených chrámov. Celý deň ešte zakončili modlitbou na ceste domov. Študenti si z tejto púte odniesli kopec dobrej nálady, nové poznatky o pútnickom mieste v Ľutine, chuť absolvovať podobné aktivity aj v budúcnosti a načerpali duchovné sily do nového školského roka.

  Jennifer Horňáková 1.A, Eliška Kalánová 1.A, Mária Adamčíková 2.A, Alžbeta Adamčíková 2.A

 • Súťažili sme, pomáhali a povzbudzovali

  Súťažili sme, pomáhali a povzbudzovali

   

  Študenti nášho Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa svojou účasťou podporili športové podujatie SPOZNAJ TREBIŠOV BEHOM 2020, ktoré sa uskutočnilo 20. septembra.

   

  Ďakujeme všetkým žiakom a ich rodičom  a tiež organizátorom podujatia za  možnosť spoločne stráviť príjemné športové popoludnie.

  Už teraz sa tešíme na ďalší ročník SPOZNAJ TREBIŠOV BEHOM!

  foto: Mgr. Šimková a Simeon Kohut 3.A.

 • INFORMÁCIE POČAS PANDÉMIE COVID-19

   INFORMÁCIE POČAS PANDÉMIE COVID-19

  Vstup návštevníka do priestorov školy 

   

  Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

   

  Informácie pre žiakov a ich rodičov počas pandémie COVID-19

   

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o aktuálnych opatreniach a usmerneniach vydaných   MŠVVaŠ SR.   

  Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19.

  Povinnosť používania rúšok vo všetkých vnútorných priestoroch školy platí do odvolania.

  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

  Žiadame Vás, aby ste po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predložili písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

  Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predložte potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. Tlačivo odovzdajte triednemu učiteľovi.

  Ďakujeme Vám za Vašu zodpovednosť a ohľaduplnosť pre zvládnutie šk. roka 2020/2021.

   

 • Otvorili sme šk. rok 2020/2021

  Otvorili sme šk. rok 2020/2021

  Slávnostnou sv. liturgiou v Gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove , za účasti vladyku Milana, riaditeľa Školského úradu Košickej eparchie o. Petra Oreniča, duchovného správcu školy o. Jaroslava Girovského a dekana farnosti o. Dušana Semana sme začali nový školský rok 2020/2021.

   

   

 • Potvrdenie o návšteve školy

  Potvrdenie o návšteve školy

  Milí rodičia, študenti, Potvrdenie o návšteve školy si môžete vytlačiť aj sami prostredníctvom Edupage stránky.

   Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa

 • Otvorenie školského roka 2020/2021

  Otvorenie školského roka 2020/2021

   

  Milí žiaci, vážení rodičia ,

  2. septembra 2020 Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov  otvára bránu školy pre všetkých svojích  študentov, pedagógov a zamestnancov . 


  Program prvého dňa v škole:

  • 8:30  príchod žiakov do školy  priamo  do tried  

            pri vstupe do budovy školy je žiak povinný nasadiť si rúško, použiť dezinfekciu

            Žiaci odovzdajú triednym učiteľom vyplnené a podpísané tlačivá:

   Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

  • 8:30- 9:15  triednická hodina (úvodné informácie a pokyny  COVID-19)
  • 10:00  sv. liturgia v  Gréckokatolíckom chráme  Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove

  Srdečne  vítame na škole našich  študentov 1. ročníka.


  Do nového šk. roka prajeme všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom našej školy veľa darov Ducha Svätého!


  Prosíme o dodržiavanie hygienicko-epidemiologických  opatrenií a usmernenií na našej škole , platných k 1. septembru 2020, tak aby sme spoločnými silami minimalizovali riziko šírenia nákazy COVID-19 a neohrozovali zdravie seba a iných.

                                                                                                    Mgr. Eva Šimková, riaditeľka školy


 • DUCHOVNÁ OBNOVA ZAMESTNANCOV ŠKOLY

  DUCHOVNÁ OBNOVA ZAMESTNANCOV ŠKOLY

  Pre začiatkom školského roka 2020/2021 sa zamestnanci Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa Trebišov, spolu so svojím duchovným správcom o. Jaroslavom Girovským zúčastnili duchovnej obnovy. 

   

   

   

 • ÚRADNÉ HODINY, ISIC karty - oznam

  ÚRADNÉ HODINY, ISIC karty - oznam

  Milí žiaci,

  nové preukazy ISIC a objednané známky si môžte vyzdvihnúť na sekretariáte školy od  17. 8. 2020, v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 12:00.

  Dňa 27. 08. 2020 úradné hodiny na škole nebudú.

   

  Informácie ku aktivácii nových preukazov nájdete na:  https://isic.sk/mam-novy-preukaz-isic-euro/

   

  Informácia pre všetkých, ktorí si chcú predĺžiť platnosť ISIC karty 

  Ako si predlžiť platnosť ISIC preukazu: 

  1. Zakúpte si známku ISIC

   na www.objednaj-preukaz.sk , cena 10€ + poštovné (známka Vám bude doručená domov)

                   2.  Pošlite SMS, cena 3€,

  na číslo 8844 v tvare TC medzera Priezvisko (uvedené na  preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na  preukaze)

  (meno uvádzajte ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).

  Následne priložte preukaz k terminálu, ktorý sa nachádza:

  na škole CGYM TV v pracovný deň od 10:00 do 12:00 hod,  alebo k verejne dostupnému terminálu, ich zoznam nájdete na  www.preukazstudenta.sk.

   

  Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na www.isic.sk.

   

 • UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

  UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

  29. jún, sviatok sv. Petra a Pavla  pre cirkevné školy znamená aj záver školského roka. Túto tradíciu sme dodržali aj v tomto školskom roku. Začali sme ďakovnou sv. liturgiou s naším duchovným správcom o. Diheneščíkom v školskej kaplnke, po nej sa žiakom , učiteľom a pracovníkom školy prihovorila riaditeľka školy Mgr. Eva Šimková. Poďakovala všetkým žiakom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom školy za nasadenie, trpezlivosť, ochotu a spoluprácu  pri plnení náročných úloh počas celého školského roka, osobitne počas obdobia dištančného vzdelávania. Na záver sa poďakovala v mene celého školského spoločenstva duchovnému správcovi školy o. Milanovi Diheneščíkovi za duchovné aktivity a duchovnú formáciu žiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov školy počas jeho pôsobenia na cirkevnom gymnáziu..

  Rrozhodnutím Pedagogickej rady pri Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa Trebišov, boli v šk. roku 2019/20 ocenení títo  žiaci :

  •  za vynikajúci prospech za šk. rok 2019/2020 : Zuzana Plavnická 1. A
  • za úspešnú reprezentáciu v športe  :  Linda Sabová 3. A, Simona Tamášová 3. A, Klára – Mária Urigová 2. A,   Patrik Ňarjaš 3. A, Eduard Lajčiak 1. A
  • za úspešnú reprezentáciu v umeleckých súťažiach: Lívia Ďurková 3.A
  • za  úspešnú reprezentáciu vo vedomostných  súťažiach: Dávid Pazderák 2.A

  Srdečne blahoželáme!

  Všetkým žiakom, učiteľom a zamestnancom školy prajeme  príjemný oddych, načerpanie síl a energie a v zdraví návrat do školských lavíc 2. septembra 2020.

  Mgr. Eva Šimková, riaditeľka školy

 • OZNAM

  OZNAM

  Riaditeľka Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa  M. R. Štefánika 9,  Trebišov, v rámci svojich kompetencií   , podľa  § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka, na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách, 

  udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno na deň

  30.  júna 2020

  z prevádzkových dôvodov

  Mgr. Eva Šimková, riaditeľka školy

 • PRE ŽIAKOV 9. ročníka a ich RODIČOV

  PRE ŽIAKOV 9. ročníka a ich RODIČOV

   

  Milí deviataci, ešte máte čas správne sa rozhodnúť!

  Staňte sa súčasťou nášho cirkevného spoločenstva! Tešíme sa na Vás!

  Ponúkame Vám

  • kvalitné vzdelávanie pre Vaše pokračovanie v štúdiu na všetkých typoch VŠ doma aj v zahraničí
  • kvalitnú jazykovú prípravu realizovanú zahraničnými lektormi (iba na cirkevnom gymnáziu ANJ, NEJ, TAJ)
  • duchovnú formáciu, prostredie naplnené láskou, porozumením a starostlivosťou

  Milí žiaci, milí rodičia,

  pre  povzbudenie si prosím prečítajte :

  Príspevok Vladyka Milan odpovedá

  „V súčasnej dobe, keď školy sú zavreté v dôsledku pandémie, mnohí rodičia si viac uvedomujú výhody ale aj riziká vzdelávacieho procesu svojich detí. Žiaci a študenti zasa cítia akési "vákuum" v spoločenskom živote, kedy by radi nazreli do školských priestorov, ak už nie kvôli poznávaniu, tak aspoň kvôli kolektívu. Jedno i druhé hovorí o tom, že škola je súčasťou života mladého človeka. Nechceme zaťažovať štatistikami rozličného druhu, ale je potrebné povedať, že aspoň tretinu svojho života prežíva mladý človek v atmosfére školy. Je preto dôležité správne vybrať, čím bude naplnená táto školská atmosféra. Cirkev sa snaží vstupovať do všetkých sfér ľudského života a nie je jej ľahostajné v akom duchu je formovaný mladý človek, preto aj teraz, v čase podávania prihlášok na stredné školy chceme pripomenúť, že naša eparchia zriadila viaceré cirkevné školy a škôlky, aby napomáhala kresťanským rodičom pri formovaní ich detí.

  Očakávame preto zodpovedný prístup zo strany rodičov aj v tejto etape rodinného života, kedy deti odchádzajú za vzdelávaním do rozličných škôl. Ak je daná možnosť uplatniť záujem o daný typ cirkevnej školy v blízkom okolí, bolo by od rodičov nezodpovedné neumožniť svojím deťom roky štúdií v kresťanskej atmosfére cirkevnej školy.

  Prajeme všetkým rodičom dobré deti a deťom zas veľa úspechov v štúdiu na cirkevných školách.

  “Christos voskrese.-vladyka Milan Chautur CSsR košický eparchiálny biskupvladyka Cyril Vasiľ SJ apoštolský administrátor „Sede Plena“

  https://www.facebook.com/VladykaMilanOdpoveda

   

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
  M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 56 6725333 - sekretariát
  +421 903 650 518 - ekonomický úsek
  +421 904 738 964 - kancelária riad.školy
  +421 915 939 565 - riaditeľ školy

Fotogaléria