Navigácia

Prijímacie konanie pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka Výsledky prijímacieho konania 2018 1.termín Výsledky prijímacieho konania 2018 2. termín

Prijímacie konanie pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka

      CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9, 075 01  Trebišov

tel. č.: 00421-56-672 53 33; mobil: 0904 738 963, 0904 738 964; e-mail: skola@cgymtv.edu.sk

 

 

KRITÉRIA A PODMIENKY

pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka    

štvorročného  

štúdia

na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa, M. R. Štefánika 9, Trebišov

v školskom roku 2018/2019

 

            V zmysle zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok), v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a s § 65 ods. 1, písm. b) a ods. 3 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých a po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 28. 3. 2014, riaditeľ školy určuje pre školský rok 2014/2015 tieto kritéria a podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania:

 

Študijný odbor:                                                                7902 J

 

Počet otváraných tried prvého ročníka:                                 1

 

Celkový počet žiakov, ktorých možno prijať:                       26

 

Termíny prijímacieho konania:          prvý termín               14. máj 2018 (pondelok)

 

                                                           druhý termín             17. máj 2018 (štvrtok)

 

Pozvánka na prijímacie skúšky bude odoslaná uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi najneskôr do 5. mája 2018 s uvedením začiatku prijímacej skúšky a ďalších organizačných pokynov.

 

 

I. KRITÉRIA PRIJATIA UCHÁDZAČA BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 

            Bez prijímacích skúšok bude prijatý uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy Testovanie 9 dosiahol v každom predmete (slovenský jazyk a literatúra, matematika) samostatne úspešnosť najmenej 90%. Uchádzači, ktorí nespĺňajú  uvedené kritérium, budú konať prijímaciu skúšku.

 

            II. KRITÉRIA PRIJATIA UCHÁDZAČA NA ZÁKLADE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 

            Uchádzači nespĺňajúci požiadavku na prijatie bez prijímacej skúšky konajú prijímaciu skúšku písomnou formou v rozsahu vzdelávacích štandardov ŠVP pre základné školy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

 

            Pri rozhodovaní o prijatí uchádzačov sa vychádza zo súčtu bodov uvedených kritérií:

 

1.kritérium:

 

Počet získaných bodov z písomnej formy prijímacej skúšky z predmetov slovenský jazyka literatúramatematika. Uchádzač môže získať maximálne 50 bodov.

 

Predmet

Počet bodov (maximálny)

Slovenský jazyk a literatúra

25

Matematika

25

Spolu

50

 

2.kritérium:

 

Počet získaných bodov za študijné výsledky - prospech (na konci roka v 7. a 8. ročníku a na konci polroka v 9. ročníku základnej školy). Uchádzač môže získať za dosiahnutý prospech maximálne 60 bodov.

 

                        Počet bodov bude určený na základe vzťahu:

 

                        PB = 75 –  15 x PP (PB – počet bodov, PP – priemerný prospech).

 

3.kritérium:

 

Výsledky Testovania 9 pre základné školy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky v školskom roku 2018/2019. Uchádzač môže získať maximálne 40 bodov (Počet získaných percent z jednotlivých predmetov v % bude násobený koeficientom 0,2).

           

4.kritérium:

 

Umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach vyhlasovaných MŠVVaŠ SR. Uchádzač môže získať za všetky dosiahnuté umiestnenia v súťažiach maximálne 15 bodov. Z jednej postupovej súťaže sa berie do úvahy bodovo vyššie hodnotené umiestnenie.

 

a)Umiestnenie uchádzača v predmetových olympiádach vyhlasovaných MŠVVaŠ SR  počas štúdia v 7., 8. a 9. ročníku.

 

1.úspešný riešiteľ / obvodové kolo:         1. - 3. miesto   3 body

2.okresné kolo:                                        1. - 3. miesto   5 bodov

3.krajské / regionálne a vyššie kolo:        1. - 6. miesto   10 bodov

 

V tomto prípade bude akceptované umiestnenie na predmetových olympiádach:

 

katolícke náboženstvo, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk, taliansky jazyk, matematika (Pytagoriáda), fyzika, chémia, biológia, zemepis, dejepis.

 

b)Umiestnenie uchádzača v ostatných súťažiach počas štúdia v 7., 8., a 9. ročníku.

 

1.obvodové/okresné kolo:                    1. - 3. miesto   3 body

2.krajské/regionálne a vyššie kolo:       1. - 6. miesto   5 bodov

                                                                                 

V tomto prípade bude akceptované umiestnenie na 1. - 3. mieste v rámci okresného (obvodového), krajského (regionálneho) alebo celoštátneho kola v individuálnych, resp. kolektívnych disciplínach umeleckých (spev, tanec, rétorika, výtvarníctvo, aranžérstvo) alebo športových súťaží (basketbal, volejbal, hádzaná, tenis, hokej, futbal, futsal, florbal, stolný tenis, plávanie, atletika, bedminton, športová a moderná gymnastika) organizovaných MŠVVaŠ SR, Centrami voľného času, odbormi a oddeleniami školstva pri mestskom, okresnom, krajskom úrade, samosprávnom kraji (VÚC), Regionálnym osvetovým strediskom,  ako aj športovými zväzmi alebo Slovenskou asociáciou športu.         

   

V prípade rovnosti dosiahnutých bodov budú použité ďalšie kritériá v tomto poradí:

 

1.Výsledky prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – prednosť bude mať žiak s vyšším počtom bodov,

2.Výsledky prijímacej skúšky z matematiky – prednosť bude mať žiak s vyšším počtom bodov,

3.Vyšší počet bodov dosiahnutý v Testovaní 9 zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky – prednosť bude mať žiak s vyšším súčtom bodov,

4.Vyšší počet bodov za študijné výsledky – prospech na základnej škole v 7., 8. a 9. ročníku – prednosť bude mať žiak s vyšším súčtom bodov.

 

Záverečné ustanovenia:

           

Ak sa žiak zúčastnil predmetových olympiád, prípadne iných súťaží, predloží jeho zákonný zástupca originál (alebo kópiu) dokladu spolu s prihláškou do 20. 4. 2018.

 

Žiak nebude na štúdium prijatý, ak mal počas štúdia na základnej škole zníženú známku zo správania horšiu ako stupeň 2 (uspokojivé).

 

Priebeh prijímacieho konania riadi a usmerňuje prijímacia komisia menovaná riaditeľom školy. Prijímacia komisia zostaví konečné poradie úspešných uchádzačov. Prijímacia komisia, na návrh riaditeľa školy, má právo upraviť stanovené hranice       počtu bodov podľa počtu zapísaných žiakov.

 

Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a na webovej stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky.

 

Riaditeľ školy vždy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania.

 

Riaditeľ školy zašle zákonným zástupcom prijatých žiakov písomné rozhodnutie o prijatí na štúdium. Zároveň im bude doručená informácia o termíne zápisu prijatých uchádzačov a dotazník, v ktorom prijatý uchádzač vyznačí záujem o štúdium dvoch cudzích jazykov z uvedenej ponuky (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, taliansky jazyk).

 

Ak sa prijatý uchádzač o štúdium na zápis v uvedenom termíne nedostaví, rozhodnutie,             ktorým bol na štúdium prijatý, je neplatné a riaditeľ školy uvoľnené miesto ponúkne ďalšiemu uchádzačovi, ktorý nasleduje v poradí uchádzačov neprijatými pre nedostatok miesta.

 

Zákonný zástupca uchádzača môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na štúdium prostredníctvom riaditeľa školy, v ktorej realizoval prijímacie skúšky do 15 dní od doručenia rozhodnutia. O odvolaní rozhodne zriaďovateľ školy.

 

 

V Trebišove dňa 28. 03. 2018

                                                                                             

                                                                                                          Ing. Peter Koščo

                                                                                                              riaditeľ  školy

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria