Navigácia

ZRIAĎOVACIA LISTINA Vnútorný poriadok školy šk. rok 2018/19 Pracovný poriadok Správa o činnosti 2016/2017 Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2014/2015 Predmetové komisie

Dokumenty

ZRIAĎOVACIA LISTINA

Zriaďovacia listina

 

Cirkevného  gymnázia sv. Jána Krstiteľa zo dňa 1. januára 2008, v ktorej sa uvádza :


" GRÉCKOKATOLÍCKY APOŠTOLSKÝ EXARCHÁT na základe rozhodnutia MŠ SR o zmene v sieti škôl a školských zariadení SR, v zmysle § 22 ods. 1 zák. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa kánonov 631 a 632 CCEO

 

ZRIAĎUJE

 

dňom 1. januára 2008 cirkevnú školu s úradným názvom :

 

CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM SV. JÁNA KRSTITEĽA

M.R.Štefánika 9, 075 01 Trebišov

IČO: 31986072

 

Škola pripravuje žiakov so širokým všeobecnovzdelávacím základom v kresťanskom duchu. Pripravuje žiakov na vysokoškolské štúdium, pomaturitné a vyššie odborné štúdium

 

 

Podpísaný biskup – košický apoštolský exarcha

Vladyka MILAN CHAUTUR


Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
    M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 56 6725333 - sekretariát
    +421 903 650 518 - ekonómka
    +421 904 738 964 - riaditeľka

Fotogaléria