Navigácia

KRITÉRIÁ na prijímacie skúšky

KRITÉRIÁ na prijímacie skúšky pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre šk. rok 2019 / 2020

 

 

Študijný odbor: 7902 J  gymnázium

 

V súlade s ustanoveniami § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 28.3.2019, riaditeľka školy určuje pre školský rok 2019/2020 tieto kritériá a podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania:

 

1.     Profilovými predmetmi na prijímacích skúškach budú slovenský jazyk a literatúra a matematika.

2.     Prijímacie skúšky sa konajú 13. mája (pondelok) 2019 a 16. mája (štvrtok) 2019.

3.     Žiaci vykonajú prijímaciu skúšku písomnou formou. Úlohy budú v rozsahu vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2.

4.     Do prvého ročníka v školskom roku 2019/2020 bude prijatých 28 žiakov.

 

Pozvánka na prijímacie skúšky bude odoslaná uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi, najneskôr do 6. mája 2019 s uvedením začiatku prijímacej skúšky a ďalších organizačných pokynov.

 

I. KRITÉRIÁ NA PRIJATIE UCHÁDZAČA BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

     Bez prijímacích skúšok bude prijatý uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy Testovanie 9 dosiahol v každom predmete ( slovenský jazyk a literatúra, matematika) samostatne úspešnosť najmenej 90%. Uchádzači, ktorí nespĺňajú uvedené kritérium, budú konať prijímaciu skúšku.

 

II. KRITÉRIÁ NA PRIJATIE UCHÁDZAČA NA ZÁKLADE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

     Uchádzači nespĺňajúci požiadavku na prijatie bez prijímacej skúšky konajú prijímaciu skúšku písomnou formou v rozsahu vzdelávacích štandardov ŠVP pre základné školy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

 

Pri rozhodovaní o prijatí uchádzačov sa vychádza z týchto kritérií:

A.      Počet získaných bodov z písomnej formy prijímacej skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Uchádzač môže získať pri písomných prijímacích skúškach maximálne 25 bodov z testu zo slovenského jazyka a literatúry a 25 bodov z testu z matematiky.

Výsledný počet bodov z písomnej formy prijímacej skúšky je súčet bodov získaných z testov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak v každom predmete získa minimálne 8 bodov.

 

B.      Počet získaných bodov za študijné výsledky - prospech uchádzača dosiahnutý na ZŠ za obdobie 7. a 8. ročníka na konci školského roka a v 1. polroku 9. ročníka.

Uchádzač môže získať za dosiahnutý prospech maximálne 60 bodov (za každé klasifikačné obdobie maximálne 20 bodov).

Bonifikácia za prospech na ZŠ:

 

Priemerný prospech

Počet bodov

1,00

20

1,01 – 1,20

18

1,21 – 1,40

15

1,41 – 1,60

12

1,61 – 1,80

10

1,81 – 2, 00

  8

2,01 - 2,20

  6

2,21 a viac

  0

C.      Výsledky Testovania 9 pre základné školy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v školskom roku 2018/2019.

Uchádzač môže získať maximálne 36 bodov. (Počet získaných percent z jednotlivých predmetov bude násobený koeficientom 0,2).

D.    Umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach vyhlasovaných MŠVVaŠ SR

a)  Umiestnenie uchádzača v predmetových olympiádach vyhlasovaných MŠVVaŠ SR počas štúdia v 7., 8., a 9. ročníku základnej školy.

1.   úspešný riešiteľ / obvodové kolo/ :          1.- 3.miesto..................3 body

2.   okresné:                                                    1.- 3.miesto.................5 bodov 

3.   krajské/regionálne a vyššie kolo:             1.- 3.miesto................10 bodov                    

V tomto prípade bude akceptované umiestnenie na predmetových olympiádach: náboženstvo,  

slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk,

taliansky jazyk, matematika (Pytagoriáda), fyzika, chémia, biológia, geografia.

b)  Umiestnenie uchádzača v ostatných súťažiach počas štúdia v 7., 8. a 9. ročníku. 

1.   okresné/obvodné kolo:                               1.-3. miesto...................3 body

2.   krajské/regionálne a vyššie kolo:                1.- 6.miesto...................4 bodov 

V tomto prípade bude akceptované umiestnenie na 1. – 3. mieste v okresnom (obvodnom), krajskom (regionálnom) alebo celoštátnom kole v individuálnych, resp. kolektívnych disciplínach umeleckých (spev, tanec, rétorika, výtvarníctvo) alebo športových súťaží (basketbal, volejbal, hádzaná, tenis, hokej, futbal, futsal, florbal, stolný tenis, plávanie, atletika, bedminton, športová a moderná gymnastika) organizovaných MŠVVaŠ SR, Centrami voľného času, odbormi a oddeleniami školstva pri mestskom, okresnom, krajskom úrade, pri samosprávnom kraji (VÚC), Regionálnym osvetovým strediskom,  ako aj športovými zväzmi alebo Slovenskou asociáciou športu.

Uchádzač môže získať za všetky dosiahnuté umiestnenia v súťažiach maximálne 14 bodov. (Z jednej postupovej súťaže sa započíta vyššie bodovo hodnotené umiestnenie.)

5.       Po pridelení získaných bodov budú uchádzači zoradení do poradia zostupne na základe súčtu pridelených bodov.

Maximálny počet bodov, ktoré možno získať je 160.

Minimálny počet bodov na úspešné zvládnutie prijímacej skúšky je 50.

6.       V prípade rovnosti dosiahnutých bodov budú použité ďalšie pomocné kritéria v tomto poradí:

·potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti žiaka odovzdané spolu s prihláškou žiaka

·výsledky prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

·výsledky  prijímacej skúšky z matematiky

·vyšší počet bodov dosiahnutý v Testovaní 9

·vyšší počet bodov za študijné výsledky

 

Záverečné ustanovenia:

1.     Ak sa žiak zúčastnil predmetových olympiád, prípadne iných súťaží, predloží jeho zákonný zástupca originál (alebo kópiu) dokladu spolu s prihláškou do 20.4.2019.

2.     Priebeh prijímacieho konania riadi a usmerňuje prijímacia komisia menovaná riaditeľkou školy.

3.     Riaditeľka školy zverejní zoznam úspešných/neúspešných uchádzačov na výveske školy a na webovej stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa konania prijímacej skúšky.

4.     Riaditeľka školy zašle zákonným zástupcom úspešných/neúspešných uchádzačov písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium. Prijatým žiakom zároveň bude doručená informácia o termíne zápisu a dotazník, v ktorom prijatý uchádzač vyznačí záujem o štúdium dvoch  cudzích jazykov z uvedenej ponuky (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, taliansky jazyk).

5.     Ak sa prijatý uchádzač o štúdium na zápis v uvedenom termíne nedostaví, rozhodnutie, ktorým bol na štúdium prijatý je neplatné a riaditeľka školy uvoľnené miesto ponúkne ďalšiemu úspešnému uchádzačovi, ktorý nasleduje v poradí uchádzačov neprijatých pre nedostatok miesta.

6.     Zákonný zástupca uchádzača môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na štúdium prostredníctvom riaditeľky školy, v ktorej robil prijímacie skúšky do 15 dní od doručenia rozhodnutia. O odvolaní rozhodne zriaďovateľ školy.

 

Prerokované na zasadnutí pedagogickej rady                     Prerokované na zasadnutí rady školy

v Trebišove dňa 19. 03. 2019                                               v Trebišove dňa 29. 03. 2019

 

Mgr. Eva Šimková

             riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
    M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 56 6725333 - sekretariát
    +421 903 650 518 - ekonómka
    +421 904 738 964 - riaditeľka

Fotogaléria