Navigácia

šk.r. 2007 / 2008 šk.r. 2008 / 2009 šk.r. 2009 / 2010 šk. r. 2010 / 2011

Archív noviniek

šk.r. 2007 / 2008

 

Písanie ikon

18.8.2008 V dňoch 18.8.2008 - 26. 8.2008 sa na Cirkevnej združenej škole sv Jozafáta v Trebišove uskutočnil ikonopisecký kurz. Účasníci tohto kurzu sa učili písať ikony tradičnou technikou vaječnej tempery. Inštruktorom bol ikonopisec o. Róbert Demko.Tohto kurzu sa zúčastnili aj študentky našej školy äpozri foto). Na záver tohto kurzu bola ich námaha a ich " diela" posvätené. Veríme, že si toto umenie nenechajú iba pre seba, ale budú svoj dar naďalej zväľaďovať a tešiť srdcia a oči všetkých nás.

Duchovné cvičenia pre učiteľov

26.8.2008 Naši pedagógovia začali šk.rok v piatok 22.8.2008 a v dňoch 26.8. - 29.8. sa zúčastnili duchovných cvičení v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove (pozri foto).Duchovné cvičenia viedol páter Ladislav Šofranko - exercitátor. Program duch.cv. bol náročný ale obohacujúci. Ostáva veriť, že po príchode domov všetky tieto poznatky, informácie a modlitby budú aplikovať do každodenného života. S Božou pomocou sa to dá, bez nej to určite nepôjde...

Ďakovná sv.liturgia

26.6.2008
Poďakovať za uplynulý školský rok sa študenti cirkevných škôl v Trebišove prišli do chrámu na ďakovnú sv.liturgiu (pozri foto). S radosťou sa rozlúčili so školským rokom a už rozmýšľajú o prázdninách. Zajtra ešte dostanú vysvedčenie a tí najšikovnejší aj ocenenie a nič nebude brániť tomu aby si na dva mesiace dali pokoj od školských povinností. Milí študenti nech vás Božia ruka sprevádza a chráni...

Odpust

24.6.2008
Po klasifikačnej porade sa na školách už neučí a tak to bolo aj na našom gymnáziu. Oslavovali sme deň sv. Jána Krstiteľa, patróna školy (pozri foto). Deň začal prednáškou duchovného správcu školy otca Františka, po ktorej nasledovala svätá liturgia. Slúžil ju vladyka Milan Chautur spolu s otcom protopresbyterom , riaditeľom školského úradu otcom Petrom Oreničom, o. Františkom Fedorišinom, o. Marcelom Gecejom a o. Jozefom. Svojou účasťou nás poctil aj primátor mesta MVDr. Vladimír Anďal. Potom miesto vyučovania sa uskutočnil futbalový turnaj, ktorého víťazi sa stretli v priateľskom zápase s mužstvom kňazov. Kupodivu mladej „krvi“ nestačili sily a prehrali 5:7. Počas zápasu sa podával guláš aj keď nás nebo požehnalo hojným dažďom. Bodkou za dňom sv. Jána bol chválový koncert skupiny Freedom.

Výtvarná biblická súťaž 2008

Sme naozaj hrdí, že aj naša škola sa môže pochváliť víťazkou celoslovenského kola výtvarnej biblickej súťaže. Veronika Veľková (3.A)presvedčila svojím talentom a vyhrala celoslovenské kolo.
!!!!!! B L A H O Ž E L Á M E !!!!!!

METAMORFÓZY SLOVA Michalovce 2008

5.6.2008 V rámci 54. ročníka Hviezdoslavovho Kubína sa v Michalovciach konala krajská súťaž v prednese poézie a prózy, ktorej sa zúčastnili víťazi okresných kôl . Keďže medzi nimi bola aj naša študentka, fandili sme jej nielen v mysliach, ale boli sme ju aj podporiť priamo v Michalovciach. Lenka bola skvelá. V našich očiach nemala konkurenciu. Jej druhé miesto a postup na celoslovenské kolo je však fantastický úspech. Blahoželáme Lenka, sme na teba veľmi hrdí!!!!!!!!

FyzIQ

Korešpondenčný seminár z fyziky sa na našej škole stáva pomaly tradíciou. Už niekoľko rokov naši študenti dosahujú vo fyzIQ veľmi dobré výsledky. Tento rok sa s príkladmi z fyziky popasovali Majka Vasková (2.A) a Marek Hatrak (3.B). Ich výsledok po celoročnom snažení bol skvelý. Majka sa stala majstrom fyzIQ v kategórii S2 a získala 1. miesto v Košickom kraji. Marek sa stal úspešným riešiteľom v kategórii S3 a umiestnil sa na 3. mieste v Košickom kraji.
Tešíme sa z ich úspechu.
S R D E Č N E B L A H O Ž E L Á M E ! ! !

GORAZDOVÉ DNI

23.5.2008 V rámci XIV. Gorazdovho ekumenického festivalu sakrálnych skladieb sa v piatok 23. mája 2008 uskutočnil na našom Cirkevnom gymnáziu svätého Jána Krstiteľa seminár „Svätý Gorazd a svätogorazdovská tradícia Slovákov“.(pozri foto)

Lektormi seminára boli predseda Spoločnosti sv. Gorazda a podpredseda Cyrilometodskej spoločnosti PaedDr. Miroslav Holečko, ktorý priblížil študentom „Osudy a dielo svätého Gorazda“, a ThDr. Michal Hospodár, PhD., predseda Spolku svätého Cyrila a Metoda, prednášal 40. výročie obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi. Pri tejto príležitosti sa vykonal zápis do našej kroniky, aby aj v budúcnosti sme si pripomenuli tento zaujímavý, obohacujúci a významný deň.

Úsmev ako dar

15.5.2008 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov "Úsmev ako dar" vyslovilo úprimné poďakovanie naším študentom, ktorí sa aktívne zúčastnili verejnej finančnej zbierky 1. deň úsmevu. Podarilo sa vám, milí študenti, vyzbierať sumu:
27 502 Sk

Ďakujeme, že pomáhate napĺňať myšlienku
... aby každé dieťa malo rodinu!

Hviezdoslavov Kubín

16.5.2008 V piatok sa uskutočnilo okresné kolo v prednese poézie a prózy. Naše farby reprezentovali víťazi školského kola a veľmi úspešne. Kategóriu "próza" vyhrala Lenka Feketeová (1.A), tretie miesto obsadila Klaudia Konfederáková( 2.A). V kategórii "poézia" sa na treťom mieste umiestnila Mária Vasková (2.A)
Srdečne blahoželáme.

ROZLÚČKA SO ŠTVRTÁKMI

9.máj 2008 bol na našom gymnáziu slávnostný. Posledný krát sme videli spolu všetkých našich maturantov. Ich veselé tváre, slávnostné oblečenie a hlavne hluk, ktorý od rána robili, dával na známosť, že sa blíži spoločná rozlúčka pri príležitosti odchodu na akademický týždeň. So štvrtákmi sa prišiel rozlúčiť aj vladyka Milan Chautur, ktorý slúžil slávnostnú sv. liturgiu. Riaditeľka školy ocenila študentov, ktorí počas celého štúdia dosahovali výborný prospech a úspešne reprezentovali školu: Paulu Maťašovú (4.A) , Teréziu Semanovú( 4.A), Petronelu Bodnárovú (4.B). Po príhovore žiaci odovzdali kvety ako poďakovanie všetkým učiteľom školy ( pozri foto).

Šikovní mladí zdravotníci

5. mája sa uskutočnilo územné kolo družstiev prvej pomoci mladých Slovenského červeného kríža. Súťaže sa zúčastnili súťažiaci z ôsmich stredných škôl okresu Trebišov. Našu školu reprezentovali súťažiaci v dvoch družstvách pod vedením Mgr. Anežky Frankovej a obidva veľmi úspešne (pozri foto). Víťazné družstvo v zložení :

1.Lucia Eľková 3.B
2.Bernardína Stoklasová 3.B
3.Mária Petríková 1.A
4.Zuzana Benetínová 1.A
5.Daniel Maďar 1.A
6.Klaudia Konfederáková 2.A

Družstvo, ktoré obsadilo tretie miesto reprezentovali:

1.Zuzana Driganová 3.A
2.Marika Džuganová 3.A
3.Katarína Kolesárová 3.A
4.Milan Leško 3.A
5.Jana Maťovková 3.B
6.Mária Repovská 3.A

Tešíme sa z ich úspechu a víťaznému družstvu držíme palce v krajskom kole.

Pripojte sa - ešte sú voľné miesta

V dňoch 12. -13. mája 2008 sa uskutoční Pútnicko - turistický zájazd Poľsko. Program, organizačné pokyny, cena zájazdu a ďalšie informácie sú
u sr. Šebastiány.
Pridajte sa, ešte sú voľné miesta.

Prvý piatok

Milí študenti.
30.4. od 9:00 v kaplnke našej školy bude otec František Fedorišin vysluhovať sviatosť zmierenia .V piatok 2.5.2008 bude sv. liturgia o 7:00.
Všetci ste pozvaní.

Výtvarná biblická súťaž 2008

Táto súťaž bola vyhlásená ako sprievodná súťaž k biblickej olympiáde a tematicky bola zameraná na obsah knihy Exodus a List Rimanom ( 12 – 15 ). Celkovo sa krajského kola zúčastnilo 102 žiakov z 20 škôl Košickej eparchie. Víťazné práce sú posielané na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi. Máme všetci veľkú radosť z toho, že na našej škole sú aj výtvarné talenty, čo dokazuje umiestnenie našich reprezentantiek :

1. miesto Veronika Veľková 3.A
„Zhoďme skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla“ ( Rim 13,12-14)

2. miesto Mária Vasková 2.A
"Egyptské rany“

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole.

ZRPŠ

23.4.2008 V stredu sa v kláštore otcov Baziliánov o 16:00 uskutoční celoškolské rodičovské združenie. Po ňom budú triedne aktívy v jednotlivých triedach. Srdečne pozývame všetkých rodičov.

Pozvanie

23.4.2008 V stredu o 7:00 je sv.liturgia, ktorú bude slúžiť otec František Fedorišin.

Zvíťazili v krajskom kole

15.4.2008 V utorok sa v Košiciach konalo krajské kolo biblickej olympiády. Našu školu reprezentovali víťazky okresného kola a v silnej konkurencii družstiev z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského z Košíc, Gymnázia Pavla Horova z Michaloviec a Gymnázia v Sobranciach ZVÍŤAZILI. Srdečná vďaka dievčatá za takúto skvelú reprezentáciu.
To sú víťazky ( pozri foto ):
Gabriela Megelová 3.A
Martina Kačurová 3.B
Anna Puhkyová 3.A

!!! B L A H O Ž E L Á M E !!!

Hviezdoslavov Kubín

14.4.2008 V pondelok na našej škole prebehlo školské kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Farby svojich tried reprezentovali však iba zástupcovia prvých a druhých ročníkov.Prednesy boli na vysokej úrovni, každá jedna interpretácia bola niečím výnimočná, mala svoj „šmrnc“, mali sme z prednesov dobrý dojem. Bol to pre nás úžasný umelecký zážitok.
Veríme, že aj študenti tretích a štvrtých ročníkov sa do budúceho ročníka zapoja.
A tu sú výsledky školského kola:
POÉZIA:
1. M.Vasková 2.A
2. B.Ďubeková 2.B
3. A.Kočišová 1.B
T.Stybárová 1.B

PRÓZA:
1. L.Feketeová 1.A
2. K.Konfederáková 2.A

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

Deň narcisov

11.4.2008 Pozitívnu energiu a žlté narcisy rozdávali v uliciach Trebišova aj naši študenti 3.B triedy.Aj ich pričinením na množstve hrudí žiaril žltý kvietok narcisu.Patrí im preto naše poďakovanie, tiež veríme, že takýchto dobrých a nezištných skutkov sa od naších študentov dočkáme viac a viac.

Prvý piatok

4.4.2008
Milí študenti

Vo štvrtok 3.4.2008 sa bude u nás na škole vysluhovať sviatosť zmierenia a keďže je aj "prvý" piatok v mesiaci tak v tento deň bude skrátené vyučovanie. O 12:00 sa v kláštore otcov Baziliánov uskutoční sv. liturgia ktorú bude slúžiť vladyka Milan Chautur.
Veríme, že k dôstojnému priebehu prispejú aj naši študenti.

Mládež spieva

29.3.2008 V sobotu sa náš školský zbor sv. Cecílie pod vedením Mgr. Evy Ďubekovej zúčastnil na krajskom kole súťaže mládežnických zborov "Mládež spieva 2008". Súťaž sa konala v Košiciach v kultúrnom stredisku Južan. Našli sa síce premožitelia ale naši im poriadne dýchali na krk. Nakoniec si vyspievali nádherné tretie miesto.
!!!!! B L A H O Ž E L Á M E !!!!!
Pozri foto.

Biblická olympiáda

27.2.2008 Naši reprezentanti na okresnom (protopresbyterskom )kole biblickej olympiády nesklamali. Prišli a zvíťazili.
Tu sú:
Gabriela Megelová 3.A
Martina Kačurová 3.B
Anna Puhkyová 3.A

Sme na nich hrdí
!!!!!! B L A H O Ž E L Á M E !!!!!!

Ekumenická krížová cesta

21.3.2008 Na Veľký piatok sa v mestskom parku konala ekumenická krížová cesta. Aj profesori nášho gymnázia sa podujali niesť kríž a byť tak účastní pri spomienke Ježišovho umučenia

odovzdávanie vysvedčení

30.1.2008 Študenti štvrtého ročníka prevzali vysvedčenia z rúk vladyku Milana Chautura.
Pozri foto.

Beseda študentov s vladykom Milanom

17.3.2008 V pondelok 17.3.2008 našu školu nauštívil vladyka Milan Chautur spolu s riaditeľom školského úradu košickej eparchie otcom Petrom Oreničom.
V kláštore otcov Baziliánov sa uskutočnila beseda so študentmi tretieho a štvrtého ročníka po ktorej nasledovala sv.liturgia.

Vznik tejto www stránky

20.3.2008 Stránka našej školy je konečne na internete. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, aktuálne suplovania a množstvo iných údajov.

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria