Navigácia

PREČO ŠTUDOVAŤ NA CIRKEVNEJ ŠKOLE

Sedem dôvodov prečo dať dieťa do cirkevnej školy

 

          1. Katolícka škola,má povinosť tvoriť vlasné školské spoločenstvo, oživované evanjeliovým duchom slobody a lásky,                 pomáhať dospievajúcim , aby spolu s vývojom vlastnej osobnosti súčasne rástli ako nové stvorenie, ktorým sa stali v                   krste, aby poznanie , ktoré nadobúdajú o svete, živote a človeku bolo ožarované vierou (CCEO 634).

 

2. Katolícka škola, ktorú vedie kompetentná cirkevná vrchnosť alebo verejná cirkevná právnická osoba zabezpečuje dieťaťu náboženskú a mravnú výchovu.
 

 

3. Rodičia pri krste sľubujú dať dieťaťu kresťanskú výchovu, čo znamená, že sa to týka nielen výchovy v rodine. Cirkevná škola nadväzuje na kresťanskú výchovu, ktorú dieťa dostane v rodine.

 

4. Vyučovací proces v cirkevných školách (aj mimo hodín náboženstva) zabezpečuje, že dieťa bude v prostredí, ktoré nebude narušovať smerovanie katolíckej výchovy a to v oblasti ľudskej morálky a správnych náboženských postojov, aby sa mladý človek stal silnou, zrelou, integrálnou a komunikatívnou osobnosťou.

 

 5. Cirkevné školy poskytujú žiakom (a aj ich rodičom) duchovnú službu tým, že do školy prichádza kňaz. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho programu cirkevnej školy sú duchovné cvičenia, vysluhovanie sviatosti, sväte liturgie, čo napomáha pravidelnému duchovnému životu kresťana.

 

 

 6. Zameranie výchovy v cirkevnej škole je trochu odlišné ako na iných školách, pretože vedomosti o svete, prírode a človeku sa sprístupňujú v kresťanskom duchu.

 

 7.Jedno z piatich cirkevných prikázaní je: „Podporovať cirkevné ustanovizne t.j. okrem  iných aj cirkevné školy, (rodičia majú deti predovšetkým posielať do katolíckych škôl CCEO 633).

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
    M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 56 6725333 - sekretariát
    +421 903 650 518 - ekonomický úsek
    +421 904 738 964 - kancelária riad.školy
    +421 915 939 565 - riaditeľ školy

Fotogaléria