Navigácia

ZRIAĎOVACIA LISTINA Vnútorný poriadok školy šk. rok 2018/19 Pracovný poriadok Správa o činnosti 2016/2017 Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2014/2015 Predmetové komisie

Dokumenty

Správa o činnosti 2016/2017

 

Správa

 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
Adresa školy M. R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
Telefón +421 0566725333
E-mail skola@cgymtv.edu.sk
WWW stránka cgymtv.edupage.org
Zriaďovateľ Gréckokatolícka eparchia Košice

Vedúci zamestnanci školy

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Ing. Peter Koščo 056/6725333 0904738964 peter.kosco@cgymtv.edu.sk
ZRŠ RNDr. Jana Partilová 056/6725333 0904738963 partilova@cgymtv.edu.sk

Rada školy

  Titl. priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Eva Šimková 0904 529 535
pedagogickí zamestnanci Mgr. Anežka Franková 0907 131 754
ostatní zamestnanaci Bc. Ivana Raničová 0908 875 335
zástupcovia rodičov Ing. Martin Puci 0905 346 168
  Mgr. Štefan Keruľ- Kmec 0918 161 541
zástupcovia zriaďovateľa PaedDr. Peter Orenič 0911 812 075
  Mgr. Dušan Seman 0908 060 948
  PhLic. Martin Mati 0911 711 294
zástupca žiakov Sofia Zorvanová 0904 738 822

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
Jazyk a komunikácia PaedDr. Jaroslava Sabová SJL, ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, TAJ  
Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Umenie a kultúra PaedDr. Klaudia Horňáková KNB, DEJ, GEG, UKL, OBN  
Človek a príroda, Zdravie a pohyb Mgr. Anežka Franková CHE, BIO, FYZ, TSV  
Matematika a práca s informáciami Mgr. Eva Šimková MAT, INF, EKO  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 141

 

Počet tried: 8

 

Podrobnejšie informácie:

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP
I.A 15  
I.B 16 1
II.A 19  
II.B 16  
III.A 21 1
III.B 23 1
IV.A 14  
IV.B 16  

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat 78/44

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat 1/0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat 39/17

 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat 34/14

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat 35/15

 

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení     58          
prijatí     21          
% úspešnosti                

 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat 58/31

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat 1/0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat 43/23

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat 21/11

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat 21/11

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda ANJ BIO DEJ EKO FYZ GEG CHE INF KNB KAJ 1 KNJ MAT NEJ OBN RUJ
I.A 1,4 1,73 2   2,2 2 2,13 1,33 1,67     2,73 2   1,6
I.B 2 1,88 2,31   2,38 2,44 2,63 2 1,31     3,06 2,2   1
II.A 1,68 1,89 1,89   2,21 1,58 2,74 1,63 1     3 1,5 1,58 1,5
II.B 1,75 2,19 2,13   2,25 1,94 2,38 2,13 2     3,31 2,5 2 1
III.A 2,1 2,43 2,05 1,45 2,29 1,71 2,19 2,29 1,67 2,53 1,5 3,05 2,23 1,71 2
III.B 1,91 2,26 2,13 1 2,17 1,78 2,04 2,13 1,74 2,07 1,71 2,7 2,2 1,7 1,75
IV.A 2,07 1,6 2,67   1,57 2,67 1,6 2,75 1,71 1,75 2 2,79 2 1,93 2,5
IV.B 2,31 2 2,5   1,33 2,29 1,75 2,43 1,88 2 1 2,88 1 2,31 2,63

 

Trieda SEB SED SEF SEG SEI SQN SEM SEY SSJ 1 SJL SPR TAJ TSV THF UKL
I.A                   2,33 1 3 1,07   1,4
I.B                   2,69 1 2,2 1   1,56
II.A                   2,58 1 2,71 1,05    
II.B                   2,94 1 2,86 1    
III.A 1,6 1 1 1,67 1,5   2,5 1,17 2 2,57 1 2,75 1   1,52
III.B 1 1 1 3 1,33   2,11 1 1,61 2,43 1   1,05   1,13
IV.A           2 3 2,29 2,14 3,21 1 1,75 1,08   2,07
IV.B           1,67 1,67 2,6 2,19 2,94 1 2,71 1,2   1,94

Prospech žiakov

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
I.A 15 4 6 5 0 0
I.B 16 2 5 9 0 0
II.A 19 5 2 12 0 0
II.B 16 1 5 10 0 0
III.A 21 4 7 10 0 0
III.B 23 6 7 10 0 0
IV.A 14 2 4 8 0 0
IV.B 16 3 2 11 0 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
I.A 15 1078 71,87 1078 71,87 0 0,00
I.B 16 1277 79,81 1277 79,81 0 0,00
II.A 19 2632 138,53 2632 138,53 0 0,00
II.B 16 1767 110,44 1765 110,31 2 0,13
III.A 21 2525 120,24 2523 120,14 2 0,10
III.B 23 2573 111,87 2573 111,87 0 0,00
IV.A 14 1469 104,93 1457 104,07 12 0,86
IV.B 16 1690 105,63 1668 104,25 22 1,38

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL      
Monitor MAT      

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) EČ priemer EČ počet PFIČ priemer PFIČ počet 1 Ústna 2 Ústna 3 Ústna 4 Ústna 5 Ústna Ústna priemer Ústna počet
Anglický jazyk B2 27 (16/11) 60,33% 27 69,07% 27 10 7 7 3   2,11 27
Biológia   9 (4/5)         4 5       1,56 9
Dejepis   10 (7/3)         6 2 2     1,60 10
Fyzika   4 (2/2)         2 1 1     1,75 4
Geografia   10 (6/4)         7 1 2     1,50 10
Chémia   6 (2/4)         4 1 1     1,50 6
Informatika   2 (2/0)           1 1     2,50 2
Matematika   5 (2/3) 55,34% 5     1 3   1   2,20 5
Nemecký jazyk B2 5 (2/3) 47,80% 3 43,33% 3 2 2 1     1,80 5
Občianska náuka   14 (6/8)         4 7 3     1,93 14
Slovenský jazyk a literatúra   30 (16/14) 67,98% 30 70,24% 30 8 10 10 2   2,20 30

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie
I.A 7902J gymnázium  
I.B 7902J gymnázium  
II.A 7902J gymnázium  
II.B 7902J gymnázium  
III.A 7902J gymnázium  
III.B 7902J gymnázium  
IV.A 7902J gymnázium  
IV.B 7902J gymnázium  

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 10 4    
DPP 5      
Znížený úväzok 1      
ZPS 0      
Na dohodu 2      

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 0 18 18
vychovávateľov      
asistentov učiteľa      
       
spolu 0 18 18

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška    
2.kvalifikačná skúška   1
štúdium školského manažmentu   2
špecializačné inovačné štúdium   1
špecializačné kvalifikačné    
postgraduálne   1
doplňujúce pedagogické    
vysokoškolské pedagogické    
vysokoškolské nepedagogické    

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže, akcie, aktivity

Počet žiakov

Okresné

kolo

Krajské

kolo

Národné

kolo

Medziná

rodné

kolo

dátum

Pietny  akt a beseda

17- 3.A

Gymnázium – Biela légia 65. výročie

     

23.9.2016

Cezpoľný beh

6

D- 2. Miesto(Petrová- 1, Bajuszová, Belková) CH 2.miesto(Giba-3, Megela -4, Soták)

     

7.10.2016

Volejbal dievč. –DŠS

Základné kolo

8

Alexandra Lacková, Katarína Oravcová, Barbora Ferenčíková, Alexandra Gibová, Dominika Svítilová, Magdaléna Oravkinová, Viktória Vyhnalová, Simona Žaludeková

     

12.10.2016

Cezpoľný beh

1

 

Michaela Petrová  12.

   

12.10.2016

Road Show

32

3. A, 3. B (multi) euro proj.

     

12.10.2016

Bedminton

4

Dávid Rinik, Benjamín Ančočik 3.m,  Ema Žaludeková, Barbora Ferenčíková 3.m

     

19.10.2016

Sever

Futsal dievč. –DŠS

Základné kolo

10

Ema a Sima Žaludekové, Barbora Ferenčíková, Magdaléna Oravkinová,   Bajuszová Vanesa,   Belková Viktória,   Jurková Monika,  Petrová Michaela,  Nízka Veronika , Pasztorová Petra  2.miesto

     

25.10.2016

DSA Trebišov

Burza informácií

22ž

+4u

       

3.11.2016

MsKS TV

Posvätenie krížikov, Stužková

         

4.11. a 5.11.2016u nás,Zemplín

Futsal dievč. –DŠS

Regionálne kolo

9

Okrem Ferenčíkovej 3.miesto

     

10.11.2016

Sečovce

pisQworky

10 + 1

Dávid Rinik, Š. Puci, Samuel-Dávid Bombár, Benjamín Ančočik, Cyril Keruľ – Kmec--- 2roč. 4. Miesto

Jakub Bodnár, Maroš Šimko, CHristofer Horňák, Veronika Hudecová, Dominika Jakabová – lroč

     

10.11.2016

Košice

Alžbetina ruža

3+1

M. a L. Oravkinové, Timea Kašeľáková  2. miesto

     

16.11.2016

Miništranský turnaj

10+1

Chlapci+ uč. Mazár(futsal)

     

19.11.2016

(sobota)

Futsal žiakov SŠ

10+1

Dávid Rinik, Benjamín Ančočik, Benjamín Demko,Dávid Doboš, Marek Furdák, Dávid Girman, Samueol Soták, Maroš Šimko, Miloš Uriga, Simon Vodilka)

     

22.11.2016

Stolný tenis žiakov SŠ

3+1

Benjamín Demko, Dávid Leško, Samuel Dávid  Bombár – 2. miesto

     

23.11.2016

Beseda TF  PU

 

4  a 3. roč.

     

13.11.2016

Mikuláš

         

6.12.2016

DOD

         

7.12.2016

Úsmev ako dar

 

20 žiakov

     

13.12.2016

Olympiáda v nemeckom  jazyku

 

L. Bačová, Marcel Chovanec, Michal Čekan – 4.roč., K. Ranič, K. Lovasová-3.roč A. Timková- 2.roč.

     

13.12.2016

Olympiáda v anglickom jazyku

 

Š. Puci – 2roč., Ančočik- 1.roč. N. Lajošová -2.roč,Š., M. Nechtilová, V. Eliašová, S. Kutná – 4. roč.

     

14.12.2016

           

 

Olympiáda v nemeckom  jazyku

 

Marcel Chovanec 1.mie,  Timková A. – 3.miesto

Chovanec 16.2.2017- účasť

   

19.1.2017

Olympiáda ľudských práv

 

Jozef Andrej

1.miesto

5. miesto

 

8.2.2017

5-7.4.2017

EP

24 +2

2.ročník

Štrasburg, Mníchov, Salzburg

   

15-19.3.2017

Duchovné cvičenia

 

4.A 14 + 1Tr.,                  4.B 10+1Tr., 1 DO

     

20.-22.3.2017

Biblická olympiáda

 

1. miesto(Kovaľová,Michalková, S. Mrázová)

1. miesto(postup na celosl. kolo

7. miesto

 

23.3.2017 25.4.2017

17.-18.5.2017

SOČ obvodné kolo SNV

6+2

Puci, Buzasová,Kovaľová, Michalková, Mrázová S.  -postup na KK

     

29.3.2017

Basketbal CH

9+1

2.miesto(Demko,Leško,Giba, Girman,Megela, Obrin, Seman, Vereš, Rinik)

     

29.3.2017

 

Basketbal D

7+1

4. miesto(Jurková,Petrová,Oravcová-1.roč. ,Oravkinová, , Vyhnalová, Žaludeková S. ,E., )

     

30.3.2017

Čo vieš o hviezdach

5

Figeľová, Uličný, Kašeľáková Puci-2m., Toma-1miesto

3. miesto Toma

17. miesto Toma

 

5.4.2017

27.4.2017

8.6.2017

Mix volejbal

6

Sima Žaludeková, Vyhnalová, Obrin, Leško ,Vereš,Uriga,

Postup zo skupiny  TUKE

   

5.4.2017

Hádzaná chlapci OK, DŠS

9+1

2. miesto – postup na región Dávid Bók, B. Demko ( 2. roč. ), Jakub Seman, Ondrej Megela, Adam Obrin, Peter Girman, Gabriel Vereš Miloš Uriga a Dávid Leško (všetci 3. roč.)

2. miesto región(postup v DŠS)

1.miesto(okrem Leška) postup na finále DŠS

Finále KŠO  3. miesto (okrem Demka)

 

6.4.2017

3.5.2017

6.6.2017

SOČ krajské kolo KE -SPŠD

11+1

Puci, Buzasová,Kovaľová, Michalková, Mrázová S., Toma, Zubková, Marcinčák, Hajdu, Molčányi M., Oravkinová M.

S. Mrázová -1. miesto Oravkinová M.-3. miesto

S. Mrázová

4.miesto

 

29.3.2017

7.4.2017

26.4-28.4.17

Banská  B

Deň narcisov

20

Terno, mesto, Kaufland

     

7.4.2016

Volejbal - dievčatá

8+1

2. miesto ( Žaludeková S, Ferenčíková B.,Gibová A., Svítilová D., Takáčová T. Alexandra Lacková, Katarína Oravcová,Michaela Petrová)

     

10.4.2017

Volejbal - chlapci

7+1

2. miesto Jakub Seman, Ondrej Megela, Adam Obrin, Peter Girman, Gabriel Vereš Miloš Uriga a Dávid Leško, Jakub Baka (všetci 3. roč.)

     

11.4.2017

Sv. Trojhviezdie –Cyril, Gorazd, Metod – vytv.

 

Jakub Bodnár

1.miesto

   

27.4.2017

Púť do Ríma

26 + 5

       

28.4-2.5.2017

Rozlúčka 4.roč.

         

12.5.2017

SČK – DPP(družstvá prvej pomoci mladých)

12 +1

M. Prosbová, B. Ančočik, S. D. Bombár, C. Keruľ-Kmec, D. Rinik a Š. Puci. -3.m

A. Lacková, D. Jakabová, V. Hudecová, E. Semanová, Š. Ančočik a V. Vančo.

3.miesto

   

16.5.2017

Biblia očami detí a mládeže

2

 3. miesto

Ceľuchová(2r)  2.miesto

Jakub Bodnár  (1r) eparchiálne kolo

Celoslovenské kolo 2.miesto

Jakub Bodnár  (1r)

   

Jún 2017

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Duchovná formácia

         Slávnostné otvorenie a ukončenie školského roka 2016/2017 (september 2016, resp. jún 2017)  - spoločná svätá liturgia v Gréckokatolíckom chráme Nanebovstúpenia Presvätej Bohorodičky v Trebišove.

         Sv. spoveď - pred prvými piatkami.

         Sv. liturgie - v spoločenskej miestnosti školy (každý piatok od 7.45).

         Duchovné obnovy učiteľov (1 x mesačne)

         Fatimská sobota (prvá októbrová sobota) – účasť členov pedagogického zboru gymnázia, ich rodinných príslušníkov a skupiny žiakov školy na Fatimskej sobote v Klokočove, ktorá je už tradične určená učiteľom cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie.

         Posväcovanie maturitných stužiek s krížikom (november 2016) – za účasti vladyku Milana a dekana trebišovskej gréckokatolíckej farnosti o. protopresbytéra Dušana Semana počas oficiálnej časti stužkovej slávnosti tried IV.A, IV.B.

         Celoeparchiálny metodický deň (október 2016) -  Celoeparchiálny metodický deň pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení Košickej eparchie s účasťou všetkých pedagogických pracovníkov nášho gymnázia.

         Sv. Mikuláš medzi nami (december 2016) – tradičný program žiakov 2. a 3. ročníka pod vedením sr. Šebastiány spojený s kultúrnym pásmom a obdarovaním spolužiakov a učiteľov školy.

         Duchovná obnova zamestnancov školy (december 2016) - duchovná obnova pedagogických a nepedagogických zamestnancov nášho gymnázia pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov

         Vianočná liturgia + akadémia (december 2016) - pri príležitosti posledného vyučovacieho dňa v roku a blížiacich sa najkrajších sviatkov roka bola súčasťou vyučovacieho programu liturgia a slávnostná vianočná akadémia, ktoré sa uskutočnili v spoločenskej miestnosti školy.

         Posväcovanie priestorov školy (január 2017) – duchovný správca školy vysvätil priestory školy. Zároveň vyslovil modlitby a prosby za pokoj, ochranu anjelov a Božie požehnanie pre všetkých žiakov, pedagógov a ostatných pracovníkov školy.

         Deň učiteľov katolíckych škôl (január 2017)

        Duchovné cvičenia žiakov 4. ročníka (apríl 2017) - žiaci IV.A absolvovali svoje štvrté a zároveň posledné duchovné cvičenia počas štúdia na cirkevnom gymnáziu v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli.

         Duchovná obnova zamestnancov školy (apríl 2017) - duchovná obnova pedagogických a nepedagogických zamestnancov nášho gymnázia pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov,

         Krížová cesta 2017 (marec 2017) – popoludňajšie krížové zastavenia spojené s modlitbami a spevmi pri príležitosti odchodu na veľkonočné prázdniny

         Duchovné cvičenia žiakov 1., 2. a 3. ročníka (jún 2017) - žiaci absolvovali svoje každoročné duchovné cvičenia v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli.

         Odpustová slávnosť (jún 2017) - záver školského roka sa v škole už tradične nesie vo sviatočnom duchu, keďže 24. júna si pripomíname sviatok patróna nášho gymnázia – sv. Jána Krstiteľa.

Prezentácie na verejnosti

 

 • Celoškolský aktív ZRPŠ (október  2016)
 • Deň boja proti hladu (október 2016) - pripomienka výročie vyhlásenia 16. októbra Svetovou Zdravotníckou organizáciou (WHO) za Medzinárodný deň výživy a boja proti hladu. (Quebec, 1947). Pod vedením Mgr. Anežky Frankovej predávali žiaci 3. ročníka pod záštitou Slovenského Červeného kríža v zariadení opatrovateľskej služby DOM SČK - Prameň nádeje na Hviezdoslavovej ulici v Trebišove chlieb a pekárenské výrobky za symbolické ceny. Zároveň boli na škole ponúkané záujemcom symbolické perníčky pripravené členmi farského rímskokatolíckeho spoločenstva.
 • Burza informácií 2016 (október 2015) - workshop o možnostiach štúdia na stredných školách v nasledujúcom školskom roku 2017/2018, ktorý má sprostredkovať žiakov 9. ročníka prehľad o stredných školách v našom regióne.
 • Študenská kvapka krvi (november 2016) - darcovstvo v priestoroch hematologicko-transfúzneho oddelenia pri NSP a. s. v Trebišove. Svojím rozhodnutím pomôcť ľuďom, ktorí ich krv budú potrebovať v najťažších chvíľach života, dávajú naši žiaci príklad ďalším nasledovníkom zo školských lavíc.
 • Červené stužky (november – december 2016) - tradičná akcia pod názvom Červené stužky. Výrazný symbol prekrývajúcej sa stužky sa pripomína nielen ako symbol boja proti AIDS a medzinárodne vyhláseného Svetového dňa boja proti tejto zákernej chorobe, ale predovšetkým byť súčasťou jeho celoslovenskej kampaň. 
 • Sviečkový pochod (december 2016) – účasť na kampani Sviečkový pochod, ktorú realizovala Mládež Slovenského Červeného kríža po šestnásty raz pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS (1. december) vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (World Health Organization, WHO).
 • Sv. Mikuláš medzi chorými a nevládnymi (december 2016) – realizovanie tematického pásma v zariadení LUMEN Trebišov a obdarovanie seniorov pri príležitosti sviatku Sv. Mikuláša
 • Deň otvorených dverí na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa (december 2016) - Deň otvorených dverí ponúkla možnosť žiakom základných škôl z blízkeho a širokého okolia, ich rodičom a pedagógom zoznámiť sa s priestormi našej školy, spoznať obsah jej vzdelávacieho programu, stretnúť sa s tunajšími žiakmi a učiteľmi a prezrieť si materiálne vybavenie, ktoré ponúka jediné cirkevné gymnázium v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej gréckokatolíckej eparchie. Zúčastnilo sa ho vyše 100 hostí zo základných škôl v Trebišove, Sečovciach, Novosade, Cejkove a širokom okolí.
 • Vianočné perníky 2016 (december 2016) pripravované dobrovoľníkmi (žiačky školy) na vlastné náklady a predávané na frekventovaných uliciach mesta za symbolický poplatok, ktorého výťažok je použitý na sociálne aktivity Územného spolku SČK v Trebišove (Dom SČK – Prameň nádeje v Trebišove a Dom humanity SČK v Kráľovskom Chlmci, ktoré slúžia pre seniorov).
 • Vianočná pásmo v zariadeniach pre seniorov a na pomoc odkázaných ľudí (december 2016) – séria vystúpení žiakov 2. ročníka pod vedením sr. Šebastiány v zariadeniach sociálnych služieb.
 • Vianočná akadémia 2016 (december 2016) – tematické hudobno-dramatické pásmo žiakov 2. ročníka pod vedením sr. Šebastiány pre spoločenstvo školy a verejnosť
 • Deň učiteľov katolíckych škôl - (január 2017)
 • Workshop SČK k darcovstvu krvi (február 2017) – pri príležitosti Valentínskej kvapky krvi.
 • Valentínska kvapka krvi 2017 (február 2017)
 • Medzinárodná prehliadka záujmovej umeleckej činnosti (Košice, apríl 2017) – prehliadka umeleckej tvorby najúspešnejších žiakov školy
 • Deň narcisov (apríl 2017) - verejná zbierkaktorá sa konala na celom Slovensku pomocou vyzbieraných peňazí v uliciach nášho mesta pomohla k zvládnutiu zápasu mnohých pacientov na Slovensku s najväčšou hrozbou súčasnej medicíny – rakovinou.
 • Účelové cvičenia a Kurz na ochranu človeka a prírody (máj 2017)
 • Odpustová slávnosť 2017 (jún 2017)

Iné aktivity

 • Publikovanie článkov o aktivitách a akciách školy v regionálnych novinách (priebežne)
 • Vydávanie študentského občasníka (priebežne elektronickou formou)
 • Prezentácia školy v regionálnych televíziách, rádiu Lumen, TASR a TK KBS (priebežne)
 • Preventívne akcie s protidrogovým zameraním (priebežne)
 • Imatrikulačný večierok (október 2016)
 • Stužkové slávnosti (november 2016)
 • Organizovanie súťaže o najkrajšie vyzdobenú a upravenú triedu (december 2016)
 • Lyžiarský výcvikový kurz (február 2017)

PK spoločenských predmetov

         Finančná gramotnosť (november 2016) – seminár pre rozvíjanie kompetencií žiakov v oblasti uplatňovania NŠFG.

         Mladí v Európe (november 2016) - stretnutie so zástupcom Európskej komisie spoločná akcia školy a kancelárie Europe direct - prednáška a následná odborná diskusia na tému „Mladí v Európe“ prezentujúca súčasné geopolitické a štrukturálne smerovanie európskeho spoločenstva.

         Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku (december 2016).

         Historická exkurzia a divadelné predstavenie DJZ Prešov (december 2016).

PK prírodovedných  predmetov

        Prednášky z astronómie (október 2016) – vzdelávacia aktivita v spolupráci s ROS Trebišov.

        Boj proti fajčeniu (február 2017) – spoločná aktivita školy a RÚVZ v Trebišove

       Matematický klokan (apríl 2017) - žiaci našej školy sa spoločne popasovali s riešeniami úloh, ktoré boli súčasťou najväčšej matematickej súťaže na svete aj na Slovensku.

 

Výchovné poradenstvo 

 • Spolupráca s ÚPSVaR (september 2016) - tematické školenie žiakov končiaceho maturitného ročníka zameraného na zvládnutie administratívneho procesu ukončenia štúdia na strednej škole a jeho pokračovania na úrovni vysokých škôl, resp. praxe.
 • Slovenský inštitút vzdelávania – seminár pre žiakov 3. a 4. ročníka predstavenie možnosti a rozsahu intenzívnych prípravných kurzov na prijímacie skúšky na jednotlivé typy vysokých škôl.
 • Pro Educo & Pro Job (november 2016) návšteva medzinárodného veľtrhu vzdelávania a kariéry, ktorý sa uskutočnil Košiciach.
 • Stretnutie výchovných poradcov základných a stredných škôl (október 2016) - výchovná poradkyňa nášho gymnázia oboznámila prítomných zástupcov základných škôl o novinkách a zmenách na našej škole, ako aj o podmienkach prijatia nových študentov v nasledujúcom školskom roku. Svoj príspevok prezentovala prostredníctvom pripravených brožúr, pričom hlavnú časť svojho prehovoru spojila s vlastnou elektronickou prezentáciou, znázorňujúcou špecifiká cirkevného gymnázia, jeho výučby, školských i mimoškolských akcií a sprievodných udalostí v minulosti a dnes. 
 • „TEAM BUILDING“ (marec 2017) – budovanie a rozvoj tímovej spolupráce v triede. Verbálna a neverbálna kominikácia. V spolupráci výchovnej poradkyne školy PaedDr. Klaudie Horňákovej s CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) v Trebišove sa uskutočnilo prvé zo stretnutí žiakov 2. ročníka s Mgr. Jánom Rusnákom a PhDr. Alenou Wágnerovou. Záujemcovia z radov žiakov 2. ročníka sa v rámci metódy „team buildingu“ cyklicky (každý mesiac) stretávajú na spoločných stretnutiach, kde prioritnú úlohu zohráva tvorba kolektívnych vzťahov a formovanie súdržnosti skupiny, triedy, resp. spoločenstva. Pravidelné stretnutia sú prvou časťou dlhodobých spoločných projektov, ktoré prebiehajú v nadväznosti a tematickej rôznorodosti počas štyroch rokov stredoškolského štúdia.
 • Pred výberom povolania (máj 2017) - tretiaci ocitajú vo fáze, kedy sa začínajú vážne zamýšľať nad      svojím ďalším profesionálnym smerovaním. Jedným z dôvodov je to, že sa po odchode maturantov stávajú najstarším ročníkom školy, druhým faktorom je nutnosť výberu voliteľných predmetov vo 4. ročníku, no a s tým priamo súvisí aj výber správnej vysokej školy počas   prvých mesiacov nového školského roka. Jej prvá fáza pomocou tzv. psychotestov prebiehala v mesiaci máj v priestoroch školy. Voľne na ňu budú nadväzovať osobné pohovory a práca na špeciálnom počítačovom    programe, kde žiak má možnosť realizovať svoje danosti cez zadané úlohy. Súbeh všetkých troch fáz diagnostikácie potom vedie k celkovému výsledku, ktorého závery môžu napomôcť jednotlivcom pri rozhodovaní výberu vysokej školy, príp. odboru, ktorý by si zvolili ako ďalší stupeň svojho vzdelávania.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2015/2016 boli školou vypracované projekty:

 

Projekty

B) Krátkodobé

Program Euroscola  organizuje Európsky parlament  a jeho cieľom je oboznámiť mládež s fungovaním tejto nadnárodnej inštitúcie a umožniť im vymeniť si názory na európske témy, ktoré ovplyvňujú ich každodenný život a zároveň si zdravo zasúťažiť. Najväčšou motiváciou pre našich študentov je účasť na pracovnom dni Euroscola v roku 2017 v Štrasburgu, ktorý vyhrá  sedem škôl s najvyšším bodovým hodnotením. V programe Euroscola sa kladie dôraz aj na to ako EU chráni európske dedičstvo, keď prostredníctvom eurofondov dotuje rekonštrukcie vzácnych historických pamiatok. K nim nepochybne patrí Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína, v ktorom študenti svojou návštevou naplnili ďalšiu so svojich aktivít a prezreli si expozície Múzea v meste Trebišov.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

 

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2015/2016, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 14.2.2017

Druh inšpekcie: Tematická inšpekcia č. 8132/2016-2017

Predmet školskej inšpekcie: Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti- testovanie žiakov končiaceho ročníka gymnázia.

Dosiahnutá 75,57 % úspešnosť žiakov 4. ročníka bola horšia ako dosiahnutý národný priemer SR a Košického kraja.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

 

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

 

Škola disponuje kaplnkou, 8 kmeňovými učebňami a 6 odbornými učebňami (fyziky, chémie, biológie, informatiky, cudzích jazykov a multimediálnou učebňou). Odborné učebne sú vybavené pomôckami a didaktickou technikou v závislosti od ich zamerania. Šesť kmeňových tried je vybavených modernou didaktickou a prezentačnou technikou, v ktorých je k dispozícií dataprojektor. Disponujeme aj systémom VERNIER.

Škola je internetizovaná, v triedach, učebniach, kabinetoch je internet – sieť Sanet a disponuje aj bezdrôtovou lokálnou sieťou WiFi.

Časť hodín telesnej a športovej výchovy sa realizuje na ihrisku v areáli školy, ostatné hodiny v telocvični blízkej základnej školy.

Stravovanie študentov sa realizuje v priestoroch školskej jedálne.

V budúcnosti je plánované vybavenie všetkých kmeňových tried modernou didaktickou a prezentačnou technikou, modernizovať chemické a fyzikálne laboratórium. Z Európského fondu bola zrealizovaná rekonštrukcia školy, ktorá zahŕňala zateplenie budovy, výmenu okien a rekonštrukciu strechy. V budúcnosti plánujeme výmenu zastaralých kotlov a rozvodnej siete.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

 

Správa o hospodárení školy za rok 2016 /v prílohe/

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, IČO: 31986072 je nezisková jednotka s právnou subjektivitou. Je napojená na rozpočet zriaďovateľa.

Škola nevyberá príspevok na úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.  

Hlavným predmetom činnosti školy je príprava žiakov so širokým všeobecnovzdelávacím základom v kresťanskom duchu. Pripravuje žiakov na vysokoškolské štúdium, pomaturitné a vyššie odborné štúdium.

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Plnenie stanoveného cieľa

Cirkevné školstvo pôsobí v meste i okrese Trebišov od roku 1995. Vzhľadom k tomu, že škola ponúka alternatívne vyučovanie, je nevyhnutné, aby sa oveľa viac, ako štátne školy zaujímala o mikroprostredie i makroprostredie.

1. Riadiaca práca a marketingová práca je dennou záležitosťou, ktorú vykonávajú všetci zamestnanci školy - či už pedagogickí, ale aj nepedagogickí. Nakoľko konkurenčný boj medzi jednotlivými školami je veľmi vysoký, je nutné vynakladať veľa úsilia na šírenie dobrého mena školy a vylepšovania image organizácie.

2. Tvoriť a budovať kultúrnu školu v duchu evanjelia.

3. Klásť veľký dôraz na osobný prístup každého zamestnanca ku žiakovi, či rodičovi, keďže škola má charakter rodinného typu. Neustále si uvedomovať, že rodičia nám zverujú svoje  dieťa a chcú, aby získalo dostatočné množstvo vedomostí, ale hlavne, aby bolo pripravené duchovne, charakterovo a aj osobnostne na ďalší život.

4. Naďalej je prioritou zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý budú viesť pedagógovia spĺňajúci všetky náležité odborné a morálne kvality, potrebné pre prácu učiteľa na katolíckej škole.

5. Zvýšili sme zaangažovanosť školy  a študentov do rôznorodých projektov, prezentačných akcií a súťaží. Rozšírili sme možnosti prístupu žiakov a učiteľov k informačným zdrojom prostredníctvom internetu a zlepšili sme systém ďalšieho vzdelávania učiteľov a ich účastí na odborných seminároch a školeniach.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

 

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza školy:

Silné stránky

Slabé stránky

A) Plne kvalifikovaný a zastabilizovaný pedagogický zbor.

A) Budova je vo vlastníctve mesta ( škola má uzavretú zmluvu o dlhodobom prenájme). Technický stav budovy zodpovedá veku.

B) Škola je plne internetizovaná a disponuje bezdrôtovou sieťou WiFi a modernou didaktickou technikou

B) Umiestnenie budovy gymnázia na okraji širšieho centra mesta     

C) Rodinný typ školy, individuálny prístup

C) Nerovnocenné financovanie cirkevných a štátnych škôl

D) Zapájanie sa do rôznych druhov projektov

D) Stále vysoké prevádzkové náklady vzhľadom na stav ÚV rozvodov

 

Príležitosti

Hrozby

A) Získať vlastnícke práva budovy do správy zriaďovateľa

A) Nedostatočné financovanie cirkevného školstva

B) Získať finančné zdroje z eurofondov, nadačných fondov a zo zahraničia

B) Pokles demografickej krivky obyvateľstva

C) Opraviť kanalizačnú sústavu v areáli školy 

C) Zlý technický stav kotlov

D) Rekonštruovať a inovovať chemické a fyzikálne laboratórium, Zabezpečiť modernejšiu techniku, pomôcky, prístroje.

D) Zvyšovanie vekového priemeru vyučujúcich a iba 20% mužov v kolektíve

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Na základe prieskumu uskutočneného v končiacej triede IV.A a  IV.B  šk. roka 2016/2017 štvorročnej formy štúdia Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove vyplýva, že z celkového počtu končiacich študentov 30 nepokračovali v ďalšom štúdiu 3 absolventi.

Percento úspešnosti prijatia na VŠ: 90 %

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Astronomický krúžok 10 1 RNDr. Jana Partilová
Biblický krúžok 11 1 ThDr. Mária Vansačová, PhD.
Biologický krúžok 10 1 PaedDr. Klaudia Horňáková
História moderne 13 1 Mgr. Dávid Dzama
Krúžok anglického jazyka a kultúry 11 1 ThLic. Petra Porubcová
Krúžok duchovného slova 11 1 SSLic. Milan Diheneščík
Krúžok nemeckého jazyka 12 1 Mgr. Dávid Mazár
Krúžok prvej pomoci 13 1 Mgr. Anežka Franková
Krúžok ruského jazyka 10 1 Mgr. Vasil Šuch
Krúžok talianskeho jazyka 12 1 Mgr. Katarína Jančišinová
Krúžok umeleckého slova a slovenského jazyka 11 1 PaedDr. Jaroslava Sabová
Matematický krúžok 13 1 Mgr. Eva Šimková
Športový krúžok 13 1 PaedDr. Jozef Pavlikovský

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škola úzko spolupracovala s rodičmi v oblasti výchovy a vzdelávania aj v šk. roku 2016/2017. Spolupracovali sme v oblasti formálnej i neformálnej.

Formálna spolupráca:

 

- plenárna schôdza, triedne schôdzky,

- poradenská činnosť - pedagogická a zdravotná osveta,

- písomné odkazy, oznamy,

- hodnotiace správy,

- individuálne stretnutia v rámci triednych aktivít ( slávnosti svätenia stužiek, slávnosti odovzdávania                                                                      stužiek...)

Neformálna spolupráca:

- oznamy a zápisy,

- telefonický rozhovor,

- stretnutia rodičov a učiteľov

- sväté liturgie pri rôznych príležitostiach

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca školy a verejnosti

Vo vzťahu školy vzhľadom k deťom a žiakom sa snažíme dať im prostredníctvom výchovy v cirkevnej škole základ do života v duchu kresťanskej výchovy, rozvíjať samostatnosť detí s ohľadom na individuálne zvláštnosti, učiť deti nachádzať svoje pozitívne vlastnosti a rozvíjať ich.

Naša škola spolupracuje v oblasti výchovy a vzdelávania s rôznymi inštitúciami v našom meste:

 •          EUROPE DIRECT pri organizácii vzdelávacích projektov v kooperácii s Európskou komisiou,
 •          Zemplínskou knižnicou pri organizácii tematicky zameraných podujatí,
 •          Múzeom a kultúrnym centrom južného Zemplína a ROS Trebišov, úsek astronómie,
 •          NsP Trebišov pri zapojení žiakov do akcií Študentská a Valentínska kvapka krvi,
 •          SČK pri realizácii projektu trénerstvo prvej pomoci, charitatívnych akcií a zbierok,
 •          Mestom Trebišov pri organizácii kultúrnych podujatí,
 •          Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - využíva poradenské služby pri  riešení výchovných, vzdelávacích a osobnostných ťažkostí detí a žiakov, pri programe rozvoja  osobnosti žiaka, diagnostike profilácie študentov, 
  •        Zemplínskou knižnicou v Trebišove - s cieľom vzbudzovať u detí záujem o knihy a položiť základy hľadania zábavy i poučenia,  
  •        Mestským kultúrnym strediskom v Trebišove pri návšteve divadelných predstavení... 
  •        Ústavom fyzikálnych  vied UPJŠ v Košiciach,( v rámci prípravy na SOČ)
  •        V rámci Regionálneho centra pre prírodovedné predmety s inými strednými školami (GPH   Michalovce, Gymnázium Trebišov, CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov, Gymnázium sv. Moniky Prešov,  Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Stará Ľubovňa a základné školy v rámci regiónu.) 

 

Záver

Vypracoval: Ing. Peter Koščo

 

V Trebišove, 15. októbra 2017

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 25.10.2017

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
  M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 56 6725333 - sekretariát
  +421 903 650 518 - ekonómka
  +421 904 738 964 - riaditeľka

Fotogaléria