Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
biológia BIO
dejepis DEJ
dejiny umenia DEU
ekonomika EKO
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
geografia GEG
chémia CHE
informatika INF
katolícke náboženstvo KNB
konverzácia v anglickom jazyku 1 KAJ 1
konverzácia v anglickom jazyku 2 KAJ 2
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
kresťanská etika KTK
literárny seminár LSE
matematika MAT
matematika a programovanie MPW
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
rozširujúce hodiny ROH
ruský jazyk RUJ
seminár z biológie SEB
seminár z dejepisu SED
seminár z fyziky SEF
seminár z geografie SEG
seminár z chémie SEC
seminár z informatiky SEI
seminár z katolíckeho náboženstva SQN
seminár z matematiky SEM
seminár z občianskej náuky SEY
seminár zo slovenského jazyka 1 SSJ 1
seminár zo slovenského jazyka 2 SSJ 2
slovenský jazyk a literatúra SJL
správanie SPR
taliansky jazyk TAJ
telesná a športová výchova TSV
triednická hodina THF
umenie a kultúra UKL

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2017

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria