Navigácia

ZRIAĎOVACIA LISTINA Vnútorný poriadok školy Pracovný poriadok Správa o činnosti 2016/2017 Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2014/2015 Predmetové komisie

Dokumenty

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2014/2015

 

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2014/2015

 

Bratislava 2014

 

 

Obsah

 

ÚVODNÉ SLOVO .......................................................................................................................................3

1.  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY .................................................................................................5

1.1. Organizácia školského roka ..............................................................................................................5

1.2. Generálna skúška testovania žiakov 5. ročníka základných škôl ...........................................................5

1.3. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl ................................................................5

1.4. Maturitná skúška..............................................................................................................................5

1.5. Medzinárodné merania .....................................................................................................................6

1.6. Výchovno-vzdelávací proces ..............................................................................................................7

1.6.1.   Znižovanie informačnej nerovnosti ..........................................................................................7

 

1.6.2.   Kontrola, efektivita ...............................................................................................................7

 

1.6.3.   Predčitateľská a čitateľská gramotnosť..................................................................................8

 

1.6.4.   Národnostné menšiny, sociálne znevýhodnené prostredie, cudzinci, diskriminácia ....................8

 

1.6.5.   Cudzie jazyky ...................................................................................................................10

 

1.6.6.   Náboženská výchova/etická výchova ....................................................................................10

 

1.6.7.   Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova....................................................................11

.

1.6.8.   Školské knižnice ...............................................................................................................12

 

1.6.9.   Zdravý životný štýl ..............................................................................................................12

 

1.6.10. Ľudské a detské práva.........................................................................................................12

 

1.6.11. Bezpečnosť a prevencia ......................................................................................................14

 

1.6.12. Výchovné poradenstvo .........................................................................................................15

 

1.6.13. Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ..................................................15

 

1.6.14. Súťaže ...............................................................................................................................16

 

1.6.15. Podnikateľské zručnosti .......................................................................................................16

 

1.6.16. Finančná gramotnosť ............................................................................................................17

 

1.6.17. Informačné a komunikačné technológie ..................................................................................17

 

1.6.18. Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov...........................................18

 

2.  ŠKOLY..................................................................................................................................................18

2.1. Materské školy................................................................................................................................18

2.2. Základné školy................................................................................................................................20

2.3. Stredné školy .................................................................................................................................21

 

2.4. Školská integrácia ..........................................................................................................................22

2.5. Špeciálne školy, špeciálne triedy .....................................................................................................23

2.6. Základné umelecké školy ................................................................................................................25

2.7. Jazykové školy................................................................................................................................26

 

3.  ŠKOLSKÉ ZARIADENIA ........................................................................................................................26

 

3.1. Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia ..........................................................................................26

3.1.1.   Školský klub detí ................................................................................................................26

 

3.1.2.   Centrum voľného času .........................................................................................................26

 

3.1.3.   Školský internát ..................................................................................................................27

 

3.2. Špeciálne výchovné zariadenia .........................................................................................................27

3.3. Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie .....................................................................28

3.4. Školské účelové zariadenia...............................................................................................................30

3.4.1.   Zariadenia školského stravovania ..........................................................................................30

 

4.  UČEBNICE A ŠKOLSKÉ TLAČIVÁ..........................................................................................................31

5.  KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH

ZAMESTNANCOV .................................................................................................................................32

6.  CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE ..............................................................................................................33

 

7.  ÚČINNOSŤ.............................................................................................................................................33

Príloha č. 1..................................................................................................................................................34

Príloha č. 2..................................................................................................................................................36

Príloha č. 3..................................................................................................................................................38

 

ÚVODNÉ SLOVO

 

Vážení pedagogickí a odborní zamestnanci, milí čitatelia,

 

stalo sa už dobrou  tradíciou, že so začiatkom  školského roka sa Vám  dostáva do  rúk publikácia Pedagogicko-organizačné pokyny. Tak ako po iné roky, aj tentokrát má ambíciu stať sa Vaším cenným pomocníkom a sprievodcom vo Vašej dôležitej práci. Verím, že jej obsah oceníte nielen Vy, pedagógovia, ale aj zriaďovatelia Vašich škôl a školských zariadení, príslušné školské úrady či ďalšie priamo riadené organizácie rezortu školstva. Pripravili sme ju totiž s úmyslom  upriamiť  Vaše kroky správnym  smerom,  priniesť  užitočné informácie a zároveň poskytnúť  potrebné  odporúčania  z hľadiska  organizácie  výchovno-vzdelávacieho  procesu. Uvedomujem  si,  že  Vaša  práca  je  skutočne  náročná  a  pracovné  nasadenie  veľmi  veľké. Reagovať na všetky trendy v našom školstve si neraz vyžaduje ďalšie aktivity nad rámec Vašich každodenných povinností, ktorým venujete mnoho času. Úsilie sprehľadniť systém najdôležitejších zmien a noviniek je zo strany rezortu školstva len úprimnou snahou uľahčiť Vám túto neľahkú úlohu.

Niektoré novinky tohto školského roka možno pritom už teraz označiť za kľúčové, keďže zásadným  spôsobom  modifikujú  charakter  a  obsahovú  náplň  vzdelávania,  ďalšie  sú  len doladením  predchádzajúcich  systémových  zmien,  resp.  vytvorením  základných  podmienok na aplikáciu novej legislatívy.

Snáď najviac očakávanou zmenou budú pre Vás – učiteľov materských škôl, základných škôl, gymnázií, ako aj základných umeleckých škôl aktualizované štátne vzdelávacie programy. Hoci sa vo vzdelávacom procese podľa nich začne postupovať až od 1. septembra 2015, s ich obsahom sa môžete oboznámiť už v súčasnosti. Verím, že tento čas bude pre Vás dostatočným priestorom na ich preštudovanie a s tým súvisiacu prípravu školských vzdelávacích programov. Už teraz Vám môžem povedať, že pri ich inovácii rezort školstva zohľadnil niekoľkokrát deklarovanú  potrebu  podporiť  výučbu  prírodovedných  predmetov  a matematiky  a  zároveň, v snahe čo najviac zabezpečiť ich uplatnenie v reálnych podmienkach vzdelávania, akceptoval aj mnohé pripomienky pedagogickej obce a širokej odbornej verejnosti.

Ďalšia nemenej dôležitá úloha čaká rezort školstva práve v oblasti súvisiacej s výsledkami našich žiakov v medzinárodnom certifikačnom meraní PISA 2012. Ako sa ukázalo, prvýkrát od roku  2003,  kedy  sa  začalo  uskutočňovať  testovanie  v našich  podmienkach,  boli  výsledky slovenských žiakov vo všetkých troch oblastiach – matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti  –  významne nižšie  ako  priemerný výkon  krajín  OECD.  Keďže rezort  školstva vníma tieto závery ako vážny signál, za prioritné považujeme uskutočniť podrobnejšie analýzy spomínaných výsledkov, ktoré budú súvisieť s nastavením efektívnych zmien smerujúcich práve k zlepšeniu slovenského školstva.

Jedným z takýchto krokov je nepochybne sprísnenie kritérií na prijímanie žiakov na stredné školy s cieľom skvalitniť vzdelávanie na gymnáziách a posilniť charakter stredných odborných škôl. Po novom tak bude musieť žiak preukázať požadovaný priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov na konci predposledného ročníka a na konci 1. aj 2. polroku posledného ročníka jeho štúdia na základnej škole. Prostredníctvom projektu duálneho vzdelávania tiež intenzívne vytvárame podmienky na vstup zamestnávateľov do oblasti odborného vzdelávania s cieľom upraviť profil absolventa v súlade s potrebami trhu práce a zabezpečiť mu čo najlepšie uplatnenie.

Rovnako by som rád ocenil, že v procese skvalitňovania vzdelávacieho systému budeme naďalej využívať prostriedky zo štrukturálnych fondov. Vďaka národným projektom budú môcť naši   žiaci   v blízkej   budúcnosti   absolvovať   odbornú   prípravu   u svojich   potenciálnych zamestnávateľov, v prostredí základných škôl rozvíjať svoje zručnosti dôležité pre ich profesijnú

 

orientáciu, či absolvovať on-line testovanie v národných certifikačných meraniach Testovanie 9 a Maturita on-line.

Pozornosť  ministerstva  školstva  sa  bude  naďalej  sústreďovať  na  ďalšiu  digitalizáciu školstva  v rámci  programu  Digipedia  2020,  o čom  svedčí  aj  množstvo  projektov,  ktoré  sa postupne dostávajú do škôl.

 

Milé kolegyne a kolegovia,

verím, že nasledujúci školský rok bude úspešným rokom pre nás všetkých   – učiteľov, odborných  a  nepedagogických  zamestnancov,  ale  aj  zamestnancov  ministerstva  školstva a ďalších organizácií, ktorí sa Vám snažia vytvárať potrebné legislatívne a metodické zázemie pre  Vašu  prácu.  Dovoľte  mi  preto  zaželať  Vám  v novom  školskom  roku  veľa  energie, trpezlivosti a vzájomného porozumenia na pracovisku.

 

Dušan Čaplovič, v. r.

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

 

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY

 

1.1.      Organizácia školského roka

 

1.    Školský rok sa začína 1. septembra 2014. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2014

(utorok).

2.    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30. januára 2015 (piatok).

3.    Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2015 (utorok) a končí sa

30. júna 2015 (utorok).

4.    Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) do roku 2017 sú uvedené v prílohe č. 1.

5.    V školskom roku 2014/2015 bude v období školského vyučovania spolu 187 vyučovacích

dní, 43 sobôt a nedieľ, 25 dní prázdnin (z ktorých 7 dní pripadne na sviatky) a ďalších

5 voľných dní sviatkov. Obdobie školských prázdnin (letné prázdniny) bude trvať 62 dní.

6.    Podrobnosti  o  organizácii  výchovno-vzdelávacej  činnosti  a  prevádzke  materskej  školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008  Z. z. o materskej škole. Prevádzka každej materskej školy (bez ohľadu na jej zriaďovateľa) sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne.

 

1.2.      Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

 

1.    Na  vybraných  základných  školách  bude  12.  novembra  2014  prebiehať  overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 5. Testovanie 5 sa uskutoční  z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika.

2.    Informácie o Testovaní 5 sú zverejnené na  www.nucem.sk.

 

1.3.      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

 

1.    Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2015 sa uskutoční 11. marca 2015 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

2.    Náhradný termín testovania sa uskutoční 24. marca 2015 (utorok).

3.    S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl a stredných škôl na základe poverenia odboru školstva okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ“) poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.

4.    Na vybraných základných školách bude v období február a máj 2015 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.

5.    Informácie o Testovaní 9-2015 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 

1.4.      Maturitná skúška

 

1.    Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej

skúšky bude v predmetoch:

a)   slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 17. marca 2015

(utorok),

 

b)    anglický  jazyk,  nemecký  jazyk,  ruský  jazyk,  francúzsky  jazyk,  španielsky  jazyk, taliansky jazyk dňa 18. marca 2015 (streda),

c)   matematika dňa 19. marca 2015 (štvrtok),

d)   maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 20. marca 2015 (piatok).

2.    Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky okrem písomnej formy jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 18. mája 2015 do 5. júna

2015.

3.    Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 14. – 17. apríla 2015. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len

„NÚCEM“) na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. apríla 2015.

4.    Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2013/2014 sa uskutoční v termíne 3. – 8. septembra 2014. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2014.

5.    Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční v termíne 3. – 8. septembra 2015. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2015.

6.    Na vybraných stredných školách bude v období september – november 2014 a január –

február 2015 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku.

 

1.5.      Medzinárodné merania

 

1.    V septembri 2014 sa začne príprava hlavného merania medzinárodnej štúdie OECD PISA

2015, ktorej hlavnou testovanou oblasťou bude prírodovedná gramotnosť. Administráciu testovania na hodnotenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti a tiež kolaboratívneho riešenia problémov pre túto štúdiu v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými a strednými školami na jar v roku 2015. Súčasťou výskumu budú aj dotazníky pre riaditeľov a žiakov zúčastnených škôl. Hlavné testovanie bude prebiehať iba v elektronickej podobe.

2.    V  septembri  2014  sa  začne  príprava  hlavného  testovania  medzinárodnej  štúdie  IEA TIMSS 2015. Administráciu v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými školami na jar 2015. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, rodičov  týchto  žiakov,  riaditeľov  a  učiteľov  vyučujúcich  žiakov  4.  ročníka  zo  škôl vybraných do vzorky. Výskum IEA TIMSS je zameraný na zisťovanie matematických a prírodovedných vedomostí a zručností žiakov 4. ročníka základných škôl.

3.    V novembri 2014 bude zverejnená predbežná správa obsahujúca prvé zistenia hlavného merania medzinárodnej štúdie IEA ICILS 2013, ktorá bola realizovaná elektronickou formou na vzorke žiakov 8. ročníka resp. zodpovedajúceho ročníka viacročných gymnázií. Databáza  a Technická  správa  bude  zverejnená  v marci  2015.  Hlavné  testovanie  štúdie ICILS prebehlo na Slovensku v apríli 2013 na 167 vybraných školách. Štúdia bola zameraná na testovanie počítačovej a informačnej gramotnosti (CIL).

4.    V  septembri  2014  sa  začne  príprava  overovania  nástrojov  medzinárodnej  štúdie  IEA PIRLS  2016.  Administráciu  pilotného  testovania  v  Slovenskej  republike  zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými školami na jar 2015. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, rodičov týchto žiakov, riaditeľov a učiteľov vyučujúcich žiakov

4. ročníka zo škôl vybraných do vzorky. Výskum IEA PIRLS je zameraný na monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl a skúma viaceré úrovne porozumenia textov rozličného typu.

 

5.    Informácie o medzinárodných testovaniach sú zverejnené na  www.nucem.sk .

 

1.6.      Výchovno-vzdelávací proces

 

1.6.1.   Znižovanie informačnej nerovnosti

 

 

1.   Na účel zníženia informačnej nerovnosti

a)    Portál „Mapa regionálneho školstva“, ktorý je zverejnený na  http://mapaskol.iedu.sk, bol doplnený o ďalšiu funkcionalitu a boli pridané ďalšie druhy škôl a zariadení. Údaje sú priebežne aktualizované.

b)    Ministerstvo  práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny  Slovenskej  republiky  v  spolupráci s Ministerstvom  školstva,  vedy,  výskumu  a športu  Slovenskej  republiky  (ďalej  len

„MŠVVaŠ SR“) zverejňuje od 1. januára  2013  dvakrát  ročne  na  svojom  webovom sídle informáciu o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov. Aktuálne informácie o vývoji nezamestnanosti absolventov stredných škôl sú zverejňované na www.uips.sk.

c)    Pre potenciálnych záujemcov o štúdium na strednej škole MŠVVaŠ SR zverejňuje informácie   o trendoch   vývoja   a   aktuálnom   stave   nezamestnanosti   absolventov stredných škôl na  www.minedu.sk v časti nezamestnanosť absolventov stredných škôl. Nezamestnanosť  je  v zverejnených  materiáloch  analyzovaná  z agregovanej  úrovne druhu strednej školy a regiónu až na úroveň jednotlivých odborov vzdelávania a škôl.

 

1.6.2.   Kontrola, efektivita

 

 

1. Vnútroškolskú kontrolu zreálniť pravidelnosťou, adresnosťou, účinnosťou vzhľadom na analýzu  zistení,  prijatých  opatrení  i kontrolou  odstránenia  zistených  nedostatkov  aj  vo vyučovaní učiteľa a učení sa dieťaťa, žiaka.

2.   Uplatňovaním   primárnej   funkcie  a poslania  poradných   orgánov   riaditeľa  napomáhať internému   vzdelávaniu   učiteľov,   skvalitňovaniu   vyučovania   učiteľov,   monitorovaniu a hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov.

3.   Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno- vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a analýzu zistení.

4.   Ciele kontrolnej činnosti zamerať na využívanie dostupných učebníc, učebných pomôcok a

didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese.

5.   Pre zástupcu riaditeľa základnej školy s materskou školou pre materskú školu vymedziť riadiace kompetencie kontroly a hodnotenia vrátane úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole.

6.   Zamerať   vnútornú   kontrolnú   činnosť   na   systematické   sledovanie   kvality   výchovy a vzdelávania;   na   výchovu   a vzdelávanie   detí   a žiakov   so   špeciálnymi   výchovnými a vzdelávacími potrebami; na odhaľovanie a odstraňovanie segregácie rómskych žiakov.

7.   Oboznámiť sa s výstupnými materiálmi národného projektu „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ a využiť ich v praxi pri realizácii sebahodnotiaceho procesu školy. Výstupy z projektu sú zverejnené na  www.ssiba.sk v časti Projekty ESF.

 

1.6.3.   Predčitateľská a čitateľská gramotnosť

 

 

1.   V materských školách rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód; rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením (čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom, aktívnym zapájaním sa do aktivít školských knižníc a pod.), pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatizácie; zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí.

2.   Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti detí a žiakov. Zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania pre oblasť čitateľskej gramotnosti je zverejnený na http://www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-skolstva/.

3.   Formovať  kladný  vzťah  detí  a  žiakov  ku  knihe  a literatúre,  organizovať  súťaže  v

čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch detí.

4. V školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín s cieľom zvyšovania úrovne vyučovania slovenského jazyka a materinského jazyka odporúčame venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami a schopnosť argumentovať.

5.   V   školách   s   vyučovacím   jazykom   maďarským   odporúčame   rozvíjať   komunikačné kompetencie žiakov v slovenskom jazyku ako v druhom, špecifickom cieľovom jazyku.

6.   Využívať možnosť vzdelávania celého pedagogického zboru z ponuky vzdelávacích aktivít

Metodicko-pedagogického centra   (ďalej   len   „MPC“)   v oblasti   cieleného   rozvíjania čitateľskej gramotnosti, resp. vzdelávania pre riadiacich zamestnancov škôl s obsahovým zameraním na tvorbu vlastnej stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti.

 

1.6.4.    Národnostné  menšiny,  sociálne  znevýhodnené  prostredie,  cudzinci, diskriminácia

 

 

1.   V  materských   školách,   v   ktorých   sa  uskutočňuje   výchova   a  vzdelávanie   v jazyku

národnostnej menšiny:

a)    spracovať  učebné  osnovy  tak,  aby  sa  ich  plnením  rozvíjali  aj  komunikatívne kompetencie detí v štátnom jazyku,

b)    podporovať   aktívnu   komunikáciu   detí   v   spisovnej   slovenčine   uplatňovaním inovatívnych učebných postupov, dvojjazyčnou (bilingválnou) priebežnou komunikáciou (integrovane, vo všetkých organizačných formách, prepájaním materinského a štátneho jazyka),

c)    pri  osvojovaní  štátneho  jazyka  postupovať  v  súlade  s  Metodickým  listom  na osvojovanie štátneho jazyka v materských školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín, ktorý je zverejnený na www.statpedu.sk.

2. V školách a školských zariadeniach dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Eliminovať nežiaduce javy, akými sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti (často v kombinácii so sociálnym znevýhodnením) od ostatných žiakov. Riešiť problémy  detí  a  žiakov  pochádzajúcich  z  marginalizovaných  skupín,  ktoré  komplikujú proces ich prijímania do bežných škôl a školských zariadení, zaraďovania do bežných tried a následný výchovno-vzdelávací proces. Vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie v školách a triedach spolu s majoritnou populáciou. Neodporúčane vytvárať pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len „SZP“) samostatné triedy (okrem nultého ročníka).

3.   Zabezpečovať a plniť úlohy vyplývajúce z Revidovaného národného akčného plánu Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na roky 2011 – 2015 najmä:

 

a)   riešiť účasť detí zo SZP na predprimárnom vzdelávaní vo veku 4 až 6 rokov,

b)    podporovať  materské  školy  pri  zavádzaní  programov  orientovaných  na  zlepšenie spolupráce s rodičmi rómskych detí a pri zapájaní asistentov učiteľa v materských školách,

c)   dôsledne dodržiavať postupy prijímania žiakov do špeciálnych základných škôl,

d)    zabezpečovať  vykonávanie  psychologickej  diagnostiky  detí  pred  ich  nástupom  na povinnú                 školskú   dochádzku   výlučne   v   centre   pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „CPPPaP“),

e)    podporovať používanie rómskeho jazyka v predprimárnom a primárnom vzdelávaní a pri zápise na základnú a strednú školu zisťovať záujem rómskych rodičov o výučbu rómskeho jazyka.

4.   Odporúčame školám zabezpečiť súčinnosť pri výskume MPC o postavení dieťaťa a žiaka zo

SZP vo výchovno-vzdelávacom systéme Slovenskej republiky.

5.   Odporúča sa  školám a školským zariadeniam zabezpečiť súčinnosť pri výskume IUVENTY zameranom na školské vzdelávacie programy na školách s vysokým zastúpením žiakov zo SZP  s dôrazom na  princípy inkluzívneho vzdelávania.

6.   V  školách,  ktoré  vzdelávajú  deti  a  žiakov  zo  SZP,  v  spolupráci  so  zriaďovateľmi, príslušnými úradmi práce sociálnych vecí a rodiny a komunitnými centrami prijímať opatrenia  na  zlepšenie  dochádzky,  správania  a  vzdelávacích  výsledkov  a  pri  výchove a vzdelávaní týchto detí a žiakov vytvárať vhodné individuálne podmienky.

7.   Zintenzívniť  poradenskú  a  osvetovú  činnosť   pedagogických  zamestnancov  škôl  pre zákonných zástupcov detí a žiakov zo SZP.

8. Odporúčame informovať rodičov o možnostiach voľby školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo s vyučovaním predmetu materinský jazyk a literatúra národnostnej  menšiny  a v prípade  záujmu  zabezpečiť  takéto  vzdelávanie.  V  školách s vysokým počtom žiakov rómskej národnosti informovať rodičov o možnosti vyučovania rómskeho jazyka a literatúry a v prípade záujmu zabezpečovať uplatňovanie tohto práva.

9.   V súvislosti so začlenením rómskeho jazyka a literatúry a rómskych reálií do školských vzdelávacích programov (ďalej len „ŠkVP“) využiť ako pomôcku materiály pre jednotlivé stupne vzdelania zverejnené na www.statpedu.sk.

10. Pri obsadzovaní miest pedagogických asistentov v školách s vysokým počtom detí a žiakov z marginalizovaných komunít prihliadať aj na ovládanie rómskeho jazyka.

11. Vytvárať vhodné personálne, materiálno-technické podmienky na vyučovanie slovenského jazyka ako druhého jazyka.

12. Pri  vzdelávaní  detí  cudzincov  sa  odporúča  školám  postupovať  podľa  experimentálne overenej   a   schválenej   pedagogickej   dokumentácie   zverejnenej   na    www.statpedu.sk. Jazykové kurzy pre deti cudzincov zabezpečujú organizačne a finančne OŠ OÚ.

13. Podporovať účasť žiakov na projekte „Živé knižnice“, zameranom na výchovu mládeže k ľudským právam, tolerancii, odstraňovaniu predsudkov k menšinám, zdravotne a mentálne hendikepovaným a k marginalizovaným skupinám.

14. MPC    prostredníctvom    Rómskeho    vzdelávacieho,    informačného,    dokumentačného, poradenského a konzultačného centra (ďalej len „ROCEPO“), ktoré je integrálnou súčasťou regionálneho pracoviska MPC v Prešove a má celoslovenskú pôsobnosť, poskytuje odborno- metodickú  pomoc  školám  a  školským  zariadeniam  v  oblasti  výchovy  a  vzdelávania rómskych detí a žiakov zo SZP.

15. Podporovať vzdelávanie učiteľov v oblasti interkultúrneho vzdelávania so zameraním na rómsky jazyk a kultúru.  V tomto kontexte Štátny pedagogický ústav (ďalej len „ŠPÚ“) realizuje projekt „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych

 

žiakov“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

1.6.5.   Cudzie jazyky

 

1.  Na hodinách cudzieho jazyka sa odporúča používať Európske jazykové portfólio ako nástroj autoevalvácie   a   podpory   učenia   sa   cudzieho   jazyka.   Informácie   sú   zverejnené na http://elp.ecml.at/.

2.  Pri  vyučovaní  cudzieho  jazyka  uplatňovať  inovatívne  metódy  a  formy  výučby,  ktoré u žiakov   rozvíjajú   samostatnosť   a tvorivý   prístup   k práci,   ako   sú   napr.   projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL), kaskádová metóda učenia sa  a  vyučovania,  metóda  učenia  sa  na  stanovištiach.  V nižších  ročníkoch  primárneho vzdelávania využívať najmä lingvomotorickú metódu - TPR (Total Physical Response), hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, vo vyšších ročníkoch primárneho  vzdelávania  a v sekundárnom  vzdelávaní  využívať  personalizované  učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a audio-/video-prezentácie riešenia úloh.

3.  Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu založenú na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka, jeho schopnosti a druh inteligencie.

4.  Odporúča  sa  stredným  školám,  najmä  stredným  školám  s bilingválnou  formou  výučby cudzieho jazyka, zúčastniť sa 8. ročníka súťaže pre mladých prekladateľov Juvenes Translatores 2014/2015. Informácie sú zverejnené na  http://ec.europa.eu/translatores.

5.  Naďalej organizovať školské kolá olympiád v cudzích jazykoch a zúčastňovať sa vyšších kôl týchto súťaží. Informácie sú zverejnené na  www.iuventa.sk.

6.  Školám sa odporúča organizovať súťaže čitateľskej a prírodovednej gramotnosti v cudzom jazyku  s využitím  materiálov,  úloh  a zadaní  medzinárodného  testovania  PISA  a iných materiálov dostupných  na internete. Prípravu na súťaže je možné najmä na základných školách  realizovať  v rámci  využívania  metódy  CLIL  (Content  and  Language  Integrated Learning).

7.  Priebežne  sledovať  informácie  zverejnené  na  webovom  sídle  Európskeho  centra  pre moderné  jazyky  v meste  Graz  v Rakúsku   www.ecml.at  a zvážiť  možnosť  participovať v medzinárodných projektoch. Na tomto webovom sídle získajú školy podrobné informácie o organizácii  Európskeho  dňa  jazykov  ako  aj  vhodné  a využiteľné  materiály  k oslavám viacjazyčnosti.

8.  Školám  sa  odporúča  organizovať  súťaže  a podujatia  s cieľom  rozvíjať  a podporovať viacjazyčné prístupy na rôznych jazykových úrovniach. Príprava súťažných úloh si bude vyžadovať úzku spoluprácu učiteľov viacerých cudzích jazykov. Veľmi vhodné by bolo zdieľanie takýchto vypracovaných úloh medzi školami.

 

1.6.6.   Náboženská výchova/etická výchova

 

1.   Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno  spájať  žiakov  rôznych  tried  toho  istého  ročníka  a vytvárať  skupiny  s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov.

2.   Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z povinne voliteľného predmetu náboženská výchova na povinne voliteľný predmet etická výchova a opačne.

3.   Predbežné  zisťovanie  záujmu  o vyučovanie  povinne  voliteľného  predmetu  náboženská výchova  alebo  etická  výchova  na  nasledujúci  školský  rok  zabezpečí  škola  na  základe

 

písomného  oznámenia  zákonného  zástupcu  žiaka  do  15  rokov  veku.  Počty  žiakov

v jednotlivých ročníkoch nahlási riaditeľ školy najneskôr do 15. júna zriaďovateľovi školy.

4.   Riaditeľ školy v prípade, že počet žiakov je menší ako stanovuje norma, povolí vyučovanie náboženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na základe žiadosti cirkvi alebo náboženskej  spoločnosti  v čase  vyučovania  náboženskej  výchovy  inej  cirkvi,  etickej výchovy alebo v čase po ukončení vyučovania ostatných predmetov.

 

1.6.7.   Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova

 

1.   V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov

2012-2016 sa školám odporúča:

a)   uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP,

b)    rozvíjať  osvetovú,  vzdelávaciu  a  výchovnú  činnosť  detí  a  žiakov  s  dôrazom  na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,

c)    zvyšovať  povedomie  detí  a  žiakov  o  globálnych  témach,  rozvíjať  ich  kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete,

d)    využiť  informácie,  podporné  materiály  a  inšpiráciu  pri  začleňovaní  globálneho vzdelávania     do     obsahu     rôznych     vyučovacích     predmetov     zverejnených na www.globalnevzdelavanie.sk ,

e)   využiť metodické príručky „Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách“,

ktoré  sú  určené  pre  2.  stupeň  základných  škôl  v  rámci  vyučovania  matematiky,

geografie, občianskej náuky, výtvarnej a hudobnej výchovy.

2.   Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.

3.   Školám   sa  odporúča   spolupracovať   s   environmentálnymi   centrami   a  strediskami   a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia environmentálnej výchovy a vytvárania vhodných podmienok k zdravému spôsobu života v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju.

4.   Školám sa odporúča zapojiť do medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola v rámci rozvoja environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému životu. Informácie sú zverejnené na  www.zelenaskola.sk.

5. Podľa  možností  školy  vytvárať  podmienky  pre  prácu  učiteľa  –  koordinátora environmentálnej  výchovy,  ktorého  úlohou  je  koordinovať  environmentálnu  výchovu  v škole, príp. v súlade s ekokódexom (stratégia výchovy a konania školy k ochrane a udržateľnosti životného prostredia, zásady úspor obnoviteľných zdrojov a pod.) realizovať environmentálny program školy.

6.   Podporovať rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním škôl do projektov

a súťaží s environmentálnym zameraním.

7.   Motivovať  a získavať  žiakov  pre  ich  aktívnu  účasť  na  podujatiach  environmentálneho charakteru mimo vyučovacích hodín.

8.   Podporovať   zapájanie   žiakov   do   dobrovoľníckych   aktivít,   spolupracovať   v oblasti organizovania  dobrovoľníctva  na  škole  s dobrovoľníckymi  centrami  a dobrovoľníckymi organizáciami  v lokalite  školy.  Podporovať  vzdelávanie  učiteľov  v téme  koordinácie dobrovoľníckych projektov žiakov na školách.

9.   Stredným školám sa odporúča zapojiť do vzdelávacích projektov Globálny etický program -

Etika v podnikaní alebo Etika a Podnikanie – www.gep.jasr.sk.

 

1.6.8.   Školské knižnice

 

1.   V základných a stredných školách systematicky budovať školskú knižnicu. Informácie a dokumenty, nevyhnutné pre činnosť školských knižníc sú zverejnené na  www.spgk.sk

2.   Školám  a  školským  zariadeniam  sa  odporúča  využívať  knižnično-informačné  služby  a

podujatia knižníc.

3.   Na    https://edicnyportal.iedu.sk   je   zverejnený   zoznam   zostatkových   zásob   titulov nereformných učebníc a učebných textov, ktoré sú k dispozícii školám na objednanie pre potreby doplnenia knižničného fondu v školských knižniciach.

4.   V  súvislosti  s  Medzinárodným  mesiacom  školských  knižníc  sa  odporúča  školským knižniciam v základných a stredných školách zapojiť sa do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy.

5.   V súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc sa odporúča školským knižniciam v základných a stredných školách zapojiť sa do projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.

 

1.6.9.   Zdravý životný štýl

 

1.   Realizovať  školské  programy podpory zdravia,  zdravého  životného  štýlu  a  výchovy ku zdraviu aj s využitím metodík na  www.bezpre.sk a podkladov k voliteľnému predmetu výchova  ku  zdraviu,  ktoré  sa  nachádzajú  na  webovom  sídle  ŠPÚ  v  texte  pod  názvom Výstupy seminára K bezpečnosti a zdraviu žiakov v škole.

2.   Školám a školským zariadeniam sa odporúča:

a)    taxatívne vymedziť v školskom poriadku preventívne opatrenia proti užívaniu a šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školách,

b)    aby   vedenie   školy, učiteľ   –   koordinátor   prevencie   a triedny   učiteľ   priebežne informovali rodičov o preventívnych aktivitách školy ako aj a možnostiach odbornej pomoci, ktorú poskytujú CPPPaP,

c)    zapojenie do celoslovenskej školskej kampane Červené stužky -  www.cervenestuzky.sk v súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS,

d)    posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Zapájať sa do kampaní:

„Odstráň obezitu“ a projektu „Hovorme o jedle“,

e)    zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie telesnej a športovej výchovy v školskom vzdelávacom programe, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode, sprístupniť ihriská a telocvične škôl na športovú činnosť po vyučovaní a cez víkendy. Zvýšenú pozornosť venovať zriaďovaniu zdravotnej  telesnej  výchovy  v  školách  a  vzdelávaniu  učiteľov  telesnej  výchovy  a telesnej a športovej výchovy pre túto oblasť,

f)    rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín,

g)    pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka vyhlásiť tematické týždne zamerané  na  podporu  zvýšenia  spotreby mlieka  a  mliečnych  výrobkov  a  zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny.

 

1.6.10. Ľudské a detské práva

 

1.   Do ŠkVP sa odporúča zapracovať témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a

 

ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie

a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.

2.   V  zmysle  Plánu  výchovy k  ľudským  právam  v  rezorte  školstva  na  roky 2005  –  2014

zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení sa odporúča:

a)  naďalej uskutočňovať Olympiádu ľudských práv ako celoštátnu súťaž žiakov stredných škôl, pokračovať s realizáciou Olympiády ľudských práv pre žiakov základných škôl. Viac informácií na www.olympiady.sk , www.olp.sk,

b)  výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu         človeka   ako   ľudského   jedinca   a   rozvoj   medziľudských   vzťahov   v demokratickej spoločnosti,

c)  vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam a ich ochranu a implementáciu zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych organizácií a širokej miestnej komunity,

d)  zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied,  súťaží,  stretnutí,  tematických  výstav,  návštev  divadelných  predstavení  s tematikou ľudských práv,

e)  vytvoriť   podmienky   na   zabezpečenie   kontinuálneho   vzdelávania   na   získanie

multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov,

f)   vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách (prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram),

g)  pripraviť a realizovať v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými inštitúciami osvetovú činnosť, aktivity, prednášky, besedy, zamerané na zvýšenie informovanosti detí a žiakov o migrantoch.

3.   Školám  odporúčame využívať  pri  výchove a vzdelávaní  manuál  k tolerancii  a ľudským

právam Kompas a Kompasík. Viac informácií na  www.iuventa.sk .

4.   Predchádzať diskriminácii detí a žiakov so zdravotným postihnutím pri uplatňovaní práva na vzdelanie a podporiť vymožiteľnosť práv súvisiacich so vzdelávaním osôb so zdravotným postihnutím garantovaných legislatívou SR.

5.   Zaviesť inkluzívne vzdelávanie detí, mládeže a dospelých na všetkých stupňoch verejných škôl, súkromných škôl a cirkevných škôl, vrátane predškolskej prípravy, ako aj v rámci celoživotného vzdelávania.

6.   V zmysle plnenia vybraných úloh vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020, ktorý bol schválený Uznesením vlády SR č. 25 zo dňa 15. januára 2014, sa odporúča zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení:

a)  šíriť povedomie o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,

b)  zamerať  školskú  politiku  a prax  na otázky antidiskriminácie, rôznorodosti,  rovného zaobchádzania  s každou  ľudskou  bytosťou  a  implementovať  ju  do  vzdelávacích programov na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému,

c)  pri prijímaní dieťaťa alebo žiaka so zdravotným postihnutím do internátu v súvislosti s jeho vzdelávaním zaviesť povinnosť zaznamenať jeho názor,

d)  sprístupniť obsah vzdelávania pre deti a žiakov s jednotlivými druhmi zdravotného postihnutia inovatívnymi alternatívnymi formami a metódami,

e)  zabezpečiť väčšiu mieru individualizovanej podpory pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím v rámci všeobecného systému vzdelávania,

f)   zabezpečovať možnosti zmysluplného trávenia voľného času pre osoby so zdravotným postihnutím,

 

g)  zabezpečiť   a  pokračovať   v   informovanosti   osôb   so  zdravotným   postihnutím  o opatreniach na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti osôb so zdravotným postihnutím v rizikových situáciách a vytvárať podmienky na zvyšovanie dostupnosti kurzov prvej pomoci a postupov v prípade núdzových situácií pre osoby so zdravotným postihnutím.

7.   Umožniť žiakom obhajovať ich práva a záujmy ustanovením žiackeho parlamentu alebo

žiackej školskej rady.

8.   Poskytnúť  deťom  a mládeži  informácie  o ľudskoprávnych  a advokátskych  organizáciách a mimovládnych neziskových organizáciách pôsobiacich v tejto oblasti a v tejto súvislosti aj o možnosti vykonávať dobrovoľnícku činnosť v lokalite školy/komunite/regióne.

9.   Odporúča  sa  zapojenie  do  projektu  Slovenského  výboru  UNICEF  –  „Škola  priateľská deťom“ www.unicef.sk .

10. Odporúča sa participovať na napĺňaní jednotlivých článkov Dohovoru o právach dieťaťa a jeho  opčných  protokolov  v súlade  s   Národným  akčným  plánom  pre  deti  a Národnou stratégiou na ochranu detí pred násilím.

 

1.6.11. Bezpečnosť a prevencia

 

 

1.   V  súlade  s Opčným  protokolom  k Dohovoru  o právach  dieťaťa,  o predaji  detí,  detskej prostitúcii a detskej pornografii a v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady

2011/93/EÚ   z   13.   12.   2011   o   boji   proti   sexuálnemu   zneužívaniu   a   sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii  sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť opatreniam na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a detskej pornografie.

2.   Odporúča sa priebežne monitorovať správanie sa detí a jeho zmeny a v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa. Odporúčame   aj   spoluprácu   so   školským   psychológom,   odbornými   zamestnancami príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, podľa potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom či policajtom.

3.   Školám a školským zariadeniam sa odporúča vypracovanie vlastných školských a triednych programov  prevencie  šikanovania  v súlade  s  Metodickým  usmernením  č.7/2006-R  k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach. Viac informácií na www.prevenciasikanovania.sk .

4.   Pri realizácii preventívnych aktivít a programov sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť odbornej garancii programov. Odporúča sa vopred si preveriť ponuky preventívnych aktivít a programov, aby sa predišlo prípadnému nežiaducemu vplyvu reprezentantov zhubných kultov, siekt či extrémistických organizácií na deti a žiakov.

5.   Odporúča sa prevenciu drogových závislostí a prevenciu delikvencie a kriminality realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho  procesu pod  gesciou regionálneho  centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

6.   V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 –

2014 sa odporúča realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami z CPPPaP o rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou, ako aj preventívne kampane.

7.   V súlade so Stratégiou prevencie kriminality sa odporúča realizovať projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva, šikanovania, bezpečného používania internetu, ako aj na podporu právneho vedomia detí a žiakov. Viac informácií na www.bezpre.sk.

8.   V oblasti školskej úrazovosti sa riaditeľom škôl a školských zariadení odporúča:

 

a)  dodržiavať  lehotu  zavádzania  každej  udalosti  do  web  aplikácie  na  štatistické  účely podľa  metodického  usmernenia  č.  4/2009-R  čl.  4  ods.  1  (do  7  kalendárnych  dní od vzniku každého školského úrazu),

b)  V prípade    nejasnosti    pri    šetrení,    spisovaní    a odškodňovaní    školského    úrazu spolupracovať s odbornými radcami pre oblasť BOZP okresných úradov v sídle kraja.

9.   Spracovať  dokumentáciu  civilnej  ochrany  v  škole  a v školskom  zariadení  v spolupráci odborom krízového riadenia okresného úradu v sídle kraja podľa zamerania činnosti na rok

2014.

 

1.6.12. Výchovné poradenstvo

 

1. Pedagogickému  zamestnancovi  alebo  odbornému  zamestnancovi,  ktorý  vykonáva špecializovanú činnosť výchovného poradcu sa odporúča zostaviť týždenný rozvrh hodín tak, aby mal vytvorený dostatočný priestor na vykonávanie svojej činnosti.

2. Podporovať zvyšovanie profesijných kompetencií výchovného poradcu (kontinuálne vzdelávanie,  účasť  na  národných  projektoch,  odborných  seminároch  a  konferenciách, činnosť v stavovských organizáciách a pod.).

3.   Činnosť  výchovného  poradcu  v  základnej  škole,  strednej  škole  a  v  škole  pre  žiakov  s nadaním metodicky usmerňuje CPPPaP, výchovného poradcu v špeciálnej škole centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej len „CŠPP“).

4.   Umožniť    výchovným    poradcom    vzdelávať    sa    v dobrovoľníctve    prostredníctvom dobrovoľníckych   centier   a dobrovoľníckych    organizácií   v regióne   s cieľom   získať informácie   o tejto   forme   možnosti   na   nadobúdanie   nových   zručností,   kompetencií a skúseností,  ktoré  môžu  prispieť  k  informovanému  rozhodnutiu  sa  žiakov  pre  ďalšie štúdium alebo  povolanie a využiť ich tiež pri výchovnom a kariérovom poradenstve.

 

1.6.13. Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 

1.   CPPPaP alebo CŠPP pri určení diagnózy dieťaťa pre potreby v rezorte školstva môže využiť podklady z odborného pracoviska nezaradeného do siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania (ďalej len „sieť“), ktoré dieťaťu poskytuje kontinuálnu odbornú starostlivosť súvisiacu s príslušnou diagnózou.

2.   Pri  vzdelávaní  žiakov  so  ŠVVP  umožniť  používanie  kompenzačných   pomôcok  vo vyučovacom procese (notebook, tablet, kalkulačka, gramatické tabuľky, názorný materiál a iné.).

3.   Frekvenciu rediagnostických vyšetrení detí a žiakov so ŠVVP neurčuje žiadny všeobecne záväzný právny predpis.Poradenské zariadenia rediagnostiku vykonávajú na základe podnetu školy, školského zariadenia alebo školského inšpektora, pri odôvodnenom predpoklade, že je nevyhnutné  vykonať  také  úpravy  výchovy,  vzdelávania  dieťaťa  a usmernení  vo  vzťahu k optimalizácii jeho psychofyzického vývinu, ktoré nemôžu vychádzať z pôvodne určenej diagnózy dieťaťa.  O rediagnostiku  dieťaťa  môže  požiadať  aj  zákonný  zástupca  dieťaťa. Rediagnostické vyšetrenie žiakov nie je potrebné vykonať všetkým žiakom pri ich prijímaní do stredných  škôl,  odborných  učilíšť  a praktických  škôl;  vykoná  sa,  ak  je  odôvodnený predpoklad, že sa zmenil charakter ich ŠVVP.

4.   Pri  vykonávaní  rediagnostiky  u žiakov  s nadaním,  ktorí  boli  do  programu  zaradení podmienečne, je nutné dodržiavať ustanovenie § 103 a § 105 zákona č. 245/2008 Z. z. a bod

6 metodického pokynu č. CD-2005-19376/26377-1:091 na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre intelektovo nadaných žiakov (http://www.vudpap.sk/sub/vudpap.sk/images/pdf/metodicke_pokyny08.pdf).

 

5.   Vykonanie rediagnostiky žiakov so zdravotným znevýhodnením vo všetkých formách ich vzdelávania sa odporúča po prvom roku povinnej školskej dochádzky s cieľom prehodnotiť vhodnosť formy a obsahu ich vzdelávania. V ďalších ročníkoch vykonanie rediagnostiky uskutočniť iba vtedy, ak je na to dôvod indikovaný vyučujúcim pedagógom žiaka, školským špeciálnym pedagógom, poradenským zariadením, školským inšpektorom alebo zákonným zástupcom dieťaťa.

6.   Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavať ustanovenie

§ 55  ods.  4  zákona č.  245/2008  Z.  z.,  zásady podľa prílohy č.  2  metodického  pokynu č. 22/2011  na  hodnotenie  žiakov  základnej  školy,  a vychádzať  z odporúčaní  príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka a príslušného vzdelávacieho programu pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.

7.   Pri  vzdelávaní  žiakov  s poruchami  správania  zamerať  sa  na  postupy  podľa  Metodicko- informatívneho materiálu „Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole, ktorý schválilo MŠVVaŠ SR dňa 10. apríla 2013 pod č. 2013-3982/16490:4-914 s účinnosťou od

1. septembra 2013.

8.   Riaditeľom škôl sa odporúča na účel skvalitnenia podmienok výchovy a vzdelávania detí a žiakov so ŠVVP v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi zabezpečiť asistenta učiteľa a vytvárať pracovné miesta odborných zamestnancov na školách.

9.   SZP znevýhodňuje žiaka v edukačnom prostredí a zároveň aj pri psychologickom testovaní.

Problémy,    ktoré    má    žiak    vo    výchovno-vzdelávacom    procese    z dôvodu    vývinu v podmienkach   SZP,   diagnostikuje   poradenské   zariadenie   (CPPPaP)   ako   špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

10. Asistent učiteľa je pedagogickým zamestnancom školy, ktorý podľa požiadaviek učiteľa môže so žiakom pracovať aj samostatne.

11. Riaditeľ školy, z ktorej žiak s ŠVVP prestupuje do inej školy, zašle fotokópiu dokumentácie žiaka (§ 31 ods. 2 a § 35 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.), a to aj pri jeho prestupe do školy poskytujúcej vyšší stupeň vzdelávania.

12. Pri zostavovaní povinnej dokumentácie dieťaťa, žiaka so ŠVVP najmä pri vypracovaní IVP vždy  spolupracovať  s poradenským  zariadením,  ktorý  ho  má  v starostlivosti.  Dôsledne dodržiavať  pokyny  a odporúčania  príslušného  poradenského  zariadenia  a zohľadňovať potreby žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese.

 

1.6.14. Súťaže

 

 

1.   MŠVVaŠ SR je vyhlasovateľom súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení, ktoré sa

konajú v súlade so zaregistrovanými organizačnými poriadkami.

2.   Zoznam predmetových olympiád a postupových súťaží zabezpečovaných IUVENTOU je zverejnený na www.olympiady.sk.

3.   Zoznam a pokyny k súťažiam zabezpečovaných Štátnym inštitútom odborného vzdelávania

(ďalej len „ŠIOV“) sú zverejnené na www.siov.sk.

4.   Zoznam ostatných súťaží je zverejnený na  www.minedu.sk.

5.   Zoznam športových súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ SR je zverejnený na  www.minedu.sk v menu Šport - Šport a zdravie a na  www.skolskysport.sk v časti Aktuality. Prihlasovanie škôl prebieha  prostredníctvom  www.skolskysport.sk,  kde  sú  zverejnené  aj  platné  pravidlá  a propozície v menu danej súťaže.

 

1.6.15. Podnikateľské zručnosti

 

1.   Na   všetkých   typoch   stredných   škôl   pokračuje   vyučovanie   odborných   predmetov

Ekonomické cvičenia v cvičnej firme, Cvičná firma a Cvičná firma – praktikum. Všetky

 

informácie a metodické materiály k vyučovaniu cvičnej firmy sú zverejnené na  www.siov.sk

v časti Slovenské centrum cvičných firiem.

2.   Slovenské centrum cvičných firiem od 2. septembra 2013 spustilo on-line prevádzku na www.sccf.sk.   Cvičné   firmy  môžu   vykonávať   zmeny  údajov   v živnostenskom   alebo obchodnom registri, pozastaviť činnosť cvičnej firmy na zvolené obdobie alebo požiadať o výmaz. Súčasťou on-line systému je Internet banking.

3.   Na podporu podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania sa všetkým stredným školám odporúča zapájať do projektov:

a)  cvičná firma prostredníctvom ŠIOV – www.siov.sk a www.sccf.sk, b)  vyučovanie predmetu aplikovaná ekonómia – www.ae.jasr.sk,

c)  vyučovania predmetu podnikanie v cestovnom ruchu – www.pvcr.jasr.sk.

4.   Stredným školám sa odporúča prezentovať sa na 23. ročníku celoslovenskej prezentačnej výstavy výrobkov a služieb žiakov stredných škôl JUVYR.

5. Stredné školy môžu prezentovať kľúčové kompetencie žiakov vrátane podnikateľských zručností na 17. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem.

6.   Stredné školy sa môžu zúčastniť na 8. ročníku veľtrhu vzdelávania, kariéry a inovácií PRO EDUCO a PRO JOB 2014, ktorý sa bude konať 25. až 27. novembra 2014 v Košiciach www.proeduco.sk.

 

1.6.16. Finančná gramotnosť

 

1. Aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR, je zverejnený na www.minedu.sk; www.siov.sk a www.statpedu.sk.

2. Školy sú povinné zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích  programov.  Spôsob  implementácie  stanoví  „Metodika  pre  zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl“, vydaná MŠVVaŠ SR.

3.   Odporúča sa zabezpečiť vybavenosť škôl učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti; kontrolovať stav a úroveň rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov, výsledky zistení zovšeobecňovať.

4.   Je potrebné využívať možnosť vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti. Zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania pre oblasť finančnej gramotnosti je zverejnený na http://www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-skolstva/.

5.   Zabezpečiť  prostredníctvom  poradných  orgánov  riaditeľa  školy,  prípadne  koordinátora pre oblasť   finančného   vzdelávania   interné   vzdelávanie   pedagogických   zamestnancov týkajúce sa rozvoja finančnej gramotnosti.

6.   Odporúča sa realizovať projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti.

Viac informácií možno získať na  www.fininfo.sk a www.viacakopeniaze.sk.

 

1.6.17. Informačné a komunikačné technológie

 

1.   V školách vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) a venovať pozornosť rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti.

2.   Zvýšenú  pozornosť  venovať  ochrane  detí  a  žiakov  pri  používaní  internetu  a  využívať webové sídla k bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk, www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk.

3.   Ako doplnok ku klasickým výučbovým metódam sa školám odporúča využívať digitálny vzdelávací obsah schválený ŠPÚ.

 

4.   Školám  sa  odporúča  zapájať  do  medzinárodného  partnerstva  škôl  eTwinning,  ktorý podporuje    rozvoj    spolupráce    európskych    škôl    prostredníctvom    využívania    IKT a komunikácie  v cudzom  jazyku.  Informácie  sú  zverejnené  na   www.minedu.sk  v menu Medzinárodná spolupráca, Medzinárodné projekty:  http://www.minedu.sk/etwinning/.

 

1.6.18. Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov

 

1.   MŠVVaŠ SR zverejňuje výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojových projektov a poskytnutie dotácií v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

2.   Výzvy na predkladanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov sú zverejnené na

www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Rozvojové projekty v regionálnom školstve.

3.   Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v oblasti regionálneho školstva sú zverejnené na  www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – dotácie MŠVVaŠ SR v oblasti regionálneho školstva.

 

2. ŠKOLY

 

1.   Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, štátnych vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii, ďalšej dokumentácii, dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na  www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.siov.sk, www.vudpap.sk.

2.   V základných a stredných školách venovať pozornosť dôslednému vypracovaniu učebných osnov všetkých predmetov v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom príslušného štátneho vzdelávacieho programu (ďalej len „ŠVP“) a učebným plánom školy.

3.   S cieľom  zabrániť  poskytovaniu  alebo sprístupňovaniu  informácií,  ktoré by mohli  viesť k narušovaniu mravnosti alebo podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti alebo k ďalším formám intolerancie, umožniť osobám, ktoré nie sú zamestnancami školy účasť na vyučovaní a aktivitách organizovaných školou iba so súhlasom riaditeľa školy.

4.   Prezentovať, rozširovať a adaptovať najlepšiu národnú a medzinárodnú pedagogickú prax v školách a školských zariadeniach s cieľom poskytnúť čo najširšej verejnosti adekvátne informácie, ktoré napomôžu zvyšovaniu kvality výchovy a vzdelávania. Prezentovať prirodzené vzory a autority z radov pedagogických zamestnancov.

5.   Odporúčame učiteľom základných a stredných škôl sledovať nový časopis Jazyk a literatúra, ktorý vychádza v elektronickej podobe na  www.statpedu.sk v periodicite šesť čísel ročne. Časopis ponúka priestor na publikovanie článkov a štúdií domácim a zahraničným odborníkom a učiteľom zameraným na problematiku vyučovania jazykov (materinské, vyučovacie  a  cudzie)  a  literatúry  na  všetkých  stupňoch  vzdelávania  a  s  tým  súvisiacu reflexiu výsledkov výskumu v danej oblasti. Svoje príspevky zasielajte na adresu redakcie: redakcia@statpedu.sk.

 

2.1.     Materské školy

 

1.   Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa vydáva v posledný deň školského vyučovania v danom školskom roku s dátumom 30. jún príslušného kalendárneho roku. Ak tento dátum vychádza napr. na sobotu alebo nedeľu, vydáva sa s dátumom posledného pracovného dňa pred týmto dátumom. Vydaniu osvedčenia nepredchádza žiadne hodnotenie dieťaťa. Rovnaké osvedčenie získavajú deti absolvujúce bežnú materskú školu, ako aj deti absolvujúce špeciálnu materskú školu, alebo ktoré boli vzdelávané v špeciálnej triede bežnej materskej  školy.  Pri  vydávaní  osvedčenia  sa  individuálne  posudzuje  absencia  detí  na výchove  a  vzdelávaní  počas  posledného  ročníka  v  materskej  škole.  Deťom,  o  ktorých

 

materská škola vie, že budú mať odložené plnenie povinnej školskej dochádzky a budú navštevovať materskú školu aj v nasledujúcom školskom roku, sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydáva.

2. Logopedická starostlivosť vykonávaná logopédom, ktorý je kmeňovým zamestnancom zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva, sa nepovažuje za krúžkovú činnosť, môže sa realizovať v materskej škole aj v dopoludňajších hodinách.

3.   Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky možno chápať ako dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami len vtedy, ak mu príslušné školské zariadenie   výchovného   poradenstva   a prevencie   diagnostikovalo   špeciálne   výchovno- vzdelávacie potreby. Odporúča sa individuálnym prístupom k deťom s odloženým začiatkom plnenia  povinnej  školskej  dochádzky  s  využitím  metodického  materiálu  „Rozvíjajúci program   výchovy   a   vzdelávania   detí   s   odloženou   povinnou   školskou   dochádzkou v materských školách“, ktorý je dostupný na:  http://www.statpedu.sk/sk/Ucebnice-metodiky- publikacie-odborne-informacie/Publikacie.alej,   zvyšovať   úroveň   ich   pripravenosti   na

primárne vzdelávanie v základnej škole.

4.   V pedagogickom  prístupe  rešpektovať  Dohovor  o právach  dieťaťa  a prijateľnou  formou oboznamovať deti s ich právami a splniteľnými povinnosťami v zmysle tohto dokumentu prostredníctvom    jednoduchých    a výstižných    pravidiel    správania    sa    vyjadrených v piktogramoch, prostredníctvom rozprávok a príbehov z rôznych médií.

5.   Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole realizovať najmä formou rôzne obsahovo zameraných hier, neuplatňovať školský spôsob vyučovania.

6.   Spisovným  rečovým  vzorom  napomáhať  deťom  v materských  školách  k  nadobúdaniu základov ovládania a používania štátneho jazyka (bez ohľadu na vyučovací jazyk materskej školy).

7.   Pravidelným  denným  pobytom  vonku  podporovať  rozvíjanie  pohybových  schopností a zručností detí, otužovať detský organizmus. Bezdôvodné vynechávanie pobytu vonku je neprípustné.

8.   Podporovať  experimentovanie  a  bádanie  detí,  hodnotiace  a  sebahodnotiace  zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku. Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí; rozvoj tvorivého a kritického myslenia; schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať. Ako didaktické pomôcky efektívne využívať digitálne technológie, ktoré majú materské   školy   k dispozícii,   s dôsledným   rešpektovaním   vývinových   osobitostí   detí predškolského veku.

9.   Pri využívaní publikácie Želkova škôlka, ktorú bezplatne dostala každá materská škola, sa v závislosti od miestnych podmienok odporúča využívať možnosti spolupráce s príslušníkmi služby železničnej polície Policajného zboru.

10. Pri  prijímaní  na  predprimárne  vzdelávanie  rešpektovať  právo  dieťaťa  na  zabezpečenie výchovy a vzdelávania v štátnom jazyku a materinskom jazyku. V školskom poriadku vypracovať podrobnosti o prijímaní dieťaťa do materskej školy, zaradení na adaptačný pobyt alebo   diagnostický  pobyt   dieťaťa   v   materskej   škole,   prerušení   dochádzky  dieťaťa, o predčasnom  ukončení  predprimárneho  vzdelávania a preberaní  detí  z  materskej  školy. Nevytvárať poradovníky na prijímanie detí do materskej školy.

11. V  spolupráci  so  zriaďovateľmi  vytvárať  podmienky  na  predprimárne  vzdelávanie  čo najväčšieho počtu detí rozširovaním kapacitných podmienok aj v zadaptovaných priestoroch, využívať  možnosti  existujúcich  foriem  výchovy  a vzdelávania.  Výchovno-vzdelávaciu činnosť  zabezpečovať  kvalifikovanými  pedagogickými  zamestnancami;  dodržiavať stanovený počet pedagogických zamestnancov určených na triedu s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním.

12. Odporúča  sa  nadväzovať  a  rozvíjať  partnerské  vzťahy  materských  škôl  s inštitúciami predprimárneho vzdelávania v zahraničí aj v rámci aktivít profesijných združení Spoločnosti

 

pre predškolskú výchovu a Slovenského výboru svetovej organizácie pre predškolskú výchovu  (OMEP),  zapájať  sa  do  medzinárodných  projektov  v oblasti  predprimárneho vzdelávania.

13. Na reálne pokrytie aktuálnych vzdelávacích potrieb detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v spolupráci so zriaďovateľom účelne využívať príspevok na ich výchovu a vzdelávanie.

 

2.2.      Základné školy

 

1.   Od 1. januára 2014 sa upravuje maximálny počet žiakov v triedach 5. – 9. ročníka z 28 na 29

žiakov. Ostatné počty sa nezmenili, zostávajú v súlade s § 29 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.

2.   S účinnosťou od 1. septembra 2014 platia ďalšie predpoklady pre prijatie žiaka do prvého ročníka študijných odborov stredných škôl – viac informácií v časti Stredné školy.

3.   ŠVP základné školy (ISCED 1 a ISCED 2) sú zverejnené na  www.statpedu.sk.

4.   Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže škôl sa od 1. septembra 2014 upravuje oblasť pedagogickej dokumentácie, a to zmenou § 11 zákona č. 245/2008 Z. z.

5.   Od  1.  septembra  2015  začnú  platiť  najnižšie  počty  žiakov  v triedach  základnej  školy

v zmysle § 29 ods. 8 a odsekov 14 až 16 zákona č. 245/2008 Z. z.

6.   Pri zápise detí do prvého ročníka základnej školy sa odporúča, aby bol prítomný podľa možnosti aj psychológ, špeciálny pedagóg a učiteľ materskej školy a asistent učiteľa.

7.   Zabezpečiť   zamestnávanie   dostatočného   počtu   školských   špeciálnych   pedagógov   a asistentov pedagóga.

8.   Žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole mimo územia Slovenskej republiky alebo sa vzdeláva v škole zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, vykonáva komisionálne skúšky z predmetov, ktoré sa v tejto škole nevyučovali (spravidla slovenský jazyk, vlastiveda, geografia, dejepis – učivo venované Slovenskej republike, národným dejinám a pod.). Žiak, ktorý plní osobitný spôsob školskej dochádzky individuálnym vzdelávaním (nie v škole) v zahraničí, vykoná skúšky zo všetkých povinných vyučovacích predmetov učebného plánu príslušného ročníka kmeňovej školy.

9.   V záujme zvýšenia záujmu žiakov o technické študijné odbory v stredných školách klásť väčší  dôraz  na  vyučovanie  matematiky  a  prírodovedných  predmetov  úpravou  ŠVP  pre ISCED 1 a ISCED 2. Pripravuje sa zosúladenie obsahu vzdelávania s aktuálnymi potrebami trhu práce. Z uvedeného dôvodu odporúčame školám a ich zriaďovateľom venovať zvýšenú pozornosť   materiálno-technickému   a priestorovému   zabezpečeniu   odborných   učební predmetov biológia, fyzika, chémia a technika.

10. Efektívne   využívať   vzdelávanie   pedagogických    zamestnancov   v oblasti   rozvíjania matematickej,  čitateľskej  a prírodovednej  gramotnosti,  zamerať  sa  na  rozvíjanie  daných oblastí  v rámci  tvorby  školských  vzdelávacích  programov  s cieľom  zvyšovania  úrovne vyučovania a získavanie kompetencií u žiakov.

11. MŠVVaŠ SR vytvára aj v tomto školskom roku podmienky na zvyšovanie bezpečnosti detí a žiakov  v premávke  na  pozemných   komunikáciách  prostredníctvom   zabezpečenia  ich výcviku na detských dopravných ihriskách (ďalej len „DDI“). Základné školy zabezpečujú praktický výcvik a teoretické vyučovanie pre svojich žiakov na stálych DDI v mieste sídla školy alebo v jej blízkom okolí. Pokiaľ je stále DDI príliš vzdialené od sídla školy alebo je ťažko dosiahnuteľné z hľadiska dopravnej dostupnosti, môže praktický výcvik a teoretické vyučovanie  zabezpečiť  aj  prenosné  DDI.  Prenosné  DDI  zabezpečujú  praktický  výcvik a teoretické vyučovanie iba v obciach, v ktorých nie je zriadené stabilné DDI. Praktický výcvik a teoretické vyučovanie zabezpečujú DDI, ktorým MŠVVaŠ SR poskytlo dotáciu, podľa „Tematického plánu dopravnej výchovy žiakov základných škôl na detských dopravných  ihriskách“.  Na  týchto  DDI  sa  praktický  výcvik  a teoretické  vyučovanie

 

poskytuje  bezplatne.  Zoznam  uvedených  DDI  a ďalšie  informácie  sú  zverejnené  na webovom sídle MŠVVaŠ SR.

 

2.3.      Stredné školy

1.   V rámci realizácie prijímacieho konania do prvého ročníka študijných odborov stredných škôl pre školský rok 2015/2016 dodržať uplatnenie ďalších predpokladov pre prijatie žiaka do prvého ročníka študijných odborov stredných škôl, ktoré sú zavedené s účinnosťou od

1. septembra 2014 v § 62 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákonom č. 324/2012

Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony). Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách a do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho štúdia je to priemerný prospech do 2,0 z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základnej školy na konci druhého polroku predposledného ročníka ich štúdia a na konci prvého polroku posledného ročníka ich štúdia na základnej škole. Do študijných odborov stredných odborných škôl je to priemerný prospech do 2,75 z tých istých predmetov. Do priemeru sa nezapočítava priemer z vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. Zároveň sa zavádza požiadavka na splnenie tejto podmienky priemerného prospechu i na konci  druhého  polroku  posledného  ročníka štúdia. Uvedené predpoklady pre prijatie sa nevzťahujú na prijatie žiakov do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu gymnázia, do  prvého  ročníka osemročného  vzdelávacieho  programu  konzervatória  a do prvého  ročníka šesťročného  vzdelávacieho programu  vyššieho  odborného  vzdelávania v konzervatóriu.

2.   Riaditeľom a zriaďovateľom stredných odborných škôl sa odporúča pri zaradení nových študijných a učebných odborov do siete vychádzať z analýz a prognóz vývoja trhu práce a požiadaviek konkrétnych zamestnávateľov v regióne. Školské vzdelávacie programy spracovávať v úzkej spolupráci s príslušnými stavovskými organizáciami alebo profesijnými organizáciami.

3.   ŠVP pre gymnáziá sú zverejnené na  www.statpedu.sk. Rámcové učebné plány neurčujú rozdelenie počtu hodín pre jednotlivé predmety a obsah vzdelávania v ŠVP nie je viazaný na ročníky, jeho usporiadanie je v kompetencii školy.

4.   ŠVP  pre  odborné  vzdelávanie  a prípravu  pre  jednotlivé  skupiny  odborov  vzdelávania stredných odborných škôl, metodika tvorby ŠkVP pre stredné odborné školy a vzorové ŠkVP sú zverejnené na www.siov.sk.

5.   Normatívy  materiálno-technického  a  priestorového  zabezpečenia  pre  učebné  odbory  a

študijné odbory stredných odborných škôl sú zverejnené na  www.siov.sk.

6.   Zoznam študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a konzervatórií, ktoré sa budú experimentálne overovať v školskom roku 2014/2015 a ktorých experimentálne overovanie bude úspešne ukončené dňa 31. augusta 2014, je zverejnený na  www.minedu.sk.

7.   Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce je zverejnený na www.minedu.sk.

8.   V humanitne orientovaných študijných odboroch skupín 68 Právne vedy, 75 Pedagogické vedy, 76 Učiteľstvo sa odporúča využívať Metodickú príručku pre vyučovanie ľudských práv v odbornom vzdelávaní a príprave.

9.   Informačný bulletin ŠIOV, určený pre stredné odborné školy, vychádza elektronicky a je

zverejnený na www.siov.sk.

 

10. Riaditeľom  stredných  odborných  škôl  sa  odporúča  dôsledne  a  v  dostatočnom  časovom predstihu predkladať stavovským a profesijným organizáciám na vyjadrenie obsah odbornej zložky maturitnej skúšky, obsah záverečnej skúšky a obsah absolventskej skúšky.

11. Podporovať   vznik   a   činnosť   žiackych   školských   rád,   ich   aktívnu   participáciu   na organizovaní života školy a na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku. Odporúčame riaditeľom stredných škôl podporovať vznik a fungovanie žiackych školských rád, ako praktického  nástroja  učenia  sa  demokracii.  Viac  informácií  o zriaďovaní  a fungovaní žiackych školských rád na  www.iuventa.sk.

 

2.4.      Školská integrácia

 

1.   Dieťa a žiak so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním v materskej, základnej alebo strednej škole môže byť vzdelávaný formou školskej integrácie, ak mu príslušné poradenské zariadenie   po   diagnostických   vyšetreniach   vydalo   písomné   vyjadrenie   k školskému začleneniu na základe diagnostikovaných ŠVVP.

2.   Dieťa so zdravotným znevýhodnením, individuálne začlenené v bežnej triede, sa vzdeláva podľa  individuálneho  vzdelávacieho  programu  len  vtedy,  ak  je  to  vzhľadom  na  jeho zdravotné znevýhodnenie potrebné. Individuálny vzdelávací program vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

3.   O prijatí dieťaťa alebo žiaka do školy, vrátane dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP, rozhoduje podľa § 5 zákona č. 596/2003 Z. z riaditeľ školy. Ak sa ŠVVP dieťaťa alebo žiaka prejavia v priebehu  jeho  školskej  dochádzky  a je  potrebná  zmena  formy  vzdelávania,  po splnení predpísaných  náležitostí  k  zmene  formy  vzdelávania,  riaditeľ  školy  ďalšie  rozhodnutie o prijatí žiaka do školy nevydáva.

4.   Pri vypracúvaní individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej len „IVP“) pre deti a žiakov so ŠVVP sa školám odporúča spolupracovať s poradenským zariadením, ktoré žiaka diagnostikovalo; na uvedený účel je možné využívať tiež služby, ktoré poskytuje Detské

centrum VÚDPaP.

5.   Pri vypracúvaní  IVP pre žiakov s mentálnym postihnutím integrovaných v bežnej triede základnej školy je potrebné vychádzať z obsahu vzdelávania vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím a rámcového obsahu vzdelávania špeciálnej základnej školy príslušného variantu. Učebný plán integrovaných žiakov je rovnaký ako ostatných žiakov triedy; žiaci môžu absolvovať aj vyučovací predmet cudzí jazyk, pričom sa na nich kladú primerané  nároky.  V predmetoch  výchovno-estetického  zamerania  je  vhodné  vzdelávať týchto žiakov podľa obsahu vzdelávania žiakov bežnej triedy.

6.   Pri hodnotení žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaných v školskej integrácii v bežnej triede  základnej  školy sa  postupuje  podľa  Metodických  pokynov  na  hodnotenie  žiakov s mentálnym postihnutím podľa príslušného variantu.

7. Žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami vzdelávaných v školskej integrácii v bežnej triede základnej školy je možné hodnotiť aj slovným komentárom o dosiahnutých vzdelávacích výsledkoch bez vyjadrenia stupňov klasifikácie prospechu. Ak sú títo žiaci v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaní, dostávajú rovnaké vysvedčenie ako ostatní žiaci; v doložke vysvedčenia žiakov s mentálnym postihnutím sa uvedie informácia o variante (variant A, B alebo C), v ktorom bol žiak vzdelávaný.

8.   Celkové hodnotenie žiakov s mentálnym postihnutím vo všetkých ročníkoch základnej školy sa na konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje slovami „prospel“ alebo

„neprospel“.

9.   Ak  sa  v priebehu  školského  roka  prejaví,  že  výchovno-vzdelávacie  výsledky  žiaka

so zdravotným znevýhodnením vzdelávaného v školskej integrácii, ktorého IVP zahŕňa aj

 

úpravu obsahu vzdelávania niektorého vyučovacieho predmetu, nie sú uspokojivé a žiak nespĺňa potrebné kritériá na jeho súhrnné hodnotenie lepším klasifikačným stupňom ako nedostatočný,  je  potrebné  neodkladne  prehodnotiť  a upraviť  obsah,  resp.  formu  jeho vzdelávania  v súčinnosti  so  špeciálnym  pedagógom  a psychológom.  Takýto  žiak  nemá opakovať ročník z tých vyučovacích predmetov, v ktorých majú na jeho neúspešnosť vplyv dôsledky jeho diagnózy. Ak sa na prospechu žiaka okrem jeho zdravotného znevýhodnenia podieľa významnou mierou viac faktorov, k hodnoteniu a klasifikácii stupňom nedostatočný je možné pristúpiť, avšak len po odbornom posúdení a odporučení tohto postupu príslušným poradenským zariadením. Žiadny všeobecne záväzný právny predpis neurčuje, že žiak vzdelávaný v školskej integrácii nemôže opakovať ročník.

10. Metodické   usmerňovanie   pri   výchove   a   vzdelávaní   detí   a   žiakov   so   všeobecným intelektovým nadaním vzdelávaných v školskej integrácii zabezpečuje VÚDPaP. Príslušná dokumentácia je zverejnená na www.vudpap.sk.

11. Riaditeľom   škôl   sa   odporúča   naďalej   v spolupráci   so   zriaďovateľom   zabezpečovať personálne,  priestorové  a materiálno-technické  podmienky  na vzdelávanie  detí  a žiakov v školskej integrácii. Ak škola vzdeláva žiakov v školskej integrácii, je nevyhnutné, aby mala školského špeciálneho pedagóga a psychológa.

12. Zriaďovatelia a riaditelia škôl, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným znevýhodnením v školskej integrácii, vytvárajú v rámci svojich možností podmienky na vyučovanie špecifických predmetov, napr. rozvíjanie špecifických funkcií, individuálna logopedická intervencia, priestorová orientácia a voliteľné predmety zamerané napr. na rozvíjanie manuálnych zručností a návykov aj v spolupráci s príslušným poradenským zariadením.

13. Žiakovi, ktorý mal z dôvodu zdravotného znevýhodnenia redukovaný obsah vzdelávania, sa táto skutočnosť uvádza v doložke vysvedčenia.

14. V prihláške na vzdelávanie na strednej škole je potrebné uviesť uchádzačovi so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním, vzdelávanému v školskej integrácii, príslušný kód školskej integrácie.

15. Základné školy a stredné školy v oblasti školskej integrácie metodicky usmerňujú OŠ OÚ.

16. Pri vzdelávaní žiakov s nadaním dôsledne postupovať v súlade s § 104 až § 106 zákona č. 245/2008 Z. z. Pri vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním aj v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 307/2008 Z. z. z 23. júla 2008 o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním. Príslušné nadanie musí byť preukázané pred zaradením príslušného žiaka do triedy pre žiakov s nadaním alebo ako individuálne začleneného žiaka s nadaním.

17. Realizovať  hospitačnú  činnosť  so  zameraním  na  aplikáciu  odporúčaní  poradenských zariadení   pre   prácu   s integrovanými   žiakmi,   využívanie   kompenzačných   pomôcok na vyučovaní,  uplatňovanie  sebahodnotenia  žiakov  a  striedanie  činností  zohľadňujúcich potreby integrovaných žiakov s oddychovými chvíľkami.

18. Zamerať   kontrolnú   činnosť   na   integrovaných   žiakov,   na   dodržiavanie   odporúčaní poradenského zariadenia pre prácu s nimi a na zohľadňovanie ich potrieb vo výchovno- vzdelávacom procese (využívanie individuálneho prístupu, diferenciácie úloh, kompenzačných pomôcok, alternatívnych spôsobov hodnotenia, sebahodnotenia, zapojenia integrovaných žiakov do vyučovacej hodiny a i.).

19. V spolupráci so zriaďovateľmi vytvárať podmienky na predprimárne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením, individuálne začlenených detí zabezpečením asistenta učiteľa.

 

2.5.      Špeciálne školy, špeciálne triedy

 

1.   Podmienky a postup na prijatie žiaka do špeciálnej triedy v základnej škole a špeciálnej triedy v strednej škole sú rovnaké ako pre prijatie žiaka do špeciálnej školy; prijímať žiaka na základe preukázateľného zdravotného znevýhodnenia.

 

2.   Do špeciálnych škôl a špeciálnych tried sa neprijímajú intaktní žiaci formou tzv. obrátenej integrácie, ak to nie je predmetom schváleného experimentálneho overovania podľa § 14 zákona č. 245/2008 Z. z.

3.   Zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením má právo nesúhlasiť so vzdelávaním svojho dieťaťa v triede pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo v škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

4.   V špeciálnych triedach základných škôl a v špeciálnych triedach stredných škôl sa vyučuje podľa príslušného vzdelávacieho programu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a využíva sa pedagogická dokumentácia a pokyny pre školy pre týchto žiakov. Vhodné je prispôsobiť  rozvrh  hodín  špeciálnej  triedy pre  žiakov  so  zdravotným  znevýhodnením  a bežnej triedy v príslušnom ročníku tak, aby žiaci týchto tried boli vzdelávaní spoločne v niektorých vyučovacích predmetoch, napr. výchovno-estetického zamerania.

5.   Pri výchove a vzdelávaní žiaka, pre ktorého z rôznych príčin (napr. výrazne nerovnomerná štruktúra  schopností,  viacnásobné  postihnutie,  zdravotné  postihnutie  v  kombinácii  s

vývinovými poruchami učenia, kombinácia zdravotného alebo sociálneho znevýhodnenia s nadaním a pod.) nie je postup podľa učebných osnov pre príslušnú školu alebo príslušného ŠkVP optimálny, je vhodné postupovať podľa IVP. Takéto vzdelávanie je potrebné zaznamenať do doložky vysvedčenia, napr. žiak bol vzdelávaný podľa IVP.

6. Vzdelávacie programy pre žiakov s mentálnym postihnutím v rámci voliteľných hodín umožňujú aj vyučovanie cudzieho jazyka. Ak škola bude vyučovať cudzí jazyk, jeho učebné osnovy musia byť súčasťou ŠkVP a predmet musí byť uvedený v učebnom pláne.

7.   Ak sa počas školskej dochádzky zistí zmena charakteru zdravotného znevýhodnenia žiaka, alebo jeho zaradenie nezodpovedá charakteru jeho vzdelávacích potrieb, riaditeľ špeciálnej školy navrhne vzdelávanie žiaka v takej škole, ktorej zameranie zodpovedá výchovno- vzdelávacím potrebám žiaka. Preradenie do bežnej školy sa nevylučuje.

8.   Žiaci s mentálnym postihnutím vzdelávaní v špeciálnych triedach základných škôl dostávajú vysvedčenia na rovnakých tlačivách ako žiaci špeciálnej základnej školy, žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami a mentálnym postihnutím, ako žiaci základnej školy

pre žiakov s autizmom, žiaci s iným druhom zdravotného znevýhodnenia v špeciálnych triedach základných škôl a stredných škôl na tlačive určenom pre bežné triedy príslušnej školy.

9.   Žiaci s mentálnym postihnutím, žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, okrem žiakov odborného učilišťa, sa môžu na konci prvého a druhého polroka na vysvedčení hodnotiť slovným komentárom o dosiahnutých vzdelávacích výsledkoch bez vyjadrenia stupňov klasifikácie.

10. Celkové  hodnotenie  žiakov  s  mentálnym  postihnutím  vo  všetkých  ročníkoch  špeciálnej triedy  základnej  školy  a vo  všetkých  ročníkoch  špeciálnej  základnej  školy  sa  na  konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje slovami „prospel“ alebo „neprospel“.

11. V doložke vysvedčenia žiaka, vzdelávaného podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím, sa uvedie príslušný variant (variant A,B alebo C), v ktorom sa žiak

vzdeláva.

12. Pri  zmene  vzdelávacieho  variantu  žiaka  špeciálnej  základnej  školy  sa  rozhodnutie  o preradení do iného variantu nevydáva. Zmenu variantu uskutočniť k začiatku školského roka, prípadne polroka, po kompletnom diagnostickom vyšetrení CŠPP a návrhu školy, po prerokovaní s rodičom, resp. zákonným zástupcom.

13. Počas  vyučovania  zadávať  žiakom  úlohy  podporujúce  vzájomnú  spoluprácu  a  pomoc, zaraďovať kooperatívne vyučovanie, relaxačné prestávky, rozvíjať sebahodnotenie žiakov, využívať slovné hodnotenie, rozvíjať kompetencie v oblasti digitálnej gramotnosti, používať kompenzačné pomôcky, najmä u žiakov s viacnásobným postihnutím.

 

14. Žiakom, ktorí sú oslobodení od povinnosti dochádzať do školy a ich vzdelávanie je na základe písomného vyjadrenia lekára a poradenského zariadenia kontraindikáciou k zdravotnému stavu, sa vzdelávanie neposkytuje, pokiaľ na to nepominú dôvody.

15. Zriaďovateľom a riaditeľom škôl pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím sa odporúča vytvárať personálne a materiálno-technické podmienky na efektívne uplatňovanie IKT v edukácii detí a žiakov so zrakovým postihnutím a vytvárať optimálne pracovné podmienky autorom a upravovateľom učebníc, učebných textov v Braillovom písme, digitálnej alebo zvukovej úprave.

16. Zriaďovateľom a riaditeľom škôl pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím sa odporúča vytvárať personálne a materiálno-technické podmienky na efektívne uplatňovanie IKT v edukácii detí a žiakov so sluchovým postihnutím a vytvárať optimálne pracovné podmienky autorom a upravovateľom učebníc, učebných textov a pracovných zošitov.

17. V základných školách pre žiakov so sluchovým postihnutím sa odporúča vyučovať voliteľný

predmet slovenský posunkový jazyk pre prípravný až štvrtý ročník a piaty až deviaty ročník základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím. Obsah vzdelávania voliteľného predmetu je zverejnený na www.statpedu.sk.

18. Vzdelávacie programy pre žiakov s mentálnym postihnutím v rámci disponibilných hodín umožňujú   mentálne   postihnutým   žiakom   s narušenou   komunikačnou   schopnosťou vyučovanie špecifického predmetu Individuálna logopedická intervencia. Obsah vzdelávania tohto predmetu je súčasťou školského vzdelávacieho programu, ktorý je uvedený v učebnom pláne. Vyučuje ho logopéd.

19. V záujme skvalitnenia úrovne informovanosti širokej verejnosti o práci  špeciálnych škôl odporúčame riaditeľom špeciálnych škôl pravidelne aktualizovať webové sídlo školy. Súčasťou webového sídla školy by mal byť aj školský vzdelávací program, prostredníctvom ktorého majú možnosť rodičia detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením získať základné informácie o cieľoch a špecifikách práce príslušnej školy.

 

2.6.      Základné umelecké školy

 

1.   Od  školského  roku  2008/2009  poskytujú základné  umelecké  školy  primárne  umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie. Žiaci 1. až 4. ročníka prvej časti prvého stupňa  základného  štúdia  a žiaci  prvého  až tretieho  ročníka  druhej  časti  prvého  stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy sa v školskom roku 2014/2015 vzdelávajú podľa ŠkVP.

2.   ŠVP základnej umeleckej školy ISCED 1 B – Primárne umelecké vzdelanie, ŠVP základnej umeleckej školy ISCED 2 B – Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie sú zverejnené na www.statpedu.sk.

3. Žiaci posledného ročníka primárneho umeleckého vzdelávania, nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania, druhého stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých ukončujú štúdium záverečnou skúškou. Škola im vydá záverečné vysvedčenia podľa § 11 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

4.   Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 20. augusta 2009 pod číslom CD-2009-

27474/21375-1:911  schválilo  učebné  plány  pre  hudobný,  tanečný,  literárno-dramatický

a výtvarný odbor základnej umeleckej školy.

5.   Učebné plány pre základnú umeleckú školu sú súčasťou ŠVP základnej umeleckej školy pre primárne umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie. Obsahujú tiež učebné plány prípravného štúdia, II. stupňa základného štúdia, rozšíreného štúdia a štúdia pre dospelých.

6.   V školskom roku 2014/2015 sa podľa nich postupuje v prípravnom štúdiu, v prvej časti prvého stupňa základného štúdia a v prvom až treťom ročníku druhej časti prvého stupňa

 

základného štúdia. V každom nasledujúcom školskom roku sa bude podľa nich postupovať v ďalších nasledujúcich ročníkoch druhej časti prvého stupňa základného štúdia. Vo štvrtom ročníku druhej časti prvého stupňa základného štúdia, v druhom stupni základného štúdia a v štúdiu pre dospelých sa v školskom roku 2014/2015 postupuje podľa učebných plánov pre základnú umeleckú školu, ktoré schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 22. 12. 2003 pod číslom 11215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004.

7. Riaditelia základných umeleckých škôl vysielajú učiteľov ako pedagogický sprievod, pozorovateľov   alebo   členov   odborných   komisií   a   porôt   na   súťaže,   tvorivé   dielne a prehliadky formou pracovných ciest.

 

2.7.      Jazykové školy

 

1. Oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky vydá MŠVVaŠ SR na základe žiadosti jazykovej školy zaradenej v sieti a na základe splnenia podmienok ustanovených vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole.

2.   Zoznam jazykových škôl, ktoré majú vydané oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky, je aktualizovaný a zverejnený na  www.minedu.sk.

 

3. ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

 

1.   Aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní v školských zariadeniach sú zverejnené na

www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Školské zariadenia.

2. Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch, pedagogických dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na www.minedu.sk, www.mpc-edu.sk,  www.statpedu.sk,  www.siov.sk,  www.vudpap.sk a ďalších organizácií. Podporovať  účasť  pedagogických  zamestnancov  a  odborných  zamestnancov  na kontinuálnom vzdelávaní uskutočňovanom prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov.

3.   Odporúčame  realizovať  (predovšetkým  školským  klubom  detí,  centrám  voľného  času a školským  internátom)  v rámci  ich  aktivít  a  v spolupráci  s dobrovoľníckymi  centrami a organizáciami dobrovoľnícku činnosť v ich okolí.

 

3.1.      Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia

 

3.1.1.   Školský klub detí

 

1.   Skvalitnením spolupráce so základnou školou a zriaďovateľmi odporúčame umožniť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia pravidelne navštevovať školské kluby detí s cieľom podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie.

2.   Na skvalitnenie využívania voľného času odporúčame ustanoviť v školských kluboch detí, ktoré sú súčasťou základnej školy, kariérovú pozíciu – koordinátor voľného času.

3.   Pri  tvorbe  výchovných  programov  využívať  vzorový výchovný program  zverejnený na

http://www.minedu.sk/skolske-zariadenia/.

4.   Odporúčame využívať možnosť predkladať projekty v rámci Programov pre mládež na roky

2014 – 2020. Informácie na  www.iuventa.sk.

 

3.1.2.   Centrum voľného času

 

1.   Pravidelná  výchovno-vzdelávacia  činnosť  v  záujmových  útvaroch  centra  voľného  času (ďalej len "centrum") sa vykonáva v súlade s výchovným programom centra a podľa rozvrhu týždennej činnosti. Frekvencia vykonávanej záujmovej činnosti, jej obsahu a počtu členov je zaznamenávaná v triednej knihe vychovávateľom.

2.   V  rámci  kontrolnej  činnosti  venovať  systematickú  pozornosť  organizácii  a  výkonu pravidelnej záujmovej činnosti záujmových útvarov podľa rozvrhu týždennej činnosti, zamerať pozornosť na aktuálne a pravidelné vedenie triednych kníh.

3.   Počet účastníkov v záujmovom útvare sa zohľadňuje a odvíja od:

a)  formy záujmovej činnosti,

b)  druhu záujmovej činnosti s dôrazom na dodržiavanie bezpečnosti,

c)  veku a stavu účastníkov.

4.   V rámci metodickej činnosti centier využívať možnosť akreditovať si vzdelávacie programy prostredníctvom  Akreditačnej  komisie  pre  špecializované  činnosti  v  oblasti  práce  s mládežou,  zriadenej  v  zmysle  zákona  č.  282/2008  Z.  z.  o  podpore  práce  s mládežou a o zmene  a doplnení  zákona  č.  131/2002  o vysokých  školách  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 375/2013 Z. z. Príslušné informácie sú zverejnené na www.iuventa.sk v menu Legislatíva - Akreditačná komisia.

5.   Centrám sa odporúča využívať odbornú pomoc a poradenstvo Tematických centier mládeže v krajských mestách okrem Bratislavy (TCM), ktoré vznikli ako súčasť Národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou, ktorý realizuje IUVENTA a je spolufinancovaný z  operačného programu Vzdelávanie.  Každé TCM má svoju prioritnú tému, v rámci ktorej vytvára inovatívne programy zážitkového učenia  pre  deti  a  mládež  a  zároveň  v  danej  téme  funguje  ako  znalostné  centrum. Podrobnejšie informácie a kontakty nájdete na  www.projektpraktik.sk.

6.   Centrám      odporúčame      v rámci      výchovno-vzdelávacej      činnosti      spolupracovať

s dobrovoľníckymi centrami a organizáciami v ich pôsobnosti.

 

3.1.3.   Školský internát

 

1.   V komplexnej výchovno-vzdelávacej činnosti školských internátov sa odporúča systémovo uplatňovať tvorivo-humanistický model výchovy a vzdelávania, v ktorého centre pozornosti je žiak, jeho potreby a záujmy, a to v primeranom pomere s jeho vedením k zodpovednosti za svoj vlastný rozvoj.

2.   Rozvíjať  kľúčové  kompetencie  žiakov  s  orientáciou  na  rozvoj  ich  osobnosti,  s  cieľom pripraviť ich na aktívny život v otvorenej informačnej a multikultúrnej spoločnosti.

3.   Zvýšenú  pozornosť  venovať  zdravému  životnému  štýlu,  prevencii  obezity a pohybovým aktivitám.

4. Podporovať  účasť  vychovávateľov  na  kontinuálnom  vzdelávaní  uskutočňovanom prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov.

5.   Študentov vysokých škôl sa odporúča ubytovávať v školských internátoch len po ubytovaní všetkých žiakov stredných škôl.

 

3.2.      Špeciálne výchovné zariadenia

 

1.   V špeciálnych  výchovných  zariadeniach,  v ktorých  sa  vykonáva  ústavná  starostlivosť a ochranná výchova, sa odporúča uskutočňovať činnosť podľa individuálnych reedukačných programov vypracovaných pre každé dieťa zvlášť.

2.   Prijať účinné opatrenia na posilnenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a zamestnancov

špeciálnych  výchovných  zariadení  v zmysle  platnej  legislatívy,  s cieľom  predchádzať

 

agresivite detí. Počas nočnej prevádzky zabezpečiť službu minimálne dvomi zamestnancami,

v prípade umiestnenia žiakov na niekoľkých podlažiach viacerými.

3.   Vykonávať reedukáciu v prostredí, približujúcom sa rodinnému prostrediu, podľa možností v úzkej spolupráci s rodinou, s využitím individuálneho a skupinového poradenstva a terapie, zabezpečenej kvalifikovanými odborníkmi.

4.   Podľa možností aktívne zapájať rodičov do reedukačného procesu s dôrazom na spoluprácu

odborníkov s rodičmi detí.

5.   Spolupracovať  so  zriaďovateľmi  vo  veci  zverejňovania  informácií  o aktuálne  voľných lôžkových   kapacitách   v diagnostických   centrách   a reedukačných   centrách   s cieľom bezodkladného riešenia umiestnenia dieťaťa na základe jeho potrieb.

6.   V súvislosti   s periodickými   návštevami   Európskeho   výboru   na   zabránenie   mučeniu a neľudskému, či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT) sa odporúča klásť dôraz  na  dôkladné  dodržiavanie  príslušných  predpisov  a na  požiadavky  vyplývajúce z Európskeho    dohovoru    na    zabránenie    mučenia    a neľudského    či    ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 26/1995 Z. z.).

7.   Pri výkone riadiacej činnosti riaditeľov špeciálnych výchovných zariadení zvýšiť dôraz na dôsledné   uplatňovanie   práv   detí   v nich   umiestnených   a motivovať   zamestnancov k prehlbovaniu   ich   kompetencií   v príslušnej   oblasti,   vrátane   výcvikov   na   zvládanie agresívneho správania detí.

8. Odporúča sa systematicky zdokonaľovať praktické výchovné zručnosti zamestnancov špeciálnych výchovných zariadení formou dlhodobých výcvikov v skupinovom poradenstve a v skupinových formách práce s deťmi a mládežou, ohrozenou sociálnou patológiou.

9.   V rámci celoročnej činnosti liečebno-výchovných sanatórií sa odporúča poskytovať 3 až 12 mesačné  pobyty  pre  deti  a žiakov  s poruchami  a učenia  a/alebo  poruchami  pozornosti. Odporúča sa klásť zvýšený dôraz na spoluprácu s rodičmi a realizovať spoločné reedukačno- rekondičné pobyty pre deti a rodičov.

 

3.3.      Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

 

1.   V prípade,  že  pri  určení  diagnózy  dieťaťa  alebo  inej  odbornej  intervencii  sa  využíva spolupráca zamestnancov obidvoch typov poradenských zariadení, písomné vyjadrenie pre potreby  školy  vydáva  riaditeľ  toho  poradenského  zariadenia,  ktoré  má  dieťa  vo svojej starostlivosti podľa príslušných ustanovení školského zákona, vrátane neštátneho poradenského zariadenia zaradeného v sieti.

2.   Vyšetrenie školskej spôsobilosti detí, ktoré svoj oneskorený vývin majú na základe sociálne znevýhodneného prostredia, z ktorého pochádzajú, sa vykonáva podľa § 132 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. CPPPaP.

3.   Pri posudzovaní školských schopností detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a pri ich zaraďovaní do základnej školy postupovať podľa usmernenia „Postup centier pedagogicko- psychologického  poradenstva  a prevencie pri  posudzovaní  školských  schopností  detí  zo sociálne znevýhodneného  prostredia a pri  ich zaraďovaní  do  základnej  školy“,  ktoré je zverejnené na http://www.minedu.sk/data/files/2986_usmernenie.pdf.

4. Pri zisťovaní školskej spôsobilosti detí venovať osobitnú pozornosť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, najmä deťom z marginalizovaných komunít. Ak sa vyšetrením zistí, že dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť z dôvodu SZP, nenavštevuje materskú školu a nie je predpoklad dosiahnutia školskej spôsobilosti v období odkladu školskej dochádzky cielenými postupmi (napr. pravidelnou dochádzkou do materskej školy, stimulačnými a rozvíjajúcimi programami), je vhodnejším postupom zaradenie dieťaťa do nultého ročníka alebo využitie ďalších foriem výchovy a vzdelávania. Odporúčame sledovať deti s odkladom

 

začiatku  plnenia povinnej  školskej  dochádzky a pred  ich zaškolením  vykonať  kontrolné psychologické vyšetrenie.

5. Pri psychologickej diagnostike dieťaťa/žiaka zo SZP odporúčame zvážiť načasovanie diagnostikovania dosiahnutej vývinovej úrovne dieťaťa, používať metodologicky relevantné psychodiagnostické metodiky a zvoliť testovanie s rešpektovaním jazykových a kultúrnych špecifík týchto detí.

6. OŠ OÚ vytvárajú podmienky na pôsobenie CŠPP ako zdrojových centier a terénnych špeciálnych pedagógov a podporujú vzájomnú spoluprácu odborných zamestnancov CPPPaP a CŠPP, vrátane neštátnych poradenských zariadení zaradených v sieti vo svojej územnej pôsobnosti.

7.   Pri poskytovaní odbornej činnosti uplatňovať odborné metódy a postupy, ktoré sú zlučiteľné so          psychologickou,      špeciálnopedagogickou      a liečebnopedagogickou      činnosťou, vykonávanou v poradenských zariadeniach.

8.   Pri   poskytovaní   logopedickej   starostlivosti   odporúčame   poradenským   zariadeniam

postupovať  v súlade  s metodickým  usmernením  č.  2011-5566/23356:14-914,  vydaným MŠVVaŠ SR, ktoré upravuje podrobnosti k pôsobnosti, zameraniu a vykonávaniu odborných činností školského logopéda.

9.   Metodickú  pomoc  pri  identifikácii  a  vzdelávaní  detí  a  žiakov  s  intelektovým  nadaním

a ďalšej starostlivosti o tieto deti a žiakov poskytuje VÚDPaP.

10. Adresár  CŠPP  a  CPPPaP  je  zverejnený  na www.statpedu.sk  v  časti  Deti  a  žiaci  so zdravotným znevýhodnením – Školská integrácia. Na účel jeho aktualizovania je potrebné zaslať  k 15.  septembru  ŠPÚ  –  oddeleniu  pre  špeciálnu  pedagogiku,  aktuálne  kontaktné údaje, a to poštovú adresu, mailovú adresu a telefonický kontakt.

11. Spolupracovať  pri  tvorbe  IVP  najmä so  školami, kde nie je zriadené miesto  školského špeciálneho pedagóga.

12. Realizovať  programy  v oblasti  prevencie  drogových  závislostí  a prevencie  kriminality s dôrazom   na   selektívnu   prevenciu   (najmä   odborné   intervencie   pre   rizikové   deti) a preventívne  programy  a  aktivity  (besedy,  zážitkové  bloky)  pre  adolescentov  s cieľom podporiť duševné zdravie a predchádzať rizikovému a suicidálnemu správaniu.

13. V zmysle plnenia vybraných úloh vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020, ktorý bol schválený Uznesením vlády SR č. 25 zo dňa 15. januára 2014, sa odporúča zriaďovateľom a riaditeľom školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie:

a) podporiť rozvíjanie služieb špeciálnych pedagógov, zdrojové centrá a celoživotné vzdelávanie osôb so zdravotným postihnutím. Podporovať celoživotné vzdelávanie a osobitne vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím,

b)  podporiť terénnych špeciálnych pedagógov a zdrojové centrá špeciálno-pedagogického poradenstva   poskytujúcich   podporné   služby   pre   deti   a   žiakov   so   zdravotným postihnutím v školách bežného typu,

c) zabezpečiť poskytovanie podporných služieb centrami špeciálno-pedagogického poradenstva aj deťom a žiakom chorým a zdravotne oslabeným,

d)  podporiť rozvoj kariérneho poradenstva pre osoby so zdravotným postihnutím.

14. Odporúča sa CPPPaP

a)  realizovať programy v  oblasti prevencie sexuálneho násilia páchaného  na deťoch a prevencie obchodovania s ľuďmi, prevencie drogových závislostí, prevencie rizík používania  internetu  a mobilnej  komunikácie,  prevencie  kyberšikany  a  prevencie kriminality s dôrazom na selektívnu prevenciu a na odbornú pomoc rizikovým deťom,

b)  spolupracovať s riaditeľmi škôl a učiteľmi  – koordinátormi prevencie a poskytovať metodickú pomoc pri realizácii školských projektov prevencie.

 

15. V   správach   z   diagnostických   vyšetrení   uvádzať   jednoznačne   druh   zdravotného znevýhodnenia alebo iných ŠVVP v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi rezortu školstva (napr. § 94 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.) a návrh na formu vzdelávania. Uvádzať     konkrétne     odporúčania     na     prístup     učiteľov     k žiakom     s poruchami správania, aktivity  a pozornosti   na   vyučovaní,   ktoré   sa   získali   pozorovaním   priamo vo výchovno-vzdelávacom procese.

16. V súlade s Národným programom duševného zdravia sa odporúča realizovať psychologické programy a diskusie so psychológmi pre deti a žiakov v oblasti duševného zdravia a prevencie rizikového správania s osobitným dôrazom na deti, žiakov a študentov so zdravotným postihnutím.

 

3.4.      Školské účelové zariadenia

 

3.4.1.   Zariadenia školského stravovania

 

1.   Výrobu a výdaj jedál v zariadeniach školského stravovania zabezpečovať podľa

a)  Materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie a aktualizácií vydaných MŠVVaŠ SR v rokoch 2011-2013,

b)  Materiálno-spotrebných noriem pre diétny stravovací systém, vydaných MŠVVaŠ SR

v roku 2009.

2.   Pri  príprave  jedál  v školských  jedálňach  pri  základných  a stredných  školách  pre  deti predškolského veku prihliadať na ich vekové potreby a vhodný výber surovín podľa Materiálovo-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť určených pre vekovú kategóriu A. Z uvedeného dôvodu odporúčame vyhotovovať osobitný jedálny lístok.

3.   Suchá strava sa podáva len vo výnimočných prípadoch, napr. v čase havarijných situácií, počas školských výletov a pod. Aj táto strava musí svojím zložením zodpovedať § 24 ods. 5 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.   Pri  poskytovaní  stravovania iným  stravníkom  postupovať  podľa §  140 a §  141 zákona č. 245/2008 Z. z. a prevádzkového poriadku zariadenia školského stravovania tak, aby pri stravovaní detí a žiakov nedochádzalo k ohrozovaniu ich zdravotného stavu a kultúry stolovania.

5. Odporúča sa propagovať zdravú výživu formou poskytovania informácií o školskom stravovaní v spolupráci s koordinátormi prevencie. Organizovať ochutnávky jedál zdravej výživy za účasti regionálnej tlače, televízie a pod., aj v čase konania rodičovských združení.

6.   Riaditeľ zariadenia školského stravovania spolupracuje s riaditeľom školy alebo riaditeľom školského zariadenia pri:

a)  zabezpečovaní  pedagogického  dozoru  nad  deťmi  a  žiakmi  v  čase  výdaja  stravy  v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni,

b)  vypracovaní stravovacieho režimu stanovením prestávky na jedlo a oddych tak, aby prestávky na doplnkové stravovanie a hlavné jedlo zodpovedali fyziologickým potrebám stravujúcich sa detí a žiakov; hlavné jedlo pre žiakov 1. stupňa základnej školy sa podáva najneskôr po  5.  vyučovacej  hodine a pre žiakov  2.  stupňa základnej  školy a žiakov stredných škôl po 6. vyučovacej hodine,

c)  výchove ku spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy, hygiene a kultúrnemu stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí a žiakov,

d)  zabezpečovaní podnikateľskej činnosti,

e)  realizácii celospoločenských programov podpory zdravia,

f)   zabezpečovaní diétneho stravovania deťom a žiakom,

 

g) poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a žiaka ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácie v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o  dotáciách  v pôsobnosti  Ministerstva  práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny  Slovenskej republiky) nahlasovaním, či sa dieťa alebo žiak zúčastňuje na výchove a vzdelávaní v materskej škole a v základnej škole, a to prostredníctvom asistenta učiteľa.

7.   Ak je v škole alebo v školskom zariadení v prevádzke automat alebo bufet, ktorý je dostupný deťom a žiakom, riaditeľ školy, školského zariadenia zabezpečí, aby sortiment tovaru bol výživovo hodnotný a neobsahoval alkoholické nápoje, nápoje s obsahom kofeínu a chinínu, energetické nápoje a tabakové výrobky. V rámci realizácie cieľov Národného diabetologického  programu  riaditeľom  škôl  a školských  zariadení  sa odporúča neumiestňovať v priestoroch školy reklamy na nezdravé potraviny.

8.   Na minimalizáciu zdravotných rizík pri výrobe jedál a nápojov sa v zariadeniach školského stravovania  používa  e-model  HACCP  a prevádzkový poriadok  a metodická  príručka  pre verejné obstarávanie potravín v zariadeniach školského stravovania vydané MŠVVaŠ SR v roku 2013.

9.   Sledovať plnenie odporúčaných výživových dávok v zariadeniach školského stravovania za časové obdobie jedného mesiaca a výsledky plnenia porovnávať s povoleným percentuálnym rozdielom podľa § 10 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007

Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania; pre žiakov základných škôl nie je možné pripravovať jedlá na výber (mäsité, múčne a pod.).

10. Pri zabezpečovaní vzdelávania zamestnancov zariadení školského stravovania sa odporúča účasť  na  aktivitách  Slovenského  zväzu  kuchárov  a cukrárov  a  Združenia  pre  zdravie  a výživu s garanciou ministerstva.

 

4. UČEBNICE A ŠKOLSKÉ TLAČIVÁ

 

 

1.   Informácie        k učebnicovej        politike        MŠVVaŠ SR        sa        nachádzajú        na https://edicnyportal.iedu.sk/, kde sú zverejnené informácie o učebniciach, výberových konaniach  na  nové  učebnice,  o distribúcii  učebníc  a taktiež  objednávkový  formulár  pre učebnice, ktoré poskytuje MŠVVaŠ SR školám na základe ich objednávky.

2.   Objednávacie konanie na nákup učebníc pre školský rok 2015/2016 sa bude realizovať výlučne  vyplnením  objednávky  cez   https://edicnyportal.iedu.sk/sk/objednavanie-ucebnic. O termínoch   začatia   a ukončenia   objednávacieho   konania   budú   školy   informované prostredníctvom tohto webového sídla.

3.   Po ukončení objednávacieho konania na nákup  učebníc si môžu objednať učebnice len novozriadené školy. Dodatočne si budú môcť spresniť objednávku učebníc pre 1. ročník všetky školy podľa počtu žiakov zapísaných do 1. ročníka v termíne do konca februára 2015. Počty objednaných učebníc budú kontrolované porovnaním s údajmi zo štátneho výkazu – školského  registra  detí,  žiakov  a poslucháčov.  Objednávky  môžu  byť  pred  distribúciou upravované.

4.   Národný  register  učebníc,  t. j.  zoznam  učebníc,  učebných  textov  a pracovných  zošitov, ktorým bola vydaná schvaľovacia alebo odporúčacia doložka ministerstva, je zverejnený na https://edicnyportal.iedu.sk/sk/o-portali. Digitálne verzie učebníc a ďalšie voľne prístupné učebné   materiály   a odporúčanú   literatúru   môžu   základné   a stredné   školy   využívať prostredníctvom webového sídla: www.eaktovka.sk.

5.   Všetky nové učebnice sa posudzujú podľa kritérií na hodnotenie kvality učebníc, ktoré sú dostupné na  www.statpedu.sk a www.siov.sk. Kvalitu učebníc a ich súlad so ŠVP posudzujú recenzenti     z registra     recenzentov.     Register     recenzentov     je     zverejnený     na https://edicnyportal.iedu.sk/sk/o-portali.

 

6.   Odporúča sa pedagógom, ktorí majú záujem stať sa recenzentmi, odborníkmi na posúdenie kvality učebníc a ich súladu so ŠVP, aby po splnení stanovených kritérií na recenzentov uvedených na  www.statpedu.sk a www.siov.sk, písomne predložili ŠPÚ alebo ŠIOV svoj návrh.

7.   Na     https://edicnyportal.iedu.sk/    je    zverejnený    zoznam    zostatkových    zásob    titulov nereformných učebníc a učebných textov, ktoré sú k dispozícii školám na objednanie pre potreby doplnenia knižničného fondu v školských knižniciach.

8.   Schválené   vzory   dokladov   o   vzdelaní,   pedagogickej,   ďalšej   a   inej   dokumentácie MŠVVaŠ SR   zverejňuje   na    www.minedu.sk   v menu   Regionálne   školstvo   v časti Pedagogická  dokumentácia  a iné  tlačivá  –  Knižnica  vzorov  pedagogickej  dokumentácie a dokladov.

 

5. KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH

ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

 

1.   MŠVVaŠ SR zverejňuje a aktualizuje zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania; zoznam programov kontinuálneho vzdelávania, ktorým uplynula platnosť akreditácie, alebo im bola akreditácia zrušená; legislatívny rámec pre kontinuálne vzdelávanie; vzory žiadostí o akreditáciu vzdelávacích programov; vzor vzdelávacieho programu; vzor súhlasu garanta; doklady k žiadosti na priznanie kreditov za absolvované vzdelávanie v zahraničí a usmernenie pre žiadateľov k predkladaniu žiadostí a programov doplňujúceho   pedagogického   štúdia   (ďalej   len   „DPŠ“)   o akreditáciu   (vzor   žiadosti o akreditáciu DPŠ, štruktúra programu DPŠ, súhlas garanta programu DPŠ). Informácie sú zverejnené   na    www.minedu.sk   v časti   „rýchly   prístup“   „akreditácie“   „kontinuálne vzdelávanie“

2.   MPC  zabezpečuje  a  vykonáva  kontinuálne  vzdelávanie  v súlade  so  znením  zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov, vrátane  povinného  vzdelávania  pre  vedúcich  pedagogických  zamestnancov  a vedúcich odborných zamestnancov. Informácie sú zverejnené na  www.mpc-edu.sk.

3.   MPC je organizáciou pre uskutočňovanie 1. a 2. atestácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Žiadosti o vykonanie atestácie sa podávajú v termíne do 30. júna alebo do 31. decembra spolu s atestačnou prácou. Aktuálne informácie sú zverejnené na www.mpc-edu.sk

4.   MPC realizuje národné projekty spolufinancované z operačného programu Vzdelávanie:

a)  Vzdelávanie   pedagogických   zamestnancov   materských   škôl   ako   súčasť   reformy vzdelávania,

b)  Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov,

c)  Vzdelávaním  pedagogických  zamestnancov  k  inklúzii  marginalizovaných  rómskych komunít,

d)  Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, e)  Aktivizujúce metódy vo výchove.

Ponuky vzdelávacích  aktivít  v rámci  uvedených  projektov  a  spôsob  prihlasovania  MPC priebežne zverejňuje na  www.mpc-edu.sk alebo na portáloch príslušných projektov, ktorých webové sídla sú uvedené v prílohe č. 3.

5.  ROCEPO pokračuje v kvalifikačnom vzdelávacom programe „Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach“ s dobou platnosti do 31. 12. 2015 v súlade s § 61a ods. 8 zákona č. 317/2009 Z. z.

 

6. ŠIOV realizuje aktualizačné vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl prostredníctvom národného projektu „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP“. Informácie sú zverejnené na  www.siov.sk

7.   ŠIOV  zabezpečuje  aktualizačné  vzdelávanie  učiteľov  odborných  predmetov  a majstrov

odbornej výchovy:

a)  Ako zvládnuť stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia,

b)  Modulárne vzdelávania a príprava – tvorba vzdelávacích programov pomocou modulov.

8. Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje pre učiteľov program kontinuálneho vzdelávania „Vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl k finančnej gramotnosti“, ktorého účastníci dostanú metodickú príručku k finančnej gramotnosti. Informácie sú zverejnené na www.nhf.euba.sk.

9.   Pedagogickí a odborní zamestnanci môžu získať základné zručnosti a prehĺbiť existujúce zručnosti s IKT vo vzdelávacích programoch kontinuálneho vzdelávania, organizovaných Školskými výpočtovými  strediskami, ktoré sú pracoviskami Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky.

10. Zriaďovateľom   a zamestnávateľom   škôl   a školských   zariadení   sa   odporúča   podporiť vzdelávanie   pedagogických   zamestnancov   aj   mimo   ročného   plánu   kontinuálneho vzdelávania, ak je v súlade so zaradením zamestnanca a cieľov školy.

 

6. CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

 

1.  Školám sa odporúča zapojiť sa do programu Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu Erasmus+, ktorý okrem iného podporuje vzdelávaciu mobilitu a vytváranie medzinárodných partnerstiev. Podrobné informácie sú zverejnené na www.erasmusplus.sk.

2.  Stredné  školy,  školy  pre  žiakov  so  ŠVVP,  základné  umelecké  školy,  jazykové  školy získavajú akreditáciu pre vzdelávacie programy zodpovedajúce študijným odborom alebo učebným odborom, ktoré sú uvedené pre príslušnú školu v sieti. Na vzdelávacie programy vedúce k úplnej alebo čiastočnej kvalifikácii získavajú stredné školy potvrdenie o akreditácii bez správneho poplatku.

3.  Stredné školy môžu v súlade so zákonom o celoživotnom vzdelávaní požiadať o udelenie oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti. Úspešným absolvovaním skúšky získava absolvent osvedčenie o úplnej alebo čiastočnej kvalifikácii. Proces  overovania  odbornej  spôsobilosti  sa  riadi  podľa  zákona  č.  568/2009  Z.  z. o celoživotnom  vzdelávaní  a  o zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení  zákona č. 315/2012 Z. z. Informácie sú zverejnené na  http://isdv.fri.uniza.sk/.

4.   Odporúčame školám zapojiť žiakov vo veku 15 – 17 rokov, pedagogických zamestnancov a pracovníkov s mládežou do vzdelávacích aktivít v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý zabezpečuje IUVENTA. Viac informácií na  www.komprax.sk.

5.   ŠPÚ je prijímateľom projektu spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“. Informácie o projekte budú priebežne aktualizované na http://www.statpedu.sk/sk/Projekty/EEA-GRANTS/O- projekte.alej.

 

7. ÚČINNOSŤ

 

Pedagogicko-organizačné pokyny nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2014.

 

Príloha č. 1

 

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2014/2015

 

 

 

Prázdniny

 

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

 

 

Termín prázdnin

 

Začiatok vyučovania po prázdninách

 

jesenné

29. október 2014

(streda)

30. október –

31. október 2014

3. november 2014

(pondelok)

 

vianočné

19. december 2014

(piatok)

22.december 2014

- 7. január 2015

8. január 2015

(štvrtok)

 

polročné

30. január 2015

(piatok)

2. február 2015

(pondelok)

3. február 2015

(utorok)

 

 

 

 

 

jarné

Banskobystrický

kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

13. február 2015

(piatok)

16. február -

20. február 2015

23. február 2015

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

20. február 2015

(piatok)

23. február -

27. február 2015

2. marec

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

27. február 2015

(piatok)

2. marec -

6. marec 2015

9. marec 2015

(pondelok)

 

veľkonočné

1. apríl 2015

(streda)

2. apríl -

7. apríl 2015

8. apríl 2015

(streda)

 

letné

30. jún 2015

(utorok)

1. júl 2015-

31. august 2015

2. september 2015

(streda)

 

 

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2015/2016

 

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

 

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

 

jesenné

28. október 2015

(streda)

29. október –

30. október 2015

2. november 2012

(pondelok)

 

vianočné

22. december 2015

(utorok)

23. december 2015

– 7. január 2016

8. január 2016

(piatok)

 

polročné

29. január 2016

(piatok)

1. február 2016

(pondelok)

2. február 2016

(utorok)

 

 

 

 

 

jarné

Košický kraj, Prešovský kraj

12. február 2016

(piatok)

15. február –

19. február 2016

22. február 2016

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj

Trnavský kraj

19. február 2016

(piatok)

22. február –

26. február 2016

29. február 2016

(pondelok)

Banskobystrický

kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

26. február 2016

(piatok)

29. február –

4. marec 2016

7. marec 2016

(pondelok)

 

veľkonočné

23. marec 2016

(streda)

24. marec –

29. marec 2016

30. marec 2016

(streda)

 

letné

30. jún 2016

(štvrtok)

1. júl –

2. september 2016

5. september 2016

(pondelok)

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2016/2017

 

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

 

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

 

jesenné

27. október 2016

(štvrtok)

28. október –

31. október 2016

2. november 2016

(streda)

 

vianočné

22. december 2016

(štvrtok)

23. december 2016

– 5. január 2017

9. január 2017

(pondelok)

 

polročné

2. február 2017

(štvrtok)

3. február 2017

(piatok)

6. február 2017

(pondelok)

 

 

 

 

 

jarné

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

 

17. február 2017

(piatok)

 

20. február –

24. február 2017

 

27. február 2017

(pondelok)

Banskobystrický

kraj, Žilinský kraj,

Trenčiansky kraj

 

24. február 2017

(piatok)

 

27. február –

3. marec 2017

 

6. marec 2017

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

3. marec 2017

(piatok)

6. marec –

10. marec 2017

13. marec 2017

(pondelok)

 

veľkonočné

12. apríl 2017

(streda)

13. apríl –

18. apríl 2017

19. apríl 2017

(streda)

 

letné

30. jún 2017

(štvrtok)

3. júl –

31. august 2017

4. september 2017

(pondelok)

 

Príloha č. 2

 

Nové všeobecne záväzné právne predpisy

 

a)  Zákon č. 81/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

b)  Zákon  č.  312/2013  Z.  z.,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  zákon  č.  317/2009  Z.  z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

c)  Zákon č. 464/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský  zákon)  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

d)  Nariadenie vlády č. 441/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme,

e)  Nariadenie vlády SR č. 507/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

 

Nové rezortné predpisy

 

a)  Metodické  usmernenie  č.  35/2013  na  uplatňovanie  kritérií  pri  určovaní  počtu  tried prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku,

b)  Smernica   č.   50/2013,   ktorou   sa   určuje   postup   obvodného   úradu   v sídle   kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov,

c)  Smernica č. 29/2013, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií,

d)  Metodický pokyn č. 30/2013, ktorým sa mení pokyn č. 12/2009-R z 27. augusta 2009, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti,

e)  Metodické  usmernenie  č.  8/2014,  ktorým  sa  mení  a dopĺňa  metodické  usmernenie č. 9/2010-R   o overovaní   odbornej   spôsobilosti   žiakov  stredných   odborných   škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik,

f)   Metodický   pokyn   na   hodnotenie   a klasifikáciu   prospechu   a správania   žiakov

s mentálnym postihnutím,

g)  Metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,

h)  Metodicko-informatívny  materiál  Žiak  s poruchami  správania  v základnej  a strednej škole schválilo MŠVVaŠ SR 10. apríla 2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 a je uverejnený na www.minedu.sk www.statpedu.sk .

 

Platné koncepcie a stratégie

 

a)  Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 – 20 rokov (projekt „MILÉNIUM“)

b)  Koncepcia výchovy a vzdelávania národnostných menšín

 

c)  Koncepcia vyučovania slovenského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

d)  Národný akčný plán pre deti na roky 2013 – 2017

e)  Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014

f)   Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016 g)  Národný program prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2013 - 2016

h)  Národná protidrogová stratégia na roky 2013 – 2020 i)   Národná stratégia na ochranu detí pred násilím

 

Príloha č. 3

 

Národné projekty spolufinancované z prostriedkov operačného programu Vzdelávanie

 

a)  KomPrax – Kompetencie pre prax (http://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Home.alej)

b)  PRAKTIK  -  Praktické  zručnosti  cez  neformálne  vzdelávanie  v  práci  s mládežou

(https://www.iuventa.sk/sk/sub/projektpraktik/Domov-1.alej)

c) Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania (http://www.mpc-edu.sk/projekty/vzdelavanie-pedagogickych- zamestnancov-materskych-skol-ako-sucas)

d) Profesijný   a   kariérový   rast   pedagogických   zamestnancov   (http://www.mpc- edu.sk/projekty/profesijny-a-karierovy-rast-pedagogickych-zamestnancov)

e) Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (http://www.mpc-edu.sk/projekty/vzdelavanie-pedagogickych-zamestnancov-k- inkluzii-marginalizovan)

f)   Inkluzívny    model    vzdelávania    na    predprimárnom    stupni    školskej    sústavy (http://www.mpc-edu.sk/projekty/inkluzivny-model-vzdelavania-na-predprimarnom- stupni-skolskej-su)

g)  Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy (http://www.skolskysport.sk/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage&s=narodn y-program-zvysenie-kvalifikacie-ucitelov-telesnej-a-sportovej-vychovy)

h)  Vzdelávanie   učiteľov   v   súvislosti   s   tvorbou   školských   vzdelávacích   programov

(http://www.siov.sk/narodny-projekt-vzdelavania-ucitelov-v-suvislosti-s-tvorbou- skolskych-vzdelavacich-programov/11406s#projekty)

i)   Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií (http://www.siov.sk/narodne-projekty-/24502s)

j)    Rozvoj    stredného    odborného    vzdelávania    (http://www.siov.sk/rozvoj-stredneho- odborneho-vzdelavania-rsov/24505s)

k)  Podpora   profesijnej   orientácie   žiakov   základnej   školy   na   odborné   vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami (http://www.siov.sk/narodny-projekt-/24512s)

l)    Vzdelávanie   učiteľov   základných   škôl   v   oblasti   cudzích   jazykov   v   súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách (http://www.statpedu.sk/sk/Projekty/Projekt-CJ.alej)

m) Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

(http://www.digitalnevzdelavanie.sk/

n)  Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí (http://www.vudpap.sk/sk/projekty/)

o)  Aktivizujúce metódy vo výchove (http://www.mpc-edu.sk/projekty/aktivizujuce-metody- vo-vychove )

p)  Zvyšovanie  kvality  vzdelávania   na  základných   a   stredných   školách   s   využitím

elektronického testovania (http://www.nucem.sk/sk/projekt_esf/project/21).

 

Národné projekty spolufinancované z prostriedkov operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS)

 

a)  Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (www.digiskola.sk).

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria