Navigácia

Maturita 2019 Zasadací poriadok UINF EČ SJL 01 Zasadací poriadok UCJ1 EČ SJL 02 Zasadací poriadok IV.A EČ a PFIČ SJL 03 Zasadací poriadok IV.B EČ a PFIČ SJL 04 Zasadací poriadok III.A PFIČ SJL 04 Zasadací poriadok IV.A EČ a PFIČ ANJ 01 Zasadací poriadok IV.B EČ a PFIČ ANJ 02 Zasadací poriadok III.A EČ a PFIČ NEJ 03 Zasadací poriadok UCJ1 EČ a PFIČ RUJ 04 Zasadací poriadok UCJ1 EČ MAT 02

Maturita 2019

 

Milí maturanti

 V tomto moduly nájdete  Zasadací poriadok v jednotlivých skupinách EČ a PFIČ MS 2019 rozdelených podľa E-MATURITY       a klasickej formy v slovenskom jazyku, anglickom jazyku, nemeckom jazyku, ruskom jazyku a matematike. Všetky  informácie nájdete aj na centrálnej školskej nástenke.

                       

  CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9, 075 01  Trebišov

tel. č.: 00421-56-672 53 33; mobil: 0904 738 963, 0904 738 964; e-mail: skola@cgymtv.edu.sk

 

MATURITA 2019

 

Pokyny a informácie pre žiakov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove:

 

Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry má okrem ústnej formy internej časti (ÚFIČ) aj :

externú časť (EČ) – 100 minútový test obsahujúci 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou),

písomnú formu internej časti (PFIČ) – 1 úloha s dlhou odpoveďou /súbor štyroch tém a určených žánrových foriem, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje jednu/ čas na vypracovanie je 150 minút. Požadovaný rozsah práce je 1,5 -3 strany A4 ( resp. minimálne 300 slov).

 

Maturitná skúška z cudzích jazykov (anglický, nemecký jazyk) má okrem ÚFIČ aj:

externú časť (EČ) – 120 minútový test na úrovni B2 obsahujúce 46 úloh s výberom odpovede a 34 úloh       s krátkou odpoveďou,

písomnú formu internej časti (PFIČ) – je to časť, ktorú poznáte pod názvom „sloh“ – 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou). Čas na vypracovanie je 60 minút, požadovaný rozsah práce je 200 – 220 slov pre jazykovú úroveň B2. Ak nedosiahnete rozsah 120 slov- ďalej sa nehodnotí!

 

Maturitná skúška z matematiky má okrem ÚFIČ:

externú časť (EČ) – 150 minútový test obsahujúci úlohy s výberom odpovede (10) a úlohy s krátkou odpoveďou (20).

 

Všeobecné pokyny a ďalšie informácie:

 1. Na EČ a PFIČ maturitnej skúšky (MS) nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie vašej totožnosti. Namiesto občianskeho preukazu môžete predložiť aj iný relevantný doklad totožnosti s fotografiou (ISIC, vodičský preukaz...). V prípade zabudnutia občianskeho preukazu (či iného dokladu totožnosti s fotografiou) je však potrebné zabezpečiť jeho doručenie do školy do doby ukončenia vašej práce s testom EČ MS, aby vašu totožnosť mohol overiť predseda PMK/ŠMK.
 2. Zistite a zapamätajte si kód svojej školy a svoje rodné číslo.
 3. Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak.
 4. Počas maturitnej skúšky musíte mať vypnuté mobilné telefóny a ďalšie elektronické zariadenia s možnosťou pripojenia na internet. V čase administrácie testov ich nemôžete používať ani na chodbách.
 5. Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené (okrem PFIČ MS z vyučovacích jazykov). Pri občerstvovaní nesmiete rušiť spolužiakov a musíte dbať na to, aby ste neznečistili a nepoškodili OH, hárky a tlačivá PFIČ MS.
 6. Počas EČ MS z matematiky môžete používať vlastnú kalkulačku, s ktorou viete počítať.                               V dostatočnom predstihu pred EČ MS z matematiky požiadajte vyučujúceho matematiky, aby skontroloval, či kalkulačka, ktorú chcete použiť na EČ MS, spĺňa nasledujúce kritériá. Môžete používať kalkulačku, ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu, má minimálne desaťmiestny displej bez grafického režimu. Kalkulačka nedokáže vykresľovať grafy, zjednodušovať algebrické výrazy obsahujúce premenné, počítať korene algebrických alebo iných rovníc. Súčasťou testu z matematiky je na zadnom liste prehľad vzťahov, ktorý môžete používať
 7. Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre PFIČ MS                        z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni). Veci, ktoré počas testovania nepotrebujete (aj peračníky, mobilné telefóny), nesmú byť na laviciach.
 8. Počas maturitnej skúšky môžete používať pripravené pomocné papiere (okrem testov EČ MS                       z vyučovacích jazykov). Do testov EČ MS nesmiete písať – riešenia  úloh zaznačíte do odpoveďových hárkov (OH). Riešenia písané na pomocný papier sa neberú do úvahy. Ak vám nebude stačiť pridelený pomocný papier, môžete si v tichosti vziať ďalší z katedry.
 9. Počas administrácie EČ a PFIČ MS by ste nemali opustiť učebňu. V nevyhnutných prípadoch môžete učebňu opustiť (OH vložíte do testu a zatvorený test prinesiete na katedru). Dôvod svojho odchodu musíte oznámiť administrátorovi. Mimo učebne môže byť v danom čase najviac jeden žiak. Počas práce na I. časti testu z cudzích jazykov (počúvanie s porozumením) a počas zverejňovania tém/zadaní PFIČ nemôžete opustiť učebňu v žiadnom prípade! Ak skončíte prácu pred oficiálnym ukončením administrácie, môžete v tichosti odísť. Svoj odchod oznámte administrátorovi testu zdvihnutím ruky ( prihlásením sa). OH, pomocný papier a test necháte položené na lavici otočené zadnými stranami nahor. Tlačivo PFIČ necháte položené na lavici  prednou stranou nahor, témy PFIČ MS a pomocný papier s konceptom necháte na lavici pod tlačivom PFIČ MS tak, aby z nich nebolo možné čítať.
 10. Testy EČ MS z vyučovacieho a cudzieho jazyka majú dva rôzne druhy odpoveďových hárkov, ktoré sa od seba líšia piktogramom (Q „krížik“ a  " „pero“). Do OH č. 1 označeného piktogramom Q vyznačíte riešenia úloh s výberom odpovede, do OH č. 2 označeného piktogramom " zapíšete riešenia úloh s krátkou odpoveďou. Identifikačné údaje na oboch OH musíte vyplniť rovnako.
 11. Pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete písať obyčajnou ceruzkou alebo pentelkou, plniacim ani veľmi tenko alebo slabo píšucim perom (nie sú vhodné na skenovanie OH)! Pripravte si viac vhodných pier.
 12. Odpoveďové hárky sa nesmú ohýbať, krčiť! Nesmiete na ne písať ani kresliť nič okrem vyplnenia požadovaných údajov a odpovedí.
 13. Odpoveďové hárky sú samoprepisovacie. Vypisujte iba prednú stranu (originál). Píšte tak, aby došlo            k prepísaniu aj na druhý list OH (kópiu). Pri testoch z vyučovacích a cudzích jazykov nesmiete klásť rôzne druhy OH na seba, aby nedošlo k prepísaniu vašich odpovedí až na OH druhého druhu. Z toho istého dôvodu dávajte tiež pozor, aby ste pomocné papiere nekládli na odpoveďové hárky.
 14. V testoch z vyučovacích a cudzích jazykov dôsledne dodržujte písanie veľkých a malých písmen!
 15. Pri vypĺňaní OH s krátkou odpoveďou, označenom piktogramom pero, môžete číselné údaje zapísovať číslicou ( ak nie je uvedené inak). Vo vyučovacích jazykoch pri vypisovaní odpovede priamo s textu ukážky je potrebné dodržiavať pravopis slova/ slovného spojenie. postupujte podľa pokynov na vypĺňanie OH a podľa pokynov uvedených v testoch.
 16. V prípade, že sa pri riešení úloh testu EČ MS pomýlite, opravte svoju odpoveď podľa vzorov vyplnených OH – v OH „krížik“ úplne začiernite políčko s nesprávnou odpoveďou a urobte nový krížik, v OH „pero“ prečiarknite chybnú odpoveď jednou rovnou čiarou a uveďte novú odpoveď.  V prácach PFIČ MS dajte chybný výraz do zátvorky a prečiarknite ho jednou rovnou čiarou. Pri EČ a PFIČ MS nepoužívajte bieliace korektory ani „zmizíky“.
 17. Pri vypĺňaní OH postupujte podľa Pokynov na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testu externej časti MS     a podľa pokynov uvedených v testoch. Identifikačné údaje na OH vypíšte nasledovne:
 • Triedu napíšte tak, ako je uvedené v triednom výkaze (IV. A, IV.B ).
 • Do kolónky test napíšte alebo doplňte značku testu: SJL, AJ, NJ, RJ. Na OH                             z matematiky je značka testu (MAT) predtlačená. Na OH z cudzích jazykov je úroveň ( B2) predtlačená.
 • Do kolónky kód testu vpíšte štvormiestne číslo, ktoré sa nachádza na prvej strane testu.
 • V dátume vypíšte deň a mesiac, rok 2019 je predtlačený, napr. pre 12. marec 2019 napíšte     12 03.
 • Pohlavie vyznačte chlapci krížikom pod písmeno CH, dievčatá pod D.
 • Známku vyznačte krížikom pod príslušné číslo podľa toho, akú známku ste mali z testovaného predmetu na poslednom vysvedčení. V OH k testu z matematiky uveďte známku z predmetu, na ktorom ste sa pripravovali na EČ MS z voliteľného maturitného predmetu.

 

 1. Úlohy s výberom odpovede majú vždy iba jedno správne riešenie. Za správne riešenie získate   1 bod, za nesprávne 0 bodov. (0 bodov získavate aj vtedy, keď v OH vyznačíte viac ako jednu možnosť, bez ohľadu na to, či medzi nimi bude aj správna odpoveď).
 2. Na začiatku administrácie EČ MS sa musíte podpísať na každý vyplnený OH, avšak iba na jeho kópiu, na vyznačenom mieste ( Podpis žiaka) v pravom dolnom rohu.
 3. V PFIČ MS z vyučovacích jazykov si môžete najprv pripraviť koncept na papiere označené pečiatkou školy, ktorý potom prepíšete do dvojhárka na čistopis. Na text konceptu sa pri opravovaní písomnej práce neprihliada. Ak nestihnete prepísať koncept do dvojhárka na čistopis v predpísanom čase, hodnotí sa zvyšok práce na koncepte, pritom však strácate body za vonkajšiu formu práce. Práce PFIČ MS z cudzích jazykov píšte do hárkov. To, čo napíšete na pomocný papier, sa neberie do úvahy!
 4. V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom (používanie nepovolených pomôcok, komunikovanie mobilným telefónom, opisovanie, vyrušovanie a pod.), predseda predmetovej maturitnej komisie Vašu skúšku preruší. V tom prípade musíte opustiť učebňu, skúška je neplatná a budete ju musieť opakovať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

 

PRAJEME VÁM ÚSPEŠNÚ MATURITU 2019.

 

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
  M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 56 6725333 - sekretariát
  +421 903 650 518 - ekonómka
  +421 904 738 964 - riaditeľka

Fotogaléria