Navigácia

ZRIAĎOVACIA LISTINA Vnútorný poriadok školy šk. rok 2018/19 Pracovný poriadok Správa o činnosti 2016/2017 Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2014/2015 Predmetové komisie

Dokumenty

Predmetové komisie

 

 

Predmetové komisie v školskom roku   2018 - 2019

 

Názov PK: 

Meno vedúceho a ďalších členov PK:

PK

pre vzdelávaciu oblasť jazyk a komunikácia

 

 

vedúca PK:   PaedDr. Jaroslava Sabová


členovia:    Mgr. Dávid Mazár  

                  M.A. András Szalai

                  Bc. Joseph Becar

                  Mgr. Katarína Jančišinová

                  ThLic. Petra Porubcová
                  
Mgr. Vasil Šuch

 

                                           

PK

pre vzdelávacie oblasti človek a spoločnosť, človek a hodnoty,

umenie a kultúra

 

 

vedúca PK:   ThDr. Mária  Vasačová, PhD.
              

členovia:   SSLic. Milan Diheneščík

                  PaedDr. Jaroslava Sabová

                   PaedDr. Klaudia Horňáková

                  ThDr. Mária Vansačová, PhD.

                 

                  

                  

PK

pre vzdelávacie oblasti človek a príroda a zdravie a pohyb

           vedúca PK:    Mgr. Anežka Franková


členovia:    PaedDr. Klaudia Horňáková

                  RNDr. Jana Partilová

                       PaedDr. Jozef Pavlikovský

                  Mgr. Eva Šimková 

                  Ing. Peter Koščo

                 

 PK

Pre vzdelávaciu oblasť matematika a práca s informáciami

 

           
    vedúca PK:    Mgr. Eva Šimková 


členovia:    Mgr. Ivana Raničová

                  RNDr. Ingrid Juhasová

                  Ing. Peter Koščo

                 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
    M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 56 6725333 - sekretariát
    +421 903 650 518 - ekonómka
    +421 904 738 964 - riaditeľka

Fotogaléria