Navigácia

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ ŠKOLY

História a súčasnosť školy

" .... robiť každodenné malé veci s veľkou láskou ! Si matkou, vychovávaj svoje deti s láskou, si učiteľ vyučuj s láskou, si lekár, lieč ľudí s láskou...  "

                                                                                                                                          Matka Tereza z Kalkaty

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove začalo svoju činnosť 1. 9. 1995 ako prvé gréckokatolícke gymnázium na Slovensku. 18 rokov jeho existencie potvrdzuje, že úspešne nadväzuje na dobré tradície cirkevného školstva v meste Trebišov a jeho regióne. Prvým zriaďovateľom sa stal Gréckokatolícky biskupský úrad v Prešove, pričom boli otvorené dve triedy prvého a jedna trieda druhého ročníka štvorročného študijného odboru. Za riaditeľa novovzniknutého gymnázia bol vymenovaný PhDr. Ján Bodnár (1995 – 2007)

Od 1. 2. 1997 sa škola dostala pod zriaďovateľskú pôsobnosť Viceprovincie sestier rádu sv. Bazila Veľkého v Sečovciach a od 1. 1. 2008 sa zriaďovateľom stala Gréckokatolícky apoštolský exarchát (v súčasnosti Gréckokatolícka eparchia sv. Cyrila a Metoda) v Košiciach. Súčasne, v tento deň, sa novou riaditeľkou školy stala RNDr. Jana Partilová (2008 – 2013). Od 1. augusta 2013 nastúpil do pozície riaditeľa školy PhDr. Marek Čižmár, od roku 2014 Ing. Peter Koščo a v roku 2019 bola do funkcie riaditeľky školy menovaná Mgr. Eva Šimková.

Svojím zameraním výchovného pôsobenia v duchu zásad kresťanskej výchovy predstavuje škola alternatívu štátnej školy. Škola je ekumenická, otvorená pre všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať v rodinnom prostredí, kde sa stráca anonymita a jednotlivec je dôležitý pre celé spoločenstvo. Súčasná pozícia školy v sieti stredných škôl, ale aj v živote spoločnosti, je významná a vonkajším prostredím hodnotená kladne. Dobré výsledky, vysoká kvalita vzdelania i pozitívna prezentácia školy jej absolventmi sú výrazom úsilia i zanietenia všetkých tých, ktorí v škole pôsobia. Školský vzdelávací program (ŠkVP) sa nesie v duchu: „Moderná škola rodinného typu“, v rámci ktorého je prioritnou snahou, aby inštitúcia bola v určitom zmysle veľmi nová a moderná a zároveň starobylá a tradičná. Moderná v organizácii práce, v otvorenosti novým poznatkom, v aktívnom postoji k súčasnému dianiu, v tvorivosti. Tradičná naopak, v hlbokom pohľade na svet a na život, s dôrazom na slušnosť, charakter a zásadovosť. K obidvom kresťanstvo poskytuje dostatočne široký a pevný základ i dostatočné množstvo podnetov, ak nie priamych ponúk. Práve v schopnosti spájať starobylú kresťanskú tradíciu a našu súčasnosť je vidieť silu vlastného prístupu.

Škola už niekoľko rokov ponúka kvalifikovanú výučbu 5 cudzích jazykov – anglický, nemecký, francúzsky, taliansky a ruský. Zároveň, v rámci záujmovo-vzdelávacej činnosti, aj základy latinčiny. Veľký prínos a špecifický význam v oblasti zdokonaľovania konverzačných kompetencií žiakov zaznamenal nový člen pedagogického kolektívu školy – Mr. George Maxwel Campbell – anglicky hovoriaci lektor, ktorý participuje na jazykovej vybavenosti žiakov a jej uplatniteľnosti počas ďalších štúdií a najmä v hovorovom styku anglicky hovoriaceho prostredia. Stále väčšiu popularitu si každoročne získava najmladší predmet vzdelávacieho programu školy - ekonomika, ktorý obsahovou náplňou a časovou dotáciou pokrýva záujem a dotvára na gymnáziu široké spektrum všeobecného vzdelania a prípravy na zvládnutie akejkoľvek vysokej školy. Premiérové zastúpenie a veľký záujem medzi žiakmi zaznamenal v rámci ŠkVP predmet dejiny umenia. Veľkým lákadlom pre záujemcov o štúdium je dotvárať si svoj vzdelávací program voľbou 4 voliteľných hodín v treťom a 13 voliteľných hodín v maturitnom ročníku. V posledných rokoch zaznamenala veľkú popularitu a záujem zo strany žiakov ponuka mimoškolskej záujmovo-vzdelávacej činnosti, ktorej výstupy sa výrazne prejavujú v zapojenosti žiakov do rôznych meraní, súťaží a projektov ako sú napr. stredoškolská odborná činnosť, Aliante, Mladý Európan, súťaže prvej pomoci mladých, Matematický klokan, Hviezdoslavov Kubín, Biblia očami detí a mládeže, rôzne dizajnérske, športové zápolenia a olympiády v rámci jednotlivých predmetov vzdelávacieho programu školy.

Výchovno-vzdelávací proces sa opiera aj o kvalitné materiálno-technické zabezpečenie školy. Okrem špecializovaných učební (biológia, informatika, geografia, katolícke náboženstvo a cudzie jazyky), laboratórií (chémia, fyzika) ponúka štúdium na cirkevnom gymnáziu, v rámci svojho priestorového vybavenia, aj triedy vybavené najmodernejšou IK technológiou (projekčná technika – notebook, projektor, premietacie plátno, interaktívna tabuľa). Navyše, v celej škole je dostupné internetové pripojenie realizované sieťou – Sanet, ako aj bezdrôtovou lokálnou sieťou WiFi. Podmienky na rozvoj telesnej zdatnosti, športového vyžitia a aktívneho využitia voľného času poskytuje upravený športový areál školy a predovšetkým neďaleká telocvičňa základnej školy s parametrami športovej haly. Individuálny duchovný rozvoj napomáha upevňovať školská kaplnka. V rámci modernizácie priestorov školy bola priestorovými úpravami zriadená aula školy, ktorá kapacitne dokáže zabezpečiť bezproblémovú realizáciu veľkých akcií školy (akadémie, liturgie, plenárne zasadnutia ZRPŠ, Deň otvorených dverí a iné kultúrne podujatia).

Plne kvalifikovaný pedagogický kolektív zabezpečuje nielen vyučovací proces, ale umožňuje rozvoj schopností a talentu študentov aj v rámci záujmových krúžkov. Výsledkom ich činnosti sú rôzne vystúpenia, prezentácie, publikácie vo forme zborníkov, školského časopisu ako aj účasť a úspešná reprezentácia školy na súťažiach a olympiádach. Na škole  pôsobilo a v súčasnosti pôsobí niekoľko reprezentantov Slovenskej republiky v juniorských a seniorských kategóriách. Veľkým úspechom školy bolo ocenenie dvoch žiačok (Daniela Peruňská a Katarína Danková – niekoľkonásobné majsterky sveta v nohejbale) ministrom školstva najvyšším vyznamenaním na úrovni stredných škôl – Pamätným listom sv. Gorazda. Výrazný prienik do povedomia na celoslovenskej úrovni zaznamenali mnohí jednotlivci: so svojím vedeckým projektom a účasťou na medzinárodnom kongrese Peter Kleskeň, víťazstvom na celoslovenskom kole SOČ a reprezentáciou Slovenska na medzinárodnej prehliadke odbornej činnosti v Brne Daniel Tocik, v súťaži Zenit v programovaní Ján Bodnár, víťazstvom v súťaži sólového spevu Petra Dvorského Barbora Ďubeková, víťazstvami a poprednými umiestneniami v rámci celoslovenského finále výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže Veronika Veľková, Mária Vasková, Dominika Tomová a Tamara Laseková. Všestrannú kvalitu potvrdzujú študenti aj na úrovni regionálnych a krajských kolektívnych súťaží – niekoľkonásobným triumfom na krajskom kole Biblickej olympiády, vedomostnej súťaže Mladý Európan, v krajskom kole nohejbale stredných škôl a v súťažiach jednotlivcov – víťazstvom v krajskej lige streľby zo vzduchovej pušky, poprednými miestami v speváckych súťažiach Alžbetina ruža a Matičná pieseň ako aj na olympiáde ľudských práv s následným postupom na celoslovenské kolo.

Počas 18-ročnej existencie školy vzišli z radov jej absolventov aj výrazné individuality ako napr. Ing. Magda Tóth-Želeňáková, bývalá redaktorka ekonomického spravodajstva RTVS a hovorkyňa ministra pôdohospodárstva a vidieka SR, Mgr. Martin Čižmár, juniorský futbalový reprezentant SR a zároveň akademický majster Slovenskej republiky, Mgr. Peter Kováč, juniorský reprezentant SR v hádzanej, dlhoroční nohejbaloví reprezentanti SR v rôznych vekových kategóriách a zároveň niekoľkonásobní majstri Slovenska, Európy a sveta Daniela Peruňská, Mgr. Katarína Danková, Timea Stýbarová a Maroš Kubica; Jozef Kušnír, víťaz Slovenského pohára juniorov v in-line korčuľovaní, Peter Hrinda, bronzový medailista z Majstrovstiev Slovenska v diaľkovom plávaní a mnohí i..

Pre školu bolo poctou privítať na svojej pôde aj významné osobnosti spoločenského a politického života. Z tých najvýznamnejších hodno spomenúť niekdajšieho pápežského nuncia arcibiskupa Luigiho Dosenu, bývalého predsedu vlády SR Jána Čarnogurského, ministra školstva Martina Fronca. Malé ekonomické fórum pre študentov predmetu ekonómia poctil svojou účasťou a prednáškou bývalý minister financií Ivan Mikloš. Na tému právo a jeho uplatnenie v praxi prednášala študentom aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Tematicky zamerané besedy absolvovali medzi žiakmi a učiteľmi školy aj riaditeľ Banského múzea v Banskej Štiavnici Jozef Labuda, jeden z našich najznámejších historikov a publicistov Pavel Dvořák, bývalý europoslanec Jozef Banáš alebo rodák a úspešný futbalový reprezentant Marek Čech. Už niekoľkoročnou dobrou tradíciou sú študentské fóra s účasťou zástupcov Európskej komisie na Slovensku, napr. s Tomášom Halánom alebo Pavlom Magyarom.

Mimoriadne dôležitú úlohu plní škola v oblasti charitatívnej činnosti a dobrovoľníckej práce. Spoluparticipovanie v rámci celoslovenských akcií (Biela pastelka, Úsmev ako dar, Dobrá novina, Valentínska a Študentská kvapka krvi, Perníčky) alebo aktívna spolupráca so Slovenským Červeným krížom pri projektoch venovaných nezaopatreným deťom, ľuďom v núdzi, príp. ohrozovaným matkám vedie mladých ľudí k napĺňaniu životného posolstva – byť nápomocný a žiť pre niekoho. Veľkú úlohu v tejto oblasti zohráva aj na škole pôsobiaci Miestny spolok SČK, ktorého členmi sú zvolení žiaci školy pod vedením svojej predsedníčky – učiteľky biológie Mgr. Anežky Frankovej. Na túto činnosť voľne nadväzujú aj aktivity v duchovnej oblasti, napr. Noc s Bibliou, Noc kostolov, duchovné cvičenia, exkurzie a najmä pravidelne organizovaná Púť do Ríma. Škola sa dlhodobo zapája a aj sama iniciuje tvorbu projektov a medzi jej najúspešnejšie patria: 40 UP - Užívajme počítač po štyridsiatke, ktorý bol svojou náplňou zameraný na generáciu, ktorá už má svoje študentské roky za sebou, ľudí vo veku rodičov a starých rodičov našich študentov, aby aj takto prispel k vytváraniu rodinného prostredia. Jeho cieľom bolo naučiť seniorov využívať počítač nielen na písanie textov či tabuliek, ale aj ako efektívny nástroj na vyhľadávanie informácií s využitím internetu, na komunikáciu prostredníctvom e-mailov a na základnú prácu s multimédiami. Vzhľadom na tendencie v rozhodovaní sa mladých ľudí pri otázke o svojej odbornej profilácii, sa na pôde školy od roku 2009 úspešne etabloval projekt, vďaka ktorému sa škola stala Regionálnym vzdelávacím centrom pre prírodovedné predmety a zároveň partnerskou strednou školou pre jednu z najväčších univerzít na Slovensku – UPJŠ v Košiciach. Jeho názov je Nanomateriály pre enviromentálne aplikácie: budúcnosť je v rukách študentov. Spätná väzba partnerského vzťahu spočíva v aktívnej účasti študentov – stredoškolákov na „stretnutiach s vedou“, seminároch, cvičeniach a prednáškach na jednotlivých fakultách, čo je základným predpokladom bližšieho zoznámenia sa nielen s náplňou a zameraním akademického učiva, ale aj so spôsobmi bádateľskej práce v jednotlivých odboroch prírodných vied. Tento proces je obojstranný, realizovaný prostredníctvom tzv. Vedeckého inkubátora. Počas neho sa vedecké kapacity predstavujú stredoškolskej mládeži pútavou formou prezentácií svojich skúmaní a činností priamo na pôde ich vzdelávacej inštitúcie. Cirkevné gymnázium je aj prvým gymnáziom a druhou strednou školou zapojenou do projektu Notebook pre každého žiaka, vďaka ktorému žiaci v spolupráci s pedagógmi pretransformovali tradičný systém prípravy a realizácie vyučovacieho procesu na elektronickú bázu. Odbúrať manuálne a zdĺhavé písanie poznámok, rozvíjať elektronickú komunikáciu žiaka a učiteľa v mimoškolskom čase, podpora tvorivej činnosti a hľadania, orientácie sa v študijných prameňoch je len niekoľko prvkov, ktoré prináša tento program vo forme prvých pozitív. Učitelia školy sa v súčasne aktívne zapájajú do celoslovenského projektu Moderný učiteľ, spolupracujúceho na báze spoločných aktivít, prípadne pomocou portálu Planéta vedomostí, kde učiteľ prírodovedných predmetov nachádza inšpiráciu pre prípravu svojich didaktických výstupov vo forme spracovaných cvičení, pokusov či príkladov adaptabilných pre prácu projektového vyučovania. V koordinácii s činnosťou miestneho spolku SČK sú na škole podporované a uvádzané do praxe aktivity zamerané na zdravý životný štýl, správnu výživu, vzťah k pohybu a prepojeniu vedy so správnou životosprávou prostredníctvom moderného materiálno-technického vybavenia. Vďaka úspešnému uchádzaniu sa v projekte Zdravie na školách - Veda a zdravie disponuje škola zariadením LabQuest – Vernier, čo predstavuje momentálne najvýkonnejší interfejs zberu dát s intuitívnym ovládaním dotykovou obrazovkou – meranie tlaku krvi, teploty, EKG, dýchania a i.. Aj takýmto spôsobom učitelia  a žiaci dokážu realizovať laboratórne cvičenia pomocou zdokonalených metód, presnejších meraní a predovšetkým komplexnejšie a kvalitatívnejšie. V roku 2013 bola už oficiálne ukončená rekonštrukcie budovy školy v rámci schváleného projektu výzvy regionálneho operačného programu – Infraštruktúra vzdelávania. Škola sa tak stala úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok na zateplenie, výmenu okien a rekonštrukciu strechy budovy. Vďaka tomu sa v nej vytvorili ideálne podmienky pre kvalitnú prácu pedagógov a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese i mimo neho. Budova školy poskytuje maximálny komfort pre vyučovací i záujmovo-vzdelávací proces v priebehu celého dňa a napĺňa tak svoj profil byť inštitúciou vytvárajúcou ideálne podmienky pre osobnostné, profesijné a duchovné napredovanie mladého človeka, ktorý v nej môže účelne vyplniť svoje celodenné aktivity. S veľkým ohlasom medzi žiakmi a učiteľmi školy sa stretol projekt Aktívne globálne školy. Spoločne, zodpovedne, spravodlivo, frontálne prezentovaný žiakmi školy nielen na workshope v metropole Slovenska, ale aj jednotlivými výstupmi na pôde školy a mesta. Jeho cieľom bolo  prispieť k boju proti chudobe prostredníctvom aktivít zameraných na klimatické zmeny a spravodlivý obchod (fair trade) a na ktorých sa podieľali nielen žiaci a žiačky s podporou učiteliek a učiteľov, ale aj široká verejnosť.  V rámci svojich možností a uplatniteľnosti mladých ľudí na pracovnom trhu sa škola v spolupráci s ÚPSVaR v Trebišove aktívne podieľa na realizácii operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia s podporou Európskeho sociálneho fondu. Osobitnú kapitolu pôsobenia vzdelávacej inštitúcie v spoločenskom procese predstavuje plodná spolupráca s partnerskými organizáciami a inštitúciami. Už tradičnou formou – vzdelávacími činnosťami a fórami – prebieha spolupráca s Europe Direct v Trebišove v spoločnej kooperácii so zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Angažovanosť a výstupy žiakov sú súčasťou dlhoročných aj krátkodobých spoločných aktivít so Zemplínskou knižnicou v Trebišove, resp. s Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove. Škola je pravidelným hostiteľom vernisáže víťazných prác celoslovenskej výtvarnej súťaže Sv. Trojhviezdie Cyril – Gorazd – Metod a zároveň organizátorom vedeckých seminárov venujúcich sa cyrilo-metodskej problematike. Vďaka činorodému pôsobeniu a šírenia osvety poskytovania prvej pomoci sa medzi mladými úspešne etablovala každoročne dopĺňaná skupina začínajúcich zdravotníkov, angažujúca sa v spoločných projektoch so Slovenským Červeným krížom, napr. vzdelávacie výstupy žiačok - PR aktivistiek pre základné školy, príprava a upevňovanie zručností trénerov (tréneriek) prvej pomoci z radov študentov, pravidelné darcovstvo krvi. Pre širší rozhľad a schopnosť mladých ľudí zvoliť si, výberom vysokej školy a povolania, správne profesijné smerovanie, celoročne slúži partnerstvo s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Žiaci aj na základe rôznych metód diagnostikácie (písomný test, počítačový program, osobný pohovor), v spolupráci s príslušným odborníkom,  dokážu zhodnotiť a najmä nasmerovať svoje rozhodovanie tak, aby čo najúčelnejšie využili svoje individuálne schopnosti a prednosti, ktoré následne zhodnocujú účasťou na podujatí AKADÉMIA & VAPAC v Bratislave, kde pod odborným vedením výchovného poradcu sa zoznamujú s možnosťami, ktoré im ponúka škála odborov vysokých škôl a zamestnávateľov. V poslednej dobe sa na škole úspešne, vo svojej pilotnej forme, realizoval program KOMPRAX (Kompetencie pre prax) pod gesciou organizácie IUVENTA, v rámci ktorého sa samotní žiaci stávajú projektovými manažérmi, realizátormi a garantmi vlastných projektov. Vďaka finančnej pomoci gestora a naplnenia cieľa sú schopní získať kompetencie využiteľné v praktickej podobe – v profesionálnom živote.

Zvláštnu kategóriu pridanej hodnoty, ktorú ponúka v súčasnosti štúdium na cirkevnom gymnáziu, je napr. možnosť získania medzinárodných študentských kariet ISIC, poskytujúcich široké spektrum zliav v rôznych oblastiach života, vrátane všetkých druhov dopravy. Žiaci a učitelia školy v súčasnej dobe využívajú k príprave aj rozsiahlu elektronizovanú databázu titulov školskej knižnice. Špecifikom a plusom je upravený areál školy zasadený do širšieho centra mesta v tesnej blízkosti autobusovej a železničnej stanice. Stravovací režim zabezpečuje výdajňa jedál a bufet. Od vzniku školy je k dispozícii spoločenstvu školská kaplnka. Mimoriadny význam v interpersonálnej oblasti a pôsobení na úrovni výchovného formovania má stála prítomnosť duchovného správcu (V súčasnom období túto pozíciu zastáva Mgr. Cyril Jančišin. Prvým duchovným správcom školy bol Mgr. František Fedorišin.) Do širšieho portfólia aktivít, ktoré prebiehajú aj pod ich vedením sú napr. duchovné cvičenia, stretnutia hudobnej skupiny žiakov alebo v súčasnosti veľmi populárny krúžok so zameraním na zdokonalenie hry na hudobných nástrojoch (najmä gitara). Každoročným príspevkom do ponuky plánovaných činností sú monotematické exkurzie a zájazdy a návštevy divadelných predstavení (Celoslovenská prehliadka ochotníckych divadiel v Trebišove, Štátne divadlo Košice, DJZ Prešov).

Špecifické postavenie Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa, v prostredí a konkurencii stredných škôl južného Zemplína, dotvára, vďaka širokej a neustálej podpore zriaďovateľa na čele s vladykom Milanom a riaditeľom Eparchiálneho školského úradu PaedDr. Petrom Oreničom, ThLic.,  jedinečnú možnosť pre mladého človeka, stojaceho na prahu rozhodovania sa o svojom ďalšom odbornom a duchovnom profilovaní, zvoliť si školu, ktorá poskytuje dostatočne fundovaný a erudovaný vzdelávací potenciál pre jeho ďalšie tvarovanie. Je alternatívou stojacou nielen na pilieroch vzdelávania, ale aj kresťanskej výchovy a spolupatričnosti spoločne vytvárajúcich rodinné spoločenstvo ľudí dobrej vôle.

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
    M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 56 6725333 - sekretariát
    +421 903 650 518 - ekonomický úsek
    +421 904 738 964 - kancelária riad.školy
    +421 915 939 565 - riaditeľ školy

Fotogaléria