Navigácia

 • Zlatý hetrik v OĽP - obhájené víťazstvo Jožka Andreja

  Dňa 08. 02. 2018 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnili študenti zo 46 škôl z celého Košického kraja. Naša škola s tohtoročným zlatým hetrikom a  postupom do celoslovenského kola v podaní Jožka Andreja, ktorý obhájil minuloročné víťazstvo a úspešne reprezentoval naše cirkevné gymnázium, aj Trebišovský región. Poďakovanie patrí PaedDr. Dávidovi Dzamovi za kvalitnú prípravu a Jožkovi držíme palce na celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať v apríli. Blahoželáme!

 • 6. 2. 2018

  Aktualizovali sme modul GS

 • Posviacka školy 2018

  V utorok  9. januára o. Milan vysvätil priestory školy. Zároveň vyslovil modlitby a prosby za pokoj, ochranu a Božie požehnanie pre všetkých žiakov, pedagógov a ostatných pracovníkov školy.

  V priebehu tretej vyučovacej hodiny navštívil duchovný správca školy spolu so sprievodnou skupinou žiakov a sr. Sebastianou triedy, kabinety, zborovňu školy a riaditeľňu, aby posvätenou vodou pokropil miesta, ktoré sú pre celé spoločenstvo nášho gymnázia neoddeliteľnou súčasťou študentského a pracovného života.

 • Vianočná desiatka 2017

  Aj počas vianočných sviatkov sme nezaháľali a pridali sa k bežcom už 5. ročníka Vianočnej desiaky v Trebišove

 • Vianočný pozdrav 2017

 • Pozývame Vás na DOD 2017

  Súčasťou programu akcií Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove v rámci prípravného - pôstneho obdobia – tzv. Filipovky v predvianočnom čase bol aj tentoraz Deň otvorených dverí 2017, venovaný  žiakom 9. ročníkov základných škôl. Podujatie počas ktorého mohli deviataci a ich rodičia spoznať život stredoškoláka nielen cez pripravený prezentačný materiál, ale aj kresťanskú symboliku v podobe scénického pásma, ktoré si pre nich pripravili študenti  3. ročníka pod vedením sr. Šebastiány. Nebude chýbať umelecké slovo, hrané scénky,  spev, no predovšetkým precítenie blížiacich sa najkrajších sviatkov roka.

  Podstata spoločného stretnutia však spočívala aj vo vzájomnom komunikačnom zblížení terajších a budúcich študentov školy, výmena informácií, oboznámenie sa s možnosťami, ktoré ponúka cirkevné gymnázium v rámci svojho vzdelávacieho programu. Práve ukážkové hodiny, tematicky zamerané cvičenia a diskusie s členmi Školskej študentskej rady rozšíria obzor prítomných žiakov základných škôl z celého okresu pri voľbe budúcej školy a možno aj ďalšieho profesionálneho rastu.

  Žiaci 9. ročníkov často stoja pred dilemou ďalšej študijnej orientácie. Práve takéto stretnutia, kde priamo naživo sa oboznamujú so skutočným životom a prácou študenta strednej školy, majú napomôcť mladému človeku a jeho rodičom spoznať prostredie a podmienky, ktoré im utvára ich budúca stredná škola.

 • Posväcovanie maturitných stužiek s krížikmi

  Za účasti vladyku Milana, riaditeľa Eparchiálneho školského úradu PaedDr. Petra Oreniča, ThLic., dekana trebišovskej farnosti Mgr. Dušana Semana, duchovného správcu školy ot. Milana Diheneščíka, ot. Kovaľa, ktorý zároveň zastupoval rodičov našich maturantov a samozrejme, tohtoročných maturantov, sa v stredu 8.novembra 2017 uskutočnila jedna z najvýznamnejších slávnosti školského roka – posväcovanie maturitných krížikov so zelenými stužkami, ktoré, ako uviedol vladyka vo svojej homílii, nie sú len symbolom nádeje, ale najmä spôsobom ako sa cez kríž dáva poznať Boh.

  Trieda IV.A pod vedením tr. prof. Mgr. Anežky Frankovej a IV.B pod vedením tr. prof. PaedDr. Dávida Dzamu tak týmto symbolickým aktom odštartovali obdobie prípravy na ukončenie štúdia na strednej škole, ktoré už tradične vrcholí v mesiaci máj ústnou formou internej časti maturitnej skúšky.

 • Naše cirkevné gymnázium s pridanou hodnotou vo vzdelávaní

  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po tretíkrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. 

   Školy sa dozvedia, či ich príspevok ku vzdelávaniu žiakov bol počas štyroch rokov štúdia nad úrovňou očakávania, v súlade s očakávaním alebo naopak, pod úrovňou očakávania.


       Pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní sa berú do úvahy výsledky žiakov danej školy v Testovaní 9 a úspešnosť tých istých žiakov o štyri roky v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Veľkosť pridanej hodnoty predstavuje, zjednodušene povedané, rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej časti maturity. Je v nej zohľadnené, s akým vedomostným základom boli žiaci prijatí na strednú školu a ukazuje ako škola dokázala nadpriemerne zlepšiť študijné výsledky žiakov počas štyroch rokov.  
       Do kategórie stredných škôl, ktorých pridaná hodnota vo vzdelávaní bola nad úrovňou očakávania vo všetkých troch meraniach maturantov v období rokov 2015, 2016 a 2017 patrí celkovo 25 stredných škôl, z toho je 7 gymnázií a 18 stredných odborných škôl.
       Pridaná hodnota nad úrovňou očakávania znamená nadpriemerný progres žiakov počas stredoškolského štúdia v predmete slovenský jazyk a literatúra. Teší nás, že naše Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove je jedným zo siedmich gymnázií na Slovensku, ktorí svojich študentov vzdeláva viac ako sa od nich očakáva.

       Výskumníci NÚCEMu pracovali pri výpočte s archívnymi dátami za tri ročníky absolventov, ktorí ukončili strednú školu v roku 2015, 2016 a 2017.

       „Považujem za pozitívne, že školy dostávajú ďalšie objektívne externé hodnotenie, ktoré je doplnkom k vzdelávacím výsledkom školy. Odporúčam riaditeľom, aby vyhodnotili trendy školy v pridanej hodnote za uplynulé obdobie. Všetky naše školy by však mali vytvárať podmienky na to, aby  poskytovali každému žiakovi čo najvyššiu kvalitu vzdelávania,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová.

  Takže milí študenti, drahí maturanti, teraz všetci očakávame od Vás, že vaše snaženie a naša práca s vami aj tento rok prinesie očakávaný výsledok.

   

 • Pozvánka na imatrikuláciu 2017

  Srdečné Vás pozývame na Imatrikulačný večierok 2017 - uvedenie do cechu študentského žiakov 1. ročníka, ktorý sa uskutoční stredu 26. 10. 2016 o 15.00 v spoločenskej miestnosti školy.

   

  Zábavný program, herecké výkony, napínavé súťaže a bohatá tombola, to je len niekoľko dôvodov, prečo je nevyhnutné rezervovať si chvíľu času počas stredajšieho popoludnia, krátko po skončení vyučovania. Veď v piatok máme študijné voľno.

   

  Cirkevňáci, tešíme sa na Vás !!!

 • Burza informácií 2017

             Vo štvrtok 12. októbra 2017 sa na pôde MsKS v Trebišove pod gesciou ÚPSVaR a mesta Trebišov, uskutočnila Burza   informácií, tzv. workshop o možnostiach štúdia na stredných školách v nasledujúcom školskom roku 2018/2019.

  Akcia bola prioritne určená žiakom 9. ročníkov základných škôl v našom regióne. Naše gymnázium na nej zastupovali učitelia a lektori cudzích jazykov pôsobiaci na našej škole. Bc. Joseph Becar, M.A Miriam Fogarty, Mgr. Dávid Mazár a za prírodovedné predmety RNDr. Jana Partilová,  študenti všetkých ročníkov (Simona Žaludeková, Soňa Mrázová, Megi Oravkinová, Ondrej Megela, Timea Kašeľáková, Ondrej Marcinčák, Števko Puci, Ema Žaludeková, Baška Ferenčíková, Lenka Mitrová, študenti 2.roč. Lydka Oravkinová, Zuzka Mrázová, Robo Pajunk, Števo Ančočik, Paťa Zajacová, Paťo Partila a Jakub Bodnár), ktorí z pohľadu žiaka prezentovali výchovno-vzdelávací proces, školské a mimoškolské aktivity ako aj realizované projekty a činnosti na podporu osobného rastu každého žiaka.

  Naše gymnázium predstavilo na tomto podujatí aktivity, ktoré realizuje na hodinách cudzích jazykov prostredníctvom lektorov a budúcim študentom stredných škôl náš tím predstavil rozmanité aktivity v anglickom, talianskom a nemeckom jazyku. Skvelá atmosféra vzájomnej diskusie len dokazuje, že informácie sa dajú podávať aj takýmto zaujímavým a efektívnym spôsobom a sme veľmi radi , že sme dokázali čo najlepšie a najjednoduchšie priblížiť činnosť a atmosféru štúdia na našom gymnáziu.

  A ako to v skutočnosti prebiehalo zobrazuje fotoreportáž študenta Števka Puciho.

  Foto z podujatia:

 • VATER UNSER

  VATER UNSER na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove

  V celej Európe pri príležitosti Európskeho dňa jazykov v týždňoch pred a po 26. septembri prebieha celé spektrum podujatí. Konajú sa prednášky, konferencie, rozhlasové a televízne programy, súťaže a mnohé ďalšie aktivity.

   Aj študenti a učitelia Cirkevného gymnázia v Trebišove si uvedomujú dôležitosť znalostí cudzích jazykov pre život mladých ľudí. Náš spôsob zapojenia sa k tomuto dňu sme uskutočnili dnes pri slávení sv. liturgie, keď Otčenáš – VATER UNSER zaznel tentokrát v jazyku nemeckom.

                  Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove sa v tomto šk. roku môže hrdiť tým, že všetky cudzie jazyky, ktoré sa v škole vyučujú ( ANJ, NEJ, TAJ, FRJ, RUJ), sa vyučujú aj prostredníctvom zahraničných lektorov, ktorí rozšírili rady pedagógov tejto školy. Výučba cudzích jazykov prebieha v príslušnom jazyku a študenti tak majú jedinečnú možnosť spoznať sprostredkovane inú krajinu, jej špecifiká, konverzovať v cudzom jazyku a aj načúvať počas celej vyučovacej hodiny.

  Ďalším naším cieľom je, že na sv. liturgiách, ktoré sa na našom gymnáziu slávia pravidelne každý piatok,  zaznejú čítania, spevy a modlitby v jazykoch, v ktorých sa študenti vzdelávajú.

  Všetci ste  k nám  srdečne pozvaní.

 • Pozvánka na plenárne zasadnutie a triedny aktív ZRPŠ

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

   

  pozývame Vás na celoškolské plenárne zasadnutie ZRPŠ Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove, ktoré sa uskutoční 26.09.2017 o 16.00 v spoločenských priestoroch cirkevného gymnázia.

  Po skončení plenárneho zasadnutia (približne o 16.30) bude pokračovať program triednymi aktívmi jednotlivých tried.

   

  Tešíme sa na Vašu účasť!

  RNDr. Jana Partilová

 • TOUR de TOKAJ 2017

  Milí študenti,

  po skvele zvládnutej organizácii a dobrovolníckej pomoci pri príprave bežeckého podujatia "Spoznaj Trebišov behom" sa na Vás obracajú organizátori podujatia " TOUR de TOKAJ". Pozývajú Vás stať sa súčasťou realizačného tímu ako dobrovoľník. Vašou úlohou bude:

  - pomáhať pri navigácii bežcov a cyklistov, podávať vodu alebo pripravovať občerstvenie na kontrolných staniciach,

  - asistovať pri časomiere, alebo byť zdravotníkom ( platí pre členov krúžku prvej pomoci) 

  - pomôcť pri výstavbe stanov a trate, v cieli pri aktivitách s deťmi, pri registrácii, rozdávať medaile v cieli.

  Kedy: 9.9.2017- v sobotu Malá Tŕňa.

  Ak sa chcete pridať k tímu dobrovolníkov prihláste sa u RNDr. Partilovej alebo na http://tokajregion.sk/dobrovolnici/ 

   

 • Slávnostné otvorenie šk.roka 2017/2018

  Pondelok 4. septembra 2017, pri príležitosti otvorenia nového školského roka, sa otvoria brány Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove pre všetkých svojich študentov, učiteľov a zamestnancov. 

  Program prvého dňa v škole:

  9.00 - príchod žiakov do školy (stretnutie v triedach s triednymi profesormi)

  9.00 - 9.20 - triednická hodina

  10.00 - slávnostná liturgia s vladykom Milanom v Gréckokatolíckom chráme Nanebovstúpenia Presvätej Bohorodičky v Trebišove 

  Tešíme sa na Vás! 

  Kolektív Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove

 • Oznam pre prvákov v šk. r. 2017/2018

  Preukazy ISIC si môžete vyzdvihnúť v škole od 30.8.2017  v čase od 8.30 hod. Nezabudnite so sebou doniesť fotografiu tváre s rozmermi 28x34 mm, ktorá bude  umiestnená na preukaz.
   
   
 • Predĺženie platnosti ISIC

  Milí študenti,

  Aby ste mohli aj počas prázdnin využívať výhody ISIC karty, nezabudnite si predĺžiť jej platnosť. Postup je taký aky bol po minulé roky. Treba zaslat SMS v tvare

  TC medzera PRIEZVISKO ( uvedené na preukaze) medzera ČÍSLO ČIPU ( uvedené na preukaze) v cene 3€ na číslo 8844.

  Po odoslaní SMS príde potvrdzujúca správa a následne príďte do kancelárie zástupcu riad. školy ku školskému terminálu. Ak chcete objednať novú známku ISIC 09/2018, môžete si ju objednať do piatka 16.6. 2016.

   

 • Druhý ( záverečný) maturitný deň

  Dnešným dňom (utorok 23. mája 2017) sa ukončila štvorročná púť našich štvrtákov úskaliami stredoškolského života.  Druhý a zároveň posledný maturitný deň priniesol náročné meranie a prezentovanie získaných vedomostí pred delegovanými komisiami v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, chémia, biológia, fyzika, informatika a dejepis. Aj dnes prinášame krátky sumár fotozáberov zo skúšobného dňa a pri tejto príležitosti blahoželáme našim čerstvým „absolventom“ k úspešnému zvládnutiu dôležitej etapy života, zároveň im prajeme krásne prežité „najdlhšie“ letné prázdniny, šťastnú voľbu ďalšieho vzdelávania a povolania a najmä veľa príjemných spomienok na svoju strednú školu.

 • Prvý maturitný deň

  V pondelok 22. mája – začala na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa záverečná fáza maturitných skúšok, a to ich ústnou formou internej časti pred delegovanými komisiami jednotlivých predmetov. Na programe dňa boli „skúšky dospelosti“ zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka,  nemeckého jazyka, matematiky, geografie a občianskej náuky. Prostredníctvom fotiek prinášame niekoľko momentov z priestorov skúšobných miestností i mimo nich.

   

 • Spoznaj Trebišov behom - pomáhali sme aj bežali sme.

  V nedeľu 14.5.2017 sa v Trebišove uskutočnil prvý ročník bežeckého podujatia: " Spoznavaj Trebišov behom".Organizoval ho Ing. Michal Majcher pod záštitou mesta Trebišov a CSOŠ sv. Jozafáta. Pre študentov nášho gymnázia nebola táto nedeľa oddychovou, na jednej strane naši študenti v organizačnom teame, na strane druhej bežci na tratiach 2 km, 5 km a 10 km. Veľká vďaka im patrí za ochotu a nezištnú pomoc pri zabezpečení podujatia, pri obšerstvovacích staniciach či zátarasach. Bežci zas úspešne reprezentovali a všetci sa vrátili do cieľa, bez strát či ujmy na zdraví. Teší nás rastúci záujem študentov o takéto podujatia a už sa tešíme na ďalší beh v Trebišove.

 • Noc v škole s Bibliou

  Piatková noc (12. 5. 2017) sa niesla v znamení Matúšovho Evanielia z iniciatívy sr. Sebastiany a duchovného správcu školy o. Milana Diheneščíka a s účasťou vybranej skupiny žiakov. Priestory školy sa opäť na jednu noc zmenili na miesto, kde spoločenstvo mladých ľudí spoznáva knihu kníh – Bibliu, zamýšľa sa nad pravdami, ktoré presahujú každého človeka  – veriaceho aj neveriaceho, spoločne uvažuje nad stálou aktuálnosťou biblických právd, „kriticky“ číta biblický text, ktorého cieľom je prirodzené poznávanie biblického textu (spoznávanie sveta  autora a sveta textu), snaží sa porozumieť obrazom, symbolom a literárnym žánrom Biblie, za biblickým príbehom odkrýva ešte jeden príbeh, príbeh každého človeka, v ktorom objavuje v biblickom príbehu posolstvo, snaží sa hlbšie porozumieť Božiemu slovu, pravidelným čítaním prijať pozvanie k budovaniu vzťahov s ľuďmi v jednote s Bohom a zažiť tak spoločenstvo pri spoločnom počúvaní a čítanie Božieho slova.

   

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
  ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria