Navigácia

ZLOŽENIE RADY ŠKOLY

 

Rada školy  pri Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove

vznikla 17. 12. 2008.

 

 

 

Zloženie rady školy :

 

 1. Mgr. Anna Anderková - pedagóg
 2. Mgr. Anežka Franková – pedagóg
 3. Ing. Ján Garbár – zástupca rodičov
 4. PhDr. PaedDr. Mgr. Tomáš Haburaj PhD. -  delegovaný zástupca zriaďovateľa
 5. Mgr. Štefan Keruľ – Kmec – zástupca rodičov žiakov
 6. ThLic. PaedDr. Peter Orenič – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 7. Mgr. Ivana Raničová – zástupca nepedagogických. zamestnancov
 8. Mgr. Dušan Seman – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 9. Matej Vida  – zástupca žiakov

 

 

Uznesenie zo zasadnutia RŠ dňa 11. 6 . 2019:

 • RŠ schválila Štatút Rady školy na funkčné obdobie 2019 – 2023.
 • RŠ zvolila predsedu RŠ – Mgr. Dávida Mazára  a podpredsedu RŠ Mgr. Štefana Keruľ – Kmeca.

 

 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY PRI CIRKEVNOM GYMNÁZIU sv. JÁNA KRSTITEĽA V TREBIŠOVE

 

 

     V súlade s § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy.

 

Čl. 1

Základné ustanovenie

 

(1) Rada školy  sa zriaďuje pri  Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove.

(2) Sídlo rady školy  je zhodné so sídlom školy alebo školského zariadenia pri ktorom je zriadená.

 

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 

(1) Rada školy  je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR  č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

(2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení z pohľadu školskej problematiky.

 

Čl. 3

Činnosť rady školy

 

(1)  Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

(2) Rada školy

a)  uskutočňuje výberové konanie  na vymenovanie riaditeľa,        

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods.8  písm. b) až d) zákona 596/2003 Z.z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy , k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v  § 5 ods. 7 zákona 596 /2003 Z.z.:

1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,

2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameranie,

3. k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,

4. k návrhu rozpočtu,

5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,

6. k správe o výchovno–vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia, jej výsledkoch a podmienkach podľa §14 ods. 5 písm. e) z. č. 596/2003,

7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,

ku koncepčnému zámeru rozvoja školy alebo školského zariadenia

8. k informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

(3) Rada školy  vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy

a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a  tajným hlasovaním určí  víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo  odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,

b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy,

c) návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia zriaďovateľovi školy,

d) ak zriaďovateľ navrhnutého kandidáta neakceptuje, požiada radu školy o predloženie návrhu na nového kandidáta,

e) ak rada školy predloží návrh na kandidáta na vymenovanie riaditeľa po druhom výberovom konaní, ktorý nespĺňa kritériá zriaďovateľa podľa výchovného zamerania školy, riaditeľa vymenúva zriaďovateľ.

 

Čl. 4

Zloženie rady školy

 

(1) Rada školy  má  9 členov.

(2) Členmi rady školy sú:

a) dvaja zvolení zástupcovia rodičov

b) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,

c) jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,

d) traja zástupcovia zriaďovateľa

e) jeden zástupca žiakov.

 Členom rady školy môže byť i delegovaný zástupca právnickej osoby, alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní, ktorého členstvo v orgáne školskej samosprávy je čestné a bez hlasovacieho práva.

                                                                       

Čl. 5

Spôsob voľby členov rady školy

 

(1) Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

(2)   Členov rady školy volia spomedzi seba pedagogickí zamestnanci školy alebo školského zariadenia, nepedagogickí zamestnanci školy alebo školského zariadenia, rodičia žiakov školy alebo školského zariadenia a žiaci strednej školy.

(3)Voľba volených členov rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

(4) Voľba zástupcov rodičov do rady školy  sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.

(5) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy  sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

(6) Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

(7)   Voľba zástupcu žiakov do rady školy  sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov strednej školy.

(8)   Členovia rady školy  sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(9) Členstvo v rade školy zaniká

a)  uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,

b)  písomným vzdaním sa členstva,

c)  ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy, alebo jeho zástupcu,

d) ak zástupca pedagogických, alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť               zamestnancom školy,

e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo školského zariadenia;

f)       ak zvolený zástupca žiakov strednej školy prestane byť žiakom školy;

g)      odvolaním člena, ktorého deleguje zriaďovateľ,

h)      obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony;

i)        úmrtím alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

(10) Nový člen rady školy musí byť zvolený, resp. delegovaný najneskôr do 20 dní po skončení funkčného obdobia alebo po zániku členstva člena rady školy, ktorého má nahradiť.

 

Čl. 6

Pravidlá rokovania rady školy

 

(1) Rada školy    na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy. Predsedom rady školy nemôže byť volený zástupca žiakov. 

(2) Predsedu a podpredsedu rady školy  volia členovia rady školy zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou  členov rady školy.

(3) Predsedu rady školy rada školy odvolá ak

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) ak o to sám požiada.

(4) Predsedu rady školy  môže rada školy odvolať, ak:

a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov;
b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona  596/2003 Z.z. a zákona 245/2008  alebo štatútom rady školy;

c) ak koná v rozpore s  magistériom cirkvi.

5) Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov.

 (6) Na platné uznesenie rady školy ( okrem Článku 3, ods. 3) je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

(7) Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

(8)   Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne. 

(9) Nová rada školy   musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

(10) Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný 2/3 počet hlasov všetkých členov rady školy .

  

Čl. 7

Práva a povinnosti člena rady školy

 

(1) Člen má právo

a) voliť a byť volený,

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety,  prípadne materiály.

(2) Člen rady školy  je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neospravedlnenú neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu. Predseda rady školy túto skutočnosť oznámi zástupcom tej zložky, ktorú uvedený člen v rade školy zastupuje.

(3) Pri svojej činnosti spolupracuje rada školy podľa potreby s poradnými orgánmi riaditeľa školy (pedagogickou radou, predmetovými komisiami). Ak rada školy rieši mimoriadne závažný problém, môže si vyžiadať stanovisko pracovníkov školy a rodičov žiakov školy, prípadne aj žiakov školy.

(4) Rada školy pri svojej činnosti rešpektuje všeobecne prijatú zásadu apolitickosti a nestraníckosti práce školy a dbá o to, aby otázky politického charakteru nežiaducim spôsobom neovplyvňovali prácu školy.

(5) Rada školy pri svojej činnosti dbá o zachovanie katolíckej identity školy.

(6) Člen rady školy  je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Čl. 8

Povinnosti predsedu rady školy

 

(1) Predseda rady školy  je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

(2) Za predsedu rady školy  môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(3) Predseda rady školy  predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy  na schválenie.

(4) Predseda rady školy  zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia rady školy. V jeho neprítomnosti vedie zasadnutie rady školy podpredseda, alebo iný, ním poverený člen rady školy.

(5)   Predseda rady školy zvolá radu školy  najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školy  alebo zriaďovateľ školy . Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.

(6) Uznesenie rady školy  alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

(7) Predseda rady školy  vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.

(8) Výročná správa obsahuje:

a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy;
b) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka;
c) ďalšie údaje určené radou školy.

(9) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

 

Čl.9

Vzťahy rady školy k riaditeľovi školy

 

(1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy  o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

(2)   Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy  príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

 

Záverečné ustanovenia

Čl.10
Finančné zabezpečenie  rady školy

 

(1) Rada školy  zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

(2)   Rada školy  nemá vlastný majetok.

 

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí  rady školy dňa     20. 12. 2011,

  a od tohoto dňa nadobúda účinnosť.V  Trebišove   20. 12. 2011.

                                                        Mgr. Eva Šimková

                                                         predsedníčka RŠ

                

 

Pripomienky:

 

Doplnenie rady školy pred skončením funkčného obdobia

Ak skončí členstvo jedného (alebo viacerých) z členov Rady školy pred uplynutím funkčného obdobia, bude počet členov doplnený nasledovne:

 

1) Po dohode so zástupcami príslušnej zložky rada školy stanoví termín, dokedy má zložka delegovať alebo zvoliť svojho zástupcu (zástupcov) za člena Rady školy.

 

2) Postup pri dopĺňaní je nasledovný:

 

a) v prípade delegovaných členov  deleguje nového člena rady školy Eparchiálny školský úrad

b) v prípade rodičov žiakov školy:

· Rada školy zvolá triedne schôdze rodičov a zabezpečí organizačnú pomoc pre ich uskutočnenie,

· na triednych schôdzach rodičov budú tajnými voľbami určení delegáti - za každú triedu jeden delegát,

· plénum delegátov spomedzi seba tajnými voľbami zvolí člena (členov) Rady školy.

c) v prípade žiakov školy zvolí požadovaný počet žiakov Žiacka školská rada,

d) v prípade pracovníkov školy zvolí svojich zástupcov na zasadnutí zložky - príslušnej skupiny voliteľov (pedagogických, nepedagogických pracovníkov).

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
  M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 56 6725333 - sekretariát
  +421 903 650 518 - ekonomický úsek
  +421 904 738 964 - kancelária riad.školy
  +421 915 939 565 - riaditeľ školy

Fotogaléria