Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
biológia BIO
dejepis DEJ
ekonomika EKO
experimenty v prírodovedných predmetoch EPI
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
geografia GEG
chémia CHE
informatika INF
katolícke náboženstvo KNB
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v anglickom jazyku 1 KAJ 1
konverzácia v anglickom jazyku 2 KAJ 2
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
kresťanská etika KTK
literárny seminár LSE
matematika MAT
matematika a programovanie MPW
matematika pre maturantov MAU
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
psychológia PSY
ruský jazyk RUJ
seminár z biológie SEB
seminár z dejepisu SED
seminár z fyziky SEF
seminár z geografie SEG
seminár z chémie SEC
seminár z informatiky SEI
seminár z katolíckeho náboženstva SQN
seminár z matematiky SEM
seminár z občianskej náuky SEY
seminár zo slovenského jazyka 1 SSJ 1
seminár zo slovenského jazyka 2 SSJ 2
slovenský jazyk a literatúra SJL
správanie SPR
taliansky jazyk TAJ
telesná a športová výchova TSV
triednická hodina THF
umenie a kultúra UKL

© aScAgenda 2020.0.1193 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.10.2019

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
    M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 56 6725333 - sekretariát
    +421 903 650 518 - ekonómka
    +421 904 738 964 - riaditeľka

Fotogaléria