Navigácia

PRIJÍMAČKY 2021

 Základné informácie k prijímacim skúškam na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022:

 • do 8. apríla 2021 — zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ,
 • do 16. apríla 2021 — riaditeľ ZŠ odošle prihlášky žiakov na strednú školu,
 • 3. mája 2021 — 1. termín prijímacej skúšky (podľa potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 4. mája 2021),
 • 10. mája 2021 — 2. termín prijímacej skúšky (podľa potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 11. mája 2021),
 • do 20. mája 2021 — riaditeľ školy rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle školy alebo na výveske školy,
 • do 20. mája 2021 — škola doručí rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka cez informačný systém základnej školy, napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou,
 • do 25. mája 2021— zákonný zástupca doručí potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium,  potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy, napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy, rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Všeobecné podmienky prijímacieho konania

Predpoklady prijatia na vzdelávanie

 1. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z. a splnil podmienky prijímacieho konania.
 2. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

Prihlášky na vzdelávanie

 1. Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať prihlášku na vzdelávanie v papierovej podobe na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený ministerstvom školstva, alebo elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola).
 2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.
 3. Uchádzač pripojí k prihláške doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži.

 

  Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka v školskom roku          2021/2022

→ Dodatok č. 1 ku Kritériám prijímacieho konania

  Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
  M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 56 6725333 - sekretariát
  +421 903 650 518 - ekonomický úsek
  +421 904 738 964 - kancelária riad.školy
  +421 915 939 565 - riaditeľ školy

Fotogaléria