Navigácia

 • Pozvánka na imatrikuláciu 2017

  Srdečné Vás pozývame na Imatrikulačný večierok 2017 - uvedenie do cechu študentského žiakov 1. ročníka, ktorý sa uskutoční stredu 26. 10. 2016 o 15.00 v spoločenskej miestnosti školy.

   

  Zábavný program, herecké výkony, napínavé súťaže a bohatá tombola, to je len niekoľko dôvodov, prečo je nevyhnutné rezervovať si chvíľu času počas stredajšieho popoludnia, krátko po skončení vyučovania. Veď v piatok máme študijné voľno.

   

  Cirkevňáci, tešíme sa na Vás !!!

 • Burza informácií 2017

             Vo štvrtok 12. októbra 2017 sa na pôde MsKS v Trebišove pod gesciou ÚPSVaR a mesta Trebišov, uskutočnila Burza   informácií, tzv. workshop o možnostiach štúdia na stredných školách v nasledujúcom školskom roku 2018/2019.

  Akcia bola prioritne určená žiakom 9. ročníkov základných škôl v našom regióne. Naše gymnázium na nej zastupovali učitelia a lektori cudzích jazykov pôsobiaci na našej škole. Bc. Joseph Becar, M.A Miriam Fogarty, Mgr. Dávid Mazár a za prírodovedné predmety RNDr. Jana Partilová,  študenti všetkých ročníkov (Simona Žaludeková, Soňa Mrázová, Megi Oravkinová, Ondrej Megela, Timea Kašeľáková, Ondrej Marcinčák, Števko Puci, Ema Žaludeková, Baška Ferenčíková, Lenka Mitrová, študenti 2.roč. Lydka Oravkinová, Zuzka Mrázová, Robo Pajunk, Števo Ančočik, Paťa Zajacová, Paťo Partila a Jakub Bodnár), ktorí z pohľadu žiaka prezentovali výchovno-vzdelávací proces, školské a mimoškolské aktivity ako aj realizované projekty a činnosti na podporu osobného rastu každého žiaka.

  Naše gymnázium predstavilo na tomto podujatí aktivity, ktoré realizuje na hodinách cudzích jazykov prostredníctvom lektorov a budúcim študentom stredných škôl náš tím predstavil rozmanité aktivity v anglickom, talianskom a nemeckom jazyku. Skvelá atmosféra vzájomnej diskusie len dokazuje, že informácie sa dajú podávať aj takýmto zaujímavým a efektívnym spôsobom a sme veľmi radi , že sme dokázali čo najlepšie a najjednoduchšie priblížiť činnosť a atmosféru štúdia na našom gymnáziu.

  A ako to v skutočnosti prebiehalo zobrazuje fotoreportáž študenta Števka Puciho.

  Foto z podujatia:

 • VATER UNSER

  VATER UNSER na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove

  V celej Európe pri príležitosti Európskeho dňa jazykov v týždňoch pred a po 26. septembri prebieha celé spektrum podujatí. Konajú sa prednášky, konferencie, rozhlasové a televízne programy, súťaže a mnohé ďalšie aktivity.

   Aj študenti a učitelia Cirkevného gymnázia v Trebišove si uvedomujú dôležitosť znalostí cudzích jazykov pre život mladých ľudí. Náš spôsob zapojenia sa k tomuto dňu sme uskutočnili dnes pri slávení sv. liturgie, keď Otčenáš – VATER UNSER zaznel tentokrát v jazyku nemeckom.

                  Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove sa v tomto šk. roku môže hrdiť tým, že všetky cudzie jazyky, ktoré sa v škole vyučujú ( ANJ, NEJ, TAJ, FRJ, RUJ), sa vyučujú aj prostredníctvom zahraničných lektorov, ktorí rozšírili rady pedagógov tejto školy. Výučba cudzích jazykov prebieha v príslušnom jazyku a študenti tak majú jedinečnú možnosť spoznať sprostredkovane inú krajinu, jej špecifiká, konverzovať v cudzom jazyku a aj načúvať počas celej vyučovacej hodiny.

  Ďalším naším cieľom je, že na sv. liturgiách, ktoré sa na našom gymnáziu slávia pravidelne každý piatok,  zaznejú čítania, spevy a modlitby v jazykoch, v ktorých sa študenti vzdelávajú.

  Všetci ste  k nám  srdečne pozvaní.

 • Pozvánka na plenárne zasadnutie a triedny aktív ZRPŠ

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

   

  pozývame Vás na celoškolské plenárne zasadnutie ZRPŠ Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove, ktoré sa uskutoční 26.09.2017 o 16.00 v spoločenských priestoroch cirkevného gymnázia.

  Po skončení plenárneho zasadnutia (približne o 16.30) bude pokračovať program triednymi aktívmi jednotlivých tried.

   

  Tešíme sa na Vašu účasť!

  RNDr. Jana Partilová

 • TOUR de TOKAJ 2017

  Milí študenti,

  po skvele zvládnutej organizácii a dobrovolníckej pomoci pri príprave bežeckého podujatia "Spoznaj Trebišov behom" sa na Vás obracajú organizátori podujatia " TOUR de TOKAJ". Pozývajú Vás stať sa súčasťou realizačného tímu ako dobrovoľník. Vašou úlohou bude:

  - pomáhať pri navigácii bežcov a cyklistov, podávať vodu alebo pripravovať občerstvenie na kontrolných staniciach,

  - asistovať pri časomiere, alebo byť zdravotníkom ( platí pre členov krúžku prvej pomoci) 

  - pomôcť pri výstavbe stanov a trate, v cieli pri aktivitách s deťmi, pri registrácii, rozdávať medaile v cieli.

  Kedy: 9.9.2017- v sobotu Malá Tŕňa.

  Ak sa chcete pridať k tímu dobrovolníkov prihláste sa u RNDr. Partilovej alebo na http://tokajregion.sk/dobrovolnici/ 

   

 • Slávnostné otvorenie šk.roka 2017/2018

  Pondelok 4. septembra 2017, pri príležitosti otvorenia nového školského roka, sa otvoria brány Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove pre všetkých svojich študentov, učiteľov a zamestnancov. 

  Program prvého dňa v škole:

  9.00 - príchod žiakov do školy (stretnutie v triedach s triednymi profesormi)

  9.00 - 9.20 - triednická hodina

  10.00 - slávnostná liturgia s vladykom Milanom v Gréckokatolíckom chráme Nanebovstúpenia Presvätej Bohorodičky v Trebišove 

  Tešíme sa na Vás! 

  Kolektív Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove

 • Oznam pre prvákov v šk. r. 2017/2018

  Preukazy ISIC si môžete vyzdvihnúť v škole od 30.8.2017  v čase od 8.30 hod. Nezabudnite so sebou doniesť fotografiu tváre s rozmermi 28x34 mm, ktorá bude  umiestnená na preukaz.
   
   
 • Predĺženie platnosti ISIC

  Milí študenti,

  Aby ste mohli aj počas prázdnin využívať výhody ISIC karty, nezabudnite si predĺžiť jej platnosť. Postup je taký aky bol po minulé roky. Treba zaslat SMS v tvare

  TC medzera PRIEZVISKO ( uvedené na preukaze) medzera ČÍSLO ČIPU ( uvedené na preukaze) v cene 3€ na číslo 8844.

  Po odoslaní SMS príde potvrdzujúca správa a následne príďte do kancelárie zástupcu riad. školy ku školskému terminálu. Ak chcete objednať novú známku ISIC 09/2018, môžete si ju objednať do piatka 16.6. 2016.

   

 • Druhý ( záverečný) maturitný deň

  Dnešným dňom (utorok 23. mája 2017) sa ukončila štvorročná púť našich štvrtákov úskaliami stredoškolského života.  Druhý a zároveň posledný maturitný deň priniesol náročné meranie a prezentovanie získaných vedomostí pred delegovanými komisiami v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, chémia, biológia, fyzika, informatika a dejepis. Aj dnes prinášame krátky sumár fotozáberov zo skúšobného dňa a pri tejto príležitosti blahoželáme našim čerstvým „absolventom“ k úspešnému zvládnutiu dôležitej etapy života, zároveň im prajeme krásne prežité „najdlhšie“ letné prázdniny, šťastnú voľbu ďalšieho vzdelávania a povolania a najmä veľa príjemných spomienok na svoju strednú školu.

 • Prvý maturitný deň

  V pondelok 22. mája – začala na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa záverečná fáza maturitných skúšok, a to ich ústnou formou internej časti pred delegovanými komisiami jednotlivých predmetov. Na programe dňa boli „skúšky dospelosti“ zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka,  nemeckého jazyka, matematiky, geografie a občianskej náuky. Prostredníctvom fotiek prinášame niekoľko momentov z priestorov skúšobných miestností i mimo nich.

   

 • Spoznaj Trebišov behom - pomáhali sme aj bežali sme.

  V nedeľu 14.5.2017 sa v Trebišove uskutočnil prvý ročník bežeckého podujatia: " Spoznavaj Trebišov behom".Organizoval ho Ing. Michal Majcher pod záštitou mesta Trebišov a CSOŠ sv. Jozafáta. Pre študentov nášho gymnázia nebola táto nedeľa oddychovou, na jednej strane naši študenti v organizačnom teame, na strane druhej bežci na tratiach 2 km, 5 km a 10 km. Veľká vďaka im patrí za ochotu a nezištnú pomoc pri zabezpečení podujatia, pri obšerstvovacích staniciach či zátarasach. Bežci zas úspešne reprezentovali a všetci sa vrátili do cieľa, bez strát či ujmy na zdraví. Teší nás rastúci záujem študentov o takéto podujatia a už sa tešíme na ďalší beh v Trebišove.

 • Noc v škole s Bibliou

  Piatková noc (12. 5. 2017) sa niesla v znamení Matúšovho Evanielia z iniciatívy sr. Sebastiany a duchovného správcu školy o. Milana Diheneščíka a s účasťou vybranej skupiny žiakov. Priestory školy sa opäť na jednu noc zmenili na miesto, kde spoločenstvo mladých ľudí spoznáva knihu kníh – Bibliu, zamýšľa sa nad pravdami, ktoré presahujú každého človeka  – veriaceho aj neveriaceho, spoločne uvažuje nad stálou aktuálnosťou biblických právd, „kriticky“ číta biblický text, ktorého cieľom je prirodzené poznávanie biblického textu (spoznávanie sveta  autora a sveta textu), snaží sa porozumieť obrazom, symbolom a literárnym žánrom Biblie, za biblickým príbehom odkrýva ešte jeden príbeh, príbeh každého človeka, v ktorom objavuje v biblickom príbehu posolstvo, snaží sa hlbšie porozumieť Božiemu slovu, pravidelným čítaním prijať pozvanie k budovaniu vzťahov s ľuďmi v jednote s Bohom a zažiť tak spoločenstvo pri spoločnom počúvaní a čítanie Božieho slova.

   

 • Maturitný rozpis 2017

  Milí nádejní maturanti.

  Aktualizovali sme modul MATURITA 2017, nájdete v ňom rozpis maturitných predmetov podľa dňa a času.

  Prajeme Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

 • 11. 5. 2017

  Aktualizovali sme modul Výsledky 2.termín

 • 9. 5. 2017

  Aktualizovali sme modul Výsledky prijímacieho konania

 • Tomáš Toma v celoslovenskom kole v súťaži " Čo vieš o hviezdach".

  Krajské kolo vedomostnej súťaže „ Čo vieš o hviezdach 2017“ sa tentokrát konalo v budove Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. Svoj región v ňom reprezentovalo 36 súťažiacich z okresov Košice, Michalovce, Trebišov, Spišská Nová Ves, Rožňava a Košice – okolie. Úlohy boli náročnejšie ako v okresnom kole. Súťažiaci písomne odpovedali na otázky z rôznych oblastí astronómie, z histórie astronómie robili test, riešili grafické úlohy, astronomické príklady a obľúbené „ slepé“ mapky oblohy. Prví traja postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 8.júna 2017 v Nitre pod záštitou Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove.

  Naši študenti, postupujúci z okresného kola zabojovali a z 3. miesta na celoslovenské kolo postúpil Tomáš Toma.

   

   

  K dosiahnutému úspechu blahoželáme a v celoslovenské finále držíme palce! 

 • Jakub Bodnár zvíťazil vo výtvarnej súťaži „Sväté Trojhviezdie Cyril-Gorazd-Metod“

  Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove ako vyhlasovateľ už XXI. ročníka okresnej súťažnej výstavy detských výtvarných prác vyhlásil 27.apríla 2017 na vernisáži výstavy v priestoroch výstavnej miestnosti víťazov spomínanej súťaže. V tohtoročnej edícii vernisáže najlepších výtvarných prác žiakov základných a stredných škôl „Sväté Trojhviezdie Cyril-Gorazd-Metod“, mala aj naša škola svoje zastúpenie.

  Táto obľúbená výtvarná súťaž priniesola ďalšie nové a zaujímavé umelecké zvýraznenia cyrilometodského posolstva prostredníctvom zanietenej práce mladých výtvarníkov pod odborným vedením ich pedagógov. Najlepší z nich, na základe verdiktu poroty, si tak mohli prevziať diplomy a vecné ocenenia. Našu školu reprezentoval študent 1.A triedy Jakub Bodnár, ktorý zvíťazil vo svojej kategórii. Jeho práca postupuje na celoslovenskú súťaž Gorazdovo výtvarné Námestovo.

  Tak, ako to už býva pravidlom, vernisáž už nie je len priestorom na prezentáciu a ocenenie najlepších výtvarných prác, ale predovšetkým morálnym vyzdvihnutím snahy každého z jednotlivcov a ich učiteľov zachovávať kultúrne dedičstvo našich predkov z obdobia Veľkej Moravy ako jednu z najdôležitejších etáp našej histórie.  

 • Máme1. miesto z eparchiálneho (krajského) kola Biblickej olympiády.

  Súťažné družstvo našich študentiek (Eva Kovaľová, Katka Michalková a Soňa Mrázová – III.B) pod odborným vedením sestry Šebastiány reprezentovalo v utorok 25. apríla, na základe víťazstva v dekanátnom kole, trebišovský okres na eparchiálnom (krajskom) kole Biblickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Eparchiálneho úradu v Košiciach.

  V napínavom súboji najlepších družstiev kraja, sa zadarilo naším študentkám a víťazstvom v eparchiálnom kole postupujú na celoslovenské kolo, v ktorom budú reprezentovať Košickú eparchiu v dňoch 16. – 18. mája v Banskej Bystrici.

  Súťažiacim dievčatám a sestre Šebastiáne srdečne blahoželáme !!! 

   

  Foto: https://www.facebook.com/infozeparchie/photos/pcb.827264054091636/827260357425339/?type=3&theater

 • Soňa Mrázová postupuje na celoslovenské kolo v SOČ

  Po trojročnom ťažení pekných úspechov  tento rok zavŕšila skvelým víťazstvom v krajskom kole a postupom na celoslovenské finále Stredoškolskej odbornej činnosti v piatok 7. apríla 2017 študentka III.B Soňa Mrázová. So svojou prácou „Vybrané moderné vyučovacie metódy chémie očami študenta“ v kategórii  pedagogika, psychológia, sociológia natoľko zaujala odbornú komisiu, že po regionálnom a krajskom kole bude môcť prezentovať kvality svojho výskumu 26. – 28. apríla v Banskej Bystrici s najúspešnejšími stredoškolákmi z celého Slovenska.

  Skvelým tretím miestom zabodovala aj Megi Oravkinová s prácou:" Skenovacia tunelová mikroskopia - Supravodivosť", v kategórii matematika, fyzika. Jej práca zaujala v takom rozsahu, že dostala pozvanie ju odprezentovať v súťaži o najlepšiu vedeckú prácu fakultného kola Študenskej vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

  Našu školu reprezentovalo v tomto 39. ročníku SOČ desať študentských prác, v ôsmich kategóriách, ktoré postúpili zo školského kola. Je to skvelý výsledok a potvrdenie kvalít našich študentov a pedagógov.

  v Kategórii: 

  1. Problematika voľného času Štefan Puci 2.B

  2. Matematika, fyzika Magdaléna Oravkinová, Tomáš Toma

  4. Biológia Matej Molčany 2.A

  5. Životné prostredi, geografia, geológia Patricia Zubková 2.A

  6. Zdravotníctvo a farmakológia Veronika Buzasová

  11. Informatika Ondrej Marcinčák, Rudolf Hajdu 3.B

  13. História, filozofia, právne vedy Katarína Michalková 3.B

  17. Pedagogika, psychológia, sociológia Eva Kovaľová, Soňa Mrázová, 3.B

  K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme a zároveň držíma palce v ďalších súťažných kolách.  
     
 • Tomáš Toma a Števo Puci s postupom na krajske kolo v súťaži Čo vieš o hviezdach 2017

  Zlatá a strieborná pozícia (1. a 2. miesto) na okresnom kole a zároveň postup na krajské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach si v stredu 5. apríla,  vybojovali študenti 2. ročníka Tomáš Toma a Števo Puci. V priestoroch Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove sa zišli najlepší mladí astronómovia spomedzi žiakov stredných škôl trebišovského okresu, aby súperili o triumf vo vedomostnej súťaži. Teší nás, že úspešne našu školu reprezentoval aj študent 3.A triedy Kristián Uličný ktorý dosiahnutým 4. miestom zaujal pozíciu 1. náhradníka na krajské finále.

  Našim úspešným študentom úprimne blahoželáme, ostatným ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce do ďalších rokov!

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
  ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria